Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
lekcii / lektsiy / 7_Otsinka fin stanu.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
492.54 Кб
Скачать

Ііі. Порядок визначення інтегрованого показника

1. Попередньо здійснюється оцінка розрахованих фактичних значень К(зл), К(лік), К(ал), К(фс), К(фн), К(ав), К(з). Оцінка здійснюється згідно таблиці 7.4. Залежно від того в яких параметрах знаходиться фактичне значення коефіцієнта, останній набуває одне із значень (2, 1 чи 0).

2. Всі розраховані фактичні значення коефіцієнтів вносяться до таблиці 7.5 (колонка 5). В колонку 6 вноситься оцінка кожного коефіцієнта (К(з.л.), К(лік.), К(а.л.), К(ф.с.), К(ф.н.), К(а.в.), К(з.), яка визначена на підставі таблиці 7.4. Оскільки додаткова оцінка першої та четвертої групи показників (за виключенням К(з)) не передбачена, то в колонці 6 таблиці 7.5 показується їх розраховані фактичні значення (кол.5 = кол.6).

3. Одержану оцінку помножити на вагове значення коефіцієнту (кол.6 × кол.4).

4. Суму значень показників по кожній групі помножити на вагомий коефіцієнт відповідної групи.

  1. Знайти суму значень усіх груп (S).

6.Виходячи із суми значень усіх показників визначається клас позичальника на підставі рейтингової шкали (таблиці 7.3). Залежно від того, в яких параметрах знаходиться значення S, позичальник відноситься до певного класу (А, Б, В, Г, Д).

Таблиця 7.4

Оцінка коефіцієнтів

Оцінка

2

1

0

Коефіцієнт

1

2

3

4

Коефіцієнт загальної ліквідності К(зл)

2 і більше

від 1 до 2

менше 1

Коефіцієнт ліквідності К(л)

0,3 і більше

менше 0,3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності К(ал)

0,2 і більше

менше 0,2

Коефіцієнт фінансової стійкості К(фс)

0,6 і більше

менше 0,6

Коефіцієнт фінансової автономії К(фа)

0,2 і більше

менше 0,2

Коефіцієнт фінансової залежності К(ав)

менше 1,0

1,0 і більше

Коефіцієнт оборотності балансу К(об)

0,7 і більше

менше 0,7

Коефіцієнт маневреності К(м)

0,5 і більше

менше 0,5

Коефіцієнт забезпеченості К(з)

2 і більше

від 1,4 до 2

менше 1,4

Таблиця 7.5

Розрахунок інтегрованого показника фінансового стану позичальника

з/п

Назва показника

Теоретичне значення показника

Вагоме значення показника

Розрахункове значення показника

Значення

показника з

урахуванням

вагомості

(гр. 5 х гр. 4)

1

2

3

4

5

6

І група — Попередня оцінка позичальника. Вагомий коефіцієнт – 2

1

Період функціонування підприємства (ФП)

0,5-5

0,5

2

Наявність бізнес-плану (БП)

0-1

1,0

3

Прибуткова діяльність(ПД)

0-3

2

4

Погашення позичок (ПП)

0-1

6

5

Сплата відсотків (СВ)

0-1

6

Разом по групі І

ІІ група — Показники платоспроможності. Вагомий коефіцієнт – 5

1

Коефіцієнт загальної ліквідності (Кзл)

не менше 2,0

8

2

Коефіцієнт ліквідності (Клік)

не менше 0,3

7

3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал)

не менше 0,2

6

Разом по групі ІІ

ІІІ група — Показники фінансової стійкості. Вагомий коефіцієнт – 4

1

Коефіцієнт фінансової стійкості (Кфс)

не менше 0,6

6

2

Коефіцієнт фінансової незалежності (Кфн)

не менше 0,2

5

3

Коефіцієнт автономності (Кав)

не більше 1,0

4

4

Коефіцієнт оборотності балансу (Коб)

не менше 0,7

4

5

Коефіцієнт маневреності (Км)

не менше 0,5

4

Разом по групі ІІІ

ІV група — Показники “надійності” підприємства. Коефіцієнт вагомості – 2

1

Коефіцієнт забезпечення кредиту (Кз)

не менше 1,6

8

2

Оборотність дебіторської заборгованості (Одз)

0-2

2

3

Оборотність кредиторської заборгованості (Окз)

0-2

2

4

Оборотність готової продукції (Огп)

0-2

2

Разом по групі ІV

ВСЬОГО

При здійсненні оцінки фінансового стану позичальника – фізичної особи мають враховуватися:

загальний матеріальний стан клієнта (доходи і витрати, майно, право власності на яке засвідчується згідно з чинним законодавством України; відповідні підтверджувальні документи); соціальна стабільність клієнта, тобто наявність постійної роботи, сімейний стан; вік клієнта; інтенсивність користування банківськими кредитами (гарантіями тощо) у минулому та своєчасність погашення їх і відсотків (комісій тощо) за ними, а також користування іншими банківськими послугами тощо; ділова репутація; інша інформація.

Класифікація позичальників за результатами оцінки їх фінансового стану здійснюється з урахуванням рівня забезпечення за кредитними операціями:

Клас “А” – фінансова діяльність дуже добра (прибуткова та рівень рентабельності вищий, ніж середньогалузевий, що свідчить про можливість своєчасного виконання зобов`язань за кредитними операціями, зокрема погашення основної суми боргу та відсотків за ним відповідно до умов кредитної угоди; економічні показники в межах установлених значень вище керівництво позичальника має відмінну ділову репутацію; кредитна історія позичальника – бездоганна).

Забезпечення за кредитною операцією має бути першокласним. Немає жодних свідчень можливих затримок з поверненням основної суми боргу та/або зі сплатою відсотків. Одночасно можна зробити висновок, що фінансова діяльність і надалі проводитиметься на такому ж високому рівні.

До цього класу за бланковими кредитами можуть належати позичальники-банки (нерезиденти), що мають кредитний рейтинг не нижчий за показник АА, підтверджений у бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch IBCA, Standard & Poor`s, Moody`s тощо), а також позичальники-банки (резиденти), які дотримуються економічних нормативів, установлених Інструкцією про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків за умови, що нормативи платоспроможності і достатності капіталу (Н4) цих банків перевищують установлені нормативні значення не менше ніж у чотири рази.

Клас “Б” – фінансова діяльність позичальника цієї категорії близька за характеристиками до класу “А” (тобто фінансова діяльність добра або дуже добра, рентабельність на середньогалузевому рівні, окремі економічні показники погіршились або мають незначні відхилення від мінімально прийнятних значень), але ймовірність підтримування її на цьому рівні протягом тривалого часу є низькою. Позичальники, які віднесені до цього класу, потребують більшої уваги через потенційні недоліки, що ставлять під загрозу достатність надходжень коштів для обслуговування боргу та стабільність одержання позитивного фінансового результату їх діяльності.

Забезпечення кредитної операції не має викликати жодних сумнівів щодо оцінки його вартості, правильності оформлення угод про забезпечення кредитних операцій тощо.

Аналіз коефіцієнтів фінансового стану позичальника може вказувати на негативні тенденції в діяльності позичальника.

Недоліки в діяльності позичальників, які віднесені до класу “Б”, мають бути лише потенційними. За наявності реальних недоліків клас позичальника потрібно знизити.

До цього класу за бланковими кредитами можуть належати позичальники-банки (нерезиденти), що мають кредитний рейтинг не нижчий за показник А, підтверджений у бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній, а також позичальники-банки (резиденти), які дотримуються встановлених економічних нормативів за умови, що нормативи платоспроможності і достатності капіталу таких банків перевищують установлені нормативні значення не менше ніж у три рази.

Клас “В” – фінансова діяльність задовільна (рентабельність нижча, ніж середньогалузевий рівень, якщо такий визначається, деякі економічні показники не відповідають мінімально прийнятним значенням) і потребує більш детального контролю.

Надходження коштів і платоспроможність позичальника свідчать про ймовірність несвоєчасного погашення кредитної заборгованості в повній сумі і в строки, передбачені договором, якщо недоліки не будуть усунені. Проблеми можуть стосуватися стану забезпечення за кредитними операціями, необхідної документації, що свідчить про наявність і ліквідність застави, тощо. Одночасно спостерігається можливість виправлення ситуації і покращення фінансового стану позичальника.

До цього класу бланковими кредитами можуть належати позичальники-банки (нерезиденти), що мають кредитний рейтинг не нижчий за показник В, підтверджений у бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній, а також можуть належати позичальники-банки (резиденти), які дотримуються встановлених економічних нормативів.

Клас “Г” –  фінансова діяльність незадовільна (економічні показники не відповідають встановленим значенням) і спостерігається її нестабільність протягом року; є високий ризик значних збитків; ймовірність повного погашення кредитної заборгованості та відсотків за нею є низькою.

При проведенні наступної класифікації, якщо немає безсумнівних підтверджень покращити протягом одного місяця фінансовий стан позичальника або рівень забезпечення за кредитною операцією, позичальника потрібно класифікувати на клас нижче (клас “Д”).

Позичальника, якому видано кредит під сумнівне забезпечення або без забезпечення та якого віднесено до цього класу на підставі оцінки його фінансового стану, потрібно класифікувати на клас нижче (клас “Д”).

Клас “Д” – фінансова діяльність незадовільна, є збитки; кредитна операція не забезпечена ліквідною заставою (або безумовною гарантією), показники не відповідають встановленим значенням, імовірність виконання зобов`язань з боку позичальника/контрагента банку практично відсутня.

Якщо забезпечення за кредитною операцією є першокласним, то клас позичальника можна підвищити.

У разі відсутності достовірної фінансової звітності, що підтверджує оцінку фінансового стану позичальника, а також належним чином оформлених документів, на підставі яких здійснювалася кредитна операція, такі позичальники мають класифікуватися не вище класу “Г”.

Якщо на час укладення договору пролонгації кредитної операції (крім угод за кредитними операціями, строк дії яких перевищує два роки) не спостерігається погіршення фінансового стану позичальника, якого віднесено до класу “А” або “Б”, і відсотки сплачуються своєчасно, то така операція вважається строковою, тобто пролонгованою без пониження класу позичальника. Загальний строк такої пролонгації не повинен перевищувати один рік. При цьому надходження (крім кредитних коштів) на рахунки позичальника протягом первісного строку користування кредитними коштами згідно з кредитною угодою мають перевищувати розмір заборгованості за кредитом не менше ніж у два рази та засвідчуватися документально.

Таким чином, з’ясувавши клас кредитоспроможності підприємства за допомогою наведеної методики, можна визначити вірогідність додаткового залучення фінансових ресурсів суб’єктом господарювання.

208

Соседние файлы в папке lektsiy