Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
хімія / МОДУЛЬ2 / Тести біохімічні методи дослідження.doc
Скачиваний:
195
Добавлен:
15.02.2016
Размер:
362.5 Кб
Скачать

Тестові завдання з розділу „Біохімія крові”

1. Які основні функції виконує кров як внутрішнє середовище організму?

А. Всі відповіді правильні

В. Підтримання гомеостазу

С. Участь в газообміні

D. Інтеграція обміну речовин різних органів і тканин

Е. Участь у процесі катаболізму

2. У хворого швидко розвиваються набряки. Зниження вмісту яких білків сироватки крові призводить до їх появи?

А. Альбумінів

В. a1-Глобулінів

С. a2-Глобулінів

D. b-Глобулінів

Е. Фібриногену

3. У крові хворого при обстеженні виявлено підвищений вміст ферментів креатинкінази (МВ – ізоформа), АсАТ і ЛДГ1,2. Яку патологію слід насамперед передбачити в цьому випадку?

A. Інфаркт міокарду

B. Панкреатит

C. Ураження ЦНС

D. Цироз печінки

E. М’язова дистрофія

4. В аналізі крові хворого, який 5 років тому переніс резекцію шлунка, спостерігається зменшення кількості еритроцитів, падіння рівня гемоглобіну; кольоровий показник – 1,3; мегалоцити, мегалобласти, тільця Голлі. Який вид анемії розвинувся у хворого?

А. В12 – дефіцитна

В. Гемолітична

С. Постгеморагічна

D. Апластична

Е. Фолієводефіцитна

5. У хворої 38 років ревматизм в активній фазі. Визначення якого з наступних біохімічних показників сироватки крові має діагностичне значення при цій патології?

А. С-реактивного білка

В. Сечової кислоти

С. Сечовини

D. Креатиніну

Е. Трансферину

6. У хворого в крові та сечі виявлено високий вміст індикану – показника активації процесів гниття білків у кишечнику. Яка амінокислота є джерелом індикану?

А. Триптофан

В. Тирозин

С. Пролін

D. Тирозин

Е. Фенілаланін

7. У сироватці крові пацієнта встановлено підвищення активності гіалуронідази. Визначення якого біохімічного показника крові дасть змогу підтвердити припущення про патологію сполучної тканини?

А. Сіалових кислот

В. Білірубіну

С. Сечової кислоти

D. Глюкози

Е. Галактози

8. У процесі катаболізму гемоглобіну вивільняється залізо, яке в складі спеціального транспортного білка надходить у кістковий мозок і знову використовується для синтезу гемоглобіну. Цим транспортним білком є:

А. Трансферин (сидерофілін)

В. Транскобаламін

С. Гаптоглобін

D. Церулоплазмін

Е. Альбумін

9. У дитини із розумовою відсталістю встановлено зелене забарвлення сечі після додавання 5% розчину FeCI3. Про порушення обміну якої амінокислоти свідчить позитивний результат цієї діагностичної проби?

 1. Фенілаланіну

 2. Глутаміну

 3. Аргініну

 4. Тирозину

 5. Триптофану

10. Пацієнт скаржиться на задишку після фізичного навантаження. Об’єктивно: анемія, наявність парапротеїну в зоні гаммаглобулінів. Який показник у сечі необхідно визначити для підтвердження діагнозу мієломи?

 1. Білок Бенс-Джонса

 2. Гемоглобін

 3. Білірубін

 4. Антитрипсин

 5. Церулоплазмін

11. У хворого діагностовано мегалобластну анемію. Недостатня кількість якої речовини може призводити до розвитку цієї хвороби?

 1. Ціанкобаламіну

 2. Холекальциферолу

 3. Магнію

 4. Міді

 5. Гліцину

12. Хворий віком 45 років скаржиться на загальну слабість, швидку стомлюваність, продовжує курс лікування ізоніазидом. При аналізі крові встановлено зниження активності амінотрансфераз та декарбоксилаз амінокислот. Хворому треба призначити:

А. Піридоксальфосфат

В. Кокарбоксилазу

С. Аскорбінову кислоту

D. Рибофлавін

Е. Нікотинамід

13. Хворому з печінковою недостатністю проведено дослідження електрофоретичного спектра білків сироватки крові. Які фізико-хімічні властивості білкових молекул лежать в основі цього методу?

A. Наявність заряду

B. Гідрофільність

C. Здатність набрякати

D. Оптична активність

E. Нездатність до діалізу

14. У клініку поступив хворий з підозрою на подагру. Який біохімічний аналіз слід призначити для уточнення діагнозу?

A. Визначення вмісту сечової кислоти в крові та сечі

B. Визначення вмісту сечовини в крові та сечі

C. Визначення рівня креатину в крові

D. Визначення активності урикази в крові

Е. Визначення рівня амінокислот у крові

15. На основі клінічних даних хворому встановлено попередній діагноз: гострий панкреатит. Назвіть біохімічний тест, який підтверджує цей діагноз.

А. Активність амілази крові

В. Активність кислої фосфатази крові

С. Активність лужної фосфатази крові

D. Активність амінотрансфераз крові

Е. Рівень креатиніну в крові

16. У крові хворого виявлено підвищення активності ЛДГ1, ЛДГ2, аспартатамінотрансферази, креатинфосфокінази. У якому органі найбільш імовірний розвиток патологічного процесу?

A. Серці

B. Підшлунковій залозі

C. Печінці

D. Нирках

E. Скелетних м’язах

17. У сироватці крові пацієнта виявлено підвищення концентрації оксипроліну, сіалових кислот, С-реактивного білка. Загострення якої патології спостерігається?

A. Ревматизму

В. Ентероколіту

C. Гепатиту

D. Бронхіту

E. Панкреатиту

18. Який ефект чинить брадикінін на судини?

А. Вазодилатацію

В. Вазоконстрикцію

С. Підвищення кров’яного тиску

D. Підвищення згортання крові

Е. Зниження проникності судин

19. Хворому встановили попередній діагноз: інфаркт міокарда. Характерною ознакою цього захворювання є суттєве підвищення в крові активності:

A. Креатинфосфокінази

B. Каталази

C. Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази

D. Амілази

E. Аргінази

20. У крові хворого виявлено значне збільшення активності МВ-форм креатинфосфокінази та ЛДГ1. Назвіть можливу патологію.

A. Інфаркт міокарда

B. Гепатит

C. Ревматизм

D. Панкреатит

E. Холецистит

21. На основі клінічних даних хворому встановлено попередній діагноз: гострий панкреатит. Назвіть біохімічний тест, який підтверджує цей діагноз.

A. Активність амілази крові

B. Активність кислої фосфатази крові

C. Активність лужної фосфатази крові

D. Активність амінотрансфераз крові

E. Рівень креатиніну в крові

22. При атеросклерозі та загрозі утворення тромбів профілактично призначають аспірин (ацетилсаліцилову кислоту), який здатний блокувати біосинтез ейкозаноїдів, в тому числі тромбоксану А2. Вкажіть, що є біохімічною основою антиагрегантної, антитромбічної дії тривалого профілактичного застосування невеликих доз аспірину?

А. Незворотного інгібування циклооксигенази

В. Активування пероксидази

С. Активування циклооксигенази

D. Інгібування тромбоксансинтази

Е. Активування редуктази

23. У жінки 63 років наявні ознаки ревматоїдного артриту. Підвищення рівня якого з перерахованих нижче показників крові буде найбільш значущим для підтвердження діагнозу?

A. Сумарних глікозаміногліканів

B. Ліпопротеїнів

C. Кислої фосфатази

D. Загального холестерину

E. R-Глікозидази

24. У хворої 50 років різкий біль у першому плесно - фаланговому суглобі, набряк, підвищення температури. У крові підвищений рівень С-реактивного білка, α1-протеїназного інгібітору. Яке біохімічне дослідження крові необхідно провести для діагностики ушкодження суглоба?

А. Визначення вмісту сечової кислоти

В. Визначення вмісту сечовини

С. Визначення вмісту креатиніну

D. Визначення вмісту креатину

Е. Визначення вмісту сіалових кислот

25. Вміст якого із білків гострої фази різко підвищується при ревматичних хворобах?

А. С-реактивного білка

В. Трансферину

С. Гаптоглобіну

D. Церулоплазміну

Е. α1-Протеїназного інгібітора

26. Який механізм лежить в основі підвищення вмісту α1-протеїназного

інгібітора в крові при запаленні?

А. Активація синтезу в гепатоцитах під впливом цитокінів

В. Підвищення секреції в ендотеліоцитах

С. Надмірний синтез в ентероцитах

D. Недостатня секреція нирками

Е. Зв’язування протеолітичних ферментів у клітинах

27. Хворому після великої крововтрати лікар призначив внутрішньовенне введення розчину альбуміну. Який фактор обумовлює високу ефективність даного білка крові?

А. Підтримання онкотичного тиску крові

В. Захисна функція

С. Висока розчинність у воді

D. Транспорт вітамінів

Е. Транспорт кортикостероїдів

28. У хворого, який працював у шкідливих умовах, при визначенні білкового коефіцієнта знайдено відхилення від норми, яке свідчить про ушкодження гепатоцитів. Виберіть межу коливань показника, що характеризує цей стан:

А. 1,0-1,4

В. 1,5-2,3

С. 2,0-3,0

D. 2,5-3,0

Е. 3,0-3,5

29. Яка фракція глобулінів крові забезпечує гуморальний імунітет, виконуючи роль антитіл?

А. γ-Глобуліни

В. β-Глобуліни

С. α1-Глобуліни

D. Кріоглобулін

Е. α1-Макроглобулін

30. Лікар призначив хворому після обширного оперативного втручання на нижній щелепі інгібітор протеолітичних ферментів. Підставою для призначення послужив знижений вміст у крові хворого природного інгібітору з найбільшою інгібіторною властивістю:

А. α1-Протеїназного інгібітору

В. α1-Макроглобуліну

С. Церулоплазміну

D. Фібриногену

Е. Трансферину

31. До якого типу відносять гіперліпопротеїнемію, якщо в крові хворого підвищений вміст триацилгліцеролів та хіломікронів?

А. І тип

В. Па тип

С. ПІ тип

D. ІVтип

Е. Утип

32. У хворого 35 років обширний інфаркт міокарда. Батько хворого помер у молодому віці після важкого інфаркту міокарда. При дослідженні крові виявлено підвищення концентрації ЛПНЩ. Вміст загального холестеролу в плазмі крові - 10,5 ммоль/л. Для якого типу гіперліпопротеїнемії характерні такі показники?

А. Па тип

В. І тип

С.ІІв тип

D. IVтип

Е. Vтип

33. Які метаболіти є складовими в атероматозних бляшках судинних стінок?

А. Холестерол

В. Фосфоліпіди

С. Жирні кислоти

D. Кетонові тіла

Е. Мевалонова кислота

'

34. Назвіть атерогенні ліпопротеїни, які відзначаються високим вмістом холестеролу:

А. ЛПНЩ

В. ЛПВЩ

С. ЛППЩ\

D. Хіломікрони

Е. ЛПДНЩ

35. Які ліпопротеїни відносяться до антиатерогенних?

А. ЛПВЩ

В. ЛПДНЩ

С. ЛПНЩ

D. Хіломікрони

Е. ЛППЩ

36. У хворого в плазмі крові підвищений рівень ліпопротеїнів низької густини та ліпопротеїнів дуже низької густини. Про наявність якої патології свідчать ці зміни?

А. Атеросклероз

В. Лейкоз

С. Артроз

D. Гастрит

Е. Подагра