Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Medical_chem_1_Med_M-2_Tests

.pdf
Скачиваний:
1482
Добавлен:
15.02.2016
Размер:
1.02 Mб
Скачать

B.необмежене

C.осмотичне

D.онкотичне

E.дифузійне

9.48.Який тип набухання желатини у холодній воді?

А. обмежене

B.онкотичне

C.осмотичне

D.необмежене

E.дифузійне

9.49.Процес набухання кількісно характеризується:

А. константою і швидкістю набухання

B.природою розчинника і ВМР

C.ступенем і швидкістю набухання

D.ступенем і константою набухання

E.масою ВМР

9.50.Ступенем набухання гелів називається:

А. відношення приросту об'єму полімеру до його початкового об'єму; Б. приріст маси полімеру при набуханні; В. збільшення об’єму полімеру при набуханні; Г. відношення приросту маси полімеру до його початкової маси А. А, В

B.А, Г

C.В, Г

D.А, Б

E.Б, Г

9.51.Ступінь набухання вираховують за формулою:

А. α = π − π 0

π

B. α = m m0

m0

C. α = m − m0 m

D.α = π 0 − π

π0

E.α = π − π 0

π0

9.52.Ступінь набухання вираховують за формулою:

А. α = m − m0 m

B. α = π − π 0

π

C.α = π 0 − π

π0

D.α = V V0

V0

E. α = V0 − κ

V0

9.53. На ступінь набухання гелів не впливають такі фактори:

А. рН середовища; Б. тиск; В. температура; Г. об’ єм розчинника; Д. природа розчинника; Е. присутність електролітів А. Д, Е

B.А, Б, В

C.Г, Д, Е

D.Б, Г

E.А, Б

9.54.За яких умов обмежене набухання желатину переходить у необмежене (утворення розчину)?

А. при нагріванні

B.у присутності електролітів

C.при охолодженні

D.у присутності каталізатора

91

E.у присутності йонів SO42–

9.55.Синтетичні високомолекулярні сполуки контактних лінз набрякають у вологому середовищі очей. Набрякнутий матеріал лінз має певну кількість води. Це приклад:

А. синтетичного набрякання

B.необмеженого набрякання

C.кінетичного набрякання

D.адгезійного набрякання

E.обмеженого набрякання

9.56.Константу швидкості набухання полімеру визначають за рівнянням:

А.

 

 

 

 

 

 

αmax

k =

 

 

 

 

 

 

 

 

αmax -αt

 

 

 

B.

1

 

 

 

 

 

 

 

k =

 

 

 

 

 

 

 

 

t

 

 

 

αmax

 

 

 

 

 

C.

 

 

 

 

 

 

 

k = ln

 

 

 

 

 

αmax − αt

D.

1

 

 

 

αmax

k =

 

 

 

× ln

 

 

 

t

αmax -αt

E.

1

 

 

αmax

k =

 

 

 

×

 

 

 

t

αmax -αt

9.57. Тиск набухання полімеру визначають за рівнянням:

А. π = k × c

B.π = k × cn

C.π = icRT

D.π = c2 RT

E.π = cRT

9.58. В якому ряді аніони розміщені в порядку їх зростаючого впливу на набухання ВМР?

А. SO42– , CH3COO, Cl, NO3, I, CNS

B.Cl, CH3COO, SO42– , CNS, NO3

C.I, CH3COO, Cl, SO42– , СNS

D.CNS, I, Br, NO3, Cl, CH3COO, SO42–

E.CH3COO, NO3, SO42– , CNS, Cl

9.59.В якому ряді аніони розміщені в порядку їх спадаючого впливу на набухання ВМР?

А. Cl, CH3COO, SO42– , CNS, NO3

B.I, CH3COO, Cl, SO42– , СNS

C.SO42– , CH3COO, Cl, NO3, I, CNS

D.CNS, I, Br, NO3, Cl, CH3COO, SO42–

E.CH3COO, NO3, SO42– , CNS, Cl

9.60.Як зміниться ступінь набухання полівінілового спирту при додаванні сульфату калію?

А. спочатку збільшиться, а далі не зміниться

B.збільшиться

C.не зміниться

D.зменшиться

E.спочатку збільшиться, а далі зменшиться

9.61.Як зміниться ступінь набухання полівінілового спирту при додаванні тіоціанату калію?

А. не зміниться

B.спочатку зменшиться, а далі збільшиться

C.спочатку зменшиться, а далі не зміниться

D.зменшиться

E.збільшиться

9.62.Які із наведених пар електролітів сприяють набуханню?

А. CH3COO, SO42–

B.CNS, I

C.Br, CH3COO

D.Cl, CH3COO

E.NO3, SO42–

92

9.63.Які із наведених пар електролітів сприяють набуханню?

А. Br, CH3COO

B.NO3, SO42–

C.Cl, CH3COO

D.I, Br

E.CH3COO, SO42–

9.64.Які із наведених електролітів руйнують структуру води?

А. Cl, CH3COO, SO42– ,

B.CH3COO, NO3, SO42– , CNS,

C.NO3, SO42–

D.Br, CH3COO

E.CNS, I, Br, NO3

9.65.Які із наведених електролітів наближають структуру води до структури льоду?

А. CH3COO, SO42–

B. NO3, SO42–

C. CNS, I, Br, NO3D. SO42– , CNS,

E. Br, CH3COO

9.66.Який із наведених іонів не впливає на ступінь набухання?

А. CNS

B.Br

C.Cl

D.CH3COO

E.I

9.67.Ізоелектричним станом білка називається такий стан, коли його частинки:

А. рухаються до анода

B.рухаються до катода

C.мають негативний заряд

D.електронейтральні

E.мають позитивний заряд

9.68.Які значення наведених фізикохімічних величин відповідають ізоелектричній точці?

А. мінімум набухання; Б. максимум коагуляції; В. мінімум в’язкості; Г. мінімум осмотичного тиску; Д. усі наведені зна-

чення

А. Д

B.В, Г

C.А, В

D.А, Б

E.А, Г

9.69.При якому значенні рН електрофоретична рухливість білків буде мінімальною?

А. рН = рНІЕТ

B.рН > рН ІЕТ

C.рН >7

D.рН < рНІЕТ

E.рН < 7

9.70.Білки відіграють велику роль у процесах життєдіяльності. Ізоелектрична точка білка дорівнює 4,7. При якому рН макроіон білка рухається до катода?

А. 7,0

B.4,7

C.3,5

D.11,5

E.5,0

9.71.Білки відіграють велику роль у процесах життєдіяльності. При якому значенні рН електрофоретична рухомість желатину дорівнює нулю (ізоелектрична точка желатину дорівнює 4,7)?

А. 9,4

B.4,7

C.14,0

D.7,0

E.5,5

9.72.Ізоелектрична точка білка дорівнює 5,7. При якому рН макроіон білка рухається до анода?

А. 5,7

B.5,0

C.7,0

D.4,7

E.4,0

9.73.Визначити знак заряду частинок желатини (pНІЕТ=4,2), що знахо-

93

диться у буферному розчині з

рН=2,8.

А. частинки частково заряджені

B.нейтральний

C.негативний

D.частинки незаряджені

E.позитивний

9.74.Драглі – це:

А. трьохфазні системи

B.гомогенні структуровані розчини полімерів, які втратили свою текучість

C.гетерогенні структуровані системи, утворені твердими колоїдними частинками

D.гомогенні структуровані розчини полімерів, які мають високу текучість

E.двофазні системи з макромолекул полімеру і розчинника

9.75.Для драглів не характерні:

А. нетекучість та еластичність

B.гомогенність та пружність

C.еластичність та пружність

D.гомогенність та текучість

E.гетерогенність та текучість

9.76.Утворенню драглів із розчинів полімерів сприяють такі фактори:

А. зниження температури; Б. концентрування; В. внесення речовин, які знижують розчинність полімеру; Г. усі наведені фактори

А. Г

B.А, Г

C.А, В

D.А, Б

E.Б, В

9.77.При яких значеннях рН середовища процес драглювання виражений найсильніше?

А. більших за рНІЕТ B. близьких до рНІЕТ

C.рН < 7

D.рН > 7

E.менших за рНІЕТ

9.78.Ізоелектрична точка міозину м’язів дорівнює 5. При яких

значеннях рН електрофоретична рухливість макроіонів міозину дорівнює нулю?

А. 2,0

B.7,0

C.3.0;

D.6,0

E.5,0

9.79.Контракція – це процес:

А. сталість загального об'єму системи при набуханні

B.зменшення об'єму полімеру при набуханні

C.збільшення об'єму полімеру при набуханні

D.зменшення загального об'- єму системи при набуханні

E.збільшення загального

об'єму системи при набуханні

9.80.Контракція описується емпіричним рівнянням:

А.

 

2

m

 

Vk

=

a

 

b3 + m

B.

 

=

a m

Vk

 

 

 

 

 

 

b

 

+ m

C.

 

 

=

am

Vk

 

 

 

 

 

 

b + m

D.

 

 

2

cm

 

V

=

a

b +

 

m

k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

=

a + m

 

 

 

V

 

 

k

 

bm

 

 

9.81.Який процес лежить в основі висолювання?

А. дифузія

B. дегідратація ВМР

94

А.

C.гідратація ВМР

D.осмос

E.осмотичний тиск

9.82.Відмінністю висолювання ВМР від коагуляції золів є :

А. застосування великої концентрації електроліту; Б. необоротність; В. виконання правила Шульце– Гарді; Г. не виконання правила Шульце– Гарді А. А, Г

B.В, Г

C.А, Б

D.Б, Г

E.Б, В

9.83.Коацервація – це процес:

розділення розчину ВМР на дві рідкі фази з різною концентрацією полімеру

B.випадання ВМР в осад

C.висолювання білків

D.незворотне осадження білків

E.зниження розчинності ВМР шляхом заміни розчинника

9.84.Тиксотропія – це явище:

А. необоротного переходу розчину ВМР у драглі

B.необоротного руйнування ВМР

C.оборотного переходу розчину ВМР у драглі

D.утворення осаду ВМР

E.необоротного переходу драглів у розчин ВМР

9.85.Що таке синерезис?

А. перехід драглів у розчин ВМР

B.перехід розчину ВМР у драглі

C.самочинне ущільнення структури драглів у процесі старіння за рахунок відокремлення рідини із збереженням загальної форми

D.необоротній перехід розчи-

ну ВМР у драглі

E.оборотній перехід розчину ВМР у драглі

9.86.Стійкість розчинів високомолекулярних лікарських речовин порушується при додаванні до них різноманітних електролітів. Висолювальний ефект електролітів залежить, головним чином, від:

А. молекулярної маси електролітів

B.зниження розчинності ВМР шляхом заміни розчинника

C.швидкості руху іонів

D.ступеня гідратації іонів

E.тиску та температури

9.87.Що таке денатурація білків?

А. необоротній перехід розчину ВМР у драглі

B.зниження розчинності білків шляхом заміни розчинника

C.оборотне осадження білків під дією концентрованих розчинів електролітів

D.необоротне специфічне осадження білків, що супроводжується зміною їх структури

E.перехід драглів у розчин ВМР

9.88.Що називається висолюванням? А. зміна структури ВМР під

дією високої температури

B.необоротне осадження ВМР при додаванні розчинів електролітів

C.збільшення розчинності полімеру шляхом заміни розчинника

D.зміна структури ВМР під дією високого тиску

E.оборотне осадження ВМР при додаванні концентрованих розчинів електролітів

95

9.89.Висолююча дія аніонів залежить від:

А. концентрації електроліту

B.радіусу іона

C.швидкості руху іона

D.заряду іона

E.здатності до сольватації

9.90.Старінням розчинів ВМР називається:

А. осадження ВМР під дією високого тиску

B.необоротне осадження ВМР при додаванні розчинів електролітів

C.осадження ВМР під дією високої температури

D.зміна в'язкості розчинів ВМР під дією концентрованих розчинів солей

E.поступова самочинна зміна в’язкості розчинів ВМР при стоянні

9.91.Що таке в’язкість рідини?

А. швидкість рідини під час її витікання

B.відношення об’єму до маси

C.сила тертя між прилеглими шарами рідини під час її витікання

D.відношення маси до об’ єму

E.вільна поверхнева енергія, віднесена до одиниці поверхні

9.92.Які розчини ВМР підлягають закону Ньютона?

А. розведені, які не містять асоціатів

B.концентровані та розведені, які не містять асоціатів

C.дуже розведені, у яких практично відсутня міжмолекулярна взаємодія

D.усі перелічені розчини

E.концентровані

9.93.Причиною аномальної в’язкості розчинів ВМР є:

А. сильна взаємодія між макромолекулами ВМР з утворенням структурованих систем

B.слабка взаємодія між молекулами розчинника і полімеру

C.підвищення тиску та температури

D.відсутність взаємодії між молекулами ВМР і розчинника

E.вільна поверхнева енергія

9.94.Які фактори впливають на в’язкість розчинів ВМР? А. концентрація розчину; Б.

молекулярна маса полімеру; В. форма макромолекул полімеру; Г. усі наведені фактори

А. Г

B.А, Б

C.Б

D.А

E.В

9.95.За якою формулою вираховують питому в’ язкість розчину ВМР?

А.

ηпит

=

η0τ x

 

 

τ 0

B.

ηпит

=

η0 + τ x

 

 

 

τ 0

 

 

 

 

C.η = η0 (1 + 2,5ϕ )

D.ηпит = η + η0

 

 

 

 

η0

E.

ηпит

=

η − η0

 

 

η0

 

 

 

 

9.96. При збільшенні рН середовища осмотичний тиск розчинів поліелектролітів:

А. зростає до певного граничного значення

B. зменшується до безмежнос-

96

ті

C.не змінюється

D.зростає до безмежності

E.зменшується до рНІЕТ, а потім зростає

9.97.Осмотичний тиск розчинів полімерів описується рівнянням:

А. Штаудінгера

B.Вант-Гоффа

C.Пуазейля

D.Рауля

E.Галлера

9.98.Який математичний вираз узагальненого рівняння Штаудінгера?

А. η = η0 (1 + 2,5ϕ )

B.ηпит = η + η0

 

 

 

η0

C. [η ]=K · Mα

D.

ηпит

=

η − η0

 

η0

 

 

 

E.M =K· η

9.99.Який вираз має рівняння Галлера?

А. π = CR +

bc

M

B.π = CRT + bc2 M

C.π = CT bc2 m

D.π = bc2

E.π = C RT

M

9.100. Константа “b” у рівнянні Галлера характеризує:

А. відхилення від закону ВантГоффа за рахунок міжмолекулярної взаємодії

B.вплив розчинника на величину осмотичного тиску

C.вплив температури на ве-

D.вплив концентрації електроліту на величину осмотичного тиску

E.вплив молекулярної маси полімеру на величину осмотичного тиску

9.101. Онкотичний тиск плазми крові це:

А. тиск неелектролітів розчинених у плазмі крові

B.тиск електролітів розчинених у плазмі крові

C.частина осмотичного тиску плазми крові, яка обумовлена низькомолекулярними речовинами

D.загальний осмотичний тиск плазми крові

E.частина осмотичного тиску плазми крові, яка обумовлена ВМР

9.102. Мембранна рівновага Доннана це:

А. рівновага в розчинах, розділених мембраною, яка проникна для всіх видів іонів

B.рівновага в розчинах, розділених мембраною, яка непроникна хоча б для одного виду іонів

C.рівновага між розчинами ВМР

D.рівновага в розчинах, розділених мембраною, яка проникна тільки для одного виду іонів

E.рівновага в розчинах, розділених мембраною, яка непроникна для всіх видів іонів

9.103. Рівняння Доннана має вигляд:

А.

c

x =

 

 

c

+ 2c2

 

97

B.

c2

x =

 

 

c1

+ 2c2

 

C.c2

x= 2

c1 + 2c2

D.

2

 

x =

 

c2

 

c1

+ c2

 

 

E.

2

 

x =

 

 

c2

c1

− 2c2

 

9.104. Який метод є фармакопейним для визначення молекулярної маси ВМР А. осмометрія

B.ебуліоскопія

C.кріометрія

D.потенціометрія

E.віскозиметрія

Коментарі до правильних відповідей

Розділ 1

1.1.Правильна відповідь C тому, що: у кристалічному стані речовина

має максимальну впорядкованість,а зміна агрегатного стану речовин призводить до збільшення величини ентропії системи

1.2.Правильна відповідь E тому, що: теплові баланси хімічних процесів описуються законом Гесса

1.3.Правильна відповідь B тому, що: тепловий ефект ізобарного процесу вираховують за рівнянням

Qp=dU+pdV

1.4.Правильна відповідь A тому, що: температуру початку відновлен-

ня Fe2O3, якщо відома зміна ектропії, можна розрахувати за формулою ∆Ho =T ∆So, звідки

T=∆H/∆S

1.5.Правильна відповідь D тому, що: стандартною теплотою згоряння прийнято вважати теплоту зго- рян-ня у кисні 1 моль речовини за стандартних умов до найпрос- ті-ших оксидів. Речовини СО2,

Н2О не згоряють

1.6.Правильна відповідь A тому, що: стандартні умови визначаються такими значеннями тиску та температури (параметрами стану):

101,3 кПа, 298 К

1.7.Правильна відповідь C тому, що: процеси, які відбуваються за сталих тиску та температури називають ізобарно – ізотермічними.

1.8.Правильна відповідь C тому, що: процеси пов’ язані з фазовими переходами , а також хімічні взаємодії в гомогенних системах, де має місце зміна числа часточок, відбуваються зі збільшенням величини ентропії

1.9.Правильна відповідь C тому, що: процеси за сталих температури та об’єму системи називають ізохорно – ізотермічними

1.10.Правильна відповідь E тому, що: при полімеризації система переходить до більш впорядкованого

98

стану, тому ентропія зменшується.

1.11.Правильна відповідь C тому, що: при переході одного моля (18г втрата маси) витрачається 44

кДж (285.8-241.8), а при втраті 1800 – 0,736 кг ( 0.018кг -- 44

кДж

Х кг -- 1800 кДж) х =

0,74 кг

 

1.12.Правильна відповідь A тому, що: основним джерелом забезпечення енерговитрат у живих організмах є гідроліз АТФ

1.13.Правильна відповідь C тому, що:

на основі закону Геса Hr298 =–

(–870,7 + (–1365,4 )) –1801,2 = – 434,9 кДж/моль

1.19.Правильна відповідь C тому, що: зміна енергії Гіббса для оборотного ізобарно-ізотер-мічного процесу дорівнює максимальній

роботі Amax = – G.

1.20.Правильна відповідь A тому, що: зміна вільної енергії Гіббса в термодинамічній системі дорівнює різниці ентальпійного і ентропійного факторів

1.21.Правильна відповідь E тому, що: згідно термодинамічних доведень в ізобарному процесі (р = const) ∆U = ∆H

1.14.Правильна відповідь E тому, що: 1.22. Правильна відповідь B тому, що:

максимальна кількість теплоти, яка виділяється або поглинається в необоротному процесі за сталого об’єму або тиску, називають тепловим ефектом хімічної реакції, яка є величиною сталою для нейтралізації сильних кислот лугами

1.15.Правильна відповідь D тому, що: критерієм перебігу хімічних процесів в ізольованій системі за умови термодинамічної рівноваги є максимальні значення ентропії

1.16.Правильна відповідь A тому, що: критерієм ефективності перебігу процесу реакції є зміна енергії Гіббса – ( ∆G)

1.17.Правильна відповідь A тому, що: критерієм довільності протікання процесу реакції є зменшення енергії Гіббса ∆G за ізобарноізотермічних умов

1.18.Правильна відповідь A тому, що: кількість зв’ язаної енергії, віднесеної до температури за означен-

згідно рівняння G = H

T S,

якщо ∆H >0, а ∆S < 0, то

G >0,

реакція не взагалі не відбувається

1.23.Правильна відповідь A тому, що: згідно положень хімічної термодинаміки тепловий ефект ізобарного процесу більший вівд теплового ефекту ізохорного на величину роботи розширення

1.24.Правильна відповідь B тому, що: згідно положень термодинаміки залежно від від характеру взаємодії з навколишнім середовищем термодинамічні системи поділяють на ізольовані, закриті та відкриті

1.25.Правильна відповідь B тому, що: закон Гесса за означенням виконується за умови сталого об’єму або сталого тиску в необоротному процесі

1.26.Правильна відповідь A тому, що: закон Гесса встановлює, що тепловий ефект хімічної реакції не залежить від шляху перебігу

99

реакції, а лише від початкового і кінцевого стану системи

1.27.Правильна відповідь D тому, що: за ізобарно-ізотермічних умов критерієм довільності перебігу процесу є значення величини енергії Гіббса G

1.28.Правильна відповідь C тому, що: за ізобарно-ізотермічних умов критерієм довільності перебігу процесу реакції є зменшення енергії Гіббса ∆G

1.29.Правильна відповідь C тому, що: за вказаних умов згідно рівняння DG = DH TDS DG >0, реакція не відбуватиметься взагалі

1.30.Правильна відповідь E тому, що: ентропія, як міра невпорядкованості або термодинамічної ймовірності стану системи за названих умов, дорівнюватиме нулю

1.31.Правильна відповідь E тому, що: ентропія як міра невпорядкованості або термодинамічної ймовірності стану системи з утворенням більшого числа частинок внаслідок розпаду вихідної речовини зростатиме

1.32.Правильна відповідь A тому, що: ентальпія розчинення. кристалічної речовини дорівнює алгебраїчній сумі ентальпій руйнуван-

ня кристалічної решітки (DHруйн > 0) та сольватації її йонів

(DHгідрат < 0): DН0розч = DH0руйн DH0гідрат. DН0розч = (11,3 – (–

58,16)) = 46,86 » 46,9 кДж/моль

1.33.Правильна відповідь B тому, що: ентальпія реакції дорівнює

Hr 298 = νi Hc0298(вих) νi

Hc029

DHr298 = 20 – ( 2 ×25 + 10) =

40 кДж/моль

1.34.Правильна відповідь C тому, що:

ентальпія є функцією стану, тому її величина не залежить від шляху перебігу процесу, а тільки від значення початкових і кінцевих параметрів

1.35.Правильна відповідь A тому, що: для оборотного ізобарно-ізо- термічного процесу максимальна робота дорівнює зменшенню

вільної енергії Гіббса: Amax = – DG, тобто максимально корисна робота процесу буде за сталих температури і тиску максимальною

1.36.Правильна відповідь E тому, що: для ізохорного процесу тепловий ефект рівний зміні внутрішньої енергії системи. QV = DU

1.37.Правильна відповідь A тому, що: для ізобарного процесу тепловий ефект вираховують за рівнянням

Qp=dU+pdV =dU+А, звідси теп-

ловий єфект процесу залежить від зміни ентальпії

1.38.Правильна відповідь B тому, що: внутрішня енергія, згідно положень термодинаміки, є сума кінетичної енергії всіх часточок системи (молекул, атомів, електронів тощо) та потенціальної енергії їх взаємодії, за винятком кінетичної та потенціальної енергії системи в цілому

1.39.Правильна відповідь C тому, що: ∆Ho >0, | ∆Ho |<| TSo оскільки

умовою самодовільності процесів є значення величини ∆G0 < 0

1.40.Правильна відповідь C тому, що:

Hr 298 = νi Hc0298(вих) νi Hc029

DHr298=–2 ×393,5 +(– 3 ×241,8 ) – Х = –1423. Звідси, Х = –

89,4кДж/моль

100

Соседние файлы в предмете Медицинская химия