Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Strategiya_pidpriyemstva.doc
Скачиваний:
167
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
3.99 Mб
Скачать

Це визначити тенденції…

Афоризм

    1. Поняття, рівні та групи факторів зовнішнього середовища підприємства

    2. Галузевий та конкурентний аналіз середовища

    3. Методичні підходи до оцінки та прогнозування змін у зовнішньому середовищі

Ключові терміни і поняття

Галузевий ланцюжок дії/витрати

Привабливість зони господарювання

Матриця конкурентних переваг

Стратегічна карта

Модель галузевої конкуренції М. Портера

PEST-аналіз

4.1 Поняття, рівні та групи факторів зовнішнього середовища підприємств

Будь-яке підприємство як відкрита система постійно перебуває і функціонує в середовищі. Кожна організація залучена до трьох процесів: отримання ресурсів із зовнішнього середовища(вхід);перетворення ресурсів в продукт(процесор);передача продукту у зовнішнє середовище(вихід).

Середовище є джерелом, що живить організацію ресурсами, необхідними для підтримання її внутрішнього потенціалу на потрібному рівні. Управління повинно забезпечувати баланс входу та виходу.Як тільки в організації порушується цей баланс, можна сказати, що вона не буде мати ніякої перспективи. Сучасний ринок значно посилив значення процесу виходу на підтримку цього балансу.

Аналіз середовища вважається вихідним процесом стратегічного менеджменту, так як він забезпечує як основу для визначення місії та цілей фірми, так і для вироблення стратегії поведінки, що дозволяє фірмі реалізувати свою місію та досягти своїх цілей.

Зовнішнє середовище— це сукупність факторів, які формують довгострокову прибутковість організації і на які організація не може впливати взагалі або має незначний вплив.Коротку характеристику моделей зовнішнього середовища організації подано в табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Коротка характеристика моделей зовнішнього середовища організації

Модель

Характеристика

Модель «галузевої структури»

(М. Портера)

Зовнішнє середовище ототожнюється з галуззю (галузями), в якій діє організація

Модель «пізнавальних систем» (прийняття рішень)

Прийняття рішень про стан і зміни зовнішнього середовища здійснюється на основі досвіду вищого керівництва фірми

Модель «Ієрархічної структури зовнішнього середовища»

Зовнішнє середовище розглядається як ієрархічна структура, що складається із трьох середовищ: внутрішнього та зовнішнього середовища прямого і непрямого впливу

Модель

«сфери дії організації»

Зовнішнє середовище складається з взаємозалежних і непідпорядкованих один одному елементів

«Екологічна модель»

Модель зовнішнього середовища розроблена на основі ієрархічної концепції. Середовище описується в термінах характеру використовуваних організаціями ресурсів та їх розподілу

Середовище ніколи не буває стабільним (постійним). Тому кожне підприємство повинно не тільки знати середовище свого функціонування та природу його змін, але й вміти відповідно реагувати на ці зміни. Неадекватна реакція підприємства на зміни в середовищі, як правило, завжди приводить до фінансових втрат.

 Зовнішнє середовище діє не безпосередньо на кожну окрему організацію, а на всі одразу. Кожна дія усіх без винятку підприємств можлива тільки тоді, коли середовище надає можливість її здійснення.

Кожний підхід до стратегічного аналізу, що використовується у світовій практиці, базується на двох основних посиланнях - аналізі ситуації в зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємства.

Світова практика стратегічного управління розрізняє наступні рівні середовища функціонування підприємств: загальне середовище(далеке, макросередовище);безпосереднє оточення(проміжне середовище, мікросередовище, «середовище завдань») та внутрішнє середовище, яке перебуває під безпосереднім впливом керівництва організації. (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Рівні середовища функціонування підприємств

 Аналіз загального і безпосереднього оточення направлений на те, щоб з’ясувати, на що може розраховувати фірма, якщо вона успішно поведе роботу, і на те, які ускладнення можуть її очікувати, якщо вона не зуміє вчасно відхилити негативний вплив зовнішнього оточення (Додаток Б).

Загальне середовище складається з елементів, які прямо не пов'язаніз підприємством, але впливають на формування загальної атмосфе­ри бізнесу.

Аналіз макрооточення включає вивчення впливуекономіки, правового регулювання та управління, політичних процесів, природного середовища та ресурсів, соціальних та культурних складових суспільства, науково-технічного та технологічного розвитку суспільства, інфраструктури та ін.Усі окремі складові зовнішнього середовища взаємопов'язані, тобто зміни однієї (наприклад, політичної чи економічної) призводять до значних змін в інших (наприклад, у соціально-демографічній чи правовій). Це відображає складність зовнішнього середовища. Треба виявити основні тенденції, взаємовплив цих факторів і побудувати тренди їхнього розвитку.

PEST-аналіз — це конкретний інструмент стратегічного аналізу саме далекого зовнішнього середовища організації. PEST — це абревіатура чотирьох англійських слів. З назви методу видно, що серед незліченної множини фак­торів, що характеризують вплив зовнішнього середовища на ор­ганізацію, PEST-аналіз виділяє 4 основні групи: Р - Policy — політика, Е -Economy — економіка, S - Society — сус­пільство (соціум), Т - Technology — технологія. Це означає, що даним інструментом стратегічного аналізу досліджуються полі­тичний, економічний, соціокультурний і технологічний аспекти зовнішнього середовища організації (табл. 4.2).

Таблиця 4.2

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]