Безперервна пропедевтична педагогічна практика в умовах кредитномодульної системи освіти: методичні рекомендації студентам практикантам - Харків: ХНПУ, 2006.- 22с.

Методичні рекомендації для студентів педагогічних навчальних закладів

Укладачі: кандидат педагогічних наук, доцент Л.М. Калашникова, кандидат педагогічних наук, доцент В.І. Смагін

Рецензенти : доктор педагогічних наук, професор В.М. Гриньова, кандидат педагогічних наук, доцент Н.І. Стяглик,

Ставлення і розвиток національної загальноосвітньої і професійної школи в Україні, усієї системи освіти й виховання зумовлюється передусім діяльністю педагогів-вихователів. Вони як уповноважені суспільства мають виступати хранителями морально-духовних цінностей народу, постійно дбати про збагачення інтелектуально-духовного потенціалу громадян України. Від рівня професіоналізму, педагогічної майстерності учителіввихователів, які працюють в загальноосвітніх і професійних навчальновиховних закладах, залежить громадянський статус й авторитет усіх ланок системи освіти нашої держави, перспективи її розвитку, завоювання достатнього місця у світовому співтоваристві.

Освітньо-виховна діяльність усіх навчальних закладів, які готують професійних педагогів, має бути спрямована на формування їх професійних якостей та умінь. Чільне місце у цій системі займає педагогічна практика.

Метою педагогічної практики є оволодіння майбутніми педагогамивихователями формами, засобами, методами, технологіями організації навчально-виховної роботи в різних типах освітньо-виховних закладів системи освіти в Україні, усвідомлення значимості наукових знань, отриманих у процесі теоретичної підготовки, у розв'язанні практичних завдань навчання і виховання підростаючого покоління, розвиток творчої ініціативи, закріплення умінь наукових досліджень в конкретній професійній діяльності, адаптація й особисте утвердження майбутніх педагогів у доцільності обрання конкретної професії, формування соціальної мотивації подальшої навчальної діяльності.

Завдання педагогічної практики зумовлюються особливостями професійної підготовки майбутніх учителів-вихователів. Доцільно визначити такі провідні завдання цієї форми професійної підготовки майбутніх учителів:

1. Формування у студентів стійких інтересів до професії вчителя, переконання необхідності набуття професійних знань і досконалого володіння ними.

2.Забезпечити умови для професійної адаптації студентів до активної діяльності в учнівських колективах.

3.Закріпити і поглибити знання з психолого-педагогічних і фахових дисциплін, оволодіти засобами і методами застосування їх при розв'язанні педагогічних завдань.

4.Прилучати студентів до безпосередньої практичної діяльності, формувати у них професійні вміння і навички, необхідні для успішного здійснення навчально-виховної роботи та оволодіння конкретними методами навчання і виховання.

5.Ознайомиш студентів з діяльністю сучасних загальноосвітніх навчально-виховних закладів.

6.Формувати у студентів творчий підхід до педагогічної діяльності, набуття ними вмінь проводити наукові дослідження з використанням ефективних методів і методик педагогічних досліджень, аналізувати на наукових засадах результати педагогічної діяльності учителів, своєї власної та діяльності колег-практикантів.

7.Оволодіння вміннями спілкуватися з вихованцями, їхніми батьками та педагогами.

8.Ознайомлення з напрямками та особливостями керівництва освітніми закладами певних типів; вивчати систему роботи педагогічних колективів по розвитку національної школи в Україні.

9.Формувати у майбутніх педагогів самостійність і особисту відповідальність за ефективність підготовки та проведення різних форм та видів навчально-виховної роботи з вихованцями (проведення уроків, позакласних виховних заходів, лекцій, семінарських чи лабораторнопрактичних занять).

10.Сприяти розвитку і закріпленню психолого-педагогічних якостей та умінь, які є передумовою формування педагогічної майстерності і професіоналізму майбутніх фахівців.

У процесі проходження тижневої безперервної пропедевтичної практики студент має виконати навчальну роботу обсягом 49,8 години, що, відповідно до вимог кредитно-модульної системи освіти, приблизно дорівнює 1,5 кредитам.

Безперервна пропедевтична практика проводиться при підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст" і передбачає залучення студентів до виконання конкретних завдань школи, класу, ознайомлення з діяльністю класного керівника (вихователя), системою роботи навчального закладу (бази практики), вивчення учнів і колективу класу, участі в поточній навчально-виховній роботі вчителя і класного керівника. Ця форма практичної підготовки є пропедевтикою до педагогічної практики.

Підчас практики студент-практикант повинен:

1.Старанно виконувати завдання педпрактики, що передбачені програмою.

2.Виявляти високу відповідальність, старанність, творчу ініціативу, наполегливість, організованість, дисциплінованість, педагогічний такт і гуманність.

3.Підпорядковуватись правилам внутрішнього розпорядку навчальновиховного закладу, в якому проходить практику, виконувати розпорядження адміністрації школи та методистів практики. При невиконанні встановлених норм і вимог студент може бути відсторонений від проходження практики.

4.На період практики у кожній групі, що проходить практику у школі (гімназії, ліцеї), один із студентів виконує обов'язки старости. Він веде облік відвідування студентами освітньою закладу, повідомляє їх про завдання і доручення методистів, несе відповідальність за дотримання практикантами дисципліни.

5.Після закінчення педпрактики кожен студент протягом 3-х днів завершує підготовку необхідних методичних матеріалів, систематизує їх і разом із звітом подає на відповідну кафедру. Оцінка за практику

виставляється на підставі урахування письмових матеріалів, занотованих у щоденнику психолого-педагогічних спостережень, звіту роботи студентапрактиканта і усного або письмового заліку.

6.Брати участь у настановних, проміжних та підсумкових методичних конференціях з питань педпрактики.

У процесі безперервної пропедевтичної практики кожен студент повинен виконати такі завдання.

Таблиця

Зміст, завдання студента-практиканта

Зміст роботи

 

 

 

Завдання

 

 

 

Кількість годин

з/п

практиканта

 

 

 

 

 

 

 

 

студента-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Участь у

1.

Ознайомитися:

 

 

 

 

2

 

настановній

 

з метою, завданнями і змістом

 

 

 

конференції.

 

педагогічної практики;

 

 

 

 

 

 

 

з формою звітної документації.

 

 

 

 

2.

Визначити

 

правила

поведінки

у

 

 

 

навчально-виховному закладі,

права

і

 

 

 

обов'язки студентів-практикантів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ознайомлення з

1. Скласти питання (5-7) для

бесіди

з

2

 

напрямами,

адміністрацією

 

з

метою

 

визначення

 

 

формами виховної

особливостей організації навчально-виховної

 

 

роботи

роботи в школі. Провести бесіду з

 

 

загальноосвітнього

представниками

 

адміністрації

школи.

 

 

навчального

Питання анкети і отримані відповіді

 

 

закладу (бесіда з

занотувати

у

 

щоденник

 

психолого-

 

 

адміністрацією,

педагогічних спостережень.

 

 

 

 

 

учителями,

З'ясування науково-методичної проблеми, над

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

класними

якою

працює заклад, ознайомлення з

 

 

керівниками;

особливостями закладу, його традиціями.

 

 

аналіз

2. Ознайомитися з планом виховної роботи

 

 

документації -

школи на один семестр (зробити ксерокопію).

 

 

планів виховної

Проаналізувати його і визначити ті заходи, які

 

 

роботи школи,

заплановано провести на протязі півріччя з

 

 

класного

метою:

 

 

 

 

керівника на один

громадянського виховання школярів;

 

 

семестр).

морального виховання;

 

 

 

 

естетичного виховання;

 

 

 

 

фізичного виховання;

 

 

 

 

трудового виховання.

 

 

 

 

3. Скласти питання (5-7) для бесіди з класним

1

 

 

керівником з метою визначення особливостей

 

 

 

організації навчально-виховної роботи в

 

 

 

певному класному колективі учнів.

 

 

 

4. Ознайомитися з планом виховної роботи

2

 

 

певного класного колективу школи на один

 

 

 

семестр

(зробити

ксерокопію).

 

 

 

Проаналізувати його і визначити ті заходи, що

 

 

 

спрямовані на:

 

 

 

 

громадянське виховання;

 

 

 

 

моральне виховання;

 

 

 

 

естетичне виховання;

 

 

 

 

фізичне виховання;

 

 

 

 

трудове виховання.

 

 

 

 

5. Відвідати виховний захід у закріпленому

2

 

 

класі. Зробити: «фотографію» заходу (повний

 

 

 

детальний

опис) у щоденнику

психолого-

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогічних спостережень; ксерокопію сценарію; аналіз проведеного виховного заходу.

6. Провести два анкетування (за власноруч 2 розробленими анкетами) школярів класу з метою визначення:

проблем і можливих тем різноманітних форм виховної роботи;

ставлення школярів до однолітків,

 

 

з'ясувавши ті якості, які діти цінують

 

 

 

 

найбільше.

 

 

 

 

 

 

7. На основі аналізу планів виховної роботи

2

 

 

школи, класного керівника і проведення

 

 

 

анкетування розробити власний варіант плану

 

 

 

виховної роботи з класом, за яким

 

 

 

закріплений студент-практикант.

 

 

 

 

 

 

 

3

Ознайомлення з

1. Ознайомитися з

календарним планом

1

 

навчальною

роботи учителя - предметника. Зробити

 

 

роботою (бесіда з ксерокопію календарного плану на півріччя за

 

 

адміністрацією,

фахом студента для класу, за яким він

 

 

учителями з метою закріплений.

Проаналізувати

календарний

 

 

вивчення

план

у

щоденнику

педагогічних

 

 

передового

спостережень.

 

 

 

 

 

педагогічного

2. Провести

анкетування

школярів

2

 

досвіду вчителів

закріпленого за практикантом класу (за

 

 

школи, знайомство власноруч

розробленими

анкетами),

з

 

 

з обладнанням

метою

визначення

спрямованості

їх

 

 

учбових кабінетів,

пізнавальних інтересів. Текст анкети і її

 

 

аналіз

аналіз відобразити у щоденнику психолого-

 

 

календарних та

педагогічних спостережень.

 

 

 

 

поурочних

3. Відвідати протягом тижня не менше 15

15

 

планів вчителів-

уроків,

5 з

них

за

фахом

студента-

 

 

предметників за

практиканта.

Кожен

урок

обов'язково

 

 

фахом студентів -

ретельно і докладно занотувати у щоденник

 

 

практикантів).

психолого-педагогічних

 

спостережень

 

 

 

(зробити "фотографію" уроку).

 

 

 

 

 

4. На основі відвідування уроків з різних

1

 

 

предметів у закріпленому класі, зроблених

 

 

 

фотографій уроків і ксерокопій поурочних

 

 

 

планів зробити аспектний аналіз уроків з

 

 

 

метою:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

визначення

характеру

пізнавальної

 

 

 

діяльності

учнів

(репродуктивна,

 

 

 

реконструктивна, творча);

 

 

 

 

 

 

методів

і

прийомів

 

організації

 

 

 

пізнавальної діяльності, які використовував

 

 

 

вчитель на певному конкретному уроці.

 

 

 

Навести приклади, показати доцільність

 

 

 

обраних методів і прийомів навчання;

 

 

 

аспектний

аналіз по

визначенню

1

 

 

належності конкретного уроку до певного

 

 

 

виду

навчання

(догматичного,

 

 

 

пояснювального,

 

 

проблемного,

 

 

 

програмованого, комп'ютерного). Висновки

 

 

 

обґрунтувати

прикладами.

 

Показати

 

 

 

доцільність обраного виду навчання, його

 

 

 

позитивні і негативні сторони;

 

 

 

 

 

визначення

використання

вчителем

1

 

 

різноманітних форм

організації

пізнавальної

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діяльності школярів на уроці (індивідуальна, групова, фронтальна, парна робота, взаємо навчання учнів). Обґрунтувати доцільність і ефективність обраних учителем форм організації пізнавальної діяльності учнів на уроці;

аспектний аналіз уроку по 1 визначенню шляхів активізації пізнавальної діяльності школярів і розпитку їх пізнавального інтересу, які були використані вчителем.

5.Зробити аналіз уроку з метою 1 визначення реалізації виховних цілей, які були поставлені на урок. Визначити напрями (моральне, естетичне, трудове) і засоби (зміст, організація) виховної діяльності на уроці.

6.Зробити повний аналіз конкретного 2

уроку.

Вивчити і описати навчальний кабінет 2

зфахової дисципліни студента:

обладнання,

оформлення.

Зробити фотографії. Проаналізувати доцільність і ефективність обладнання та оформлення кабінету.

4.

Участь у

Консультація

студента-практиканта

з

2

 

поточній

питань, що виникли у нього при виконанні

 

 

консультативній

запропонованих завдань.

 

 

 

 

конференції

 

 

 

 

 

 

 

 

(після занять у

 

 

 

 

 

 

 

 

середу)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Залік (на протяті

Підготуватися до співбесіди з методистом

1

 

тижня після

про

виконання

кожного

окремого

 

 

закінчення

завдання.

 

 

 

 

 

 

практики)

Підвести загальні підсумки педпрактики,

 

 

 

які відобразити у звіті.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Підсумкова

Підведення

підсумків

проведення

2

 

конференція

педагогічної практики, її аналіз. Обмін

 

 

 

думками, враженнями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основними звітними документами з педагогічної практики є:

1. Щоденник психолого-педагогічних спостережень - загальний зошит, у який студент мас занотовувати усю інформацію про свою діяльність починаючи з установчої конференції по реалізації завдань практики. У щоденник мають бути занесені усі розроблені анкети, відповіді на них. їх аналіз, фотографії уроків і виховних заходів, їх аналіз та інші види робіт. Записи повинні робитися щоденно, бути обґрунтованими і розгорнутими. При проходженні практики щоденник повинен знаходишся з студентом постійно.

2. Звіт студента-практиканта. Стисле повідомлення про виконану студентом роботу за період практики. Оформлюється на аркуші паперу форматом А-4 машинописним текстом, підписується студентом, класним керівником, закріпленого за студентом класу, вчителем з