Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
олефир / Т.23.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
11.02.2016
Размер:
178.18 Кб
Скачать

Тема 23. Логопедична робота з подолання лексико-граматичних помилок

План

 1. Мета логопедичної роботи з подолання лексико-граматичних помилок.

 2. Основні напрями корекції та розвитку граматичної будови мови (І.Прищепова. В. Тищенко).

 3. Вимоги до проведення логопедичної роботи з подолання лексико-граматичних помилок у молодших класах.

 4. Напрями логопедичної роботи з подолання лексико-граматичних помилок.

 5. Завдання з формування уявлень про морфологічну систему мови.

 6. Логопедична робота з формування вмінь пра­вильно узгоджувати слова в реченні.

 7. Робота над семантикою речення.

8. Робота над інтонаційним оформленням речення в усному і писемному мовленні.

1

Метою логопедичної роботи з подолання лексико-граматичних помилок є формування у дітей морфологічних і синтаксичних узагальнень, уявлень про морфологічні елемен­ти слова та про будову речення. Основні напрями роботи: лого­педична робота над наголосом, корекція та розвиток граматично} будови мови {системи словозміни та словотворення); формування поняття про речення, уточнення структури речення; розвиток на­вичок морфологічного та синтаксичного аналізу і синтезу, збагачен­ня лексичного запасу, розвиток зв 'язного мовлення.

Корекційна логопедична робота з розвитку умінь визначати та виділяти наголос у словах є важливою передумовою засвоєння орфограм, морфологічного та фонетичного принципів письма, однією з умов переходу до наступних етапів логопедичного впливу під час подолання дисграфії та дизорфографії. Розвит­кові вміння виділяти наголос у словах сприяють такі вправи:

1) знайдіть наголошений та ненаголошений голосний у складах (учитель промовляє складовий ряд. в якому один із складів виділяє силою голосу):

са-со. са-со;

да-до-ду, да-до -ду, да-до-ду;

та-ло-ну-мщ

 1. визначте кількість складів у слові, назвіть наголошений;

 2. поділіть слова на склади та запишіть у зошиті тільки наго­лошені склади:

 3. намалюйте графічну схему слова, поставте наголос:

 4. покажіть відповідну до слова схему (вчитель називає слова, учні показують відповідні схеми).

Подібні вправи сприяють також формуванню в учнів скла­дового аналізу і синтезу.

2

Основні напрями корекції та розвитку граматичної будови мови (І. Пришепова. В. Тищенко):

 1. Розвиток системи словозміни.

 2. Розвиток системи словотворення та словника похідних слів.

 3. Диференціація частин мови (іменників, прикметників, дієслів).

 4. Диференціація граматичних значень та уточнення зв'язків з формальними ознаками.

 5. Розвиток уміння визначати споріднені слова та виконувати морфологічний аналіз слів.

Вивчення морфологічної структури слів, розвиток процесів словозміни та словотворення має велике значення для розвит­ку лінгвістичних здібностей учнів, успішного засвоєння грама­тичних знань, орфографічних навичок та загального розвитку. Під час розвитку процесів словозміни та словотворення ство­рюються передумови продуктивного засвоєння правил право­пису, пов'язаних з повноцінним уявленням морфологічного складу слова, зміною певних частин мови за родами, числами, відмінками. Корекційна робота відбувається на основі вивчен­ня тем шкільної програми з української мови, таких як «Будова слова», «Споріднені слова» та ін. Під час логопедичних занять широко застосовують усні та письмові вправи з утворення но­вих слів за допомогою афіксів, складання словосполучень, ре­чень та текстів.

3

Логопедичні заняття в 1 класі мають суто пропедевтичний характер. Проводять їх у практичному плані з використанням ігор, ігрових ситуацій і вправ. За допомогою ігор «Ласкаві діти», «Великі та маленькі» дітей ознайомлюють з утворенням імен­ників та прикметників зі зменшувально-пестливим значенням. Потім навчають правильно вживати дієслова з різними пре­фіксами. Під час роботи використовують методи спостережен­ня, практичні дії, різні види читання. Після прочитування всі слова обов'язково порівнюють, з'ясовують їхній звукобуквенний, морфологічний склад, значення слова.

У 2 класі учні вправляються в доборі споріднених слів, спо­стерігають за словозміною та словотворенням. Учні 3—4 класів практично засвоюють значення найуживаніших префіксів. їх ознайомлюють з багатозначністю деяких префіксів. Наприклад, префікс під означає наближення (підбігти, під'їхати), додаван­ня до чогось (підфарбувати, підсолити). Потрібно показати відмінність у вживанні префіксів та прийменників у процесі виконання різних вправ. Утворені учнями слова обов'язково включають у речення, що дає можливість спостерігати за сло­возміною та отримати уявлення про зв'язки слів у реченні. На всіх логопедичних заняттях проводять роботу з розбору слів за будовою — морфемний аналіз.

4

Розглянемо докладніше зміст кожного напряму.

1. Розвиток системи словозміни передбачає:

а) розвиток умінь вживати іменники в однині та множині;

б) розвиток умінь вживати прийменниково-відмінкові кон­струкції у словосполученнях і реченнях (з опорою на малюнки, на запитання). Наприклад: Пташка вилетіла з гнізда. Пташка підлетиш до гнізда. Пташка влетіла у гніздо. Пташка відлетіла від гнізда;

в) розвиток уміння узгоджувати прикметники і іменниками за родом, числом у словосполученнях та реченнях. Наприклад: Огірок продовгуватий, а вишня...:

г) розвиток уміння диференціювати дієслова в однині та мно­жині теперішнього часу (Дівчинка малює. Діти малюють);

д) розвиток уміння диференціювати дієслова минулого часу за родами (Саша намалював. Саша намалювала.):

є) формування словозміни за аналогією, поданою у зразку педагога.

Соседние файлы в папке олефир