Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ИСЛАМ Укр..doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
11.02.2016
Размер:
8.01 Mб
Скачать

5. Релігійні інститути ісламу

  1. Духовні особи

Іслам — одна з небагатьох релігій, в якій немає ані священників, ані чернецтва, оскільки між вірянином|віруючим| та|та| Аллахом не потрібні жодні посередники. У першоджерелах чітко говориться|мовиться| лише про Пророка, його сподвижників та|та| улемів — вчених-богословів, що досконально знали священні тексти і|та| закони шаріату, мали беззастережний авторитет у громаді та були взірцем для інших|останніх| правовірних.

Проте|однак| з часом|згодом| в ісламі з'явилася|появлялися| низка духовних звань, які характеризують вченість їх носія та|та| його статус у громаді.

 • Халіф [араб. намісник, наступник] — найвищий титул в ісламі — особа|лице,обличчя|, що наділена вищою духовною та|та| світською владою, голова|розділ| ісламської держави.

З|із| X століття, коли|ст| халіфи практично втратили політичну владу, це звання перетворилися на щось на зразок мусульманського першосвященика.

 • Імам [араб. ватажок; той, хто стоїть попереду] — багатозначне|многозначне| духовне звання: а) духовна особа|лице,обличчя|, яка завідує мечеттю, читає проповіді, керує спільною молитвою, здійснює деякі обряди; б) виборна особа, що керує загальною молитвою — так, в найчисленнішій ісламській течії суннізмі (див. розділ 5.2) для проведення спільної молитви імамом може бути обраний будь-який мусульманин, що досяг 8 років; в) в шиїзмі, другій за значимістю течії ісламу, імам — голова мусульманської громади — умми.

 • Мулла [араб. володар, хранитель, хазяїн|господар|] — арабське духовне звання улема— вченого-богосл|та|ова і правознавця, що добре знає Коран (нерідко навіть напам'ять), хадіси та норми шаріату. Як правило, виконує роль наставника при мечеті, вчителя в медресе — середній або вищій духовній школі.

 • Муфтій — головний|чільний| авторитет в питаннях шаріату, наділений правом робити|чинити| висновки з релігійних, моральних і|та| правових питань, давати роз'яснення по застосуванню|вживанню| норм шаріату.

Після того, як титул халіфа в ХVI ст.|ст| почали носити османські султани, що зосередили у своїх руках переважно політичну владу, вони призначали своїх заступників з духовних питань — муфтіїв.

 • Каді — шаріатський суддя, що виносить правову ухвалу на основі самостійного тлумачення Корану і|та| Сунни. Рішення|вирішення,розв'язання,розв'язування| каді не може бути переглянуте, оскільки вважається, що його вустами говорить Бог.

За статусом каді стоїть навіть вище за імама мечеті й|та| може бути головою|розділом| мусульман міста або області.

 • Муедзин — служитель мечеті, помічник імаму, що з мінарету закликає|призиває| мусульман на молитву. Раніше, коли не було аудіотехніки, що широко використовується сьогодні, муедзин повинен був мати потужний|могутній|, але|та| приємний голос, який мали чути усі мешканці території, що обслуговується мечеттю.

  1. Головні течії в ісламі: суннізм та шиїзм

При Мухаммедові іслам згуртував племена Аравії в монолітне співтовариство|спілку|. Проте вже в середині VIII ст.|віку| стався|відбувся| розкол у ланках|низках| послідовників нової релігії, а по мірі розширення кордонів мусульманського світу|миру|, почали проявлятися також етнічні та|та| правові розбіжності.

Переважно, ці протиріччя|суперечності| не носили догматичного, богословського характеру, як це відбувалося|походило| в інших релігіях. Одним з ключових|джерельних| спірних питань, що привели до розподілу|розділення,поділу| ісламу на дві головні|чільні| течії — суннізм і|та| шиїзм, стало питання про спадкоємство влади і|та| законність наступників|спадкоємців| Пророка.

 • Приблизно 85% усіх мусульман світу|миру| є суннітами.

Суннізм наполягає на виборності голови умми — халіфа. Однак головувати в уммі має право виключно представник племені курейшитів, до якого належав Мухаммед. За законних наступників пророка сунніти вважають перших чотирьох праведних халіфів: Абу Бакра, Омара, Османа та Алі.

Суннізму притаманні вірність традиціям та|та| ідеалізація образу|зображення| пророка. Разом із|поряд з,поряд із| Кораном, суннізм особливе місце відводить Сунні пророка Мухаммеда, роблячи|чинити| акцент на обов'язковості виконання|проходження| правил та|та| приписів|розпоряджень|, заснованих на його на вчинках і|та| висловлюваннях|висловах|. Звідси — назва "сунніти", тобто "люди Сунни" ті, хто прямують шляхом пророка.

Суннітські богослови не мають права виносити судження на власний розсуд з питань віровчення, а лише тлумачити священні тексти, які є беззаперечними божими джерелами. У складних і|та| спірних питаннях остаточне рішення|вирішення,розв'язання,розв'язування| досягається загальною згодою богословів та інших авторитетних в ісламській ієрархії осіб — іджма.

Суннізм не є однорідною течією, а поділяється на 4 рівноправних напрямки (школи) залежно від тлумачення Корану і|та| особливостей культу.

 • Ідеологія шиїзму [від араб. ши'а партія, група прибічників] |прихильників| ґрунтується на авторитеті сім'ї Мухаммеда. Після вбивства четвертого халіфа Алі (двоюрідного брата і|та| зятя Мухаммеда) мусульмани розкололися на дві фракції — послідовників та|та| супротивників|противники| Алі. Послідовники Алі об'єдналися в політичну партію, яка стверджувала, що влада має належати виключно|винятково| прямим нащадкам пророка, оскільки|тому що| так встановлено Богом. Інші|останні| халіфи вважалися узурпаторами. На основі цієї партії і сформувалася самостійна релігійна течія — шиїзм.

Нині|в даний час| шиїтами є близько|біля| 10 % усіх мусульман.

Згідно шиїтській традиції, головою|розділом| мусульманської громади є імам, який отримує|одержує| владу від самого Аллаха (тобто виборність виключається), тому шиїти визнають духовними спадкоємцями пророка 12 імамів, які були прямими нащадками Мухаммеда, а першим імамом — його зятя Алі.

Імам в шиїзмі виступає|вирушає| посередником між Богом і|та| людьми, він вважається непогрішимим взірцем благочестя, справжнім хранителем і|та| тлумачем коранічного знання, а отже, беззаперечним авторитетом і|та| прикладом|зразком| для вірян|віруючих|. Думка імаму з будь-якого релігійного чи політичного питання — це для шиїтів істина в останній інстанції. В цьому відношенні шиїзм принципово відрізняється від суннізму, в якому остаточне рішення|вирішення,розв'язання,розв'язування| досягається загальною згодою богословів.

На відміну від суннізму, шиїзм допускає алегоричне тлумачення Корану. На противагу Сунні, шиїзм створив власний Священний переказ — ахбар, що містить|утримує| оповідання про діяння і|та| слова пророка Мухаммеда, які дещо відрізняються від хадісів сунни. Важливе|поважне| місце в ахбарі відводиться першому імаму Алі.

У шиїзмі розвинений культ святих мучеників, оскільки всі імами, окрім|крім| останнього, померли|вмер| мученицькою смертю. Мотив страждань став невід'ємною частиною|часткою| траурних ритуалів шиїтів, в яких широко практикуються самокатування (побиття себе до крові мотузками, ланцюгами|цепами|, протикання різних частин|часток| тіла кинджалами тощо|та|), що є неприйнятним у суннізмі.

Цій течії властива також віра в "прихованого імама" — прийдешнього|грядущого| духовного лідера, який встановить на землі Боже царство добра і|та| справедливості.

  1. Інші течії та|та| секти в ісламі

 • Чернецтва, як такого|як такого|, в ісламі немає. Проте|однак| в VIII-X ст. на противагу догматизації та|та| ритуалізації релігії виникла містична напівчернеча течіясуфізм [|приблизно|від араб. суф — груба вовняна|шерстяна| тканина, одежу з якої носили відлюдники].

Згідно із|згідно| суфійським вченням|ученням,навчанням|, головні|чільні| життєві процеси відбуваються|походять| в душі. Бог не є десь, недосяжний і|та| недоступний, Він скрізь|всюди| — навколо|довкола,навкруг| нас, в нас самих. Звідси — віра в можливість|спроможність| істинного|справжнього| богопізнання, містичного злиття з|із| Аллахом. Однак досягти вищої Істини неможливо, якщо прямувати виключно|лише| шляхом раціонального пізнання|знання|. Мета|ціль| суфіїв — пошук практичних шляхів|доріг,колій| без-посереднього спілкування людини із|із| Богом.

Поетапне (до 12 ступенів) сходження суфія шляхом духовного вдосконалення триває|минає| під керівництвом наставника.

Суфізм проповідує благочестя та|та| самозречення, відмову від життєвих благ, бідність і|та| аскетизм, втіленням яких стали мандруючі відлюдники — дервіші.

До культових практик суфізму відносяться "безмовні" молитви, близькі до медитації; танок|танок| дервішів, коли танцюючий кружляє на місці, як це практикувалося в шаманізмі, для досягнення "містичного сп'яніння" — тобто входження в транс, що символізує перехід в іншу, вищу реальність. У суфійській практиці психотренінгу (як і в дзен-буддизмі) особливу роль відіграють вірші, притчі, парадокси, як правило, символічного, алегоричного характеру.

 • Від 2 до 5% мусульман належать до ісламських сект.

Більшості сект властиві вільне тлумачення Корану, зведення до мінімуму обрядів і|та| ритуалів, заперечення культу святих, прагнення, в тій чи іншій мірі, до аскетизму — заборона на тютюн, каву, коштовності, шовковий одяг і тому подібне|тощо|, деякі сповідують|сповідають| переселення душ.

Найбільш відомі секти:

мутазиліти, що відкидають Передвизначення;

— близькі до суннітів надто нетерпимі до гріха і|та| грішників харіджити;

— помірні ібадіти, що відстоюють право будь-якого правовірного, незалежно від походження, національної приналежності та|та| соціального статусу|становища|, очолювати умму;

ісмаїліти, що відкололися від шиїтів і ратують за свободу волі людини, заперечують обрядовість і|та| вважають текст Корану алегоричним;

— радикальні, вкрай|надто| фанатичні та|та| жорстокі по відношенню до тих, хто має іншу думку, кармати;

суннітським протестантизмом називають ваххабізм, що виник в XVIII ст.|ст| в умовах боротьби арабів проти|супроти| турецького|Турція| іга з метою повернути правовірних до основ віровчення, які, на їх думку|на їхню думку|, були спотворені Священними переказами. Ваххабіти відрізняються жорстким консерватизмом і|та| запереченням прогресу; вони відкидають будь-яких посередників між богом і|та| людьми — імамів, святих,|та| навіть самого пророка Мухаммеда; паломництво до Кааби вважають|рахують,лічать| ідолопоклонством.

 • Політичні, економічні, моральні та|та| релігійні протиріччя|суперечності| нашого часу в умовах процесу глобалізації, що набирає темпи, сприяють посиленню різних форм релігійного фундаменталізму — руху, що вважає|розглядує| одним з основних своїх завдань|задач| повернення релігії пануючих позицій у сучасному світі|товаристві|.

Ісламські фундаменталісти за будь яку ціну прагнуть повернути суспільство|товариство| до єдиних вірних, згідно з їх уявленнями, світоглядних і|та| моральних засад|підвалинами|, добитися суворого дотримання|проходження| законів і|та| норм шаріату. При цьому вони проявляють|виявляють| крайню нетерпимість до будь-якого інакомислення, до усього нового і|та| прогресивного, особливо до зовнішніх (західних) впливів, які вважають|рахують,лічать| причиною усіх бід|лих| і|та| проблем сучасності|сьогоденності|. Причому, цей рух характерний і для суннітського, і для шиїтського напрямів|направлень| ісламу.

Ісламський фундаменталізм спирається|обпирається| на радикальну і|та| дуже|вельми| войовничу релігійно-політичну ідеологію кінця ХХ століття|сторіччя| — ісламізм. Згідно ідеології ісламізму, мусульмани мають вважати себе не громадянами тієї або іншої держави, а членами всесвітньої|усесвітнього| спільноти мусульман — умми. Будь-які суперечності усере|всередині|дині суспіль|товариства|ст|та|ва і держав, де є мусульманське населення, а також міждержавні відносини, на думку ісламістів, повинні вирішува|розв'язуватися|тися викл|винятково|ючно на основі норм шаріату.

Європейські держави (Франція, Великобританія та ін.), де мусульмани сьогодні складають зна|частку|чну частину населення, з|із|іткнулися із серйозними економічними, по|та|літичними і, головне, соціокультурними|ладу| проблемами, оскільки |із|емігранти з мусульманських країн не бажають інтегруватися до європейського устрою життя. Вони залишаються досить зам|та|кнутою частиною |товариства|суспільства, яка подекуди вельми агресивно відстоює своє право жити в країнах, що їх прийняли, за своїми закона|часткою|ми та традиціями.

Не меншу нетерпимість ісламські фундаменталісти проявляють|виявляють| до тих, кого вважають|рахують,лічать| відступниками від основ віри в середовищі|середі| єдиновірців. Цим пояснюються|тлумачать| військові|воєнні| конфлікти між мусульманськими країнами та міжконфесійні зіткнення|сутички| усередині|всередині| ісламу, наприклад, між суннітами та|та| шиїтами.

Будь-який фанатизм, особливо релігійний, рано чи пізно призводить до екстремізму і|та| тероризму. І хоча основна частина|частка| мусульман сповідують|сповідають| помірні погляди, ісламісти, що є фанатично відданими|зрадженими| ідеї тріумфу ісламу, несуть терористичну загрозу|погрозу||торжества| всьому сучасному світові, в першу чергу, західному. До своєї діяльності вони ставляться як до священної війни за віру — джихаду, в її найагресивніших формах. Це породило таке жахливе явище, як смертники-терористи — шахіди від араб. шахада, що знищують "ворога" (у тому числі, мирних жителів|мешканців| і|та| навіть дітей) ц|в,біля|іною власного життя. Ісламісти вважають|рахують, лічать| шахідів мучениками за віру і вірять, що за це вони набувають|знаходять| раю.

Ідейним прапором|знаменом| ісламізму став вислів з|із| Корану: "Бийтеся з|із| невірними, поки|доки| вони не перестануть навертати правовірних зі|віруючі| шляху Аллаха і|та| доки|поки| вони не поклонятимуться тільки|лише| Аллахові|аллахові|". 8:39

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.