Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

история украины / Питання до │спиту 2010 - 2011 рр

..doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
29.18 Кб
Скачать

1) Початок формування людської цивілізації на території України.

2) Скіфо-сарматська доба та античні міста-держави Північного Причорномор’я.

3) Східні слов’яни в І – ІХ ст. Основні теорії етногенезу слов’ян. Розселення і заняття, звичаї, вірування, побут східних слов’ян. Анти. Еволюція суспільного устрою.

4) Передумови утворення та теорії походження Київської Русі.

5) Київська Русь у період становлення (др. пол. ІХ – кінець Х ст.ст.).

6) Київська Русь у період розквіту (кінець Х – пер. пол. ХІ ст.ст.).

7) Політичний та соціальний устрій. Економічний розвиток Київської Русі.

8) Характерні риси та особливості розвитку культури Київської Русі. Хрещення Русі та його історичне значення.

9) Причини феодальної роздробленості Київської Русі.

 1. Змагання українських князівств за політичне лідерство (др. пол. ХІ – кінець 30-х рр. ХІІІ ст.).

 2. Галицько-Волинська держава – спадкоємниця Київської Русі.

 3. Боротьба Русі – України проти монголо-татарської навали.

 4. Україна – Русь під ігом Золотої Орди.

14) Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського. Велике князівство Литовське як форма поліетнічної держави литовців, українців, білорусів.

15) Польська експансія на українські землі наприкінці ХІV – на початку ХV ст.

16) Зближення Литви і Польщі. Кревська унія 1385 р. Опозиція великого князя Вітовта.

17) Українські землі у другій третині XV – XVI ст.: політичні та соціально-економічні процеси.

18) Люблінська унія: причини, хід подій, умови та наслідки.

20) Берестейська унія: причини, хід подій, умови та наслідки.

19) Українське козацтво: оцінка в історіографії; передумови виникнення та джерела формування.

18) Запорозька Січ: військовий та адміністративний устрій. Формування органів влади та управління.

19) Козацько-селянські повстання наприкінці ХVІ – у першій третині ХVІІ ст.

20) Діяльність гетьмана П. Конашевича – Сагайдачного.

21) Українське козацтво в системі міжнародних відносин.

 1. Причини, характер, рушійні сили, періодизація національно-визвольної війни українського народу у другій половині ХVII ст.

 2. Розгортання національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького.

 3. Утворення Української козацької держави: військовий та адміністративний устрій, формування органів влади та управління.

 4. Громадянська війна та поділ козацької України на два гетьманства (вересень 1657 – червень 1663 рр.). Гетьманство І. Виговського та Ю. Хмельницького.

 5. Гетьманування П. Тетері та І. Брюховецького.

 6. Боротьба за возз’єднання Української держави. Гетьманство Петра Дорошенка.

 7. Українська державність наприкінці XVII – на початку XVIII ст. І. Самойлович. Гетьман І. Мазепа та український військово-політичний виступ.

 8. Гетьман П. Орлик та перша Українська Конституція.

 9. Колоніальна політика Московського царства (Російської імперії) щодо України у XVIII ст. Скасування Гетьманщини.

 10. Запоріжжя у складі Російської держави. Ліквідація Запорозької Січі.

 11. Соціально-економічне та політичне становище правобережних та західноукраїнських земель. Бахчисарайський та Карловицький мир. Правобережжя в роки Північної війни. Відновлення влади Речі Посполитої.

 12. Нова доба козацько-селянських війн: Гайдамаччина.

 13. Поділи Речі Посполитої та їх наслідки для українських земель.

 14. Російсько-турецькі війни ХVIII ст. та Україна.

 15. Заселення і економічне освоєння Півдня України. Заснування нових міст.

 16. Адміністративний поділ та соціально-економічний розвиток Наддніпрянської України в першій половині ХІХ ст.

 17. Неукраїнські визвольні рухи на території України в першій половині ХІХ ст. (масони, декабристи та польський рух)

 18. Українське національне відродження (кінець ХVIII – початок ХХ ст.): етапи та харатерні особливості.

 19. Кирило-Мефодіївське товариство та його історичне значення.

 20. Реформи освіченого абсолютизму в Австрійській імперії та їх наслідки для західноукраїнських земель.

 21. Західноукраїнські землі в першій половині ХІХ ст. Соціально-економічний розвиток. Культурно-просвітницький рух.

 22. Руська трійця та її історичне значення.

 23. Революція 1848 р. та західноукраїнські землі.

 24. Реформи 1860-70-х рр. в Російській імперії та соціально-економічний розвиток українських земель другої половини ХІХ ст.

 25. Польський визвольний рух, народництво та соціал-демократичний рух на теренах України у др. пол. ХІХ ст.

 26. Український національний рух другої половини ХІХ ст. (хлопомани, громади).

 27. Західноукраїнські землі в другій половині ХІХ ст. Соціально-економічний розвиток. Культурно-просвітницький та політичний рух.

 28. Соціально-економічний розвиток Наддніпрянської України на початку ХХ ст. Україна в роки першої російської революції 1905 – 1907 рр.

 29. Піднесення українського національного руху під час першої російської революції.

 30. Україна в роки Третьочервневої монархії (червень 1907 – липень 1914 рр.). Столипінська аграрна реформа.

 31. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст. Соціально-економічний розвиток. Культурно-просвітницький та політичний рух.

 32. Українські землі в роки Першої світової війни. Національно-визвольний рух в умовах війни.

 33. Лютнева революція в Росії та її вплив на Україну.

 34. Створення Центральної Ради та проголошення автономії України.

 35. Проголошення УНР. Війна Радянської Росії проти УНР. Четвертий Універсал Центральної Ради.

 36. Українська Держава часів гетьмана П. Скоропадського.

 37. Західноукраїнська народна республіка. Окупація Північної Буковини, Бессарабії та Закарпаття іноземними військами.

 38. УНР за доби Директорії. Боротьба за владу в Україні в 1919. Проголошення УСРР (УРСР). Запровадження політики "воєнного комунізму". Боротьба проти Денікінщини.

 39. Встановлення радянського режиму в Україні у 1920 рр.

 40. Радянсько-польська війна та Україна.

 41. УСРР на початку 20-х років. Міжнародне і внутрішнє становище. НЕП. Створення СРСР.

 42. Соціально-економічні перетворення в радянській Україні. Індустріалізація. Колективізація.

 43. Голодомор 1932 – 1933 рр. в Україні та його наслідки.

 44. Процес формування тоталітарного режиму в СРСР.

 45. Національно-культурне будівництво. Політика коренізації. «Розстріляне відродження».

 46. Західноукраїнські землі у 20 – 30-ті роки у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини.

 47. Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Пакт Молотова – Ріббентропа. Входження західноукраїнських земель до складу СРСР. Радянізація західноукраїнських територій.

 48. Напад Німеччини на СРСР. Оборонні бої на території України у 1941 – 1942 рр. Причини поразок Червоної армії на початку війни.

 49. Окупаційний режим в Україні (1941 – 1944 рр.). Політичні та економічні плани нацистів щодо України та методи їх реалізації.

 50. Рух опору проти німецько-фашистського режиму на території України. Радянський партизанський рух. Збройна боротьба формувань ОУН – УПА.

 51. Звільнення України від німецько-фашистських окупантів. Завершення Другої світової війни. Внесок Українського народу в перемогу над фашизмом.

 52. Україна в повоєнне десятиріччя (1945 – 1955 рр.). Повоєнні адміністративно-територіальні зміни. Зовнішньополітична діяльність УРСР. Особливості відбудови народного господарства. Культурно-ідеологічні процеси в Україні.

 53. Радянізація західних областей республіки. Рух опору до радянського режиму. Операція “Вісла”.

 54. Соціально-економічний розвиток України (1956 – 1985 рр.). Проблеми розвитку народного господарства. Економічні реформи 60-х рр. та причини їх згортання. Посилення застійних явищ в соціально-економічному житті республіки.

 55. Суспільно-політичне життя в Україні (1956 – 1985 рр.). Хрущовська “відлига”. Шістдесятники. Наростання кризи в суспільно-політичному житті. Дисидентський рух.

 56. Головні чинники, що зумовили процес перебудови; проведення економічних та політичних реформ в СРСР.

 57. Піднесення національно-визвольного руху під час перебудови; формування багатопартійності в Україні.

 58. Суверенізація УРСР; відновлення незалежності України.

 59. Утвердження національної державності наприкінці ХХ ст.; стартові умови розгортання державотворчого процесу; становлення владних структур.

 60. Сучасне політичне життя в Україні. Формування політичної системи та конституційний процес.

 61. Проблеми реформування сучасної української економіки.

 62. Формування концепції зовнішньополітичного курсу Української держави: альтернативні варіанти геополітичної орієнтації України; західний напрям зовнішньої політики; Україна та держави СНД.

 63. Розвиток культурної сфери в сучасній Україні. Шляхи духовного відродження народу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке история украины