Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2укр мова.pdf
Скачиваний:
72
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
553.96 Кб
Скачать

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7 НАУКОВИЙ СТИЛЬ І ЙОГО ЗАСОБИ У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ

План:

1.Проблеми перекладу і редагування наукових текстів.

2.Суть і види перекладу.

3.Буквальний, адекватний, реферативний, анотаційний переклад.

4.Типові помилки під час перекладу наукових текстів українською.

5.Вибір синоніма під час перекладу.

6.Розділові знаки у складносурядному реченні.

Завдання 1. Дайте відповіді на запитання:

1.Які є види перекладу?

2.Які можуть виникати труднощі під час перекладу активних і пасивних дієприкметників?

3.Як потрібно перекладати віддієслівні іменники?

4.Які особливості перекладу деяких прийменникових словосполучень?

5.Що таке калька? Які існують шляхи уникнення калькування?

6.У чому полягає редагування наукових текстів?

7.Якими правилами слід керуватися у доборі синонімів під час редагування наукових текстів?

8.Які особливості побудови синтаксичних конструкцій з дієслівними формами

на -но, -то?

9. У який спосіб можна усунути ненормативне вживання не властиви українській мові пасивних конструкцій?

10.Які синтаксичні помилки зустрічаються у наукових текстах? Як їх можна

усунути?

11.Які особливості вживання однорідних членів речення в наукових текстах?

12.Як є види помилок у побудові складних речень?

13.Які правила вживання прийменників і сполучників у реченнях з однорідними членами речення?

14.У чому полягає суть узгодження підмета з присудком у наукових текстах?

15.Якому порядку слів у реченні варто надавати перевагу в наукових і фахових

текстах?

Завдання 2. Відредагуйте речення.

1. Всім проживаючим на території студмістечка треба здати справки про прививку проти дифтерії. 2. Согласно приказа Н... увільняється з роботи за прогули, запізнення та нарушеніє трудової дисципліни. 3. Необхідно порівняти свої точки зору по проблемам роззброєння. 4. Всім бувшим студентам необхідно повернути бібліотечні книги.

Завдання 3. Перекласти подані нижче дієприкметникові звороти. Записати всі можливі варіанти.

Полученная информация; компрометирующие бумаги; соответствущие контрдействия; встречающиеся в практике стандартные ситуации; меры, ориентированные на прикрытие некоторых стандартных ситуаций; организованные встречи.

Завдання 4. Перекладіть українською мовою.

Научное общество, первобытное общество, общественное поручение, общественная собственность, гражданский долг, гражданская авиация, гражданские права, подписывать журнал, подписывать соглашение, гражданское право (юридическое).

84

Завдання 5. Відредагуйте текст.

1)Моє предложення, я рахую, являється самим луччим. Якщо всі будуть так активно приймати участь в обговоренні, то ми не дойдемо до кінця закону даже завтра утром. Я хочу сказати слідуюче. Ніхто на протязі послідніх років не вмішується в діла мафії, і таке положення дальше являється нетерпимим. А треба ж якось спасати ситуацію.

2)Ці антизаконні дії направлені на розвал кооперативу і наносять урон людям, що це правління вибрали. Я настоюю на рішучих діях. Умісно вказати ще й на другі моменти. Дальше я в двох словах хочу дати справку щодо звинувачень лічно мене як бувшого члена правління.

Завдання 6. Запишіть українські відповідники до слів, поставте наголос, поясніть правопис.

Бессодержательный, бесконечный, безмолвный, бесспорный, безусловный, безошибочный, безропотный, безоговорочный, безнаказанный, безличный, без малого, беспрепятственный.

Завдання 7. Перекладіть дієприкметники українською мовою, уникаючи розгорнутих форм. За потреби послуговуйтесь«Російсько-українським словником складної лексики» С.Караванського, електронним російсько-українським словником http://r2u.org.ua.

Взірець. Воспламеняющийся - займистий; гордящийся (чем) - гордий з (чого). Видоизменяющий, сомневающийся, адаптировавшийся, гнущийся, простирающийся,

вьющийся, вращающийся, неразвивающийся, прославившийся, потрескавшийся, продавшийся, приблудившийся, слепнувший, отдыхающий, капризничающий, противоборствующий.

Завдання 8. Доберіть українські відповідники до поданих слів.

Імідж, мас-медіа, індустрія, супермаркет, рекетир, овертайм, портативний, менеджер, резолюція, асиміляція, процент, ландшафт, голкіпер, масштаб, дескриптивний, квантитативний, інтелектуальний, локальний.

Завдання 9. Перекладіть українською мовою наведені конструкції російської мови. Чим ви керувалися під час перекладу?

Текущий момент, текущая политика, текущий ремонт, текущий ручей, текущий счет

в банке, вытекающая струя, протекающая бочка.

 

 

 

 

Сдружившиеся

путешественники

расселись по

своим

машинам. Кружились

снежинки, кружились

в

танце

сдружившиеся

за

эти

дни

обитатели.

Договаривающиеся стороны преисполнены решимости защищать свободу, общее наследие и цивилизацию своих народов, основанные на принципах демократии, свободы личности и законности.

Ускорив шаг, он приблизился к театру, и тогда его ушей коснулся низкий, сдержанный гул, извещавший о стечении большого числа людей. Согласно учению Муна, существует единый Бог, отец всех наций, извещающий о себе в иудаизме, христианстве, исламе, буддизме и других религиях мира.

Завдання 10. Якнайточніше перекладіть пропонований текст. Складіть перелік запитань, які б точно й усебічно вичерпували б його змістове наповнення.

Информационные технологии (ИТ, от англ. Information technology, ІТ) - широкий класс дисциплин и областей деятельности, относящихся к технологиям управления и обработки данных, в том числе, с применением вычислительной техники.

В последнее время под информационными технологиями чаще всего понимают компьютерные технологии. В частности, ИТ имеют дело с использованием компьютеров и

85

программного обеспечения для хранения, преобразования, защиты, обработки, передачи и получения информации. Специалистов по компьютерной технике и программированию часто называют ИТ-специалистами.

Согласно определению, принятому ЮНЕСКО, ИТ - это комплекс взаимосвязанных

научных, технологических, инженерных

дисциплин, изучающих

методы

эффективной

организации труда людей, занятых обработкой и хранением информации; вычислительную

технику и методы организации и

взаимодействия с

людьми

и производственн

оборудованием, их практические приложения, а также связанные со всем этим социальные, экономические и культурные проблемы. Сами ИТ требуют сложной подготовки, больших первоначальных затрат и наукоемкой техники. Их введение должно начинаться с создания

математического

обеспечения, формирования

информационных потоков в

системах

подготовки специалистов.

 

 

 

 

 

Основные

черты современных :ИТкомпьютерная обработка информации по

заданным алгоритмам; хранение больших объёмов информации на машинных носителях;

передача информации на любые расстояния в ограниченное время.

 

 

Завдання

11. Зіставте тексти оригіналу та перекладу. Виявіть варіанти

перекладу тих самихтермінів. Обґрунтуйте свій варіант перекладу.

 

 

1.

Наиболее

распространенными

в

машиностроении

являются

винтовые

пружины растяжения и сжатия. // Найрозповсюдженішими у машинобудуванні є гвинтові пружини розтягу і стиску.

2.Изучая простое растяжение– сжатие, вы выяснили, что относительная деформация… // Вивчаючи просте розтягання– стискання, було з’ясовано, що відносна поздовжня деформація...

3.Производственный запас заготовок или составных частей , издел предназначенных для выполнения технологических процессов, называется заделом // Виробничий запас заготовок або складових частин виробів, призначених для виконання технологічного процесу, називається заділом.

Завдання 12. Терміни, що застосовуються у машинобудуванні, згрупуйте попарно та з’ясуйте способи їх творення в українській мові.

А). Режущий инструмент, измерительный инструмент, применение разметки, виды нормирования работ, укрупненное нормирование, станки настроенные, методы полной взаимозаменяемости, сложная настройка, многоинструментальные наладки.

Б). Різальний інструмент, вимірювальний інструмент, застосування розмітки, види нормування робіт, укрупнене нормування, верстати настроєні, верстати ненастроєні, методи повної взаємозамінюваності, складне настроювання, багатоінструментальні налагоджування.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1.Позначте правильні відповіді. Процес перекладання охоплює такі етапи: а) зорове сприймання інформації чужою мовою, б) зорове чи слухове сприймання інформації чужою мовою, в) усвідомлення змісту інформації чужою мовою; г) аналіз змісту інформації чужою мовою;

д) аналіз інформації мовою оригіналу і синтез рідною мовою; е) власне переклад змісту рідною мовою; ж) відтворення змісту рідною мовою.

2.Яким буває переклад за формою? Позначте правильні відповіді серед наступних:

а)

стислий;

б)

повний;

86

в)

 

усний;

г)

 

письмовий;

д)

 

послідовний;

е)

 

непослідовний.

3. Яким буває переклад за способом? Позначте правильні відповіді серед наступних:

а)

 

прогресивний;

б)

 

інверсивний;

в)

 

стислий;

г)

 

повний;

д)

 

змістовий;

е)

 

буквальний;

ж)

адекватний;

з)

 

неадекватний.

4.

Які виділяють основні різновиди перекладу за змістом? Позначте правильні

відповіді серед наступних:

а)

 

суспільно-політичний;

б)

 

дипломатичний;

в)

 

політологічний;

г)

 

соціологічний;

д)

 

медичний;

е)

 

юридичний;

ж)

художній;

з)

 

науково-технічний;

и)

 

технічний.

5.За якими етапами здійснюють повний переклад наукового тексту? Позначте правильні відповіді серед наступних:

а) підбір відповідних словників, залежно від стилю(медичний, юридичний, технічний, тощо);

б) переклад за допомогою електронного перекладача всього тексту з метою усвідомлення змісту;

в) читання всього тексту з метою усвідомлення змісту; г) поділ тексту на завершені за змістом частини, їх переклад;

д) фразовий переклад за допомогою електронного перекладача; е) стилістичне редагування повного тексту.

6.Стилістичне редагування повного тексту має складатися з наступних позицій:

а)

слід оформити текст відповідно до норм літературної мови, усунути повтори;

б)

усі назви мають бути неоднозначними, оригінальними, цікавими;

 

 

в)

усі терміни і назви мають бути однозначними;

 

 

 

г)

усі терміни мають бути однозначними;

 

 

 

д)

якщо

думку

можна

висловити

кількома

способами, перевагу

слід

віддати

стислому;

 

 

 

 

 

 

 

 

е)

якщо

думку

можна

висловити

кількома

способами, перевагу

слід

віддати

розгорнутому.

7. За якими етапами здійснюють реферативний переклад наукового тексту? Позначте правильні відповіді серед наступних:

письмовий переклад заздалегідь відібраних частин оригіналу, що складають зв'язний

текст;

87

виклад основних положень змісту оригіналу, що супроводжується висновками й оцінюванням.

8.У скільки разів реферативний переклад коротший за оригінал? а) у 2 рази коротший; б) у 3-4 рази коротший; в) у 5 і менше разів; г) у 5-10 і більше разів;

9.Переклад, який є стислою характеристикою оригіналу, що є переліком основних питань, іноді містить критичну оцінку. Такий переклад дає фахівцеві уявлення про характер оригіналу (наукова стаття, технічний опис, науково-популярна книга), про його структуру (які питання розглянуто, у якій послідовності, висновки автора), про призначення, актуальність оригіналу, обґрунтованість висновків тощо. Це переклад має назву:

а) послідовний переклад; б) синхронний переклад; в) буквальний переклад; г) адекватний переклад; д) анотаційний переклад.

10.Усний переклад повідомлення з однієї мови іншою після його прослуховування –

це:

е) послідовний переклад; ж) синхронний переклад; з) буквальний переклад; и) адекватний переклад; к) анотаційний переклад.

Література

1.Гриценко Т. Б. - Українська мова за професійним спрямуванням. Навч. пос. –

К.: Центр учбової літератури, 2010. – 624 с. http://ebooktime.net/book_101.html

2.Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням.: Підручник. – 2-ге вид., виправ. і доповнен. – К.: Алеута, 2011. – 696 с. – С. 598-622

88

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]