Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курс лекций орг. преступн ПОСЛЕДНЕЕ.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.64 Mб
Скачать

Література.

 1. Аленин Ю.П. Выявление и расследование очагов преступлений: теория и практика. – Одесса, 1996.

 2. Аленин Ю.П., Тищенко В.В., Аркуша Л.И. Расследование тяжких пре ступлений. – Х., 2006.

 3. Бараненко Б.И., Грачев В.И. Организованные преступные группы. – М., 1984.

 4. Волынский В.А., Тишутина И.В. Раскрытие и расследование бандитизма – первоначальный этап. – М., 2005.

 5. Глейхман М.П. Неизвестный участник банды разоблачен. //Следственная практика. – М., 1970. – Вып.88. – С.32-47.

 6. Головин А.Ю. и др. Расследование вооруженных разбоев и бандитизма. – М., 2004.

 7. Гриб В.Г., Фирсаков СВ., Казакова В.А., Лозовицкая ГЛ. Совершенствование тактики доказывания по делам о бандитизме. – М., 1998.

 8. Емельянов А.С. Криминологическая характеристика бандитизма. Автореф. дис.канд.юрид.наук. – М., 1989.

 9. Епишин С.С. Организованная преступная группа и ее признаки. //Проблемы борьбы с организованной преступностью. – М., 1990. – С.81-90.

 10. Жбанков В.А. Методика расследования бандитизма. //Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. – М., 1997. – С.246.

 11. Затримання банди – ще не кінець операції. //Іменем закону, 26 лютого 1999 р. – №8 (5037).

 12. Криминалистика. /Под ред. В.А.Образцова. – М., 1995.

 13. Криминалистика. /Под ред. Р.С.Белкина. – М.,1999.

 14. Куликов В.И. Бригадная методика расследования организованной преступной деятельности: принципы формирования. //Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики на современном этапе. – 1993. – С.157-162.

 15. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. – Ульяновск, 1994.

 16. Курс криминалистики. Особенная часть. /Под ред. В.Е.Корноухова. – М., 2001.

 17. Курс криминалистики. В трех томах. /Под ред. О.Н.Коршуновой, А.А.Степанова. – СПб., 2004. – Т.2.

 18. Лузгин И.М. Некоторые аспекты криминалистической характеристики и место в ней данных о сокрытии преступления. //Криминалистическая характеристика преступлений. Сб.научных трудов. – М., 1984. – С.29.

 19. Настільна книга слідчого. /Панов М.І. та ін. – К., 2007.

 20. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. /За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К., 2001.

 21. Организованная преступность-2. Проблемы, дискуссии, предложения. «Круглый стол» Криминологической Ассоциации. – М., 1993.

 22. Расследование бандитизма. /Дворкин А.И. и др. – М., 2000.

 23. Рощин А.И., Биленчук П.Д., Омельченко Г.Е. Книга криминалиста. Практическое пособие. – К., 1995.

 24. Руководство для следователей. /Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. – М.,1997.

 25. Севрюков В.В. Средства совершения преступления по делам о бандитизме. //Новое российское законодательство и практика его применения. – Барнаул, 1997. – С.38-39.

 26. Тіщенко В.В. Визначення структури криміналістичної характеристики корисливо-насильницьких злочинів. //Вісник Академії правових наук України. – 2003. – №4. – С.239-244.

 27. Тищенко В.В. Корыстно-насильственные преступления: криминалистический анализ. – Одесса, 2002.

 28. Тяжкие и особо тяжкие преступления. Квалификация и расследование. /Под ред. С.Г.Кехлерова. – М., 2001.

 29. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступления и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений. //Вопросы борьбы с преступностью. – М., 1979. – Вып.30. – С.111.

Лекція 12. Розслідування незаконного позбавлення волі

Способи та механізми вчинення злочинів, пов’язаних з незаконним позбавленням волі.

Особливості взаємодії слідчих апаратів та апаратів органів дізнання при виявленні організованих злочинних спільнот, що спеціалізуються на вчиненні злочинів.

Документування злочинної діяльності ОЗС, використання його результатів, форми реалізації.

Проаналізувавши матеріали оперативної і слідчої практики, а також, беручи до уваги рівні організованої злочинності, визначені в криміналістичній літературі, залежно від суб'єкта вчинення можна запропонувати класифікувати вимагання таким чином:

 1. Просте вимагання, що чиниться окремою особою.

 2. Вимагання, що чиниться злочинною групою, яка виникає за попередньою змовою про спільне вчинення злочинів без певного лідера.

 3. Вимагання, що чиниться організованою злочинною групою з чітким розподілом ролей, із суворою стійкістю.

 4. Вимагання, як один з видів злочинного промислу, що вчиняються організованими злочинними формуваннями, тобто стійкими, ієрархічно організованими об'єднаннями осіб, не менше як з двох ступінчастою системою управління, створеними для систематичного вчинення корисливих злочинів і володіючими (або прагнучими володіти) системою захисту за допомогою корумпованих зв'язків.

На наш погляд, лише для вимагання третьої і четвертої груп характерний поєднання з незаконним позбавленням волі потерпілих і подальшою вимогою викупу за їх визволення, що буде об'єктом нашого подальшого дослідження.

Відповідно до чинного на території України кримінального законодавства незаконне позбавлення волі полягає в різноманітних прийомах і способах, які використовуються з метою перешкодити особі в праві вибору місця перебування. Злочин може бути вчинений як шляхом активної дії, так і шляхом бездіяльності. Так, коли потерпілий перебуває в приміщенні, зачиненому по його згоді, незаконне позбавлення волі може виразитися у відмові зробити дії по його визволенню. Також незаконне позбавлення волі може виражатися в затриманні потерпілого в тому місці, в якому він не бажає знаходитися, або в приміщенні його в таке місце, звідки вихід для нього не є вільним.

На наш погляд, таке формулювання незаконного позбавлення волі включає таке поняття як «викрадання людини» і власне «незаконне позбавлення волі». При цьому, узявши за основу поняття, що міститься в кримінальному законодавстві Російської Федерації, під викраданням людини варто розуміти відкрите або таємне захоплення живої особи, яка крім своєї волі переміщається з місця його постійного або тимчасового перебування в інше, за розсудом викрадачів місце, де воно з певною метою насильницьки утримується, незаконне позбавлення волі ж не пов'язане з переміщенням потерпілого в інше місце (він утримується в місці захоплення). Незаконне позбавлення волі і викрадення, як правило, здійснюються скритно, при мінімальній кількості очевидців, відомості про осіб, що вчинили викрадення у будь-якому випадку не розголошуються, місцезнаходження викраденого і сам факт пред'явлення до його близьких вимог утримуються в таємниці від яких-небудь органів державної влади; більш того, ці особи попереджаються про тяжкі наслідки для викраденої особи у разі їх звернення по допомогу в правоохоронні органи.

Слід також зупинитися на відмінності поняття «незаконного позбавлення волі» від поняття «узяття заручників». Захоплення заручників широко афішується і здійснюється демонстративно. Злочинці часто розголошують відомості про себе, пред'являють вимоги, як умови звільнення заручників (відкрито і в ультимативній формі), які можуть бути звернені не лише до фізичних осіб, але і до представників органів державної влади і управління.

Для осіб, що вчинили злочин, що полягає в незаконному позбавленні волі, вирішальне значення має вибір жертви. При захопленні заручників особа заручників злочинців не цікавить, ними можуть бути випадкові обличчя.

Наукова розробка методики розслідування вимагання, позв'язаного з незаконним позбавленням волі, можлива лише на базі виявлених і вивчених криміналістичних особливостей їх вчинення, тобто їх криміналістичної характеристики. Поки в криміналістиці не розроблена вичерпна характеристика даного виду вимагання.

Нам представляється, що на основі думок, що містяться в юридичній літературі, криміналістична характеристика вимагань, пов'язаних з викраденням людей, в змістовному аспекті певною мірою аналогічна криміналістичній характеристиці взагалі – під нею можна розуміти сукупність рис (ознак), властивих даному виду злочинів і що мають криміналістичне значення для його розкриття і розслідування.

З урахуванням специфічних особливостей, з нашої точки зору, в криміналістичну характеристику вимагання, пов'язаного з незаконним позбавленням волі, доцільно включити:

 • характеристику предмету кримінального інтересу і посягання;

 • характеристику способів вчинення вимагання даного виду (включаючи разом із способами підготовки, вчинення і приховання слідів злочини, такі, як способи вчинення незаконного позбавлення волі);

 • характеристику обстановки вчинення вимагання, пов'язаного з незаконним позбавленням волі (місце, час, умови);

 • характеристику як самого організованого злочинного формування (групи) (рівень, структура і т.п.), так і особи його членів, відповідно їхнього місця в ієрархічній структурі;

 • характеристику потерпілих.

Запропонована класифікація і структура криміналістичної характеристики вимагання, пов'язаного з незаконним позбавленням волі, може послужити, зокрема, основою для проведення нами подальших криміналістичних досліджень, а також визначення особливостей методики виявлення і розслідування даного виду злочинів.

Основним спонукальним мотивом у справах про вимагання, пов'язані з незаконним позбавленням волі, є користь, прагнення до незаконного збагачення.

Предмет вимагання по вказаних справах дуже різноманітний. Вимагаєтся все, що може мати хоч якусь цінність: гроші (у будь-якій валюті), коштовності, цінні папери, дорогі предмети масового попиту, коштовні промислові вироби і сировина, антикваріат, передові технології і дефіцитна виробнича техніка. Предметом вимагання в таких випадках можуть бути і документи на право володіння тією або іншою фірмою, і продукти інтелектуальної діяльності, комп'ютерні програми, комп'ютерна інформація. Все частіше стали фігурувати земельні ділянки, будівлі і споруди, засоби виробництва, ювелірні вироби, що мають художню і історичну цінність, документи, вартості грошей, що є еквівалентом, кримінальні послуги.

Крім того, оперативна практика свідчить, що предметом злочинних інтересів стають і посади з високими повноваженнями в органах державної влади, управління, правоохоронних системи, що в свою чергу впливає на формування і використання нових способів вчинення вимагання, пов'язаного з незаконним позбавленням волі.

У системі структурних елементів, що розкривають зміст криміналістичної характеристики вимагання, що супроводжується незаконним позбавленням волі, особливе місце відводиться способу здійсненню злочину. У криміналістичних дослідженнях проблемі вивчення способів вчинення вимагання приділено значну увагу. Проте, про особливості способів вчинення вимагання з незаконним позбавленням волі не сказано фактично нічого.

Спосіб вчинення вимагання, що супроводжується з незаконним позбавленням волі, на наш погляд, є сукупність мотивованих, цілеспрямованих і необхідних дій, обумовлених обстановкою і засобами вчинення вимагання і викрадення людини для отримання прибутків.

Отже, криміналістичне поняття способу вчинення злочину включає наступні структурні елементи:

 • спосіб підготовки;

 • спосіб вчинення;

 • спосіб приховання.

Для ретельного дослідження питання вчинення злочину при вивченні і в практичній діяльності підлягають з'ясуванню всі можливі в даному випадку дії, спрямовані на підготовку, вчинення і приховання злочинної діяльності. Проте, як показує аналіз слідчої практики, даному напряму приділяється слабка увага. Слідчим, в більшості випадків, при розслідуванні вимагання, що супроводжується незаконним позбавленням волі, досліджується лише питання, що стосується обставин вчинення даного злочину. Вони концентрують увагу тільки на обставинах, які є важливими з погляду кримінально-правової оцінки. Дії ж, спрямовані на підготовку і приховання слідів даного злочину, як правило, не є злочинними. Проте, вони мають велике криміналістичне значення, оскільки є носіями інформації про сліди злочину, особи злочинців, особи потерпілого і інших обставинах, що мають значення для правильного дозволу справи.

Основними елементами підготовчого етапу до вчинення вимагання, пов'язаного з незаконним позбавленням волі, є:

 • прийняття рішення про вчинення такого злочину;

 • вибір конкретного об'єкта злочинного посягання;

 • визначення необхідної кількості виконавців з числа організованої злочинної групи (формування);

 • виявлення приводів для вчинення злочину;

 • вивчення обстановки, в якій злочинцям належить діяти;

 • вибір способу викрадення і подальшого пред'явлення вимог про викуп;

 • підготовка засобів (включаючи підбір місця утримання викраденого);

 • розробка плану і визначення функцій кожного із співучасників;

 • створення умов, сприяючих здійсненню даного злочину;

 • вибір способів приховання злочину.

Виділені вище елементи не означають обов'язковість їх наявності в кожному конкретному факті підготовчого етапу до вчинення злочину.

Розглянемо зміст деяких виділених елементів підготовчого етапу до вчинення вимагання, що супроводжується незаконним позбавленням волі.

Підготовка як елемент способу злочину, є систему необхідних і взаємозв'язаних дій, обумовлену складом конкретного злочину, виконуваних злочинцями і спрямованих на викриття його вчинення і досягнення поставленої злочинної мети.

Вибір об'єкта для вчинення вимагання, як елемент підготовчого етапу, полягає у виборі особи, організації, підприємства, фірми, до якого надалі будуть пред'явлені вимоги про передачу майна. Вказаний елемент також включає встановлення джерел доходів (особливо нелегальних), встановлення місць мешкання членів сім'ї, родичів, наявність транспортних засобів, дач, місць зберігання цінностей і т.п.

В деяких випадках злочинці здійснюють спостереження за передбачуваними потерпілими і проводять фіксацію їх протиправної діяльності за допомогою відео- і фотоаппаратури. Відомості про об'єкт для вчинення злочину злочинцями можуть бути отримані з різних джерел. Це може бути інформація, надана особами не з числа організованих злочинних формувань або отримана шляхом власного спостереження і цілеспрямованого пошуку, а також дані, які представлені іншими особами при дозволі різних суперечок між сторонами (особистих, господарських і ін.); отримання відомостей про фінансовий стан організації, підприємства, громадянина від банківських установ, податкової адміністрації і ін. При виборі об'єкта для вчинення злочину даного роду враховуються багато аспектів: наявність каналів захисту (охорона), положення майбутньої жертви в злочинному середовищі, особисті якості, наявність вогнепальної зброї, наявність заступництва співробітників правоохоронних органів і органів державної влади і управління.

Визначення кількості дійових осіб в даному злочині, як елемент підготовки до його вчинення, характеризується діями за освітою, виділенню з числа членів організованого злочинного формування, груп, одна з яких здійснюватиме безпосереднє викрадення, а інша – пред'являти вимоги і входити в контакт з близькими викраденого. Ці групи повинні містити оптимальну кількість учасників, які володіють (на думку керівної ланки) необхідними особовими властивостями і професійними навиками.

Значна увага в більшості випадків при підготовці до вчинення досліджуваного злочину, злочинцями приділяється вивченню обстановки. Це виявляється, передусім, у виборі і оцінці інформації про місце викрадення і місце отримання викупу. При цьому злочинцями враховується питання виключення фіксації злочинної діяльності правоохоронними органами.

Підготовка засобів для вчинення вимагання, що супроводжується незаконним позбавленням волі, характеризується тим, що злочинці здійснюють заходи щодо підготовки транспортних засобів, зброї, спеціальних засобів (записуюча апаратура, передавальні пристрої, маски) і інші предмети, які можуть бути використані в процесі вчинення злочину.

Виконанню дій по підготовці засобів і здійсненню злочину злочинці приділяють пильну увагу, оскільки це впливає на результативність досягнення поставленої мети.

Розробка вчинення вимагання, зв'язаного з незаконним позбавленням волі, як елемент підготовки включає дії керівної ланки формування по розробці, хоча б у загальних рисах плану вчинення злочину, в структуру якого включається:

 • визначення необхідної кількості осіб з складу організованого злочинного формування, які братимуть участь в здійсненні злочину;

 • визначення поведінки вимагачів і узгодження їх дій при здійсненні злочину;

 • розподіл ролей співучасників;

 • визначення часу, місця і способу, як викрадення, так і пред'явлення вимог про викуп;

 • можливість захисту від дій правоохоронних органів;

 • виключення зв'язку потерпілого з родичами, правоохоронними органами (з чим пов'язаний підбір місця утримання викраденого);

 • вироблення алібі у разі затримання правоохоронними органами і відповідної лінії поведінки на попередньому слідстві і при розгляді кримінальної справи в суді;

 • заходи щодо приховання слідів вчинення злочинця і надання протидії правоохоронним органам.

При виборі конкретного чину вимагання, людини, що супроводжується незаконним позбавленням волі, злочинці звичайно виходять зі статевих, вікових і психологічних характеристик жертв, їх фізичних особливостей, схильності до довірливості або обережності, а також комунікабельності або замкнутості, які визначаються на підготовчому етапі. Ними враховується також характер і спосіб життя потерпілих, їх розпорядок дня, найбільш часто відвідувані місця і місця проведення часу; звичайний час відходу з будинку і повернення додому й інші обставини, які можуть полегшити або, навпаки, утруднити викрадення. Викрадачами береться до уваги можливість настання непередбачених обставин, і прораховуються заздалегідь дії по подоланню перешкод, які можуть виникнути на шляху реалізації злочинного задуму. Наприклад, на випадок раптової появи сторонніх осіб, якщо вибрана жертва опиниться вдома не одна, несправності автомобіля і ін.

З урахуванням специфіки даного злочину, пов'язаного з тим, що злочинцям доводиться виконувати цілий ряд багатоступінчатих дій в цілях досягнення злочинного результату, спосіб вчинення злочину, як елемент криміналістичної характеристики, можна розділити на декілька частин:

 1. Способи нападу на потерпілих і доставки їх в місця насильницького утримання.

Викрадення людей можуть здійснюватися в основному двома способами: без насильства (іноді шляхом обману або зловживання довірою) й із застосуванням насильства.

Перший спосіб звичайно використовується злочинцями при викраденні дітей або коли потерпілий, на їх думку, заснованому на аналізі зібраних про жертву відомостей, не чинитиме опору. Метою ж застосування фізичної сили є попередження передбачуваного опору із сторони потерпілого, максимально швидке позбавлення можливості звернутися по допомогу, а також забезпечення видалення жертви з місця викрадення в спеціально підготовлене укриття. Велика частина викрадених вивозилися на автомашинах злочинців. У переважній більшості випадків потерпілим одягали пов'язку на очі, накидали мішок на голову і укладали на дно салону автомашини, інколи їх транспортували в багажнику.

У багатьох випадках злочинці демонструють перед потерпілим зброю з метою їх залякування і страхання. В деяких випадках потерпілих примушують сісти в автомобіль шляхом висловлювання погроз або із застосуванням грубої фізичної сили, а іноді і обману.

Часто застосовуються наручники, гумові палиці, балончики із сльозоточивим газом, спеціальні зашморги, білизняні вірьовки, ізоляційна стрічка, а також використовується форма працівників міліції або спецпідрозділів органів внутрішніх справ, маски, підроблені посвідчення, що свідчать про приналежність їх до тих або інших правоохоронних органів.

 1. Способи примушення потерпілих до згоди на сплату викупу.

В більшості випадків на викрадених виявляється психологічна і фізична дія в цілях отримання їх згоди на сплату викупу за їх звільнення.

При наданні психологічної дії жертву прагнуть привести в безпорадний стан, утримують в наручниках, приковують ними до батареї і не знімають їх навіть на ніч, принижують честь і гідність викрадених. Постійно погрожують вбивством, демонструючи при цьому зброю або знаряддя тортур. У ряді випадків злочинці використовують витончені способи знущання над потерпілими: позбавляють їх води і їжі, а також можливості приймати ліки, користуватися санвузлом і т.п.

Фізичне насильство носить звичайно вельми жорстокий характер. Крім биття і нанесення ушкоджень, каліцтв потерпілим, їх також піддають болісним тортурам, доводять до несвідомого стану. Нерідко підвішують вниз головою, припікають паяльником або праскою, надягають на голову потерпілих поліетиленові пакети для обмеження доступу повітря, за допомогою електрошокового пристрою впливають на тіло серіями імпульсів електричного струму високої напруги і т.п. Іноді в цьому беруть участь відразу декілька чоловік, наприклад, накидають на шию жертви довгий мотузок і починають| придушувати, стягуючи її кінці з двох сторін.

Так, в 1996 році в гір. Києві був викрадений приватний підприємець. Злочинці вимагали за його звільнення 5 тисяч доларів США. Місцем його утримання злочинці вибрали порожню в зимовий період часу базу відпочинку, розташовану по вул. Тіниста м. Одеса. Утримувався викрадений в маленькій кімнатці, був прикований наручниками до радіатора. На тумбочці поруч знаходився будильник, при спрацьовуванні якого викрадений піддавався жорстокому биттю. Він був позбавлений сну, їжі і пиття.

 1. Способи встановлення контакту викрадачів з близькими потерпілих і форми викладу їх вимог.

Незалежно від згоди або відмови потерпілого сплатити необхідну суму викупу злочинці звичайно встановлюють контакт з близькими або родичами викраденого з метою пред'явлення їм вимог про сплату викупу.

Вимоги можуть пред'являтися учасниками вчинення злочину, а також через третіх осіб (посередників).

В більшості випадків вимоги викрадачів про виплату викупу або боргу пред'являлися родичам, друзям або товаришам по службі по телефону. Іноді, за допомогою письмового звернення або шляхом особистого контакту з близькими потерпілого, підкиданням записок в поштову скриньку або під двері, за допомогою записаного на аудіо- або відеомагнітофонну касети звернення викраденого, й іншими способами. Нерідко переговори ведуться злочинцями з телефонів-автоматів, а також із стільникових телефонів, що належать викраденим. Все це робиться для того, щоб утруднити пошук самих злочинців або встановлення місця утримання потерпілих. Останнім часом для передачі вимог злочинці використовують комп'ютерну мережу «ІНТЕРНЕТ», застосовуючи принцип «переадресації» повідомлень, що утрудняє з'ясування дійсного джерела.

В основному телефонні переговори зводяться до обговорення розміру викупу, терміну виплати і процедури його передачі. Іноді вимоги злочинців супроводжуються погрозами, особливо тоді, коли родичам потерпілого не вдається зібрати до призначеного терміну необхідну суму грошей.

У таких випадках злочинці йдуть на крайні заходи страхання, обіцяючи в розмові по телефону «відрізувати палець або вухо у викрадених і прислати їх поштою».

Зміст письмових вимог мало чим відрізняється від тих умов і порядку визволення, які висуваються ними в ході телефонних переговорів. Якщо викрадений згоден на видачу викупу, він під диктування злочинців пише лист родичам або знайомим, в якому обгрунтовує необхідність підготувати відповідну суму грошей і попереджає про неухильне виконання всіх вимог злочинців. У такому листі завжди міститься заборона інформувати міліцію про того, що трапився в уникненні фізичного знищення викраденої людини. Коли ж згоди добитися не вдається, лист складається самими злочинцями з таким же змістом і погрозою застосування до викраденого насильства і навіть вбивства у разі невиконання пред'явлених вимог.

 1. Способи отримання викупу і визволення особи, незаконно позбавленої свободи.

Після пред'явлення вимог, злочинці найчастіше використовують наступний план дій:

 • коли отримано згоду близьких викраденого на виплату викупу, злочинці переконуються в тому, що у близьких немає контактів із представниками правоохоронних органів (використовуючи, наприклад, контрспостереження за ними, або наявні корумповані зв'язки в правоохоронних органах і т.д.);

 • далі по телефону віддаються первинні вказівки (наприклад, «збери гроші в пакет і чекай дзвінка» і т.д.). Чекати інколи доводиться близьким і день, і два, і три; все ці дні злочинці надзвонюють через кожну годину, «переконливо» попереджаючи, що ось-ось настане момент, коли їм необхідно буде діяти;

 • найчастіше в другій половині ночі (період часу з двох до п'яти годин) надходить черговий дзвінок;

 • злочинцями можуть бути віддані наступні вказівки: «Бери гроші, сідай в автомашину і через 12-13 хвилин ти повинен бути в такому-то місці» (в цьому випадку злочинцями призначається певна кількість часу, достатня тільки для виконання пред'явлених вимог);

 • іноді в призначеному місці може бути залишений план подальших дій (наприклад, в умовленому місці була залишена записка з номером дому, під'їзду, а також між якими поверхами необхідно залишити викуп).

Всі вимоги супроводжуються життю і здоров'ю викраденого.

У дуже окремих випадках викрадена особа визволяється в обмін на отримання викупу (це представляє для злочинців певний ризик).

Найчастіше викрадений визволяється тільки після закінчення двох-трьох годин після отримання викупу, а інколи і через два-три дні.

У практиці має місце випадки, коли викуп виходить за визволення викраденої особи, яка ще до пред'явлення вимог була вбита. У таких випадках труп може бути знайдений і через місяць, і через два.

Способи приховання слідів злочину передбачаються злочинцями на стадії підготовки і вчинення вимагання, пов'язаного із незаконним позбавленням волі. Всі заходи, що плануються і здійснюються злочинцями, поєднуються з традиційними способами, передбачають ретельне приховання слідів злочину.

Цьому також сприяє вибір злочинцями обстановки вчинення злочину, як одного з елементів криміналістичної характеристики.

Подія злочину у всіх його фазах, безпосередньо попередня підготовка і належне приховання слідів і інших об'єктів діяння, протікає в конкретних умовах місця з його речовинною обстановкою, часом, освітленістю, проявом певних природно-кліматичних факторів, виробничою діяльністю, побутом і т.д. Вони складаються незалежно, або по волі учасників злочину, і в основному характеризують певне зовнішнє середовище і деякі інші фактори об'єктивної діяльності.

Спираючись на вищевикладене, можна стверджувати, що обстановка вчинення злочину характеризується:

 1. Місцем і часом викрадення людини.

Місцем викрадення може бути квартира (дім) потерпілого і прилегла до них територія (двір, вулиця), або безпосереднє місце роботи - підприємство, офіс, компанія, банк і ін.; або територія поблизу нього, а також – нейтральне місце (вулиця, автомагістраль, готель, аеропорт, залізничний вокзал).

Час викрадення, залежно від місця, може здійснюватися у різний час доби. Проте, найчастіше обирається денний період часу робочих днів тижня. Вибір робочих днів для вчинення злочину пояснюється тим, що успішно реалізувати його найлегше в звичних, буденних для потерпілих умовах (денний час, наявність людей на вулицях і т.п.), коли багато хто з них займається повсякденними справами і менше всього чекають нападу. У такі моменти у людини притупляється відчуття обережності, а викрадачам легше приховувати свої наміри і скоювати подібні злочини.

 1. Місцем укриття (утримання) викраденої людини.

В більшості випадків потерпілі утримувалися в тому ж місті, де були викрадені до отримання викупу. Іноді вони утримувалися в сусідньому місті (приміській зоні), вивозилися в інші області.

При цьому конкретним місцем утримання викрадених були:

 • міська квартира, будинок (дача) злочинців;

 • квартира, що винаймається злочинцями (місце їх тимчасового мешкання в більшості випадків);

 • гараж, сарай, підвал дома;

 • приміщення комерційних фірм (склади, підсобні приміщення, туалети, вимкнені холодильні камери);

 • готель, пансіонат, будинок відпочинку;

 • конспіративна квартира (житло, що знімається, спеціально призначене для утримання викрадених людей, ділових зустрічей або використовуване як кубло);

 • гуртожиток організацій;

 • інші приміщення (ремонтовані споруди або дома, призначені для зносу, технологічні бункери або колодязі і ін.).

Мають місце випадки, коли викрадені особи перевозилися злочинцями з одного місця на інше, щоб ускладнити пошук місцезнаходження потерпілих і тим самим позбавити можливості застати їх зненацька на місці злочину. Звичайно злочинці поступають так після двох-трьох телефонних переговорів з близькими і родичами викрадених осіб з приводу умов їх визволення.

 1. Місцем і часом зустрічей вимагачів з близькими для потерпілих обличчями з метою отримання викупу.

Вибір злочинцями місць для отримання грошей здійснюється ними залежно від способу їх передачі: за допомогою встановлення контакту з близькими потерпілих або без нього.

При знеособленій передачі (через тайник, обумовлене затишне місце) викрадачами найчастіше обирається відкрите місце (пустирі, безлюдні провулки або безвихідь, набережні річок, мости, ділянки уздовж проїжджої частини автомобільних, залізничних доріг, трамвайних колій і т.д.) або закрите місце (сходові майданчики будинків, віддалених від основного житлового масиву, підїзди), де найлегше проконтролювати будь-які пересування людей і автотранспорту.

При контактному способі передачі необхідного викупу місцем зустрічі вибирається, як правило, відомі всім городянам вулиці, майдани, ринки, сквери в центрі міста, де у разі небезпеки можна швидко розчинитися в натовпі і сховатися від переслідування, а використання вогнепальної зброї в цих умовах надто проблематичне. Для швидкого відходу з цих місць злочинці використовують сучасні автомашини, що володіють підвищеними швидкісними возможностями.

Нерідко викрадачі, чудово розуміючи, що вірогідність їх затримання у момент отримання викупу найбільш висока, прагнуть забезпечити себе, використовуючи для цієї мети що складається звичайно з двох-трьох чоловік спеціальну групу прикриття. У її завдання входить забезпечення безпеки отримання викупу, зокрема прихованого і завчасного спостереження за місцем передачі викупу або приміщення його в тайник, негласного супроводу особи, передавальної викуп від будинку або офісу до місця зустрічі.

При затриманні злочинців на місці злочину необхідно також мати на увазі, що на місце зустрічі для отримання викупу злочинці направляють найчастіше осіб, що займають другорядне положення в групі, а нерідко просто сторонніх. Робиться це спеціально для того, щоб одержувач грошей не зміг у разі свого затримання вивести на слід злочинного угрупування, а також вказати місце знаходження викрадених осіб. Інколи, в цілях конспірації злочинці наймають декілька таких помічників, які доставляють їм одержаний викуп по ланцюжку, послідовно, передаючи, його один одному. Звичайно такі зустрічі і передачі грошей відбуваються також під контролем злочинців.

З кожним роком способи вчинення вимагання, що супроводжуються викраденням людей, стають дедалі витонченими і винахідливими. Не знаючи і не вивчаючи їх, важко на первинному етапі розслідування планувати оперативні, слідчі і організаційні заходи щодо викриття і затримання винних.

У переважній більшості випадків вимагання, що супроводжуються викраденням людей, чиняться організованими злочинними угрупуваннями. Найчастіше вони функціонують як відособлені злочинні угрупування, але іноді є ціла мережа у вигляді зв'язаних між собою декількох груп, що входять в злочинні формування.

Кількісний склад злочинних груп в більшій частині випадків складає від десяти і більш людина.

Функціональні ролі учасників даних угрупувань можна представити таким чином:

 • Організатор (у структурних групах формувань – це «бригадир»), що здійснює керівництво діями решти членів групи. Найчастіше вони самі не беруть безпосередньої участі в здійсненні злочину, а виконують керівні і організаторські функції. Їх діяльність полягає в контролі за поведінкою решти учасників угрупування, в забезпеченні взаємодії між різними ланками, вони займаються плануванням і підготовкою до вчинення злочинів, виконують заходи, спрямовані на нормальне функціонування групи усередині формування.

Положення керівника визначається виходячи з різних сторін, що характеризують його особу. Перш за все, ця наявність злочинного досвіду, фізичні дані, матеріальний стан, його освітній рівень і уміння бути лідером (психологічна перевага). Як правило, це особи у віці від 35-ти до 50-ти років. Близько 50 % з них мають судимості. Серед даної категорії осіб зустрічаються колишні працівники органів внутрішніх справ і СБУ, а також колишні військовослужбовці елітних частин армії, спортсмени.

 • Замовник. Наявність даної категорії осіб не обов'язкова. Проте, слід мати на увазі, що ними можуть бути різні представники зацікавлених сторін, аж до близьких для викраденого осіб, його колег по роботі і конкурентів:

 • особи, що здійснюють саме викрадення і охорону викраденої особи по місцю його утримання («бойовики»). Дану категорію осіб складають в основному спортсмени і колишні військовослужбовці спецпідрозділів, володіючі навиками конспірації, ведення спостереження, що володіють різними видами зброї, знають про гласні і негласні методи роботи правоохоронних органів. Більшість з них раніше має судимість.

 • особи, що безпосередньо здійснюють переговори з близькими особи, яка була викрадена, і одержують майно, що вимагається. Як правило, це особи у віці 25-40 років, що мають вищу освіту, знають методи роботи правоохоронних органів, володіють деякими пізнаннями в психології. Іноді дана категорія осіб може виступати лише в ролі посередників і не володіти інформацією про дійсні наміри злочинців.

Інколи, з'ясування особи викраденого може надати неоціниму допомогу правоохоронним органам.

Так, в 2000 році в УБОЗ УМВС України в Київській області поступила заява жінки про викрадення її чоловіка, що був процвітаючим підприємцем. Свої вимоги злочинці пред'явили, використовуючи комп'ютерну мережу «Інтернет», по електронній пошті. В результаті проведення низки оперативно-розшукових заходів було з'ясовано, що подружнє життя потерпілих перебувало у стадії розлучення, що у «викраденого» було декілька коханок в містах південного регіону України, його матеріальне становище також залишало бажати кращого. В процесі проведення оперативно-технічних заходів було встановлено, що вимоги відсилалися по електронній пошті з «Інтернетклуба», розташованого в місті Одеса. При наступному сеансі комп'ютерного зв'язку псевдозаручник був затриманий співробітниками УБОЗ.

У зв'язку з вищевикладеним вивченню і аналізу підлягають:

 • роль потерпілого в здійсненні злочину;

 • поведінка потерпілого і його близьких (до, в час і після вчинення викрадань);

 • можливі зв'язки, взаємозалежність, взаємостосунки між потерпілим і злочинцями;

 • вплив особових особливостей і поведінки потерпілого на кваліфікацію злочину і індивідуалізацію кримінальної відповідальності злочинців;

 • можливість перестановки в становищі потерпілого і злочинця в процесі вчинення злочинів (наявність ситуацій, коли потерпілий стає злочинцем).

Викрадаються в більшості випадків чоловіки, іноді – жінки і діти. У переважній більшості потерпілими є особи у віці 19-45-ти років, що у принципі співпадає з періодом найбільшої ділової активності громадян. Мають місце факти незаконного позбавлення волі двох і більш людина (родичів, компаньйонів).

Викрадені дорослі особи по роду своєї діяльності розподіляються таким чином:

 • керівники банків, акціонерних товариств, компаній, торгово-посередницьких фірм (директори, керівники, члени правління, менеджера і т.п.);

 • члени організованих злочинних груп, деякі з яких займалися легальним бізнесом;

 • керівники державних підприємств, торгівлі і обслуговування;

 • іноземні бізнесмени і комерсанти, що працюють або прибулі з приватним візитом.

Більше половини викрадених була працівниками комерційних структур і керівниками державних підприємств, торгових об'єднань, що, на думку злочинців, передбачає наявність у них значних грошових сум, у тому числі і валюти. Мета їх викрадення – вимога викупу, повернення боргу, примушення до вчинення дій майнового характеру на користь злочинців.

Аналіз кримінальних справ показує про наявність (у 60% випадків) різних зв'язків між жертвою злочину і вимагачами. Незаконне позбавлення волі і вимагання в даному випадку може бути способом дозволу економічних суперечок. В деяких випадках, між потерпілим і вимагачами – викрадачами в ланцюзі зв'язків з'являється ще одна ланка. Це виявляється у разі дозволу виниклих конфліктних ситуацій по поверненню боргу, витребування одержаного надприбутка. При звільненні такі потерпілі намагаються сховатися, як від вимагачів, так і від правоохоронних органів, приховуючи, що самі частково винні в тому, що відбувся.

Заставою успішного розкриття і розслідування кримінальних справ взагалі і вимагання із незаконним позбавленням волі, зокрема, є своєчасність порушення кримінальної справи.

Це питання, за наявності достатніх даних, вказуючих на ознаки злочину, грає велику роль в створенні доказової бази по справах, що розслідуються, оскільки більшість дій по збиранню доказів допускаються лише після порушення кримінальної справи. Зволікання із порушенням кримінальної справи веде до втрати слідів злочину, як унаслідок дій самих злочинців, так і унаслідок об'єктивних чинників: зникнення слідів на тілі потерпілого, вказуючих на застосування до них насильства і т.п.

Аналіз практики взаємодії оперативних і слідчих апаратів свідчить про необхідність більш оперативного розгляду питань, пов'язаних з прийняттям рішень про порушення кримінальної справи.

Підставою для порушення кримінальних справ про вимагання із незаконним позбавленням волі є дані, що містяться в заявах окремих громадян або представників підприємств, організацій різних форм власності про незаконну вимогу передачі їм державного або свого майна (або права на нього), що перебуває в їх веденні, розпорядженні або власності, за визволення, або їх особисто, або їх близьких, (іноді колег по роботі), незаконно позбавлених злочинцями свободи.

Специфіка порушення справ подібного роду полягає в тому, що дуже часто із заявою про досконалий злочин родичі потерпілого звертаються після того, як викрадачі зажадали від них викуп. Найчастіше така вимога пред'являється через два-три дні після викрадення, а то і пізніше (інколи, навіть після визволення).

Як правило, заяви про незаконне позбавлення волі надходять в різні органи внутрішніх справ, які, у цілому ряді випадків, не повідомляючи про це у відповідні спецпідрозділи органів внутрішніх справ, проводять оперативно-розшукові заходи лише після затримання осіб, причетних до вчинення викрадення, або після закінчення термінів, встановлених на проведення перевірочних дій, представляють матеріали в спецпідрозділи по боротьбі із організованою злочинністю для порушення кримінальної справи. Подібне становище призводить до того, що рішення про порушення кримінальної справи тривалий час не ухвалюється, що, у свою чергу, як вже мовилося, спричиняє за собою істотні ускладнення в подальшому розслідуванні, втрату можливостей для збирання доказів.

Всього виходячи з вищевикладеного, а також, грунтуючись на матеріалах практики і типових слідчих ситуаціях, що складаються при розслідуванні корисливо-насильницьких злочинів, можна виділити наступні типові слідчі ситуації, що виникають на початку розслідування вимагання, що супроводжується незаконним позбавленням волі:

 1. У слідчі органи надійшла інформація про злочинну діяльність організованого злочинного формування, одним з напрямів діяльності якого, є вчинення вимагання, що супроводжується незаконним позбавленням волі. У ній містяться відомості про кримінальну орієнтацію цього формування, його структуру, лідерах, окремих злочинних акціях, раніше нерозкритих правоохоронними органами. В цьому випадку проводяться оперативні заходи щодо виявлення конкретних фактів злочинів, допити потерпілих, свідків (очевидців), огляд місць утримання викрадених, аудіо- і відеомагнітофонних записів і т.д.

 2. Заява про факт вимагання надійшла в той момент, коли власникам певного майна під загрозою незаконного позбавлення волі пред'явлені вимоги про передачу майна. В цьому випадку проводяться оперативно-технічні заходи щодо документування погроз, а також проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на з'ясування мотивів і мети погроз і встановлення особи злочинців.

 3. Надійшла заява про пропажу без вісті особи в умовах неочевидності, і подальша доля потерпілого не відома, вимоги ще не пред'явлені. Проте, близькі заявляють про погрози від невідомих осіб, які передували зникненню. В цьому випадку необхідно з'ясувати причини можливого викрадення, зацікавлених в цьому осіб; провести опитування осіб, які останніми бачили зниклого.

 4. Заява про факт вимагання із незаконним позбавленням волі надійшла в той момент, коли потерпілий був захоплений злочинцями, а його близьким пред'явлені вимоги про викуп. Є інформація про необхідну суму, або умови визволення викраденого, а іноді і про ознаки зовнішності окремих злочинців. Місце утримання потерпілого не відоме. У цій ситуації проводиться допит близьких потерпілого із з'ясуванням можливих мотивів викрадення, а також визначення коло, можливо мають відношення до викрадення осіб. Далі готується операція із затримання злочинців на місці злочину, після чого оглядається місце затримання, місце утримання викраденого, особистий обшук затриманих, обшуки за місцями їх мешкання, допити підозрюваних, упізнання їх потерпілими.

 5. Заява про факт вимагання, що супроводжується незаконним позбавленням волі, надійшла після того, як злочинцям були передані гроші або майно. Потерпілий визволений, злочинці сховалися. Є інформація про умови викрадення; про особливості і кількість переданого майна, обставини передачі викупу; характер насильницьких дій; інколи є інформація про місце утримання злочинця, про прикмети злочинців, їх кількість. В даному випадку проводиться допит потерпілих, свідків (очевидців) викрадення, освідування (у разі застосування злочинцями фізичного насильства), огляд місця утримання викраденого, з'ясовуються прикмети злочинців, складаються їх композиційні портрети з оголошенням в розшук (у той же час з'ясовується причетність злочинців до організованих злочинних формувань, відомих органам внутрішніх справ).

 6. Заява поступила у момент пред'явлення вимог злочинців про викуп. Після виплати викупу, або до нього, з'ясовується, що потерпілий убитий. Особи злочинців не відомі. В цьому випадку доцільно проведення традиційних заходів, характерних при розкритті і розслідуванні вбивств.

 7. Потерпілі не зверталися по допомогу в правоохоронні органи. Про даний випадок інформація в правоохоронні органи поступила в результаті розслідування інших проявів організованої злочинної діяльності, або із засобів масової інформації. Можливості добування доказової і іншої криміналістичної інформації дуже обмежені. В цьому випадку допитуються потерпілі, з'ясовуються причини не звернення їх в органи внутрішніх справ. Далі проводяться ті ж заходи, що в ситуації № 5.

Заяви про незаконне позбавлення волі і подальше вимагання після надходження до територіальних органів внутрішніх справ повинні бути зареєстровані в книзі обліку подій і негайно надані в підрозділи по боротьбі із організованою злочинністю, де їх також повинно бути реєстровано, після чого необхідно в найкоротші терміни провести перевірку даних, які викладені в заяві. При цьому заявника попереджають про кримінальну відповідальність за свідомо помилковий донос, складають протокол усної заяви і, якщо необхідно, використовують відео- або аудіозапис (це попередження разом з іншими заходами може сприяти запобіганню відмові цих осіб під впливом злочинців від своїх свідчень, даних на досудовому слідстві); опитують свідків-очевидців, а також здійснюється прослуховування телефонних переговорів або аналіз аудіо- чи відеозвернення викрадачів.

За наявності достатніх підстав, слідчий, не чекаючи закінчення максимального терміну, відведеного законом для перевірки заяви, порушує кримінальну справу і приймає її до свого провадження. Надалі вся робота по справі, включаючи і проведення оперативно-розшукових заходів, повинна здійснюватися під його керівництвом.

В тому випадку, якщо слідчий з якихось причин не був підключений до роботи на стадії перевірки первинних матеріалів, він у обов'язковому порядку повинен повідомлятися про операцію з визволення викраденого і після її завершення оглянути місця насильницького утримання потерпілого, за результатами якого і після опитування необхідних осіб негайно вирішити питання про порушення кримінальної справи.

Своєчасна участь в справі слідчого повинна забезпечувати формування повноцінної доказової бази і подальшу судову перспективу справи. Адже не є секретом, що оперативні працівники, проводячи без участі слідчого така важлива з погляду отримання доказів дія, як огляд місця події, часто діють некомпетентно, не залучають до огляду необхідних спеціалістів, внаслідок чого багато доказів або не виявляються, або втрачаються. Практика показує, що майже у всіх цих випадках слідчим доводиться проводити повторні огляди місць подій, які дуже часто не приносять необхідних результатів, оскільки до моменту прибуття слідчого на місцях подій вже побувала велика кількість людей, і сліди злочину знищуються.

Заяви про незаконне позбавлення волі людей повинні розглядатися по місцю захоплення потерпілого, і за тим же принципом повинні порушуватися і розслідуватися справи даної категорії.

Пересилка матеріалів і збуджених кримінальних справ по місцю визволення або виявлення викраденого в тих випадках, якщо воно не співпадає з місцем захоплення, не повинно допускатися.

Якщо в результаті перевірки органами дізнання заяви підтверджується тільки зникнення людини і не убачається ознак його викрадення (а воно лише припускається заявником), то пошук зниклого здійснюється в рамках розшукової справи.

В цілому, якщо первинні матеріали дуже обмежені, носять головним чином оперативно-розшуковий характер і свідчать про діяльність організованої злочинної групи вимагачів, є відомості про намічені злочинні акції або акція почалася, а дії вимагачів-викрадачів дають час жертві на обдумування пред'явлених вимог, то акт порушення кримінальної справи не носить характеру терміновості.

У даних ситуаціях слідчий повинен якомога активніше і цілеспрямовано використовувати сили і засоби оперативно-розшукових органів для швидкого збирання таких даних, які можуть за допомогою процесуальних процедур перетворитися на докази, після чого порушення кримінальної справи може бути поєднано із моментом затримання вимагачів на місці злочину, або порушення справи безпосередньо передуватиме цій операції.

Набір слідчих дій найчастіше складається із особистого обшуку затриманих, оглядів місцевості, місця події, затримання злочинців, утримання потерпілого, транспортних засобів; вилучення об'єктів, транспортних засобів, зброї, обшуку за місцем проживання затриманих, допиту підозрюваних, потерпілих, свідків; пред'явлення для пізнання, огляду підозрюваних, встановлення і розшуку співучасників злочину.

В той же час, якщо слідчий одержує заяву про викрадення, яке вже сталося, і вимагання, що почалося, вимагає швидкого реагування, акт порушення кримінальної справи не слід поєднувати із моментом затримання злочинців на місці злочину. Це дозволить слідчому ще до затримання активно включитися в криміналістичну діяльність по даній справі, забезпечити в повному обсязі безпеку заявника і членів його сім'ї, а також дасть можливість зняти багато питань по легалізації оперативно-розшукових даних. Таким чином, затягувати із порушенням кримінальної справи в цих випадках не можна. При цьому планується проведення операції по взяттю вимагачів на місці злочину. Подальший набір первинних слідчих дій і оперативно-розшукових заходів приблизно такий же, як в попередніх ситуаціях.

За ситуації, коли викуп переданий вимагачам, потерпілий звільнений, а злочинці сховалися, розслідування звичайно починається з допиту потерпілих і свідків про обставини злочину. На їх основі складаються композиційні портрети вимагачів, визначаються місця і об'єкти, які можна оглянути (по можливості з'ясовується місце утримання злочинцями викраденого). Виявлені відомості про спосіб вчинення злочину і про злочинців необхідно перевірити за даними інформаційних центрів МВС. Одночасно ці відомості доцільно зіставити з наявними оперативно-розшуковими даними. Подальший набір слідчих дій і оперативно-розшукових заходів залежить від отриманої інформації після вказаних дій. Цей набір може включати встановлення, розшук і затримання вимагачів, їх особистий обшук і обшук за місцем проживання, упізнання їх потерпілими і свідками і ін.

В рамках типових ситуацій при розслідуванні можуть виникати і інші більш приватні ситуації, обумовлені повнотою даних про обставини незаконного позбавлення волі і подальшого вимагання, про осіб, що їх вчинили, місце, час, способи передачі викупу. З урахуванням індивідуальності і повноти цих даних слідчий обирає необхідний комплекс слідчих дій, оперативно-розшукових заходів і визначає їх терміновість і послідовність.

Робота по даній категорії справ на початковому етапі здійснюється найчастіше в умовах крайнього дефіциту вихідної інформації, часу на прийняття рішення і обмежених можливостей отримання процесуальним шляхом доказів, коли відсутні які-небудь дані про злочинців, невідомо місце знаходження викраденого, не виявлені очевидці злочину.

В той же час злочинці висувають ультимативні вимоги родичам або знайомим потерпілого, вимагаючи за його звільнення викуп або виконання яких-небудь зобов'язань, і встановлюють жорсткі умови і тимчасові рамки.

Ситуація ускладнюється ще і тим, що, крім затримання злочинців, доводиться вирішувати і інше, не менш важливе завдання: як зберегти здоров'я і життя викраденої людини в умовах перебування його в неволі, а також у момент звільнення. Злочинців можуть підштовхнути до крайніх дій недотримання потерпілим або його родичами умов, які їм поставлені, найчастіше це відмова виплатити необхідний викуп або недотримання термінів передачі грошей, а також порушення заборони звертатися по допомогу в правоохоронні органи.

У зв'язку з цим особливого значення набуває швидкість проведення оперативно-технічних заходів, виконання яких вимагає ретельної обережності і дотримання заходів конспіративності, а також деяких невідкладних слідчих дій. Зволікання з їх проведенням або розшифровка може привести до людських жертв.

Практикою вироблена загальна, типова схема діяльності правоохоронних органів при розкритті і розслідуванні даної категорії злочинів за гарячими слідами.

Вона охоплює три основні напрями (етапу) роботи:

 1. перевірку заяви про факт незаконного позбавлення волі людини, а також роботу з обличчям, у якого вимагаєтся викуп за звільнення викраденого;

 2. виконання оперативно-технічних і оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення місця, де утримується потерпілий, а також виявлення викрадачів і документування їх злочинної діяльності;

 3. проведення операції по захопленню злочинців і звільненню викраденої людини.

На першому етапі роботи очолююча роль відводиться оперативно-технічним і розвідувально-пошуковим заходам. При цьому здійснюється перевірка заяв з метою підтвердження відомостей про викрадення людини, ведеться інтенсивний пошук доказової інформації.

У зв'язку з цим для ефективнішого проведення розслідування у справах подібного роду доцільно створення слідчо-оперативної групи, до складу якої, крім слідчого, повинні включатися: оперативні працівники підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, що спеціалізуються на розкритті злочинів, пов'язаних з вимаганням і незаконним позбавленням волі; працівники карного розшуку територіальних органів внутрішніх справ, а також співробітники інших оперативних спецпідрозділів.

У всіх випадках до роботи по даній категорії злочинів підключаються оперативно-пошукові і оперативно-технічні підрозділи органів внутрішніх справ, а при необхідності і СБУ, а також Національного центрального Бюро Інтерполу, Бюро по координації боротьби з організованою злочинністю і іншими небезпечними злочинами на території країн СНД, якщо потерпілі або злочинці є іноземними громадянами.

При необхідності до роботи слідчо-оперативної групи можуть бути залучені працівники експертних підрозділів, спеціалісти в різних областях і сферах життєдіяльності і інші особи.

На наш погляд, доцільно створення постійно діючих слідчо-оперативних груп, що спеціалізуються на розкритті і розслідуванні злочинів подібного роду, що дасть можливість сконцентрувати наявну і поступаючу інформацію відносно організованих злочинних угрупувань, що спеціалізуються на здійсненні вимагання, що супроводжується незаконним позбавленням волі, а також постійно удосконалювати методику розкриття і розслідування даного прояву організованої злочинної діяльності.

Після створення слідчо-оперативної групи під керівництвом слідчого складається спільний план по проведенню слідчих і оперативно-розшукових заходів. При цьому слідчий зобов'язаний висловити свої вимоги до проведення цих заходів, із тим, щоб отримані дані можна було надалі використовувати як докази.

Спираючись на чинне кримінально-процесуальне законодавство, слідчий доручає оперативним працівникам слідчо-оперативної групи:

 • провести оперативно-розшукові заходи щодо встановлення свідків і очевидців викрадення потерпілого;

 • отримавши санкцію суду, поставити телефон заявника на прослуховування;

 • залишити двох оперативних працівників в квартирі заявника для координації його дій і учасників слідчо-оперативної групи, а також в цілях забезпечення безпеки заявника і членів його сім'ї;

 • встановити повні дані викраденого за відомостями відповідних адресних бюро і паспортних відділів, перевірити його особу по місцевих обліках органів внутрішніх справ, ІЦ УМВС, а також органів СБУ (якщо потерпілий є іноземцем) на предмет наявності тих відомостей, що характеризують особу;

 • отримати оперативним шляхом дані про спосіб життя і поведінку потерпілого, про його зв'язки і характер відносин з тими особами, які його оточують (наявність ворожнечі, погроз, неприязних відносин, неоплачених боргів; конфліктів з партнерами по бізнесу, конкурентами або злочинними угрупуваннями і т.п.), а також про дії і наміри потерпілого в період, який передуює його викраденню;

 • організувати перевірку підозрюваних осіб на предмет їх причетності до незаконного позбавлення волі потерпілого.

Оскільки існує загроза здоров'ю і життю викрадених, заходи (огляд місця події, масові допити людей, подвірні обходи, виклик повісткою родичів, товаришів по службі потерпілого, відкриті відвідування їх квартир), що проводяться, афішувати не бажано.

Необхідно довести до зведення родичів, друзів і товаришів по службі викраденого, що їх переговори по телефону або за допомогою інших каналів зв'язку можуть прослуховуватися злочинцями або за їх завданням третіми особами, унаслідок чого вони не повинні вести по телефону (зокрема мобільному), за допомогою електронної пошти або за допомогою пейджера із ким би те не було будь-які розмови, що стосуються ситуації, що створилася. При цьому доцільно не повідомляти родичів (або інших заявників) про оперативні заходи, що проводяться, оскільки необхідно враховувати можливість їх співучасті в здійсненні злочину.

Робота слідчого по перевірці первинних повідомлень і заяв потребує особливого порядку, при якому повинен бути максимально звужений коло, мають доступ до інформації про особу заявника і потерпілого осіб. На нарадах, що проводяться, не слід розкривати в деталях сама подія злочину, а також прізвища викраденого і заявника, їх адреси мешкання і місце роботи. Документи з викладом обставин викрадення не повинні копіюватися.

Про неприпустимість розголошування конфіденційної інформації повинен бути попереджений кожен учасник слідчо-оперативної групи.

Спочатку слідчий повинен допитати заявника з метою уточнення і процесуальної фіксації відомостей, викладених їм в письмовій заяві і раніше даному поясненні.

Важливим моментом є підключення заявника до роботи по виявленню і викриванню злочинців. Слідчий і оперативний працівник спецпідрозділу по боротьбі з організованою злочинністю повинні пояснити доцільність його участі в заходах, що проводяться, в чому воно виражатиметься, які дієві заходи вжиті для забезпечення безпеки його і викраденого. Звичайно його участь полягає у віданні контрольованих переговорів з вимагачами по телефону або при особистій зустрічі, а також в передачі злочинцям необхідного викупу.

Залучення заявника до співпраці можливо лише з його добровільної згоди.

Підключенню заявника до роботи передує інструктаж, який за дорученням слідчого проводить оперативний працівник спецпідрозділу по боротьбі з організованою злочинністю, що відповідає за проведення операції по звільненню викраденого і розшуку злочинців. Перш за все, заявника слід попередити про те, щоб факт подачі заяви в міліцію він і його близькі зберігали в таємниці. Його необхідно проінструктувати про способи зв'язку із оперативними працівниками, як в службовий, так і вільний час, як поводитися в екстремальних ситуаціях, наприклад, при раптових, неконтрольованих працівниками міліції контактах з викрадачами, при виявленні за собою спостереження, а також про тактику ведення переговорів із злочинцями. Зокрема, зорієнтувати ведення їм бесід по телефону з викрадачами на те, щоб провести при розмові з ними максимальну розшифровку їх особи, приладдя до певного злочинного угрупування, зокрема з'ясування необхідного викупу, а також наслідків у разі його несплати з тим, щоб зафіксувати отримані відомості за допомогою технічних засобів, а потім після відповідного процесуального оформлення використовувати їх як докази по справі.

За особою, якій злочинці пред'явили вимоги, доцільно встановити спостереження, оскільки це дозволить виявити наявність або відсутність контрспостереження з боку викрадачів, одержати відомості про них або пов'язаних з ними особах.

Якщо викрадена людина проживала в квартирі одна, то за нею також встановлюється спостереження, оскільки на практиці зустрічаються випадки, коли викрадачі, утримуючи потерпілого в неволі, нерідко чинять крадіжки грошей, валюти, золотих виробів і цінних речей з його будинку.

Якщо досить швидко встановити злочинців не вдалося, слід приступити до другого етапу роботи, в якому поєднуються оперативно-технічні заходи і слідчі дії.

В цілому, оперативно-технічні заходи повинні бути спрямовані на виявлення викрадачів і встановлення місця, де утримується викрадена людина.

Одночасно з цим в процесі допитів очевидців і свідків, упізнання і інших процесуальних дій, що проводяться за участю слідчого, формується доказова база по кримінальній справі.

Родичів потерпілих, з якими ведуться переговори з приводу звільнення їх близької людини, необхідно зорієнтувати так, щоб вони висували злочинцям і свої контрумови, що стосуються передачі їм викупу (наприклад, показати викраденого або дати можливість поговорити з ним по телефону під наступними приводами: мов, треба переконатися, що він живий, що вони не блефують і пропоновані ними умови по обміну не є шахрайськими діями і ін.). Така перестраховка необхідна не лише для успішного вирішення оперативно-розшукових завдань, але і для того, щоб своїми очима переконатися в реальній, а не уявній причетності злочинців до викрадення людини, а також, щоб зрозуміти, що потерпілий ще живий.

З іншого боку, відстрочення часу виконання вимог під слушним приводом нерідко дозволяє ретельніше підготуватися до проведення оперативних заходів і слідчих дій.

Якщо викрадачі ведуть переговори про викуп через посередника, то первинні дані про них можуть бути отримані в результаті проведення певних оперативно-розшукових заходів.

Після виявлення місцезнаходження злочинців проводяться оперативні заходи з метою отримання відомостей про проживаючих там осіб, а також знаходження викраденого.

Необхідно також зорієнтувати заявника, щоб на переговорах з викрадачами він детально обговорив із злочинцями умови виконання їх вимог, звів наклеп часу і місця зустрічі, способу передачі грошей викупу і звільнення викраденого. Бажано, щоб зустріч відбулася в багатолюдному місці, де зручніше вести візуальний і технічний контроль.

Ситуація ускладнюється, коли злочинці ведуть переговори з телефонів-автоматів, особливо, якщо вони розташовані в різних місцях. В цьому випадку, якщо при перших телефонних розмовах вдалося зафіксувати номер таксофона і встановити район його місцезнаходження, необхідно проінструктувати заявника, щоб він під слушним приводом запропонував передзвонити йому ще раз через певний час. До цього моменту по місцях розташування таксофонів встановлюється спостереження. Після фіксації розмови особа, що розмовляла по таксофону, встановлюється оперативним шляхом.

В деяких випадках виникають труднощі з визначенням місця утримання викраденого і знаходження злочинців, які ведуть переговори з родичами потерпілого по телефону супутниковому або мобільному зв'язку, потерпілому, що належав.

Для дозволу цієї ситуації необхідне використання оперативно-технічних засобів, за допомогою яких встановлюється місце, звідки найчастіше ведуться переговори, а потім і будинок (квартира) особи, що користувалася цим телефоном. При цьому слід мати на увазі, що через телефонні компанії, можна отримати роздрук про всіх абонентів за необхідний період, з якими велися переговори з телефону потерпілого, і встановити їх особу, зв'язки. Серед них можуть опинитися співучасники викрадення даної людини (організатори, замовники), про яких слідству може бути ще нічого не відомо.

Певні складнощі викликає пошук викрадачів, які вступають в контакт з родичами (товаришами по службі) потерпілих за допомогою листів, що відправляються поштою. Виникає ситуація типу однобічного зв'язку, при якому неможливо змусити злочинців до переговорів. При цьому треба мати на увазі, що викрадачі, що використовують письмову форму зв'язку, вважають за краще звичайно одержувати записки – відповіді на вимоги, а викуп – не при особистій зустрічі, а з використанням тайника. До такого знеособленого способу контакту вдаються, як правило, злочинці з числа близького оточення потерпілого із-за боязні бути пізнаними. Проте місце, де закладається записка, неодмінно відвідають вони самі або хто-небудь за їх дорученням, і тому необхідно встановити тут спостереження і обов'язково провести фото- або відеозйомку облич, що наближаються до тайника.

У разі, якщо викрадачі вимагають перерахування грошей на рахунок певної фірми за кордоном, необхідно створити у злочинців враження про неможливість такого перерахування, посилаючись на закриття, блокування, арешт рахунків організації, яка повинна провести перерахування грошей, податковими або слідчими органами, банківськими установами. Всі ці приводи повинно бути підкріплено реальними діями, оскільки практика показує, що викрадачі, як правило, мають можливість отримання інформації про становище рахунків вказаної ними організації.

Практика показує, що проведення вищезгаданих оперативно-розшукових заходів і слідчих дій буває достатнім для виявлення і встановлення місцезнаходження викраденої людини.

У разі, коли злочинці відомі, але неясно місцезнаходження викраденого, діє правило – не затримувати людину, що прийшла за викупом, якщо з ним нема викраденого.

Якщо оперативним задумом не передбачається затримання злочинців при передачі їм викупу, а планується їх супровід до місця проживання або вірогідного укриття викраденої людини, доцільно помітити купюри спецзасобом.

Людині, яка передає викуп, треба роз'яснити, як себе вести, якщо викрадачі до місця зустрічі не з'явилися, як діяти в очікуванні їх, як розмовляти із ними при зустрічі і т.д. Наприклад, він повинен після нетривалого очікування йти з місця зустрічі по заздалегідь визначеному маршруту під спостереженням оперативних працівників, оскільки можливо, що злочинці спостерігають за ним і мають намір вступити в контакт у іншому місці. Слід також пояснити необхідність наполягання на тому, щоб до або при передачі викупу йому показали викраденого. В той же час треба рекомендувати йому при розмові із злочинцями вести бесіду так, щоб не спровокувати їх на застосування сили або інші раптові дії відносно самого передавального викуп або викрадену людину. Особу, яка передає викуп, не повинно дозволити умовити себе покинути місце зустрічі, погоджуватися на прохання злочинців сісти до них в автомашину і проїхати до якого-небудь певного місця, а також виконувати інші вказівки, які можуть ускладнити операцію по затриманню злочинців. Із цього приводу повинні бути вироблені пояснення про причину відмови у виконанні тих або інших вимог.

Перед тим, як відправитися на зустріч із злочинцями, особі, яка передає викуп, у присутності понятих необхідно видати портативний магнітофон з чистою касетою або радіомікрофон і скласти про це відповідний протокол.

Для запису переговорів використовується спеціальний автомобіль, що знаходиться в укритті, де у присутності понятих здійснюється запис розмови на магнітофон.

Використання радіомікрофону має свої переваги. Так, розмова із злочинцями можуть чути всі співробітники міліції, що беруть участь в операції. Це дозволяє контролювати ситуацію і у разі раптового її зміни своєчасно вжити необхідні заходи для забезпечення безпеки особи, яка передає викуп, і затримання злочинців на місці злочину. Вказані технічні засоби необхідно надійно замаскувати, оскільки злочинці можуть ретельно обшукати особу, що з'явилася на зустріч із ними.

Слід також звести перелік умовних знаків і кодових фраз, які особа, що передає викуп, повинна вимовити у разі настання непередбачених обставин (сигнал «тривоги»). Якщо предметом викупу є гроші, то перед передачею вони оглядаються у присутності понятих, а в протокол заносяться їх особливості, номери і достоїнство кожної з купюр, при необхідності гроши можуть бути помічені хімічними маркерами.

Перед завершуючим етапом операції співробітники, задіяні в її проведенні, висуваються до обумовленого місця зустрічі і розосереджуються по місцях дислокації. Вони повинні зайняти свої місця завчасно, що дасть можливість оцінити ситуацію, що складається, перевірити зв'язок, встановити, чи не має поблизу працівників міліції у формі, присутність яких може налякати злочинців.

Слід завжди мати на увазі, що в цілях забезпечення безпеки викрадачі у будь-який момент можуть змінити свої наміри і зажадати від особи, що йде на зустріч, дій, не обумовлених раніше (наприклад, змінити місце і час зустрічі). Тому спостереження оперативних працівників за ним не повинне уриватися ні на хвилину.

Затримання злочинців може бути проведено відразу ж після отримання ними викупу, якщо викрадений знаходиться з ними і обстановка дозволяє звільнити його без ризику для здоров'я і життя.

Іноді доцільно провести затримання після того, як викрадений відпущений на свободу і опиниться поза небезпекою.

В процесі захоплення потрібно не допустити, щоб злочинці позбавилися предмету викупу. При цьому здійснюється відеозйомка подій, що відбуваються, яка згодом може грати роль доказу по справі.

Після захоплення негайно проводиться обшук затриманих і їх автомобілів з метою виявлення переданого їм викупу, а також заборонених до вільного обігу предметів: зброї, боєприпасів, наркотичних засобів і психотропних речовин.

Якщо викраденого не вдається звільнити при передачі викупу, то після встановлення місця його насильницького утримання приступають к третьому етапу роботи – проведенню операції по його звільненню і захопленню злочинців.

Для цього заздалегідь з'ясовується кількість злочинців, під охороною яких перебуває викрадений, наявність у них холодної або вогнепальної зброї. Складається схема приміщення, в ній визначаються: шляхи проникнення в приміщення і можливі варіанти відходу злочинців, можливе місце знаходження викраденого, сектор обстрілу, лінія оточення на випадок застосування вогнепальної зброї.

Після успішного проведення операції місце події повинне бути негайно оглянуто слідчим, а потерпілому або іншим особам у разі потреби повинна бути надана медична допомога.

Знання розглянутих типових слідчих ситуацій і основних напрямів на початковому етапі розслідування, на наш погляд, може надати значну допомогу в подальшому проведенні слідчих дій, організаційних і оперативно-розшукових заходів, спрямованих на розслідування вимагання, що супроводжується незаконним позбавленням волі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.