Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kонституц. право.doc
Скачиваний:
31
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.58 Mб
Скачать

9. Методи контролю

Методи контролю – це способи діагностичної діяльності, які дозволяють здійснювати зворотний зв'язок у процесі навчання з метою отримання даних про успішність навчання, ефективність навчального процесу. Вони повинні забезпечувати систематичне, повне, точне і оперативне отримання інформації про навчальний процес.

При вивченні даної дисципліни використовуються наступні  методи контролю: методи усного контролю, методи  письмового контролю, методи  практичного контролю, дидактичні тести, спостереження.

До методів усного контролю слід віднести: індивідуальне та фронтальне опитування, усний екзамен.

Письмовий контроль (контрольна робота, презентація, реферат, стаття) забезпечує глибоку і всебічну перевірку засвоєння, оскільки вимагає комплексу знань та умінь.

Основними методами контролю є:

 • опитування;

 • контрольна робота;

 • тестові завдання;

 • презентація;

 • доповіді, повідомлення, реферати;

 • колоквіум;

 • ін. навчально-організаційні форми і методи контролю знань та навичок студентів;

 • внутрішньосеместрові атестації студентів;

 • семестровий недиференційований залік;

 • іспит.

Опитування студентів (усне та у формі письмових контрольних робіт), як правило, здійснюється у процесі проведення семінарських та практичних занять.

До інших навчально-організаційних форм і методів контролю знань та навичок студентів відносяться: експрес-опитування студентів; програмований (машинний і безмашинний) контроль знань, умінь, навичок студентів; контрольні роботи з використанням діапозитивів (викла­дач демонструє діапозитив, що містить питання і 3-5 варіантів відпо­відей, студент заповнює контрольну картку, позначаючи номери пра­вильних відповідей); закриті та відкриті тестові завдання.

Результати, отримані студентами на семінарських і практичних за­няттях, враховують під час проведення підсумкового контролю з на­вчальної дисципліни. Формами такого контролю з конституційного права є впутршньосеместрові атестації студентів, семестровий неди-ференційований залік і семестровий іспит. Результати заліку оціню­ють за двобальною шкалою — «зараховано» і «не зараховано». Резуль­тати складання іспитів оцінюють за чотирибальною шкалою — «відмін­но», «добре», «задовільно», «незадовільно». Результати заліку та іспиту вносять до екзаменаційної відомості й залікової книжки студента.

Студента вважають допущеним до семестрового заліку й іспиту лише за умови виконання всіх видів робіт, передбачених планом на­вчальної дисципліни.

Іспит проводять за білетами, що їх затверджує кафедра. Кожен екза­менаційний білет з навчальної дисципліни містить, як правило, три питання (або завдання) з різних тем навчальної програми.

9.1. Питання до заліку для студентів денної форм навчання

 1. Конституціоналізм – політико-правова система держави і суспільства.

 2. Історична ретроспектива сучасного конституціоналізму.

 3. Принципи сучасного українського конституціоналізму.

 4. Категорії сучасного конституціоналізму: система, логічне, методологічне та юридичне значення.

 5. Людина і громадянин у системі категорій конституціоналізму.

 6. Загальнолюдські політико-правові цінності сучасного конституціоналізму.

 7. Категорія публічної влади. Види влади та форми її інституціоналізації (основні інститути).

 8. Категорія конституційно-правової свободи, суб’єктивного публічного права та правосвободного простору.

 9. Зміст системи сучасного українського конституціоналізму: Конституція і конституційне законодавство; конституційні правовідносини; конституційна правосвідомість; конституційний правопорядок.

 10. Поняття та предмет конституційного права як галузі права.

 11. Особливості предмета конституційного регулювання в умовах формування громадянського суспільства та правової держави.

 12. Принципи конституційного права України.

 13. Особливості методу конституційного регулювання.

 14. Функції конституційного права. Структуроутворююча роль конституційного права в правовій системі України на сучасному етапі політичного та правового реформування в країні.

 15. Предмет конституційного права як галузі законодавства.

 16. Особливості складу, структури і технології законодавства, що регулює конституційні відносини.

 17. Поняття, предмет і система науки конституційного права.

 18. Джерела науки конституційного права.

 19. Завдання та функції науки конституційного права.

 20. Історичні етапи розвитку науки конституційного права.

 21. Тенденції розвитку науки конституційного права України на сучасному етапі. Актуальні напрями наукових конституційно-правових досліджень в Україні.

 22. Поняття і завдання навчальної дисципліни конституційного права.

 23. Поняття і принципи методології конституційної науки і практики. Структура методології конституційної науки і практики.

 24. Методи і методики конституційної науки і практики.

 25. Антропологічний методологічний підхід до конституційної науки і практики.

 26. Загальнонаукові методи пізнання в конституційному праві. Проблема використання методологічного інструментарію філософських систем у конституційному праві.

 27. Приватно-наукові (конкретні) методи наукового дослідження конституційних процесів.

 28. Значення компаративістського дослідження в конституційному праві.

 29. Поняття норми конституційного права. Основні (загальні) властивості конституційно-правових норм. Особливості конституційно-правових норм.

 30. Структура норми конституційного права: поняття, характеристика елементів.

 31. Особливості структури конституційно-правових норм.

 32. Критерії класифікації конституційно-правових норм. Види конституційно-правових норм.

 33. Класифікація і характеристика інститутів конституційного права України.

 34. Система конституційного права України.

 35. Поняття й склад джерел конституційного права.

 36. Класифікація джерел конституційного права України. Види джерел конституційного права.

 37. Основні історичні етапи розвитку конституцій (XVIII-XXI ст.).

 38. Поняття конституції. Основні підходи до розуміння сутності конституції. Конституція як центр сучасної правової системи.

 39. Роль (функції) конституції. Класифікація конституцій.

 40. Конституція України (1996 р.) як акт установчої влади українського народу.

 41. Юридичні властивості Конституції України.

 42. Конституція України: структура, основні соціально-правові пріоритети, загальна характеристика.

 43. Порядок прийняття і внесення змін до Конституції України.

 44. Історичний розвиток конституційних ідей і конституційно-правових доктрин в Україні.

 45. Основні етапи розвитку вітчизняного конституційного будівництва.

 46. Універсали Української Центральної Ради і Конституція Української Народної Республіки (1917-1918 рр.) та Конституція Української Народної Республіки (1918 р.): характеристика.

 47. Конституція УРСР 1919 р.: загальна характеристика.

 48. Конституція СРСР 1924 р. і Конституція УРСР 1929 р.

 49. Конституція СРСР 1936 р. і Конституція УРСР 1937 р.

 50. Конституція СРСР 1977 р. і Конституція УРСР 1978 р.

 51. Удосконалення конституційного законодавства в Україні (1989-1995 рр.).

 52. Декларація про державний суверенітет України (від 16 липня 1990 р.).

 53. Концепція нової Конституції України (1991 р.).

 54. Конституційно-проектні роботи (1991-1996 рр.).

 55. Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України (1995 р.).

 56. Тенденції розвитку Конституції України.

 57. Поняття й функції правової охорони Конституції. Суб'єкти правової охорони Конституції.

 58. Історичний досвід і сучасна організація правової охорони Конституції України.

 59. Поняття та види конституційного контролю.

 60. Поняття й особливості конституційно-правових відносин.

 61. Владовідносини і відносини координації, субординації і реординації в конституційному праві.

 62. Склад конституційн-правових відносин.

 63. Суб'єкти конституційно-правових відносин: загальна характеристика та класифікація.

 64. Громадянин як суб'єкт конституційно-правових відносин.

 65. Народ, нація, корінні народи, національні меншини як суб'єкти конституційно-правових відносин.

 66. Держава та її органи як суб'єкти конституційно-правових відносин.

 67. Політичні партії як суб'єкти конституційно-правових відносин.

 68. Громадські організації як суб'єкти конституційно-правових відносин.

 69. Територіальна громада як суб'єкт конституційно-правових відносин.

 70. Проблема юридичних осіб публічного права. Особливості юридичної особи публічного права: конституційно-правовий аспект.

 71. Об'єкти конституційно-правових відносин: поняття, характеристика, класифікация.

 72. Зміст конституційно-правових відносин.

 73. Підстави виникнення і динаміки конституційно-правових відносин.

 74. Конфліктність у конституційно-правових відносинах. Проблема конфронтаційних відносин публічно-владних структур.

 75. Конституційний конфлікт: поняття й ознаки.

 76. Функції конституційних конфліктів. Класифікація конституційних конфліктів.

 77. Структура конституційних конфліктів.

 78. Причини та умови виникнення конституційних конфліктів.

 79. Припинення конституційних конфліктів. Процедури вирішення конституційних конфліктів.

 80. Поняття, завдання та предмет конституційної конфліктології. Конституційна конфліктологія в системі конституційно-правової науки.

 81. Поняття й функції конституційно-правової відповідальності.

 82. Особливості конституційно-правової відповідальності. Конституційно-правова відповідальність і політична відповідальність.

 83. Підстави конституційно-правової відповідальності.

 84. Поняття й склад конституційних правопорушень.

 85. Суб'єкт правопорушень за конституційним правом. Загальний і спеціальний суб'єкти правопорушень.

 86. Об'єкт правопорушення за конституційним правом. Види об'єктів правопорушень. Предмет правопорушення.

 87. Об'єктивна сторона правопорушень за конституційним правом. Обов'язкові і факультативні ознаки об'єктивної сторони правопорушення. Дії, бездіяльність та їх наслідки при характеристиці правопорушень. Причинний зв'язок.

 88. Суб'єктивна сторона правопорушень за конституційним правом. Поняття й форми вини правопорушника. Мотив і мета правопорушення.

 89. Санкції за конституційним правом. Санкції та відповідальність: співвідношення та роль у забезпеченні конституційної законності.

 90. Поняття і предмет конституційно-процесуального права.

 91. Конституційно-процесуальні норми.

 92. Конституційно-процесуальні відносини.

 93. Джерела конституційно-процесуального права.

 94. Конституційно-процесуальна форма. Конституційний процес: поняття, особливості, суб’єктна характеристика, види.

 95. Конституційні процедури та конституційні провадження.

 96. Установчий процес: зміст, мета, стадії.

 97. Законодавчий процес: поняття, принципи, стадії.

 98. Виборчий і референдний процес: правова регламентація, суб’єктно-об'єктна характеристика, стадії.

 99. Юрисдикційний процес: суб'єкти, стадії, акти. Особливості юрисдикційних проваджень за конституційним правом.

 100. Проблема виконавчих проваджень у конституційно-процесуальному праві.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]