Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kонституц. право.doc
Скачиваний:
31
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.58 Mб
Скачать

Семінарське заняття №25 (2 години) Тема: Виконавча влада в Україні

 1. Поняття виконавчої влади та її місце в механізмі державної влади. Система виконавчої влади в Україні.

 2. Кабінет Міністрів України - вищий орган у системі виконавчої влади. Порядок формування Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України: склад і компетенція.

 3. Прем'єр-міністр України: порядок призначення, статус, повноваження і політична роль.

 4. Організація і порядок діяльності Кабінету Міністрів України. Відставка Кабінету Міністрів України. Акти Кабінету Міністрів України.

 5. Система центральних органів виконавчої влади. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади: порядок формування, принципи діяльності, статус, структура, основні завдання, повноваження, акти.

 6. Конституційно-правовий статус і система органів виконавчої влади на місцях. Місцеві державні адміністрації: правова природа, порядок формування, структура, принципи діяльності, компетенція, акти.

Теми доповідей на семінарському занятті:

 1. Конституційно-правовий статус Прем'єр-міністра України.

 2. Територіальна організація виконавчої влади.

НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА:

 1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України від 23 липня 1996 року.- № 3О. - Ст. 141.

 2. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 7 жовтня 2010 року № 2591-VI // Офіційний вісник України. - 2010. - № 79. - Ст. 2792.

 3. Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 17 березня 2011 року № 166-V // Відомості Верховної Ради Украї­ни. - 2011. - № 38. - С. 1696. - Ст. 385.

 4. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 квітня 1999 року №586-XIV // Відомості Верховної Ради Украї­ни. - 1999. - № 20-21. - Ст. 190.

 5. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України від 9 грудня 2010 року №1085/2010 // Офіційний вісник України. - 2010. - № 94. - Ст. 3334.

 6. Регламент Кабінету Міністрів України : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 // Офі­ційний вісник України. - 2007. - № 54. - Ст. 2180.

 7. Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відді­лів та інших структурних підрозділів місцевих державних адмі­ністрацій : Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 року № 996 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 58. -Ст. 2307.

Базова літуратера: 1, 95, 114, 127, 139, 252, 254, 259, 260, 268, 269, 270, 280, 292, 394, 395, 460, 477, 492, 504, 505, 525, 535, 546, а також джерела мережі Інтернет. Інші нормативно-правові та правозастосовні акти та інші джерела вказуються лектором щодо кожної теми додатково при проведенні лекційних занять.

СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Авер'янов В. Б. Органи виконавчої влади в Україні / В. Б. Авер'янов; НАН України ; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. -К. :Ін Юре, 1997.- 48 с.

2. Бабич П. В. Державна виконавча влада в Україні: формування та функціонування / П. В. Бабич, Л. Ф. Биков, 3. М. Борисенко, Г. М. Буянкіна, О. А. Воронько ; Українська академія державного управління при Президентові України ; Центр досліджень адміні­стративної реформи. - К., 2000. -310 с.

3. Виконавча влада в Україні : навчальний посібник / Н. Р. Нижник (заг. ред.); Українська академія держ. управління при Президенто­ві України. - К.: Видавництво УДЦУ, 2002. - 127 с.

4. Горбунова Л. М. Принцип законності у нормотворчій діяльності органів виконавчої влади : монографія / Л. М. Горбунова. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 240 с.

5. Коваленко А. А. Розвиток виконавчої влади в Україні на сучасно­му етапі: теорія і практика / А. А. Коваленко ; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - К., 2002. - 509 с.

6. Павленко P. М. Парламентська відповідальність уряду: світовий та український досвід / P. М. Павленко. - К.: Академія, 2002. - 253 с.

7. Проценко Т. О. Органи виконавчої влади в регіонах України: шля­хи вдосконалення / Т. О. Проценко; ДПА України; Академія держ. податкової служби України. - Ірпінь, 2002. - 238 с.

8. Сушинський О. І. Місцеві державні адміністрації в Україні: концептуальний політологічно-правовий аспект : монографія / 0. І. Сушинський. - Львів : Світ, 2002. - 96 с.

9. Кобрин, В. С. Проблеми реформування конституційно-правового статусу Прем'єр-міністра України [Текст] / В. С. Кобрин // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання. – 2013. – №7. – С.49-56.

9. Шаповал В. М. Виконавча влада в розвинутих країнах (консти­туційно-правовий аспект): навч. посібник / В. М. Шаповал ; Укр. академія держ. управління при Президентові України. - К.: Вид-воУАДУ, 1996. - 60 с.

10. Шаповал В. М. Конституція і виконавча влада / В. М. Шаповал. -К. : Юрінком Інтер, 2004. – 80 с.

11. Чмелюк, В. В. Роль місцевих державних адміністрацій в системі органів виконавчої влади України [Текст] / В. В. Чмелюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання. – 2012. – №10. – С.142-147.

12. Совгиря, О. В. Парламентська відповідальність Кабінету Міністрів України: теоретичні та практичні аспекти [Текст] / О. В. Совгиря // Адвокат. – 2012. – №12. – С.28-35.

13. Повар, П. О. Нормативно - правове регулювання утворення, реорганізації та ліквідації центральних органів виконавчої влади : загальна характеристика (теоретичні аспекти) [Текст] / П. О. Повар // Вісник господарського судочинства : Офіційний друкований орган Вищого Господарського Суду України. – 2012. – №4. – С.65-73.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]