Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_osnovnaya_dlya_nemtsev_25_07.doc
Скачиваний:
57
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
1.12 Mб
Скачать

Розподіл балів за видами роботи та формами контролю

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу: програма дисципліни складається з двох змістовних модулів, передбачає не лише аудиторне опрацювання матеріалу, але й самостійну та індивідуальну роботу студентів. З метою контролю ступеня засвоєння матеріалу курсу, пропонується виконання тестових, практичних, перекладних завдань, проведення індивідуального та фронтального усного опитування, написання термінологічних диктантів, укладання індивідуальних літературознавчих словників. Підсумковий контроль засвоєння змістовних модулів здійснюється у письмовій формі після їх завершення. Оцінка успішності з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою як середнє арифметичне засвоєння відповідного матеріалу та має визначення за системою ECTS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні.

Вид навчальної діяльності

Кількість балів

1

Опрацювання теоретичного матеріалу до семінарського заняття (відповідно плану)

„3” – 1 бал

„4” – 3 бали

„5” – 4 6али

(1 бал додається за присутність)

2

Підсумкова контрольна робота (після завершення кожного модуля)

Максимум – 12 балів

3

Опанування практичними навичками (самостійне виконання практичних завдань до кожної теми)

Від 1 до 5 балів в залежності від ступеня складності завдання

4

Укладання індивідуального словника літературознавчих термінів

Максимум – 8 балів

5

Написання термінологічного диктанту

Максимум – 4 бали

(вірне визначення 1 терміну – 1 бал)

6

Виконання індивідуального завдання

Максимум – 20 балів

7

Самостійне виконання завдання підвищеної складності

Максимум – 13 балів

8

Підсумковий семестровий контроль (іспит)

Максимум – 20 балів

Мінімальний прохідний бал для допуску до складення іспиту – 50 балів.

Порядок перерахунку рейтингових показників нормова­ної 100-бальної університетської шкали оцінювання в традиційну 4-бальну шкалу та європейську шкалу ЕСТS.

Інтервальна шкала оцінок встановлює взаємозв’язки між рейтинговими показниками і шкалами оцінок.

За шкалою

ЕСТS

За шкалою университету

За національною шкалою

Екзамен

Залік

A

90 – 100

(відмінно)

5 (відмінно)

Зараховано

B

85 – 89

(дуже добре)

4 (добре)

C

75 – 84

(добре)

D

70 – 74

(задовільно)

3 (задовільно)

E

60 – 69

(достатньо)

FX

35 – 59

(незадовільно – з можливістю повторного складання)

2 (незадовільно)

Не зараховано

F

1 – 34

(незадовільно – з обов’язковим повторним курсом)

Бібліографічний опис (використана та рекомендована література)

 1. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. – Львів: Літопис, 1996. – 633 с.

 2. Аристотель. Об искусстве поэзии. – М.: Художественная литература, 1957. – 183 с.

 3. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. – М.: Художественная литература, 1990. – 543 с.

 4. Белинский В.Г. Разделение поэзии на роды и виды // Собр. соч. в 3 т. – Т. 2. – М.: Художественная литература, 1998. – С. 5-67.

 5. Борев Ю. Естетика. Теория литературы. Энциклопедический словарь терминов. – М.: Астрель – АСТ, 2003. – 576 с.

 6. Буало Н. Поэтическое искусство // Введение в литературоведение. Хрестоматия / Под. ред. П.Николаева. – М.: Высшая школа, 1998. – С. 395-398.

 7. Введение в литературоведение / Под ред. Г. Поспелова. – М.: Высшая школа, 1983. – 327 с.

 8. Введение в литературоведение: Учебник / Под ред. Л.М. Крупчанова. – М.: „Оникс”, 2005. – 416с.

 9. Волков И.Ф. Теория литературы: Учебное пособие для студентов и преподавателей. – М.: Просвещение, Владос 1995. – 256 с.

 10. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. – К.: Либідь, 2001. – 487 с.

 11. Гуляев Н.А. Теория литературы: Учебное пособие для филологических специальностей ун-тов и пед. институтов. – М.: Высш. шк., 1977. – 278 с.

 12. Жирмунский В. Теория стиха. – Л.: Советский писатель, 1975. – 664 с.

 13. Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ-ХХ вв. / Под ред. Г. Косикова. – М.: МГУ, 1987. – 510 с.

 14. Іванишин В., Іванишин П. Пізнання літературного твору. Методичний посібник для студентів і вчителів. – Дрогобич: Відродження, 2003. – 80 с.

 15. Каллер Дж. Теория литератури. Краткое введение. – М.: Астрель, 2006. – 159 с.

 16. Краткая литературная энциклопедия: В 8 т., 9 кн. / Гл. ред. А.А. Сурков. – М.: Сов. энцикл., 1962. – 1978.

 17. Лексикон загального та порівняльного літературознавства / За ред. А. Волкова, О. Бойченка та ін. – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – 636 с.

 18. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А. Николюкина. – М.: НПК „Интелвак”, 2001. – 1274 с.

 19. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. – Л.: Просвещение, 1972. – 271 с.

 20. Милюгина Е.Г. Основы литературоведения. WEB – учебник для  студентов педагогических факультетов университетов. – Тверь, 2001 // www. region. tver. ru.

 21. Моклиця М. Основи літературознавства. – Тернопіль: Підручники та посібники, 2000. – 191 с.

 22. Наливайко Д. Теорія літератури та компаративістики. – К.: Видавничий дім „К-Могилянська академія”. 2006. – 347 с.

 23. Пронин В.А. Теория литературных жанров. – М.: Логос, 2003. – 229 с.

 24. Пропп В. Проблемы комизма и смеха // www.rvb.ru

 25. Рюмина М. Т. Эстетика смеха. Смех как виртуальная реальность. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 320 с.

 26. Словарь культуры ХХ века / Сост.: Руднев В.П. – М.: Аграф, 1997. – 348 с.

 27. Теоретическая поэтика: понятия и определения. Хрестоматия для студентов филологических факультетов / Автор-составитель Н.Д. Тамарченко. – М.: РГГУ, 1999. – 286 с.

 28. Ткаченко А.О. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства): підручник для гуманітаріїв. – К.: Правда Ярославичів, 1997. – 448 с.

 29. Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 334 с.

 30. Торшин А. Произведение художественной литератури. Основне аспекты анализа. – М.: Флинта-Наука, 2006. – 256 с.

 31. Федотов О. Основы теории литературы. Учебное пособие в 2 частях. – М.: Владос, 2003. – 272 с.

 32. Фесенко Э. Я. Теория литературы. – М.: УРСС, 2004. – 336 с.

 33. Хализев В.Е. Теория литературы. – М.: Высшая школа, 1999. – 398 с.

 34. Чернец Л.В., Хализев В.Е. Введение в литературоведение. – М.: Высшая школа, 2000. – 680 с.

 35. Шалагінов Б. Зарубіжна література від античності до початку ХІХ ст. – К.: „КМ Академія”, 2004. – 360 с.

 36. Эсалнек А. Основы литературоведения. Анализ художественного произведения. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 216 с.

Літературознавчі словники та енциклопедії.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

БІБЛІОТЕКИ

Російський інформаційно-бібліотечний консорціум www.ribk.net

Відкрита російська електронна бібліотека www.rsl

Університетська електронна бібліотека infolio.asf.ru

Російська віртульна бібліотека www.rvb.ru

Бібліотека Мошкова www.lib.ru

Російський філологічний портал www.philology.ru

Віртуальна бібліотека www.vlibrary.ru

Російські електронні бібліотеки www.elbib.ru

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.