Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Завдання ФІЗ.DOC
Скачиваний:
9
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
13.22 Mб
Скачать

Рекомендовані теми рефератів

 1. Осмотичний тиск у рослинній клітині.

 2. Механічні параметри рослин. Рух рослин. Тропізми.

 3. Вплив ультразвуку та інфразвуку на живі організми.

 4. Вплив електричних полів на живі організми.

 5. Вплив магнітних полів на живі організми.

 6. Вплив іонізуючих випромінювань на живі організми.

 7. Вплив температурних стресів на рослини. Холодо- та теплостійкість рослин.

 8. Симетрія у природі. Фізичні причини дисиметрії живих систем.

 9. Фотофізичні процеси фотосинтезу.

 10. Фізичні процеси в біологічних мембранах.

 11. Електронний та ядерний магнітний резонанс.

 12. Люмінесценція. Люмінесцентний аналіз.

 13. Фізико-хімічні основи виникнення мембранного потенціалу.

 14. Впорядкованість біологічних систем.

15. Фізико-хімічні дослідження біологічних макромолекул.

16. Спектроскопічний моніторинг рослин і рослинних покровів.

17. Фізика ферментативного каталізу .

18. Актуальні проблеми фізики і біофізики .

Література :

 1. Р.И. Грабовский. Курс физики, М.: Высш. шк., 1980. – 607 с.

 2. А.К. Гнап, М.Я. Рохманов. Механіка та молекулярна фізика. Навч. посібн. Харків: ХНАУ, 1999. – 226 с.

 3. А.К. Гнап, М.Я. Рохманов. Електрика та магнетизм. Навч. посібн. Харків: ХНАУ, 1999. – 175 с.

 4. А.К. Гнап, М.Я. Рохманов. Оптика та атомна фізика. Навч. посібн. Харків: ХНАУ, 1999. – 139 с.

 5. А.К. Гнап, М.Я. Рохманов. Технічна механіка. Підручник. Харків: ХНАУ, 2003. – 200 с.

 6. М.Я. Рохманов, В.В. Онищенко, Н.О. Онищенко. Фізика: збірник тестових завдань. - Навч. посібн. Харків: ХНАУ, 2007. – 130 с.

ДОДАТКОВА:

 1. П.П. Чолпан. Основи фізики, Київ, Вища школа, 1995. - 488 с.

 2. И.В. Савельев. Курс физики: учебник в 3-х т. – Т.1, 1987, 432 с.; Т.2, 1988, 495 с.; Т.3, 1987, 320 с.

 3. Т.И. Трофимова. Курс физики, М.: Высш. шк., 1990. – 478 с.

 4. Гродзинский Д.М. Биофизика растения. – Киев: Наук. думка, 1972. – 256 с.

 1. Фізичні основи класичної механіки

1.1. З башти висотою h = 50 м горизонтально кинули камінь зі швидкістю Vо = 10 м/с. Протягом якого часу t* камінь буде у рухові? На якій відстані s від башти він упаде.

1.2. Автомобіль збільшив швидкість від V0 = 36 км/год до V1 = 72 км/год за час Δt = 1 хв. Яке прискорення a мав автомобіль і яку потужність Р він розинув при цьому, якщо маса його становила m = 1 т (силу тертя не враховувувати)?

1.3. Невагомий блок закріплено на кінці стола. Наважки 1 та 2, що мали однакову масу в 1 кг, з'єднано ниткою, що перекинута через блок. Коефіцієнт тертя наважки 2 об стіл становить 0,1. Знайти прискорення, з яким рухаються наважки і силу натягу нитки.

1.4. Під дією сили F = 50 Н тіло рухається прямолінійно таким чином, що залежність пройденого тілом шляху s від часу t задається рівнянням s (t) = 5-2t+4t² , м. Знайти масу m тіла.

1.5. Людина масою 60 кг біжить зі швидкістю 8 км/год назустріч візку масою 80 кг, швидкість якого становить 2,9 км/год, і стрибає на неї. Яку кінетичну енергію буде мати візок?

1.6. Снаряд масою 10 кг мав швидкість 200 м/с у верхній точці траєкторії. В цій точці він розірвався на дві частини. Менша, масою 3 кг, набула швидкості 400 м/с у тоьу ж напрямку. Знайти швидкість другої, більшої частини після розриву.

1.7. Граната, що летить зі швидкістю V = 5 м/с, розірвалась на два осколки. Маса m1 первого осколка в 3 раза болша за масу m2 другого осколка. Первый осколок продовжував рухатися у попередньому напрямку зі швидкістю V1 = 15 м/с. Знайти швидкість V2 меньшого осколка.

1.8. Колесо радіусом 30 см і масою 3 кг скочується по похилій площині довжиною 5 м і кутом нахилу 30º. Визначити момент інерції колеса, якщо його швидкість у кінці руху становила 4,6 м/с.

1.9. Знайти работу А, котру треба здійснити, щоб збільшити швидкість тіла масою m = 1 кг від V1 = 2 м/с до V2 = 6 м/с на шляху s = 10 м. На всьому шляху діє сила тертя Fm = 2 Н.

1.10. Ковзаняр, що має масу m = 70 кг, стоячи на ковзанах на льоду, кидає в горизонтальному напрямку камінь масою m1 = 3 кг зі швидкістю v = 8 м/с. На яку відстань s відкотиться ковзаняр, якщо коефіцієнт тертя ковзанів об лід становить µ = 0,02?

1.11. Колесо обертається з кутовим прискоренням ε = 2 с-² . Через час t = 5 с після початку руху повне прискорення колеса набуло величини a = 1м/с² ? Визначити радіус колеса R.

1.12.Точка рухається по колу радіуса R = 4 м. Закон її руху описує рівняння s = А + Вt², де А = 8 м, В = - 2 м/с² . Визначити момент часу t, коли нормальне прискорення аn точки дорівнює 9 м/с². Знайти швидкість v, тангенційцне аτ і повне а прискорення точки в той же момент часу t. [ 1,5с; - 6м/с; - 4м/с²; 9,84м/с² ].

1.13. Дві матеріальні точки рухаються згідно рівняння x1 = А1t + В1t² + С1t³ і x2 = А2t + В2t² + С2t³, де А1 = 4 м/с, В1 = 8м/с², С1 = -16 м/с³, А2 = 2 м/с, В2 = - 4м/с², С2 = 1 м/с³. У який момент часу t прискорення цих точок будуть однакові? Знайти швидкості V1 і V2 точок у цей момент

[0,235 с; 5,1 м/с; 0,286 м/с].

1.14. Куля скочується з похилої площини висотою h = 90 см. Яку лінійну швидкість буде мати центр кулі у той момент, коли вона скотиться з похилої площини? [ 3,55 м/с ].

1.15. На верхній поверхні горизонтального диска, який може обертатися навкруги вертикальної осі, прокладені по колу радіуса r = 50 см рейки дитячої залізної дороги. Маса диска M = 10 кг, його радіус R = 60 см. На рейки нерухомого диска було поставлено заводний паротяг масою m = 1 кг і випущено з рук. Він почав рухатись відносно рейок зі швидкістю v = 0,8 м/с. З якою кутовою швидкістю буде обертатися диск? [0,195 рад/с].

1.16. Платформа у вигляді диска обертається за інерцією навкруги вертикальної осі з частотою n1 = 14 хв-¹. Скраю платформи стоїть людина. Коли вона перейшла у центр платформи, частота виросла до n2 = 25 хв¹. Маса людини m = 70 кг. Визначити масу платформи. Момент інерції людини розраховувати як для матеріальної точки [210 кг].

1.17. Куля масою m1 = 10 кг стикається з кулею масою m2 = 4 кг. Швидкість першої кулі v1 = 4 м/с, другої – v2 = 12 м/с . Знайти загальну швидкість u куль після удару у двох випадках: 1) мала куля наздоганяє велику, яка рухається у тому ж напрямку; 2) кулі рухаються назустріч один одному. Удар вважати прямим, центральним, непружним [6,28 м/с ; - 0,572 м/с].

1.18. Колесо радіуса R = 1 м обертається так, що залежність кута повороту спиці колеса від часу t описує рівняння φ(t) = 5+2t+t³, рад. Визначити кутову ε, тангенційне аτ і нормальне аn прискорення точок на ободі колеса через час t = 2с після початку руху.

1.19. Куля, що рухався горизонтально, зіткнулася з нерухомою кулею і передала їй 64% своєї кінетичної енергії. Кулі абсолютно пружні, удар прямий, центральний. У скільки разів маса другої кулі більша за масу першої? [ В 4 рази].

1.20. Циліндр, розташований горизонтально, може обертатися горизонтально навкруги осі, що співпадає з віссю циліндра. Маса циліндра m1 = 12 кг. На циліндр намотали шнур, до якого прив'язали гирю масою m2 = 1 кг. З яким прискоренням буде опускатися гиря? Яка сила натягу шнура під час руху гирі? [ 1,4 м/с² ].

1.21. Через блок, виконаний у вигляді колеса, перекинута нитка, до кінців якої прив'язані грузила з масами m1 = 100 г і m2 = 300 г. Масу колеса М = 200 г вважати рівномірно розподіленою по ободу, масою спиць знехтувати. Визначити прискорення, з яким будуть рухатися грузила, і сили натягу нитки по обидві сторони блока [ 3,27 м/с²; 1,31 Н; 1,96 Н ].

1.22. Двом однаковим маховикам, що знаходяться у спокої, надали однакову кутову швидкість ω = 63 рад/с і залишили їх самих по собі. Під дією сил тертя маховик зупинився через одну хвилину, а другий зробив до повної зупинки N = 360 об. У якого маховика тормозний момент був більшим і у скільки разів? [ У першого більше в 1,2 раза].

1.23. З якою швидкістю v рухається стрічка конвейера, якщо його ведуче колесо діаметром d = 1 м обертається з частотою n = 6 об/хв ?

Куля масою 10 кг, що рухається зі швидкістю 14,4 км/год, стикається з кулею масою 4 кг, швидкість якого дорівнює 12 м/с. Вважаючи удар прямим і непружним, знайти кінетичну енергію куль після удару, якщо кулі рухаються назустріч один одному.

1.24. Горизонтальна платформа масою 80 кг і радіусом 1 м обертається з частотою 20 об/хв. В центрі платформи стоїть людина і тримає у розставлених руках гирі. З якою частотою буде обертатися платформа, якщо людина, опустивши руки, зменшить свій момент інерції від 2,92 кгм² до 0,98 кгм². Вважати платформу однорідним диском. I0 = 0,5mR² .

1.25. Однорідний диск радіусом 0,2 м і масою 5 кг, обертається навкруги осі, що проходить через його центр, перпендикулярно до його площини. Залежність кутової швидкості обертання диска від часу дається рівнянням: ω(t) = 3 + 8t , рад/с. Знайти дотичну силу, прикладену до обода диска. I0 = 0,5mR².

1.26. Визначити момент інерції I тонкого стержня довжиною l = 40 см і масою m = 0,5 кг відносно осі, яка проходить через один з його кінців. I0 = 1/12 ml².

1.27. Визначити лінійну швидкість центра мас кулі, який скотився з похилдох площини висотою 1 м . I0 = 0,4 mR².

1.28. Однорідний стрижень довжиною 1 м і масою 0,5 кг обертається навкруги вертикальної осі, що проходить через кінець стрижня. З яким кутовим прискоренням обертається стрижень, якщо на нього діє момент сил, що дорівнює 98,1 мН·м ? I0 = 1/12 ml² .

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.