Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка строймат.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
05.02.2016
Размер:
282.62 Кб
Скачать

Загальні положення

Метою дисципліни “Будівельні матеріали” є засвоєння студентами основних наукових положень, спрямованих на висвітлення взаємозв’язку між властивостями будівельних матеріалів та їх складом і структурою, ознайомлення з фізико-технічними та експлуатаційними властивостями будівельних матеріалів, основами виробництва та особливостями застосування з урахуванням умов експлуатації.

Об’єктом вивчення дисципліни є будівельні матеріали, особливості технології їх виготовлення та застосування.

У результаті вивчення дисципліни студенти мають набути знань із загальної технології виробництва, складу, будови та властивостей будівельних матеріалів та виробів, а також вміння оцінювати фізико-технічні характеристики матеріалів і раціонально використовувати їх у сучасному будівництві.

У результаті засвоєння основних розділів дисципліни студент повинен:

 • знати класифікацію та номенклатуру сучасних будівельних матеріалів, виробів та конструкцій;

 • вміти визначати взаємозв’язок складу, структури та властивостей матеріалів, оцінювати показники їхньої якості;

 • правильно оцінювати умови експлуатації матеріалу за допомогою нормативних документів та набутих в процесі навчання знань;

 • відповідно до умов експлуатації визначати вимоги до комплексу показників будівельних матеріалів різного функціонального призначення - фізико-механічних та хімічних властивостей, необхідної довговічності та надійності;

 • прогнозувати зміну властивостей матеріалу чи виробу з урахуванням дії навколишнього середовища та агресивних факторів;

 • знати можливі механізми корозії матеріалів, виробів та конструкцій різного призначення та способи захисту від дії агресивних факторів;

 • виконувати техніко-економічний порівняльний аналіз застосування різних видів будівельних матеріалів та виробів.

Обсяг роботи студентів з вивчення дисципліни, види робіт і форми контролю

Нормативні дані

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Всього годин

50

29

Аудиторні

з них:

 • лекції

 • лабораторні заняття

 • практичні заняття

 • індивідуальна робота з викладачем (контрольна робота)

Самостійна робота

Форми контролю: залік

34

14

16

4

1

-

16

У IІ семестрі

16

8

8

-

1

13

У ІІ семестрі

Розподіл навчального часу по семестрах і модулях

Дисципліна “Будівельні матеріали” викладається протягом другого семестру. Перевірка знань студентів здійснюється під час проведення поточного, модульного і семестрового контролів, а їх рейтингова оцінка визначається відповідно до Положення про кредитно-модульну організацію навчального процесу в університеті.

Семестр/ № модуля і його назва

Лекції (год)

Прак-тичні заняття (год)

Лабора-торні роботи (год)

ІРК

(год)

Форма підсум-кового контролю

II семестр. Модуль 1 Класифікація і властивості будівельних матеріалів. Неорганічні будівельні матеріали природного походження. Неорганічні будівельні матеріали, отримані термічною обробкою. Будівельні матеріали на основі мінеральних в’яжучих речовин Будівельні матеріали органічного походження. Будівельні матеріали, що містять відходи виробництва

14/8

4/-

16/8

1/1

Залік

Примітка. У чисельнику – денна форма навчання, у знаменнику - заочна форма навчання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]