Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ukr_mova_1-10.docx
Скачиваний:
195
Добавлен:
08.06.2015
Размер:
143.53 Кб
Скачать

54. Складнопідрядні реч. З підрядним з’ясувальним і підрядним означальним

Складнопідрядні реч. з підрядною означальною част. – називається таке складне речення, у якому підрядна частина виконує функцію розгорнутого означення й пояснює в головній частині іменник, займенник або слово іншої частини мови в значенні іменника.  підрядна час. віднос. до члена реч головної част., вираженого іменником (субстантивним словом), і вказує на ознаку предмета. Підрядна част. приєднується до головної сполучниками (що, щоб, як, ніби, нібито) та сполучних слів (який, чий, котрий, яка, яке, які) характеризує предмет або розкриває його ознаку.

Складнопідрядні реч. з підрядною з’ясувальною част. – складне речення, у якому підрядна частина з'ясовує, пояснює в головній частині значення дієслова-присудка або інших частин мови. головна час. семантично і структурно неповна, а підрядна компенсує неповноту і відповідає на відмінкові запитання (хто, що, кого, чого). Підрядна част. виконує роль відсутнього в головній час. підмета і додатка, або конкретизує, наповнює змістом члени реч. головної част. (додатки, іноді підмети), виражені займенником. Підрядна част. приєднується до голвної сполучниками (що, як, ніби, мов, наче, чи), сполучними словами (хто, що, який, котрий, чий, де, куди, звідки, коли, як, скільки, чому).

55. Різновиди складнопідрядних реч. З підрядними обставинними

Підрядні обставинні речення поділяються на такі види: підрядні місця, часу, ступе Складнопідрядні реч. з підрядною част. місця – підрядна част. характеризує місце чи напрямок дії, про які йдеться у головній. Відп. на запит. (де, куди звідки), приєднується до головної сполучними словами прислівникового походження (де, куди, звідки), яким у головній част. мруть відповідати співвідносні слова (корелятивні прислівники) (там, туди, тут, звідти, всюди, скрізь). Так утворюються корелятивні єдності: (там–де, куди, звідки; всюди–де, куди, звідки,…). Складнопідрядні реч. з підрядною част. часу – підрядна частина містить вказівку на час дії, про який йдеться в головній част. Відп. на пит.. (коли, як довго, з якого часу, до якого часу, з яких пір) і приєднується до головного за доп. сполучників (як, коли, поки, доки, якже, у той час як, у міру того як) у реченнях, що виражають одночасність, і сполучники (як, коли, після того як, до того як, поки, відколи, відтоді, як тільки, лиш, щойно, скоро), що виражають різноманітність. Підрядними причини називаються речення, що вказують на причину того, про що йдеться в головному реченні, і відповідають на питання (чому? через що? з якої причини?)Підрядні речення причини приєднуються до головних сполучниками (бо, тому що, від того що, через те що). Сполучення (тому що, від того що, через те що) інколи можуть розриватися; тоді кому ставимо перед сполучником що. Підрядні речення мети приєднуються до головного сполучником (щоб). У головному реченні вживаються вказівні слова (для того, з тим).Присудок у підрядних реченнях мети найчастіше виражається неозначеною формою дієслова.

Підрядними умовними називаються речення, що вказують, за якої умови можливе те, про що йдеться в головному реченні, і відповідають на питання (за якої умови?)З головним реченням підрядні умовні поєднуються сполучниками (коли, якщо, якби, як та ін.) Цим сполучникам у головному реченні може відповідати сполучник( то).

Підрядними допустовими називаються речення, які вказують на умови, незважаючи на які або всупереч яким відбувається дія, виражена в головному реченні, і які відповідають на питання (незважаючи на що)? З головним реченням підрядні допустові поєднуються сполучниками (хоч, хоча, хай, нехай, дарма що), незважаючи на те що та ін. Якщо підрядне допустове речення стоїть перед головним, то між реченнями можуть вживатися протиставні сполучники (а, але, зате, однак, проте). Окрім сполучників, підрядні допустові поєднуються з головним реченням сполучними словами (скільки, як)з підсилювальною часткою (не).

Підрядними наслідковими називаються речення, у яких вказується на наслідок дії головного речення і які відповідають на питання( внаслідок чого?). З головним реченням підрядні наслідкові поєднуються сполучником (так що).

Підрядними ступеня і способу дії називаються речення, що вказують на ступінь і спосіб дії головного речення і відповідають на питання якою (мірою? наскільки? як? у який спосіб?) Підрядні ступеня і способу дії приєднуються до головного речення сполучниками (ніж, чим, як, мов, немов, наче, неначе, ніби). У головному реченні здебільшого вживається вказівне слово (так). Підрядні ступеня і способу дії можуть вказувати і на ступінь вираження якості. Різновидом підрядних способу дії є підрядні порівняльні. Порівняльні сполучники я9як, мов, немов, наче, неначе, ніби, ніжя0 часто приєднують неповні підрядні речення, що називаються порівняльними зворотами.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]