Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

История Беларуси / 5_Контроль знаний_Литература

.pdf
Скачиваний:
4
Добавлен:
15.04.2015
Размер:
524.62 Кб
Скачать

4. Цяжкасці і супярэчнасці развіцця культуры і навукі ў 30-я гг. Вынікі культурнай рэвалюцыі ў БССР.

Літаратура: [3], [8], [12], [19], [54], [57], [74], [131], [132], [147], [172], [225].

Тэма 44. Заходняя Беларусь у складзе Польшчы

1.Заходняя Беларусь у складзе Польшчы: тэрыторыя, насельніцтва, тэрытарыяльнаадміністрацыйны падзел і органы кіраўніцтва.

2.Эканамічнае і палітычнае становішча.

3.Нацыянальна-вызваленчая барацьба насельніцтва Заходняй Беларусі. Праблемы

стварэння адзінага антыфашыстскага фронту. Роспуск КПЗБ.

Літаратура: [8], [11], [12], [19], [54], [99], [154], [172], [221], [222], [262].

Тэма 45. Перадваенны крызіс і пачатак другой сусветнай вайны

1.Ваенна-палітычная сітуацыя ў Еўропе ў канцы 30-х – пачатку 40-х гг. Геапалітычныя планы нямецкага фашызму і савецкага сталінізму. Дагаворы 1939 г. паміж

СССР і Германіяй.

2.Пачатак другой сусветнай вайны. Далучэнне Заходняй Беларусі да БССР.

3.Эканамічныя і сацыяльныя пераўтварэнні ў Заходняй Беларусі ў 1939–1941 гг.

Літаратура: [8], [11], [12], [39], [69], [156], [157], [183], [286].

Тэма 46. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Акупацыя Беларусі

1.Напад Германіі на СССР. Абарончыя баі Чырвонай арміі на тэрыторыі Беларусі. Прычыны паражэння савецкіх войскаў напачатку вайны.

2.Акупацыйны рэжым: планы, мэты, дзеянні.

3.Калабарацыянізм: яго сутнасць і праяўленні на Беларусі.

Літаратура: [8], [12], [25], [26], [43], [69], [203], [246], [247], [259], [280].

Тэма 47. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа

1.Вялікая Айчынная вайна: асноўныя этапы ваенных дзеяў.

2.Фарміраванне антыгітлераўскай кааліцыі.

3.Савецкі тыл.

Літаратура: [3], [8], [12], [59], [69], [126], [202].

Тэма 48. Беларусь у гады другой сусветнай вайны

1.Дзейнасць падпольных груп і партызанскіх атрадаў. Разгортванне антыфашыстскай барацьбы.

2.Ваенныя і партызанскія дзеянні па вызваленні Беларусі.

3.Удзел беларусаў у еўрапейскім антыфашыстскім супраціўленні, разгроме

фашыстскай Германіі і мілітарыстскай Японіі на заключным этапе вайны. 4. Асноўныя вынікі другой сусветнай вайны для Беларусі.

Літаратура: [3], [8], [12], [44], [58], [59], [68], [69], [235], [254], [287].

Тэма 49. ПасляваенНы свет. СССРі БССРу перыяд супрацьстаяння двух сацыяльна-

палітычных сістэм (50–60-я гг.)

1.Стварэнне Арганізацыі Аб’яднаных нацый. Дзейнасць БССР у ААН.

2.Ялцінска-Патсдамская сістэма міжнародныхадносін іперадзел свету. Стварэнне

сусветнай сістэмы сацыялізму.

3. Пачатак «халоднай вайны». Ядзерная зброя – новы фактар сусветнай палітыкі. Стварэнне супрацьлеглых ваенна-палітычных блокаў.

132

Літаратура: [8], [12], [19], [20], [63], [64], [82], [100], [256], [257].

Тэма 50. Пасляваенны свет. СССР і БССР у перыяд супрацьстаяння двух сацыяльнапалітычных сістэм (70–80-я гг.)

1.Палітыка разрадкі міжнароднай напружнасці ў 70-я гг.: яе дасягненні і супярэчнасці.

2.Інтэграцыйныя працэсы краін Захаду ЕЭС (агульны рынак)

іЕўрапейскі Саюз.

3.Уплыў палітыкі перабудовы ў СССР на развіццё міжнародных адносін. Крах

сусветнай сістэмы сацыялізму.

Літаратура: [8], [12], [15], [19], [64], [140], [258].

Тэма 51. Эканамічнае і палітычнае развіццё БССР ў пасляваенныя гады (1945–1953 гг.)

1.Стан народнай гаспадаркі БССР у першыя пасляваенныя гады. Аднаўленне эканомікі Беларусі.

2.Аднаўленне калгасаў і саўгасаў. Завяршэнне сацыяльна-эканамічных пераўтварэнняў у Заходняй Беларусі.

3.Палітычнае развіццё БССР у 1945–1953 гг.

Літаратура: [8], [11], [12], [17], [19], [45], [107], [122], [180], [228], [266].

Тэма 52. Сутнасць палітычна-адміністрацыйных рэформ

50–60-х гг. ХХ ст.

1.Змены ў грамадскім жыцці рэспублікі пасля смерці І. Сталіна. Спробы дэмакратызацыі краіны (ХХ з’езд КПСС і «хрушчоўская адліга» 1954–1964 гг.), іх непаслядоўнасць і супярэчлівасць.

2.Узмацненне ў 60-я гг. палітычнага дыктату ў духоўным жыцці грамадства. Рост дысідэнцкіх настрояў у СССР і БССР.

Літаратура: [3], [8], [10], [11], [17], [19], [42], [107], [112], [123], [228], [266].

Тэма 53. Стан народнай гаспадаркі Беларусі ў перыяд спроб эканамічных рэформаў (пачатак 50-х – сярэдзіна 80-х г.)

1. Спробы пераарыентацыі эканомікі і паскарэння навукова-тэхнічнага прагрэсу ў 50-я

гг.

2.Характэрныя рысы і асаблівасці развіцця гаспадаркі рэспублікі ў 60–80-я гг. Гаспадарчая рэформа сярэдзіны 60-х і яе вынікі.

3.Развіццё гандлю і сферы паслуг. Матэрыяльнае становішча працоўных.

Літаратура: [3], [8], [10], [11], [19], [23], [42], [46], [112].

Тэма 54. Пачатак пераходу да дэмакратычнай мадэлі грамадства (80 – пачатак 90-х гг.)

1.Нарастанне крызісу ў СССР, яго прычыны.

2.Канцэпцыя перабудовы. Спробы абнаўлення сацыялізму.

3.Дэмакратызацыя беларускага грамадства. Утварэнне шматпартыйнай сістэмы.

Літаратура: [1], [3], [6], [8], [11], [19], [105], [181], [201], [205], [229], [263], [266],

[276].

Тэма 55. Беларусь на шляху да суверэнітэту

1.Прычыны крызісу перабудовы.

2.Узмацненне цячэння за нацыянальнае адраджэнне Беларусі. Дэкларацыя Вярхоўнага Савета БССР ад 27 ліпеня 1990 г. аб дзяржаўным суверэнітэце.

3.Заканадаўчае афармленне незалежнасці Рэсбулікі Беларусь.

133

4. Распад СССР і ўтварэнне Садружнасці Незалежных Дзяржаў

(СНД).

Літаратура: [3], [5], [8], [11], [12], [60], [193], [194], [201].

Тэма 56. Беларусь на сучасным этапе

1.Аварыя на Чарнобыльскай АЭС і яе наступствы для эканамічнага і сацыяльнага развіцця рэспублікі.

2.Інстытут прэзідэнцтва на Беларусі. Змены ў органах дзяржаўнай улады. Рэферэндумы 1995 і 1996 гг. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь.

3.Стан эканомікі Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе.

Літаратура: [3], [5], [10], [11], [41], [42], [144], [145].

134

ЛІТАРАТУРА

1.Гісторыя Беларусі: вучэб. дапам. / А. А. Абецадарская [і інш.]. – Мінск : Экаперспектыва, 1994. – 208 с.

2.Гісторыя Беларусі : курс лекцый. У 2 ч. Ч. 1. Са старажытных часоў да канца XVIII ст. / І. П. Крэнь [і інш.]. – Мінск : РİВШ БДУ, 2000. – 656 с.

3.Гісторыя Беларусі : курс лекцый. У 2 ч. Ч. 2. XIX–XX стст.

/П. І. Брыгадзін [і інш.]. – Мінск : РІВШ БДУ, 2002. – 656 с.

4.Довнар-Запольский, М. В. История Беларуси / М. В. Довнар-Запольский. – Минск :

Беларусь, 2003. – 680 с.

5.Ковкель, И. И. История Беларуси с древнейших времен до нашего времени / И. И. Ковкель, Э. С. Ярмусик. – Минск : Аверсэв, 2002. – 608 с.

6.История Беларуси: Словарь-справочник / под ред. С. Ф. Дубенецкого. – Минск : Экономпресс, 2000. – 320 с.

7.Нарысы гісторыі Беларусі. У 2 ч. Ч. 1 / АН Беларусі. – Мінск : Беларусь, 1994. – 527

с.

8.Нарысы гісторыі Беларусі. У 2 ч. Ч. 2 / АН Беларусі. – Мінск : Беларусь, 1995. – 560

с.

9.Трещенок, Я. И. История Беларуси : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1 : Досоветский период. – Могилев : МГУ, 2003. – 176 с.

10.Чигринов, П. Г. Очерки истории Беларуси / П. Г. Чигринов. – Минск : Высш. шк., 2000. – 461 с.

11.Эканамічная гісторыя Беларусі : вучэб. дапам. / пад рэд.

В. І. Галубовіча. – Мінск : Экаперспектыва, 1999. – 448 с.

12.Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. / Белар. Энцыклапедыя. – Мінск : Белар. Энцыклапедыя, 1993–2001.

13.Абезгауз, З. Е. Развитие промышленности и формирование пролетариата Белоруссии во второй половине XIX в. / З. Е. Абезгауз. – Минск : Наука и техника, 1971. –

179 с.

14.Аверинцев, С. С. Древние цивилизации / С. С. Аверинцев. – Москва : Мысль, 1989.

470 с.

15.Адамушка, У. І. Палітычныя рэпрэсіі 20 – 50-х гг. на Беларусі / У. І. Адамушка. –

Мінск : Беларусь, 1994. – 160 с.

16.Адраджэнне: Гістарычны альманах. Выпуск 1. / пад рэд. А. П. Грыцкевіча. – Мінск

:Універсітэцкае, 1995. – 259 с.

17.Аксютин, Ю. В. XX съездКПСС: новации и догмы / Ю. В. Аксютин, О. В. Волобуев.

Москва : Политиздат, 1991. – 224 с.

18.Актуальныя пытанні гісторыі Беларусі ад старажытных часоў да нашых дзен : Зборнік артыкулаў. – Мінск : БДУ, 1992.

19.Актуальныя пытанні гісторыі Беларусі: савецкі перыяд. – Мінск : [б. в.], 1991.

20.Алексеев, В. Г. Белорусская ССР во внешнеэкономических связях страны / В. Г. Алексеев. – Минск : [б. и.], 1978.

21.Алексеев, В. П. История первобытного общества / В. П. Алексеев, А. И. Першиц. –

Москва : Высш. шк., 1990. – 318 с.

22.Алексеев, Л. В. Полоцкая земля в IX–XIII вв.: Очерки истории Северной Белоруссии / Л. В. Алексеев. – Москва : Наука, 1996. – 295 с.

23.Алпеев, А. Н. От застоя к перестройке: Развитие индустрии БССР в 70–80-е гг. / А. Н. Алпеев. – Минск : Университетское, 1991. – 111 с.

24.Амбражевич, Н. Оршанская битва 1514 г.: на щите или со щитом? / Н. Амбражевич // Беларуская думка. – 2004. – № 9. –

С. 116–125.

25.Андрющенко, Н. К. НародноеополчениеБелоруссии/ Н. К. Андрющенко. – Минск: Наукаитехника, 1980. – 228 с.

135

26.Андрющенко, Н. К. На земле Белоруссии летом 1941 г.

/Н. К. Андрющенко. – Минск : Наука и техника, 1985. – 240 с.

27.Анішчанка, Я. Інкарпарацыя Беларусіў Расійскую імперыюза КацярынаюII / Я.

Анішчанка // Спадчына. – 1996. – № 3. – С. 34–70.

28.Антипов, В. Г. Парки Белоруссии / В. Г. Антипов. – Минск : Ураджай, 1975. – 200

с.

29.Арлоў, У. А. Ефрасіння Полацкая / У. А. Арлоў. – Мінск : Маст. літ., 1992. – 224 с.

30.Арлоў, У. А. Таямніцы полацкай гісторыі / У. А. Арлоў. – Мінск : Беларусь, 1994.

– 464 с.

31.Арлоў, У. А. Гісторыя Беларусі: Рэч Паспалітая / У. А. Арлоў, Г. М. Сагановіч // Беларуская мінуўшчына. – 1995. – № 6. –

С. 11–13.

32.Асвета і педагагічная думка на Беларусі са старажытных часоў да 1917 г. / М. А. Ткачоў, У. С. Пасэ, Г. Р. Сялькевіч і інш. – Мінск : [б. в.], 1985.

33.Асветнікі зямлі Беларускай, X – пачатак XX ст.: Энцыклапедычны даведнік / Рэдкал. : Г. П. Пашкоў і інш. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя, 2001. – 496 с.

34.Асіноўскі, С. Вакханалія рабавання: Эканамічная палітыка нямецкіх акупантаў на Беларусі (1915–1918 гг.) / С. Асіноўскі // Архівы і справаводства. – 1999. – № 4. – С. 47–54.

35.Атрушкевіч, М. Гарадское кіраванне на Беларусі ў канцы XVIII – пачатку XIX ст. / М. Атрушкевіч // Беларускі гістарычны часопіс. – 1999. – № 3. – С. 57.

36.Барока ў беларускай культуры і мастацтве. [Навук. рэд. В. Ф. Шматаў]. – Мінск : Беларуская навука, 2001. – 304 с.

37.Барышев, Г. И. Театральная культура Белоруссии XVIII в.

/Г. И. Барышев. – Минск : Наука и техника, 1992. – 230 с.

38.Бейлькін, Х. Аграрная рэформа 1861 г. у Беларусі і яе асаблівасці / Х. Бейлькін // Беларускі гістарычны часопіс. – 2001. – № 1. – С. 82–87.

39.Белазаровіч, В. Асаблівасці калектывізацыі ў заходніх абласцях БССР у 1939–1941

гг. / В. Белазаровіч // Беларускі гістарычны часопіс. – 1999. – № 1. – С. 37–44.

40.Беларускія летапісы і хронікі / Нав. рэд. В. А. Чамярыцкі. – Мінск : Беларускі кнігазбор, 1998. – 432 с.

41.Беларусь и Чернобыль : второе десятилетие / Под ред. И. А. Кеника. – Барановичи

:Укруп. тип., 1998. – 92 с.

42.Беларусь на мяжы тысячагоддзяў / Рэд. кал. : А. П. Вайтовіч, А. М. Данілаў і інш. – Мінск : Белар. энцыклапедыя, 2000. – 432 с.

43.Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне 1941–1945 гг. – Мінск : БелСЭ, 1990. – 680 с.

44.Белоруссия партизанская : [Фотоальбом / Фото Н. И. Ходосевича : автор текста и составитель Р. А. Черноглазова, Л. В. Буравская, А. Г. Ванькович]– Минск : Беларусь, 1980. –

128 с.

45.Белязо, Е. П. Беларуская веска ў пасляваенныя гады / Е. П. Белязо. – Мінск : БДУ, 1974. – 176 с.

46.Белязо, Е. П. Крестьянство Белоруссии на пути к развитому социализму / Е. П. Белязо. – Минск : Наука и техника, 1982. – 206 с.

47.Библия.

48.Бискуп, М. Великая война Польши и Литвы с Тевтонским орденом (1409–1411 гг.)

всвете новейших исследований / М. Бискуп // Вопросы истории. – 1991. – № 12. – С. 14–22.

49.Бич, М. О. Развитие социал-демократического движения

вБелоруссии в 1883–1903 гг. / М. О. Бич. – Минск : Наука и техника, 1973. – 232 с.

50.Бич, М. О. Рабочее движение в Белоруссии в 1861–1904 гг.

/М. О. Бич. – Минск : Наука и техника, 1983. – 280 с.

51.Болбас, М. Ф. Промышленность Белоруссии 1860–1900 гг.

/М. Ф. Болбас. – Минск : Изд-во БГУ, 1978. – 312 с.

52.Боннар, А. Греческая цивилизация. В 2 т. Т. 1, 2 / А. Боннар. – Ростов-на-Дону :

Феникс, 1994. – 890 с.

136

53.Бригадин, П. И. Эсеры в Беларуси (конец XIX в. – февраль 1917 г.) / П. И. Бригадин. – Минск : Згода, 1994. – 152 с.

54.БССР: 20–30-е гг. На перекрестке мнений. – Минск : [б. и.], 1990.

55.Бутенко, А. Смешно жалеть о том, что было невозможно

(к 80-летию Февральской революции 1917 г.) / А. Бутенко // Белорусская думка. – 1997. – № 2.

56.Бяспалая, М. Эканамічнае развіцце беларускай вëскіў 20-я гг. XX ст. / М. Бяспалая // Беларускігістарычны часопіс. – 1997. – № 1. –

С. 35.

57.Вакар, Н. Ліквідацыя беларускага нацыяналізму / Н. Вакар

//Спадчына. – 1992. – № 6. – С. 12–20.

58.В боях за Белоруссию : Воспоминания, статьи, очерки. / С. Тимошенко, С. Буденный, И. Тюленев и др. : Сост. П. Акулов, Г. Толокольников. – 2-е изд. – Минск :

Беларусь, 1974. – 416 с.

59.Великая Отечественная война // Ю. А. Щетинов. История России XX в.: Учебник. / Отв. ред. В. П. Дмитренко. – Москва : АСТ, 2000. – 608 с.

60.Вішнеўскі, А. Ф. ГсторыядзяржавыіправаБеларусі/ А. Ф. Вішнеўскі, І. Г. Саракавік. –

Мінск: [б. в.], 1997.

61.Вішнеўскі, А. Ф. Палітыка-прававы рэжым савецкай дзяржавы (1917–1953 гг.) / А. Ф. Вішнеўскі. – Мінск: Тэсей, 2002. – 224 с.

62.«Военный коммунизм»: как это было. – Москва : [б. и.], 1991.

63.Войтович, С. Д. БССР в экономических отношениях СССР

сзарубежными странами (1945–1987 гг.) / С. Д. Войтович. – Минск : Наука и техника, 1989.

– 184 с.

64.Воробей, Н. С. Участие Белорусской ССР в отношенияхСоветского Союза с капиталистическими странами (50–70-е гг.) / Н. С. Воробей. – Минск : Наука и техника, 1981. –

248 с.

65.Врублевский, А. П. Из истории репрессий против белорусского крестьянства. 1929–1934 гг. / А. П. Врублевский, Т. С. Протько. – Минск : Наука и техника, 1992. – 142 с.

66.Всемирная история. В 24 т. / А .Н. Бадак [и др.]. – Минск : Литература, 1996–1998.

67.Всемирная история : учеб. для вузов / под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. – Москва : Культура и спорт, 1997. – 496 с.

68.Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. В 3 т. / Гл. редкол. : А. Т. Кузьмич и др. Т. 1-3. – Минск

:Беларусь, 1983–1985.

69.Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны) /

пад рэд. А. А. Кавалені, М. С. Сташкевіча. – Мінск : БДУ, 2004. – 279 с.

70.Галенчанка, Г. Я. Францыск Скарына – беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар

/Г. Я. Галенчанка. – Мінск : [б. в.], 1993.

71.Гарбачова, В. Вынікі і наступствы паўстання 1830–1831 гг.

/В. Гарбачова // Беларускігістарычны часопіс. – 1999. – № 4. –

С. 80–83.

72.Гісторыя беларускай літаратуры: Старажытны перыяд / пад рэд. М. А. Лазарука, А. А. Семяновіча. – Мінск : [б. в.], 1997. – 352 с.

73.Глушакова, Т. Беларускі абраз / Т. Глушакова // Беларускі гістарычны часопіс. – 1995. – № 4. – С. 151–160.

74.Глыбінны, У. ДолябеларускайкультурыпадСаветамі/ У. Глыбінны// Спадчына. – 1999.

№4. – С. 3–31.

75.Голубев, В. Ф. Землевладение и землепользование крестьян Белоруссии во второй половине XVI–XVIII вв. / В. Ф. Голубев. – Минск : [б. и.], 1987.

76.Голубеў, В. Ф. Сялянскае землеўладанне і землекарыстанне на Беларусі XVI– XVIII стст. / В. Ф. Голубеў. – Мінск : [б. в.], 1992.

137

77.Грицкевич, А. П. Частновладельческие города Белоруссии

вXVI–XVIII вв. / А. П. Грицкевич. – Минск : Наука и техника, 1975. – 248 с.

78.Грицкевич, А. П. Социальная борьба горожан Белоруссии (XVI–XVIII вв.) / А. П.

Грицкевич. – Минск : Наука и техника, 1979. – 151 с.

79.Грыцкевіч, В. Слуцкае паўстанне 1920 г. – збройны чын

убарацьбе за незалежнасць Беларусі / В. Грыцкевіч // Спадчына. – 1993. – № 2. – С. 2–12.

80.Грыцкевіч, В. Паўстанне 1794 г.: перадумовы, ход і вынікі

/В. Грыцкевіч// Беларускігістарычнычасопіс. – 1997. – №1. – С. 35–48.

81.Гуревич, Ф. Д. Древние города белорусского Понемонья

/Ф. Д. Гуревич. – Минск : Полымя, 1982. – 47 с.

82.Гуринович, А. Е. Участие Белорусской ССР в деятельности ООН / А. Е.

Гуринович. – Минск : Беларусь, 1982. – 143 с.

83.Дадиомова, О. В. Музыкальная культура городов Белоруссии в XVIII в. / О. В. Дадиомова. – Москва : [б. и.], 1992.

84.Два взгляда на советско-польскую войну 1920 года. – Москва : [б. и.], 1992.

85.Дварчанін, І. С. Францішак Скарына як культурны дзеяч

ігуманіст на Беларускай ніве / І. С. Дварчанін. – Мінск : Навука

ітэхніка, 1991. – 188 с.

86.Дзмітрачкоў, Б. Абпаходжаннібеларусаў, фарміраваннііразвіццібеларускайнароднасці

/Б. Дзмітрачкоў. – Магілëў: [б. в.], 1992.

87.Дзмітрачкоў, П. Знешнепалітычныя ўмовы развіцця беларускіх зямель. Барацьба з

іншаземнымі захопнікамі (IX – першая палова XIII ст.) / П. Дзмітрачкоў // Беларускі гістарычны часопіс, 1995. – № 4. – 136–149 с.

88.Доўнар-Запольскі, М. АсновыдзяржаўнасціБеларусі/ М. Доўнар-Запольскі. – Мінск: [б.

в.], 1991.

89.Довнар-Запольский, М. В. История Белоруссии / М. В. Довнар-Запольский. – Минск:

Беларусь, 2003. – 680 с.

90.Думин, С. В. Другая Русь (Великое княжество Литовское

иРусское) / С. В. Думин // История отечества: идеи, решения: Очерки истории России IX –

начала XV в. [Сост. С. В. Мироненко]. – Москва : Политиздат, 1991. – 365 с.

91.Емельянчык, У. П. Паланез для касінераў: (з падзей паўстання 1794 г. пад кіраўніцтвам Т. Касцюшкі на Беларусі) / У. П. Емельянчык. – Мінск : Беларусь, 1994. – 160 с.

92.Ермаловіч, М. І. Па слядах аднаго міфа / М. І. Ермаловіч. – Мінск : Навука і

тэхніка, 1991. – 98 с.

93.Ермаловіч, М. І. Старажытная Беларусь: Полацкі і Новагародскі перыяды / М. І. Ермаловіч. – Мінск : [б. в.], 1992.

94.Ермаловіч, М. І. Старажытная Беларусь: Віленскі перыяд

/М. І. Ермаловіч. – Мінск : Выд. цэнтр «Бацькаўшчына», 1994. – 91 с.

95.Жак ле Гофф Цивилизация средневекового Запада / Жак ле Гофф. – Москва :

Прогресс, 1992. – 376 с.

96.Жывапіс барока Беларусі / аўт.-склад. Н. Ф. Высоцкая. – Мінск : Бел. Энцыклапедыя, 2003. – 304 с.

97.Жывапіс Беларусі XII–XVIII стст./ Рэд. кал. Аладава А. В., Ганчароў В. І., Грамыка

В. А. і інш. Складальнікі Высоцкая Н. Ф., Карповіч Т. А. – Мінск: Беларусь, 1980. – 316 с.

98.Забыть не дано (о репрессиях 30-х годов). – Минск: [б. и.], 1989.

99.Загідулін, А. Нацыянальная палітыка ў адносінах да беларусаў у II Рэчы Паспалітай (1921–1939 гг.) / А. Загідулін // Беларускі гістарычны часопіс. – 2004. – № 10. – С.

31–38.

100.Загладин, Н. В. История успехов и неудач советской дипломатии / Н. В. Загладин.

Москва : Международныеотношения, 1990. – 229 с.

101.Загорульский, Э. М. Древняя история Белоруссии: Очерки этнической истории

материальной культуры (до IX в.) / Э. М. Загорульский. – Минск : БГУ, 1977. – 134 с.

138

102.Загорульский, Э. М. Начало формирования населения Белоруссии / Э. М. Загорульский. – Минск : РИВиГО, 1996. – 45 с.

103.Загарульскі, Э. М. Заходняя Русь: IX–XIII стст. / Э. М. Загарульскі. – Мінск :

Універсітэцкае, 1998. – 238 с.

104.Зверуго, Я. Г. Верхнее Понемонье в IX–XIII вв. / Я. Г. Зверуго. – Минск: Наукаи техника, 1989. – 207 с.

105.З гісторыяй на «Вы» : Публіцыстычныя артыкулы / Уклад. У. Арлова. – Мінск:

Мастацкаялітаратура, 1991. – 398 с.

106.Зглыбінівякоў: Гістарычна-культуралагічнызборнік. / Нав. рэд. А. К. Краўцэвіч. – Мінск: Навука ітэхніка, 1996. – Вып. I. – 288 с.

107.Зубкова, Е. Ю. Опыт и уроки незавершенных поворотов 1956–1965 гг. / Е. Ю.

Зубкова // Страницы истории советского общества. – Москва : Политиздат, 1989. – 446 с.

108.Іванова, Л. Рэфармацыйны рух на Беларусі (другая палова XVI – першая палова XVII ст.) / Л. Іванова // Беларускі гістарычны часопіс. – 1997. – № 2. – С. 54–72.

109.Игнатенко, А. П. Ремесленное производство в городах Белоруссии в XVII–XVIII

вв. / А. П. Игнатенко. – Минск : М-вовысш. сред. спец. ипроф. образованияБССР, 1963. – 87 с.

110.Игнатенко, И. М. Февральская буржуазно-демократическая революция в Белоруссии / И. М. Игнатенко. – Минск : Наукаитехника, 1986. – 343 с.

111.Игнатенко, И. М. Октябрьская революция и самоопределение Белоруссии / И. М.

Игнатенко. – Минск : Наукаитехника, 1992. – 254 с.

112.Игнатенко, А. П. Социально-экономическое развитие БССР (1944–1960 гг.) : учеб. пособие / А. П. Игнатенко, Я. Ю. Нестерович. – Минск : БГУ, 1990. – 83 с.

113.Игнатенко, И. М. Горячий февраль / И. М. Игнатенко // Беларуская думка. – 1994. –

2. – С. 59–63.

114.Ігнаценка, І. Лютаўская рэвалюцыя 1917 г. у Рассіі: мэты

іздзяйсненні / І. Ігнаценка // Беларускі гістарычны часопіс. – 1997. – № 2. – С. 5–17.

115.Ігнаценка, І. КастрычніцкаярэвалюцыянаБеларусі/ І. Ігнаценка// Беларускігістарычны

часопіс. – 1997. – №4. – С. 25–34.

116.Іканапіс Беларусі XV–XVIII стст. / Складальнік высоцкая Н. Ф.: Альбом. – Мінск

:Беларусь, 1994. – 231 с.

117.Ільяшэвіч, М. Расійская палітыка на землях былога Беларуска-Літоўскага

гаспадарства за панаваннем Кацярыны II і Паўла I (1772–1801 гг.) / М. Ільяшэвіч. – Мінск : [б. в.], 1992.

118.Імя тваë Белая Русь. – Мінск : Полымя, 1991. – 320 с.

119.Индустриализация Белорусской ССР (1926–1941 гг.) : сб. документов и

материалов. – Минск : [б. и.], 1973.

120.ИностраннаявоеннаяинтервенциявБелоруссии. 1917–1920 гг. – Минск: [б. и.], 1990.

121.Іоў, А. Турава-Пінскае княства / А. Іоў // Беларускі гістарычны часопіс, 1993. – №

3.– С. 11–18.

122.История государства и права Белорусской ССР. / Ред. кол. С. П. Маргунский, Ю. В. Шабанов, И. И. Потеружа. В 2 т. – Минск : Наука и техника, 1970 - 1976.

123.История Древнего Востока / под ред. В. И. Кузищина. – Москва : Высш. шк., 2001. – 464 с.

124.История мировой цивилизации : учеб. пособие. В 3 ч. Ч. 1

/С. А. Елизаров [и др.]. – Гомель : ГГТУ, 1998. – 83 с.

125.История мировой цивилизации : учеб. пособие. В 3 ч. Ч. 2

/С. А. Елизаров [и др.]. – Гомель : ГГТУ, 1999. – 99 с.

126.История мировой цивилизации : учеб. пособие. В 3 ч. Ч. 3

/С. А. Елизаров [и др.]. – Гомель : ГГТУ, 2000. – 97 с.

127.История рабочего класса Белорусской ССР. В 4 т. / Гл. ред. кол. : П. Т. Петриков (пред.) и др. Т. 1 - 4 – Минск: Наукаитехника, 1984–1987.

139

128.История средних веков. В 2 т. Т. 1 – 2. / Под ред. С. П. Карпова. – Москва :

ИНФРА, 1998.

129.Казлоў, Л. Р. Беларусьнасямірубяжах/ Л. Р. Казлоў, А. К. Цітоў. – Мінск: Беларусь,

1993. – 71 с.

130.Калиновский, К. Изпечатногоирукописногонаследия/ К. Калиновский. – Минск: [б.

и.], 1988.

131.Канфесіі на Беларусі (канец XVIII–XX стст.). – Мінск : Экаперспектыва, 1998. –

390 с.

132.Кароль, А. Беларусізацыя / А. Кароль // Крыжовы шлях. – Мінск : Згода, 1993. –

240 с.

133.Кастусь Каліноўскі. За нашу вольнасць. Творы, дакументы. – Мінск : [б. в.], 1999.

134.Касцюк, М. СталіншчынаіБеларусь/ М. Касцюк// Беларускігістарычнычасопіс. – 1995. – №1. – С. 9–14 ; №2. – С. 98–106 с.

135.Качаноўскі, У. У. Гісторыя культуры Беларусі / У. У. Качаноўскі. – Мінск : НКФ Экаперспектыва, 1994. – 163 с.

136.Киев и западные земли Руси в IX–XIII вв. – Москва : [б. и.], 1982.

137.Кніга жыціі і хаджэнняў. – Мінск : Маст. літ., 1994. – 504 с.

138.Козловский, П. Г. Землевладение и землепользование в Белоруссии в XVIII – первой половине XIX вв. / П. Г. Козловский. – Минск : Наукаитехника, 1982. – 206 с.

139.Козловский, П. Г. Магнатское хозяйство Белоруссии во второй половине XVIII в.

/П. Г. Козловский. – Минск : Наукаитехника, 1974. – 182 с.

140.Козляков, В. Е. Мировое общественное развитие в 70-е – середина 80-х гг. XX в. Нарастание кризисных явлений в советском обществе / В. Е. Козляков. – Минск : [б. и.], 1991.

141.Кооперативно-колхозноестроительствовБССР(1921–1927 гг.) : сб. документови материалов. – Минск: [б. и.], 1980.

142.Копысский, З. Ю. Экономическое развитие городов Белоруссии в XVI – первой половине XVII вв. / З. Ю. Копысский. – Минск : Наукаитехника, 1966. – 227 с.

143.Корнейчик, Е. И. Белорусский народ в Отечественной войне 1812 г. / Е. И. Корнейчик. – Минск : Госиздат БССР, 1962. – 118 с.

144.Конституция Республики Беларусь. – Минск : [б. и.], 1994.

145.Конституция Республики Беларусь. – Минск : [б. и.], 1996.

146.Король, А. С. Большевики Белоруссии в революции 1905–1907 гг. / А. С. Король.

– Минск : Беларусь, 1986. – 192 с.

147.Король, А. С. Белоруссизация: 20–30-е гг. / А. С. Король

// Страницы истории Компартии Белоруссии: суждения, аргументы, факты. – Минск : Университетское, 1990. – 446 с.

148.Краўцэвіч, А. Тэўтонскі ордэн: ад Ерусаліма да Грунвальда / А. Краўцэвіч. –

Мінск : [б. в.], 1993.

149.Крук, У. Н. СялянскіРухнаБеларусі(1864–1900) / У. Н. Крук. – Мінск: [б. в.], 1984.

150.Круталевич, В. А. Рождение Белорусской Советской Республики: (На пути к провозглашению республики. Октябрь 1917 – декабрь 1918 гг.) / В. А. Круталевич. – Минск : Наука и техника, 1975. – 336 с.

151.Круталевіч, В. А. Станаўленне дзяржаўнасці / В. А. Круталевіч. – Мінск : [б. в.],

1989.

152.Круталевич, В. А. На путях национального самоопределения (БНР – БССР – РБ) / В. А. Круталевич – Минск : [б. и.], 1995.

153.Лабынцев, Ю. А. В глубинном Полесье (Турово-Пинская земля) / Ю. А. Лабынцев. – Москва : Искусство, 1989.

154.Ладысев, А. Ф. В борьбе за демократические права и свободы / А. Ф. Ладысев. – Минск : Беларусь, 1988. – 191 с.

155.Ладысеў, У. Ф. На пераломе эпох: станаўленне беларускай дзяржаўнасці(1917–1920 гг.) / У. Ф. Ладысеў, П. І. Брыгадзін. – Мінск : [б. в.], 1999.

140

156.Ладысеў, У. Ф. Ваенныя падзеі верасня 1939 г. у лëсе беларускага народа / У. Ф. Ладысеў // Беларускі гістарычны часопіс. – 1999. – № 3. – с. 3–11.

157.Ладысеў, У. Аб’яднанне беларускай нацыі / У. Ф. Ладысеў

//Беларускі гістарычны часопіс. – 2004. – № 9. – с. 3–13.

158.Латышев, А. Г. Рассекреченный Ленин / А. Г. Латышев. – Москва : Март, 1996. –

336 с.

159.Линдблад, Я. Человек, я, тыипервозданный/ Я. Линдблад. – Москва: Прогресс, 1991. –

264 с.

160.Липинский, Л. П. Крестьянское и солдатское движение

в Белоруссии (1900–1907 гг.) / Л. П. Липинский, Е. П. Лукьянов. – Минск : Наукаитехника, 1968. – 196 с.

161.Липинский, Л. П. Развитие капитализма в сельском хозяйстве Белоруссии (вторая половина XIX в.) / Л. П. Липинский. – Минск : Наукаитехника, 1971. – 254 с.

162.Липинский, Л. П. Крестьянское движение в Белоруссии

в1914–1917 гг. / Л. П. Липинский. – Минск : БГУ, 1975. – 184 с.

163.Липинский, Л. П. Столыпинская аграрная реформа в Белоруссии / Л. П.

Липинский. – Минск : БГУ, 1978. – 223 с.

164.Ліс, Я. Палітыка Напалеона на Беларусі / Я. Ліс // Спадчына. – 1996. – № 5. – с.

117–122.

165.Литвак, Б. Переворот 1861 г. в России / Б. Литвак. – Минск : [б. и.], 1991.

166.Литвин, В. Битва за Варшаву / В. Литвин // Беларуская мінуўшчына. – 1995. – №

6.– с. 14–15.

167.Лойка, Л. Рэспубліка і яе эпоха / Л. Лойка // Беларуская мінуўшчына. – 1995. – №

6.– С. 4–6 ; 1996. – № 1. – С. 8–11.

168.Лойка, Л. Этнагенез беларусаў на фоне гісторыі і геапалітыкі / Л. Лойка // Беларуская мінуўшчына. – Мінск : [б. в.], 1997. –

4. – С. 23–27 ; № 5. – С. 28–31.

169.Лойка, П. А. Прыватнаўласніцкія сяляне Беларусі. Эвалюцыя феадальнай рэнты ў

другой палове XVI–XVII стст. / П. А. Лойка. – Мінск : [б. в.], 1991.

170.Лосинский, Н. Б. Революционно-народническое движение

вБелоруссии 1870–1884 гг. / Н. Б. Лосинский. – Минск : Наука и техника, 1983. – 223 с.

171.Лысенко, П. Ф. Дреговичи / П. Ф. Лысенко. – Минск : Наука и техника, 1991. – 242

с.

172.Лыч, Л. Гісторыя культуры Беларусі / Л. Лыч, У. Навіцкі. – Мінск : Экаперспектыва, 1997. – 490 с.

173.Лыч, Л. Вытокі беларускай нацыянальнай ідэі / Л. Лыч

//Беларускі гістарычны часопіс. – 1998. – № 3. – С. 11–19.

174.Лютый, А. М. Социально-экономическое развитие городов Белоруссии в конце

XVIII – первой половине XIX вв. / А. М. Лютый. – Минск : Наука и техника, 1987 г. – 179 с. 175. Люты, А. М. Дваранства Беларусі ў перыяд разлажэння і крызісу феадалізму

(канец XVIII – першая палова XIX ст.) / А. М. Люты, Г. М. Туміловіч – Мінск : [б. в.] 1991.

176.Мазин, Г. Березина, год 1812 / Г. Мазин, Л. Ерусалимчик. – Минск : [б. и.], 1991.

177.Мальдзіс, А. Г. На скрыжаваннях славянскіх традыцый

/А. Г. Мальдзіс. – Мінск : [б. в.], 1980.

178.Мальдзіс А. Г. Беларусь у люстэрку мемуарнай літаратуры XVIII ст. / А. Г. Мальдзіс. – Мінск : [б. в.], 1982.

179.Мартюхова, М. А. На переломе революции / М. А. Мартюхова. – Минск : Наука и техника, 1986. – 141 с.

180.Марченко, И. Я. Белоруссия в условиях перехода от войны к мирному строительству (1945–1946 гг.) / И. Я. Марченко // Весці АН Беларусі. – Серыя гуманітарных

навук. – 1997. – № 1. – С. 33–44.

141

Соседние файлы в папке История Беларуси