Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kriminologiya_Zagalna_ta_Osobliva_chastini_pid.pdf
Скачиваний:
42
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
2.24 Mб
Скачать

Загальна частина

да, книжкова продукція), які заразємасовоюформоювихованнябагатьох людей.

Ми є свідками того, як з екранів кіно і телебачення, з естрадних підмостків, на радіопередачах, у літературних публікаціях ще й досі широко пропагуються жорстокість, культ сили, неповага до особи та їїгідності, порнографія, цинізм, екстремізм, вандалізм, міжнаціональна ворожнеча, блатна субкультура (це в країні, де мільйони людей пройшли через виправно-трудові колонії, табори і в’язниці). Усе це, звичайно ж, справляє безпосередньо провокуючий вплив на окремих індивідів.

Перелічені та інші несприятливі обставини (явища і процеси) усвоїйсукупності, якарозтягнутаучасі, породжуютьвокремихлюдей антигромадські погляди, звички, норови, що зумовлюють їх антисоціальну спрямованість. Ці погляди і звички у конкретних індивідів стають глибокими і стійкими під впливом складної психологічної діяльності, яка відбувається в них. У результаті складається внутрішня готовність особи до вчинення суспільно небезпечних діянь, виникає висока ймовірність їх вчинення.

На підставі викладеного можна дати таке визначення причини вчиненняконкретного(одиничного) злочину: підбезпосередньоюпри-

чиною вчинення конкретного (одиничного) злочину слід розуміти ті негативні соціальні явища і процеси, під впливом яких у винної особи виникаютьглибокіістійкіантигромадськіпогляди, звички, щозумовлюють внаслідок криміногенної мотивації її внутрішню готовність вчинити злочинне посягання.

§2. Умови, що сприяють вчиненню злочинів

Індивідуальна злочинна поведінка формується і здійснюється за певних умов, що являють собою частину зовнішнього середовища. Деякізнихсприяютьвчиненнюзлочинів, іншіперешкоджають. Перші, зточкизорупанівнихзагальносоціальнихінтересів, завждиєнегативними об’єктивними явищами. Жодне злочинне посягання не може бути вчинено, якщо для цього немає відповідних умов.

Умови самі по собі безпосередньо не можуть спричинити злочин. Однак без їх наявності він не відбудеться. Тільки внаслідок їхнього впливу в людини виникає намір вчинити злочинний акт. Умови, що

46

Розділ 6. Причини та умови окремого (одиничного) злочину

супроводять причини, надають їм певного розвитку, полегшують їх формування і реалізацію.

Якщопричиниокремогозлочинупов’язанізглибиннимипроцесами формування психологічного і морального складу людини, викликаючи готовністьвчинитизлочиннепосягання, тоумовистворюютьсприятливуобстановку дляцього. Вонипов’язані нестільки зсуб’єктами, скільки з об’єктом злочинного діяння і обстановкою його вчинення.

Так, крадіжку майна зі складу можна вчинити за умови, якщо він поганоохороняєтьсяабоєіншіумови, щодаютьможливість потрапити до приміщення і винести викрадене. При вчиненні навмисного вбивства на побутовому ґрунті може йтися про такі умови, як можливість незаконно придбати холодну або вогнепальну зброю, невжиття заходів органами внутрішніх справ у зв’язку з сигналами про загрозу вбивства, які надійшли до них; бездіяльність громадян у момент події

іт. ін. Навіть найдосвідченіший злочинець не в змозі вчинити злочин, якщо для цього немає відповідних сприятливих умов.

Умови за своїм змістом є не що інше, як певні прояви, факти реальної дійсності, які мають економічний, організаційний, правовий, конкретно-виховний, кадровий характер. Причому кожному конкретному злочину властиві свої певні умови, що йому сприяють. Спираючись на узагальнення слідчої і судової практики, зазначимо, що як умови вчинення злочинів найчастіше згадуються: недоліки господарської діяльності різних управлінських ланок; становище безконтрольності у зберіганні, обліку і використанні матеріальних цінностей; неправильний підбір і помилки при висуненні кадрів на керівні посади; нереагування вищих посадових осіб на неправомірні дії підлеглих; правовий нігілізм з боку деяких керівників; недосконалість чи суперечністьчинногозаконодавства, наявністьпрогалинуньому; недоліки

вдіяльності тихабо інших контролюючих органів; упущення вроботі правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю в даному регіоні; терпимість, байдужеставленнянаселеннядофактівучиненнязлочинів

іт. ін.

Враховуючи роль умов, яку вони відіграють в індивідуальній злочинній поведінці, наведемо їх кримінологічне визначення. Умови вчинення окремого (конкретного) злочину — це зовнішні об’єктивні негативні факти реальної дійсності, які полегшили його вчинення і сприяли досягненню злочинного результату.

Виявлення умов вчинення злочинів не є тяжкою працею; вони, як свідчить практика, існують у момент вчинення злочинів і часом про-

47

Загальна частина

довжують діяти після його розкриття. Усунення їх, як правило, не пов’язанозвеликимитруднощамиізначнимиматеріальнимивитратами. Тут, по суті справи, все зводиться до того, щоб навести належний порядок у районі, місті, на підприємстві і в установі, забезпечити виконання вимог законів та інших нормативних актів.

§3. Криміногенна ситуація та її місце

в«механізмі» конкретного злочину

Кожна людина постійно перебуває в певній життєвій ситуації, яка впливає на її стосунки з іншими людьми, зачіпає його інтереси і тим самим обумовлює його поведінку в даний момент. Це також один із каналів впливу зовнішнього соціального середовища на індивіда.

Роль ситуації в різних випадках є неоднаковою. У зв’язку з цим зпозиціїкримінології вбачається необхідним захарактером впливуна людину поділяти їх на сприятливі (некриміногенні) і несприятливі (криміногенні). Досприятливих належать ті ситуації, які або позитивно впливають на поведінку особи, або не завдають ніякого впливу на її намір вчинити суспільно небезпечне діяння, усувають появу злочинних мотивів і цілей.

Під несприятливою (криміногенною) ситуацією розуміють ту конкретну життєву ситуацію, яка склалася в момент вчинення злочину або незадовго до цього, і у взаємодії з його причинами та умовамивикликаєостаточнурішучістьособивчинитиданийзлочин. Якщо особа, у свідомості якої вже сформувалися стійкі та глибокі погляди і звички, опиняється в такого роду ситуації, у неї є великі шанси вчинити злочинне посягання.

Серед криміногенних ситуацій як приклад можна навести наступне: ситуація, яка виникла внаслідок дій самого винного (довів себе до стану сильного сп’яніння, затіяв сварку і т. ін.); ситуації, що склалися внаслідок неправомірних дій інших осіб (обман з їхнього боку, загрози, знущання і т. ін.); інтенсивні сімейні скандали і конфлікти; фізіологічні і емоційні багатоденні біоцикли, внаслідок яких настають неуважність, депресія та ін.); екстремальні стани особи через хворобу, втому; ситуації, викликані стихійними лихами (повені, пожежі); проблемні, конфліктні ситуації тощо.

Проблемні ситуації — це ті, у межах яких існують перешкоди, труднощінашляхудопоставленоївинниммети. Привирішенніподіб-

48

Розділ 6. Причини та умови окремого (одиничного) злочину

них ситуацій деякі люди ігнорують засоби і правила, вироблені для цихвипадківсуспільством, івіддаютьперевагунеправомірнимспособамподоланняперешкод. Конфліктніситуаціїпередбачаютьзіткнення інтересів, позицій, прагнень винного та інших осіб, внаслідок чого виникають серйозні суперечності сторін, що спричиняють складні форми боротьби для досягнення бажаного.

Криміногенна ситуація за своїм змістом — категорія об’єктивна. Вона визначається фактичними явищами, подіями, що відбуваються у дійсності, яка оточує людину. Водночас вона має особистісне значення, оскількиоцінкаситуаціїтіснопов’язаназмотиваційноюсферою особи, її індивідуальними особливостями. Треба враховувати і те, що в конкретній ситуації винний, як правило, діє відповідно до раніше набутого досвіду, звичок, до соціальної спрямованості його особи. Не можнаневраховуватинаявністьудеякихіндивідівдефектівсприйняття зовнішнього середовища.

Об’єктивнийзмістконкретноїкриміногенноїситуаціїісуб’єктивне її значення для індивіда можуть значною мірою розійтися. У зв’язку

зцимзлочинчасто єневідповідною реакцією наситуацію, щосклалася. Людина під впливом напруженої ситуації іноді вчиняє поспішні необдумані дії за відсутності критичного сприйняття подій, що відбуваються.

Криміногенна ситуація не належить ні до поняття причини, ні до поняття умови вчинення злочину. Вона у деяких випадках відповідно впливає на них, відіграючи при цьому роль мотиву до вчинення злочину. Не кожна людина, чия свідомість уражена асоціальними поглядамиізвичками, готовавсякийразвчинитизлочин. Дляцьогопотрібен свогороду«поштовх», якийбивикликавостаточнурішучістьвчинити злочинне посягання. Таким поштовхом і є криміногенна ситуація, яку слід розглядати як зовнішнє спонукання до дії, як привід до злочину. Подібна специфічна категорія в системі детермінації явищ і процесів

зфілософської точки зору є цілком поясненою. Мотив слід відрізняти від приводу. Якщо мотив породжується поведінкою третіх осіб або пояснюєтьсяособливонесприятливимзбігомжиттєвихобставинужитті людини, або є результатом екстремальних умов, то привід створюється самим винним і свідомо використовується ним для вчинення злочину або для виправдання своїх дій. Привід — є не що інше, як помилковий, надуманий мотив.

Отже, окремий (конкретний) злочин є наслідком впливу на індивіда криміногенних причин, умов і криміногенної ситуації. Причина

49

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]