Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
968 / 20-1968 / ╔л║ё_11.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
250.88 Кб
Скачать

Підготовка відгуку і допуск до захисту випускної роботи

Закінчену випускну роботу виконавець подає науковому керівникові для перевірки і підготовки відгуку на неї. Науковий керівник, перевіривши роботу і визнавши її готовність до захисту перед Державною екзаменаційною комісією, рекомендує роботи до захисту, що й зазначає наприкінці свого відгуку.

Рішення про допуск до захисту випускної роботи перед Державною екзаменаційною комісією приймається на засіданні кафедри або завідувачем кафедри за наявності оформленої належним чином випускної роботи.

Захист випускної роботи

Випускна робота захищається перед Державною екзаменаційною комісією. Виконавець готує до захисту доповідь (на 10—12 хвилин) та ілюстративний матеріал у вигляді таблиць, графіків, рисунків (у кількості 2—4), які висвітлюють результати дослідження, основні висновки, узагальнення та пропозиції.

На запитання членів Державної екзаменаційної комісії виконавець роботи повинен давати ґрунтовні та вичерпні відповіді.

Додаток 1

ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ РОБІТ

 1. Удосконалення обліку та аналізу за сучасних умов розвитку економіки.

 2. Суть і зміст бухгалтерського обліку та їх вплив на формування економічної інформації для цілей управління на підприємствах.

 3. Система документального та інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку: стан, розвиток.

 4. Особливості ведення обліку найважливіших об’єктів у господарських товариствах.

 5. Особливості змісту та організації обліку найважливіших об’єк­тів на підприємствах з іноземними інвестиціями.

 6. Особливості ведення обліку витрат на виробництво продукції та послуг на малих багатопрофільних підприємствах.

 7. Облік та аналіз формування статутного фонду (капіталу) на підприємствах різних форм власності.

 8. Облік та аналіз процесу ліквідації і банкрутства підприємства.

 9. Облік та аналіз капітальних вкладень на підприємствах різних форм власності.

 10. Облік і контроль наявності та руху основних засобів.

 11. Облік та аналіз нарахування та використання амортизаційних відрахувань на підприємствах різних форм власності.

 12. Облік та аналіз витрат на ремонт і модернізацію основних засобів (їх доцільність та ефективність).

 13. Облік та аналіз операцій з оперативної та фінансової оренди (лізингу) майна підприємства.

 14. Облік та аналіз нематеріальних активів підприємства.

 15. Облік та аналіз наявності та використання матеріальних запасів.

 16. Облік грошових коштів та аналіз грошових потоків.

 17. Облік наявності та руху валютних коштів.

 18. Облік та аналіз фінансових вкладень.

 19. Облік та аналіз операцій з цінними паперами власної емісії.

 20. Облік розрахунків з персоналом підприємства та аналіз фонду оплати праці.

 21. Облік та аналіз розрахунків з бюджетом і позабюджетними фондами.

 22. Облік кредитів та аналіз ефективності використання їх.

 23. Облік та аналіз вексельних операцій.

 24. Облік та аналіз імпортно-експортних і бартерних операцій.

 25. Облік і контроль наявності залишків готової продукції на складі та товарів відвантажених.

 26. Облік та аналіз реалізації товарів на промисловому підпри- ємстві.

 27. Організація перевірки та аудиту звітності підприємств, установ.

 28. Облік паливно-сировинних запасів та аналіз ефективності використання енергетичних ресурсів підприємства.

 29. Облік та аналіз наявності, руху та використання малоцінних і швидкозношуваних предметів.

 30. Облік та аналіз фінансових результатів і використання чистого прибутку.

 31. Облік та аналіз створення та використання спеціальних фондів підприємств, установ.

 32. Інвентаризація статей балансу та методика аналізу її результатів.

 33. Облік витрат на заробітну плату та аналіз фонду заробітної плати.

 34. Облік та аналіз витрат на соціальне страхування.

 35. Облік та аналіз витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції промислових підсобних підприємств.

 36. Особливості обліку та аналізу в сумісних підприємствах.

 37. Облік та аналіз виробничої господарської діяльності орендних підприємств.

 38. Облік та аналіз розрахунків з нарахування та оплати пенсій і допомог.

 39. Облік та аналіз експортних, імпортних операцій.

 40. Облік наявності та відрахувань у ФСЗН та аналіз їх виконання.

 41. Облік операцій з платіжними дорученнями та аналіз прибутків підприємства.

 42. Облік розрахунків по векселях та аналіз фінансового стану підприємства.

 43. Облік операцій у формі клірингу, практика та аналіз його застосування.

 44. Облік та аналіз кредитних операцій, пов’язаних із вексельним обігом.

 45. Облік та аналіз операцій з короткострокового кредитування КБ промислових підприємств.

 46. Облік розрахунково-кредитних операцій малих підприємств та аналіз їх виробничо-господарської діяльності.

 47. Облік та аналіз операційного фінансування капітальних вкладень.

 48. Облік та аналіз операцій з фінансування капітальних вкладень індивідуальних забудовників.

 49. Удосконалення безготівкових розрахунків та аналіз кредитоспроможності підприємств.

 50. Облік та аналіз операцій з іноземною валютою на підприємстві.

 51. Облік безготівкових міжнародних розрахунків по комерційних операціях та аналіз фінансового стану підприємства.

 52. Облік та аналіз операцій по касовому виконанню надходжень.

 53. Облік та аналіз операцій по касовому виконанню видатків державного бюджету України.

 54. Облік кредитних операцій та аналіз платоспроможності підприємства.

 55. Облік та аналіз розрахунків з дочірніми структурами підприємств.

 56. Аналіз за економічними елементами.

 57. Облік та аналіз прямих витрат підприємства (матеріальних і на оплату праці).

 58. Облік, розподіл та аналіз витрат на утримання та експлуатацію машин та устаткування.

 59. Облік, оцінка та аналіз незавершеного виробництва.

 60. Облік, розподіл та аналіз накладних витрат.

 61. Облік та аналіз діяльності допоміжних виробництв (види виробництв вибираються студентом та узгоджуються з викладачем).

 62. Калькулювання та аналіз виробничої собівартості готової продукції.

 63. Облік та аналіз собівартості продукції.

 64. Облік та аналіз витрат виробництва в умовах управління за відхиленнями (нормативний метод).

 65. Облік та аналіз за центрами витрат та центрами відповідальності.

 66. Облік та аналіз витрат за замовленнями та процесами вироб­ництва (позамовний та попроцесний методи).

 67. Облік та аналіз витрат в окремій галузі промисловості (галузь вибирається студентом та узгоджується з викладачем).

 68. Облік та аналіз використання основних засобів.

 69. Аналіз оборотних активів і факторів, що впливають на їх оборотність на підприємстві.

 70. Облік та аналіз дебіторсько-кредиторської заборгованості.

 71. Особливості обліку операцій при приватизації підприємства та аналіз його фінансового стану.

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖУЮ

(підпис завідувача кафедри)

Завідувачеві кафедри обліку та аудиту в кредитних

і бюджетних установах,

доктору економічних наук, професору Чумаченку М. Г.

студента IV курсу, групи №

спеціальності 6106

________________________

ЗАЯВА

Прошу затвердити тему випускної роботи «Облік та аналіз заробітної плати в бюджетних установах» (на прикладі Київської лікарні № 21).

«____» _____________ 20… р.

__________________________

підпис студента

Погоджено

Науковий керівник випускної роботи

доцент

Підпис керівника роботи

«____» _______________ 20… р.

Додаток 3

Лицьовий бік

__________________________________

(назва вузу)

Факультет Кафедра

Спеціальність

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав. кафедри _______________

____________________________

«___» _______________ 200__ р.

ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

(РОБОТУ) СТУДЕНТОВІ

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи)

,

затверджена наказом по університету від «__» _______ 20__ р. № __

2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи)

3. Вихідні дані до проекту (роботи)

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити)

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

Зворотний бік

6. Консультанти по проекту (роботі), із зазначенням розділів проекту

Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв

7. Дата видачі завдання

Керівник ___________________________

(підпис)

Завдання прийняв до виконання

_____________________

(підпис)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п

Назва етапів дипломного проекту (роботи)

Термін виконання етапів проекту (роботи)

Примітка

Студент-дипломник ___________________

(підпис)

Керівник проекту ___________________

(підпис)

Додаток 4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра обліку та аудиту в кредитних і бюджетних установах

Соседние файлы в папке 20-1968