Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
14
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
616.45 Кб
Скачать

Розділ 2.3. Програма дисципліни та рекомендована література

Тема 1. Засади бюджетного менеджменту.

Зміст та специфічні особливості фінансового менеджменту на макрорівні. Бюджетний менеджмент як провідна складова державного фінансового менеджменту. Завдання і визначення бюджетного менеджменту. Об’єкт і суб’єкти бюджетного менеджменту та їх роль в системі управління. Елементи системи управління бюджетом. Складові бюджетного менеджменту за стадіями бюджетного процесу: бюджетне планування, організація виконання бюджету, затвердження звітності з виконання бюджету. Складові бюджетного менеджменту за змістом бюджетної роботи: адміністрування бюджету, облік і звітність, контроль. Їх характеристика і взаємозв”язок.

Бюджетний процес як основа управління бюджетом. Зміст, задачі та основи регламентування бюджетного процесу. Порядок і терміни складання, розгляду і зат­вердження бюджету держави; документи, які використовують у бюджетному процесі; розмежування функцій між органами – учасниками бюджетного процесу; порядок виконання бюджету у разі його несвоєчасного затверд­ження; відповідальність учасників бюджетного процесу за порушення бюджетного регламенту.

Бюджетний кодекс України – головний законодавчий акт, що регулює відносини у бюджетному процесі. Встановлення тривалості процедури бюд­жетного процесу, етапів і стадій, документації, відповідальності за бюджетні правопорушення. Поняття і види бюджетних правопорушень. Порядок накладення стягнення за бюджетні правопорушення.

Нормативні акти, що містять окремі положення щодо бюджетного про­цесу

Тема 2. Бюджет як об”єкт управління у контексті світової фінансової думки

Концептуальні засади вчення про бюджет. Зв”язок бюджету з державою та її діяльністю. Призначення бюджету. Бюджет як фінансово-економічне, суспільно-політичне та юридично-правове явище.

Позитивний і нормативний метод дослідження бюджетно-фіскальних явищ. Критерії суспільного добробуту за І.Бентамом і В.Парето та їх сутність. Пізнавальна роль фіскальної соціології у вченні про бюджет. Теорія суспільного вибору та її роль у теоретичному тлумаченні бюджету та бюджетного процесу.

Ринкове господарство і державний аудит. Вплив концепції суспільного блага на теорію бюджету. Поняття „екстерналій” (зовнішніх ефектів) і його відношення до бюджетного менеджменту. Вирішення проблеми екстерналій на основі підходів А.Пігу та Р.Коуза. Роль бюджету у державі загального добробуту.

Бюджетний федералізм. Поняття, суспільно-економічне значення і типи бюджетного федералізму. Модель бюджетного федералізму Чарльза Тібо. Системи бюджетного федералізму в США, Великій Британії, ФРН.

Адміністративно-управлінський ресурс фінансової бюрократії. Роль і мотивація діяльності державного апарату в прийманні бюджетних рішень. Економічний зміст „бюрократичної ренти”.

Зв”язок сучасного вчення про бюджет з філософськими, соціологічними і економічними теоріями. Теорії та їх представники.

Тема 3. Сучасні технології бюджетного менеджменту

Фінансово-управлінські технології формування бюджету. Функції планування, виконання і контролю у бюджетному менеджменті. Визначення і мотивація запровадження бюджетування. Переваги технології бюджетування в практиці бюджетної роботи по відношенню давно існуючих.

Цілі, етапи і процедури програмно-цільового менеджменту. Особливості інкрементального і декрементального бюджетування. Система „планування-програмування-бюджетування”. Зміст та значення бюджетування за процедурою „сансет”.

Бюджетування на нульовій основі і метод „витрати-вигоди”. Походження, призначення та особливості бюджетування на нульовій основі. Значення методу „витрати-вигоди” для бюджетного менеджменту. Доцільність застосування методів „вартісного ефекту” та „ефективності витрат” у сучасному бюджетному менеджменті.

Бюджетне прогнозування. Призначення середньострокових та багаторічних бюджетів і їх запровадження у світі з кінця 90-х років. Питання про розмежування понять планування і прогнозування. Методи прогнозування (метод моделювання, метод фактичної податкової ставки, метод визначення еластичності) податкових надходжень та їх використання у бюджетному менеджменті.

Оптимізація бюджетного дефіциту. Бюджетний дефіцит та управління ним. Бюджетний дефіцит і його зв”язок з фіскальним дефіцитом. Загальновизнані підходи до визначення бюджетного дефіциту. Традиційний розрахунок показника бюджетного дефіциту і його коригування. Операції бюджету, які визначають розмір бюджетного дефіциту і його фінансування та їх характеристика. Заходи щодо оптимізації розміру бюджетного дефіциту.

Управління державним боргом. Завдання і методи управління державним боргом. Методи контролю за державним боргом з боку законодавчої влади і міністерства фінансів. Взаємозв”язок обсягів державного боргу і бюджетного дефіциту з економічним розвитком держави.

Організація бюджетного контролю в демократичному суспільстві. Бюджетний контроль і реалізація цілей державної фінансової політики. Тлумачення термінів „менеджмент”, „адміністрування”, „бюджетне адміністрування”. Бюджетний контроль та його предмет.

Транспарентність і контроль ефективності. Принципи транспарентності: визначення ролі і функцій; доступності інформації; відкритості підготовки і виконання бюджету та бюджетної звітності; незалежних гарантій достовірності. Основні вимоги транспарентності. Контроль ефективності: традиційний, операційний, програмний. Риси контролю ефективності: конструктивність і об”єктивність; кваліфікованість.

Податковий контроль і його призначення.

Бюджетний аудит як інструмент контролю ефективності. Стандарти аудиту Міжнародної організації вищих ревізійних установ.

Соседние файлы в папке Discipline_mag_pr