Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Екзамен / Теория 3.docx
Скачиваний:
39
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
474.29 Кб
Скачать

23. Види аудиту за окремими класифікаційними ознаками.

За характером виконуваної аудиторської роботи виділяють три типи аудиту:

- Операційний аудит. - це перевірка будь-яких існуючих на підприємстві, в організації процедур і методів з метою оцінки їх ефективності. Результатом проведення операційного аудиту стають рекомендації керівництву щодо шляхів підвищення ефективності роботи організації.

- Аудит на дотримання нормативних вимог. передбачає, зокрема, таке: визначення, чи дотримуються працівники бухгалтерського відділу компанії установлених для них керівництвом процедур ведення бухгалтерського обліку; перевірку ставок заробітної плати, з метою визначити, чи дотримуються при нарахуванні заробітної плати встановлених законодавством мінімальних ставок заробітної плати; перевірку дотримання компанією умов договорів із позичальниками та ін.

- Аудит фінансової звітності. проводиться, з тим щоб визначити, чи дотримано під час складання фінансової звітності в цілому спеціально встановлених критеріїв. Цими критеріями звичайно є загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку.

За організаційно-процесуальними ознаками аудит поділяють на: регламентований, договірний, внутрішній, однопредметний, багатопредметний і комплексний.

За функціями - запобіжний, предметний, ретроспективний і стратегічний та ін.

Розрізняють також аудит зовнішній і внутрішній.

24. Предмет та об’єкти аудиту.

До предмету аудиту слід відносити процеси і явища, які відображені документально і пов'язані з господарською діяльністю підприємств, при цьому межі аудиторського дослідження визначаються його метою.

Предметом аудиту є стан економічних, організаційних, інформаційних та інших характеристик системи, що знаходяться в сфері аудиторської оцінки.

Таким чином предметом аудиту є відображені в документах процеси і явища діяльності підприємства з точки зору їх законності, достовірності та доцільності, а також правильності складання звітності з метою надання висновку користувачу.

Об'єктами аудиту є здійснювані господарські процеси, які в сукупності складають господарську діяльність суб'єкта, що перевіряється. Об'єкти аудиту досить багатогранні, тому дати їх вичерпний перелік неможливо. Сукупним об'єктом аудиту можна назвати документально зафіксовану інформацію про наявність і рух засобів підприємства та джерел їх формування.

25. Підтверджуючий аудит.

Підтверджуючий аудит — полягає в перевірці значної кількості фактичного матеріалу з метою підтвердження достовірності фінансової звітності. На стадії дослідження в умовах підтверджуючого аудиту доцільно виділити такі етапи процесу аудиту:

- перевірка господарських операцій і облікових записів;

- коригування плану і робочої програми;

- перевірка (аналіз) фінансової звітності та збір аудиторських доказів.

В умовах підтверджуючого аудиту, як показує практика роботи вітчизняних аудиторських фірм, за останні роки більшість аудиторів обмежується лише оглядовим вивченням стану бухгалтерського обліку.

Соседние файлы в папке Екзамен