Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
45
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
278.02 Кб
Скачать

Основна література

 1. Кукоба В.П. Управління антикризовою діяльністю підприємства [Текст] : навч. посібник / В. П. Кукоба ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2008. - 400 с.

 2. Антикризове фінансове управління на підприємстві: Монографія / О. О. Терещенко. — 2-е вид., без змін. — К.: КНЕУ, 2006. — 270 c.

 3. Валдайцев С. В. Антикризисное управление на основе инноваций: Учеб. пособие / Спб: С.-Петерб. ун-т, 2001. — 232 с.

 4. Інституціональні особливості превентивного антикризового управління підприємством: Монографія / О. В. Мороз, І. В. Шварц. — Б. м., 2006. — 137 c.

Додаткова література

 1. Антикризисное управление персоналом организации: Учеб. пособие / А. Н. Митин, А. Э. Федорова, Ю. А. Токарева. — СПб.: Питер, 2005. — 270 c.

 2. Антикризисное управление: Учеб. пособие / Ред. К. В. Балдин. — М.: Гардарики, 2005. — 271 c

 3. Антикризисное управление: Учебное пособие / В. А. Баринов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ФБК-ПРЕСС, 2005. — 488 c.

 4. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник / В. О. Василенко. — 2-е вид., випр. і допов. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 502 c

 5. Антикризове фінансове управління підприємством: Навч. посіб. / С. Я. Салига, Є. І.Ляшенко, Н. В.Дацій. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 208 c.

 6. Бурков В., Ириков В. Модели и методы управления организационными системами / М: Наука, 1994. — 188 с.

 7. Гиг Дж. Ван. Прикладная общая теория систем. — М.: Мир, 1981. — 317 с.

 8. Ершов А. Банкротство в хозяйственной практике Польши // Проблемы теории и практики управления. — 1994. — № 2. — С. 38—41.

 9. Закон України «Про банкрутство» // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. — 1993. — № 4/5. — С. 5—18.

 10. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 30.06.1999 № 784-XІV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, № 42—43, ст. 378.

 11. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства: Наказ Міністерства економіки України від 17 січня 2001 року № 10.

 12. Потапов А. Как ликвидируются предприятия в Германии // Проблемы теории и практики управления. — 1994. — № 14. — С. 47—58.

 13. Саати Т., Керне К. Аналитическое планирование. Организация систем: Пер. с англ. — М.: Радио и связь, 1991. — 321 с.

 14. Справочник кризисного управляющего / Под ред. проф. Уткина Э. А. — М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ», ЭКМОС, 1999, — 432 с.

 15. Управління підприємствами: сучасні тенденції розвитку: Монографія / Н. П. Гончарова, Г. О. Швиданенко; Ред. О. С. Федонін. — К.: КНЕУ, 2006. — 284 c.

 16. Фінансова діагностика у системі антикризового управління на підприємствах: Монографія / О. В. Мороз, О. А. Сметанюк. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. — 167 c

 17. Edward І. Altman Fіnancіal ratіos: Dіscrіmіnatіon analysіs and predіctіon of corporate bankruptcy // Journal of Fіnance, 23, no. 4 (September 1968), pp. 589—609

Соседние файлы в папке 02 NMM_DiscProgramy