Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
15
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
313.86 Кб
Скачать

План проведення заняття

Семінар-дискусія з елементами аналізу відповідно до проблемних питань:

  1. Інтелектуальні технології та впровадження управління, заснованого на знаннях.

  2. Оптимізація інформаційної структури підприємства.

  3. Характеристика програмних продуктів, що застосовуються для моделювання бізнес-процесів.

  4. Інтеграція бізнес-процесів і програмного забезпечення.

  5. Проектування системи менеджменту інформаційної безпеки відповідно до вимог міжнародних стандартів.

Спосіб контролю: кейс «Проблема заводу «Більшовик», кейс „САМ чи не сам”

Інформаційні ресурси

Оптимізація бізнес-процесів: навч. посіб. / Г.О. Швиданенко, Л.М. Приходько. – К.: КНЕУ, 2012.-487 с.

Питання для обговорення

 • Класифікація та порівняльна характеристика інструментальних засобів моделювання бізнес-процесів.

 • Взаємозв’язок оптимізації та автоматизації бізнес-процесів.

 • Засоби забезпечення оптимального управління корпоративними знаннями. Системи бізнес-інтелекту.

 • Інформаційна безпека підприємства та засоби протидій промисловому шпіонажу.

Питання для поглибленого вивчення дисципліни

 • Інформація як фактор виробництва та складова інтелектуального капіталу підприємства.

 • Використання програмних засобів для розробки корпоративної системи BSC.

 • Роль корпоративних інформаційних систем класів MRP та ERP.

 • Прикладні аспекти автоматизації бізнес-процесів, тестування та налагодження корпоративної інформаційної системи.

 • Проблема абсолютизації технічної компоненти бізнес-моделювання та шляхи її вирішення.

4.2. Для студентів заочної форми навчання (6 год.)

Практичне заняття 1

Спеціальні (фахові) компетентності, що здобуває студент на занятті

Після завершення проведення поточного заняття студент буде:

знати роль та місце процесного управління в діяльності сучасного підприємства. Еволюцію розвитку концепції процесного опису робіт. Переваги та недоліки організації діяльності підприємства за процесами та функціями.

уміти виокремлювати бізнес-процеси з низки інших елементів організації. Визначати передумови та способи запровадження процесної моделі управління. Застосовувати кореневі моделі бізнес-процесів відповідно до галузевої специфіки діяльності підприємства.

План проведення заняття

Семінар-дискусія з елементами аналізу відповідно до проблемних питань:

  1. Основні положення процесного підходу до управління підприємством.

  2. Концепція тотального управління якістю та її зв’язок з процесним підходом до управління.

  3. Принципи та напрямки використання бізнес-інжинірингу.

  4. Контекстні діаграми та деталізація бізнес-процесів.

  5. Методи і засоби структурного аналізу та проектування. Об’єктно-орієнтовані методи.

Спосіб контролю: тестування з обраних питань, міні-кейс

Інформаційні ресурси

Оптимізація бізнес-процесів: навч. посіб. / Г.О. Швиданенко, Л.М. Приходько. – К.: КНЕУ, 2012.-487 с.

Практичне заняття 2

Спеціальні (фахові) компетентності, що здобуває студент на занятті

Після завершення проведення поточного заняття студент буде:

знати причини виникнення та поширення структурного аналізу бізнес-процесів. Особливості, принципи та елементи структурного аналізу та моделювання бізнес-процесів (SADT). Структуру, напрями використання та основні види сучасних CASE-систем.

уміти використовувати схеми графічного моделювання бізнес-процесів в нотаціях IDEF та ARIS. Здійснювати графічне моделювання бізнес-процесів використовуючи IDEF0, IDEF3, DFD діаграми.

План проведення заняття

Семінар-дискусія з елементами аналізу відповідно до проблемних питань:

  1. Види ефектів від перепроектування окремих бізнес-процесів.

  2. Система показників ефективності та результативності окремих бізнес-процесів.

  3. Сучасні методики інтегральної оцінки ефективності бізнес-моделі підприємства.

  4. Підсистеми, з якими взаємодіє підсистема управління бізнес-процесами, напрямки оптимізації.

  5. Регламентація бізнес-процесів. Розробка комплексної системи регламентів підприємства

Спосіб контролю: тестування з обраних питань, міні-кейс

Інформаційні ресурси

Оптимізація бізнес-процесів: навч. посіб. / Г.О. Швиданенко, Л.М. Приходько. – К.: КНЕУ, 2012.-487 с.

Практичне заняття 3

Поточний контроль теоретичних знань (див. п. 7)

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

При підсумковому контролі знань студентів спеціальності 8107 “Економіка підприємства”

  1. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ

для студентів напряму підготовки Економіка та підприємництво

галузі знань (спеціальності) Економіка підприємства

Денна форма навчання

Семінар-ського (практич-ного, лабора-торного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять*

Макси-мальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

1

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Дискусія з елементами аналізу

4

2

Відпрацювання виконання операцій з ідентифікації бізнес-процесів, визначення узагальнених його параметрів

Міні-кейс

6

3

Відпрацювання виконання операцій з побудови мережі бізнес-процесів

Міні-кейс

6

4

Відпрацювання виконання операцій з визначення границь бізнес-процесів

Міні-кейс

6

5

Відпрацювання виконання операцій з табличного опису процесів

Міні-кейс

6

6

Відпрацювання виконання операцій з побудови і оптимізації графічних схем процесів

Міні-кейс

8

7

Відпрацювання виконання операцій аналізу і оптимізації витрат процесу

Міні-кейс

6

8

Відпрацювання виконання операцій визначення показників ефективності процесу

Міні-кейс

6

9

Відпрацювання виконання операцій з реінжинірингу

Міні-кейс

6

10

Опрацювання проблемних ситуацій

Семінар-розв’язання проблемних завдань

6

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

60

За виконання модульних (контрольних) завдань**

Модуль

Написання модульної контрольної роботи

20

Усього балів за модульний контроль

20

За виконання індивідуальних завдань***

Види індивідуальних завдань

1. Індивідуальне практичне завдання

20

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

20

Разом балів за СРС

100

* Види семінарських (практичних, лабораторних занять) затверджуються робочою навчальної програми науки (дисципліни).

** Кількість модульних (контрольних) робіт з однієї науки (дисципліни) визначає кафедра. За семестр не повинно проводитись більше 2-х модульних (контрольних) робіт.

*** За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

Соседние файлы в папке 02 NMM_DiscProgramy