Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
31
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
819.2 Кб
Скачать

6.1.2. Заочна форма навчання

Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання з дисципліни здійснюється на практичних заняттях згідно плану і карти самостійної роботи студента у процесі виконання ними таких навчальних завдань:

  • дискусія з елементами аналізу;

  • семінар-розв’язання проблемних завдань з виявлення та зменшення загроз техніко-технологічній, ринковій, інтелектуально-кадровій та фінансовій безпеці бізнесу

  • семінар-розв’язання проблемних завдань з виявлення та зменшення загроз інформаційній, політико-правовій, силовій та екологічній безпеці бізнесу

  • семінар-вирішення ситуаційних вправ з комплексної діагностики рівня економічної безпеки бізнесу

  • семінар-вирішення ситуаційних вправ з аналізу ефективності організації системи управління безпекою бізнесу на вітчизняних підприємствах з урахуванням зарубіжного досвіду забезпечення економічної безпеки бізнесу.

Максимальний бал за виконання окремого завдання становить 2 бали.

Шкала оцінювання певного виду робіт на практичному занятті з дисципліни аналогічна тій, яка наведена для поточного оцінювання роботи студентів денної форми навчання.

Також оцінюванню підлягають індивідуальні розрахункові роботи студентів, тематика, вимоги до змісту й оформлення яких співпадають з такими для студентів денної форми навчання.

Максимальний бал за виконання та захист всіх видів індивідуальних завдань становить 10 балів. Диференціація бальних оцінок за кожну розрахункову роботу або сумарно за дві інші індивідуальні роботи з карти самостійної роботи студента наступна:відмінно –10 балів; добре – 8 балів; задовільно – 6 балів; не задовільно – 0 (нуль) балів

6.2. Порядок підсумкового контролю знань

6.2.1. Денна форма навчання

Підсумковий контроль знань студентів денної форми навчання у здійснюється у формі ПМК (денна форма навчання). Оцінювання знань студентів здійснюється на основі суми результатів поточного контролю знань.

6.2.2. Заочна форма навчання

Підсумковий контроль знань студентів заочної форми навчання здійснюється у формі іспиту шляхом виконання письмових екзаменаційних завдань.

На іспит виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, ситуації, завдання, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних задач тощо.

Перелік питань, що охоплюють зміст програми дисципліни, критерії оцінювання екзаменаційних завдань доводяться до студентів на початку семестру.

Екзаменаційний білет містить 10 приблизно однакових за складністю завдань теоретичного та практичного характеру, що комплексно охоплюють весь матеріал дисципліни згідно з робочої навчальною програмою кожне з яких оцінюється за шкалою 10; 8; 6; 0 балів.

До відомості обліку поточної і підсумкової успішності заносяться сумарні результати в балах поточно-модульного контролю. Оцінка за національною шкалою (4-бальною) виставляється в відомість обліку поточної і підсумкової успішності поряд із загальною підсумковою оцінкою в 100-бальній шкалі.

Оформлення результатів контролю знань в відомості передбачає переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну 4-бальну та шкалу за системою ECTS за параметрами таблиці:

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за 4-х бальною шкалою

А

90–100

5 (відмінно)

В

80-89

4 (добре)

С

70–79

D

66-69

3 (задовільно)

Е

60–65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0–20

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Ліквідація академічної заборгованості студентами всіх форм навчання з дисципліни проводиться згідно «Порядку ліквідації академічних заборгованостей студентів КНЕУ» (Ухвала Вченої ради під 30.09.2004 р.), що затверджений наказом № 614 від 04.10.2004 р., що передбачає такий порядок:

  • студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового контролю від 21 до 59 балів (з врахуванням 30 і більше балів, що студент набрав на іспиті), після належної підготовки мають право повторно складати іспит за власною заявою;

  • студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового контролю від 0 до 20 балів (якщо на іспиті студент набрав менше 30 балів то результати підсумкового контролю не враховуються) зобов’язані написати заяву на повторне вивчення дисципліни на різних формах навчання свого чи іншого факультету і там скласти іспит.

Студентам також дозволяється написати заяву на індивідуально-консультативну роботу з викладачем і згідно направлення деканату отримувати та здавати викладачу під час консультацій виконані завдання, модулі тощо і набрати бали поточної успішності і в кінці семестру, згідно графіку затвердженому деканом, здати іспит.

Соседние файлы в папке 02 NMM_DiscProgramy