Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
16
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
560.64 Кб
Скачать

3. Плани практичних занять Плани практичних занять для студентів денної форми навчання

Практичне заняття 1

Тема: Методологічні аспекти менеджменту персоналу підприємства. Стратегія та політика менеджменту персоналу підприємства

Компетенції

 • визначати цілі та функції менеджменту персоналу;

  • застосовувати передбачені Національним Класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» професійні назви робіт відповідно до завдань і функцій працівника;

 • аналізувати чисельність і структуру персоналу організації;

 • розробляти основні контури стратегії та політики менеджменту персоналу в організації залежно від конкретної ситуації

Семінар-розгорнута бесіда

Питання для обговорення:

 • Сутність менеджменту персоналу підприємства й напрями його розвитку.

 • Менеджмент персоналу підприємства як об’єктивне соціальне явище та сфера професійної діяльності.

 • Менеджмент персоналу підприємства як наукова дисципліна та предмет наукових досліджень.

 • Персонал підприємства та його структура.

 • Зміст, завдання, принципи й механізм реалізації стратегії та політики менеджменту персоналу підприємства.

 • Залежність стратегії та політики менеджменту персоналу від генеральної стратегії розвитку підприємства.

 • Характеристика та відмінності політики менеджменту персоналу в умовах бюрократичної та патерналістської моделей ринку праці.

Інформаційне забезпечення:

1. Менеджмент персоналу: навч. посібник / за заг. ред. В.М. Данюка, В.М. Петюха. – К. : КНЕУ, 2004.

2. Базилюк Б.Г. Менеджмент персоналу: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Б.Г. Базилюк, О.О. Герасименко, В.М. Петюх. – К. : КНЕУ, 2007.

Практичне заняття 2

Тема: Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу підприємства

Компетенції

 • визначати перелік законодавчих актів та методичних документів, норми і положення яких необхідно враховувати під час розв’язання завдань з управління персоналом;

  • визначати завдання управління персоналом, вирішення яких має ґрунтуватися на положеннях Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників;

  • визначати перелік локальних документів, які мають розроблятися задля регламентації процедур і методів виконання функцій з управління персоналом;

 • розподіляти завдання менеджменту персоналу між службою персоналу, керівниками та іншими суб’єктами менеджменту персоналу

Семінар-дискусія

Питання для обговорення:

 • Нормативно-правова база менеджменту персоналу підприємства.

 • Науково-методичне забезпечення менеджменту персоналу підприємства.

 • Кадрове забезпечення менеджменту персоналу підприємства.

 • Матеріально-технічне та фінансове забезпечення менеджменту персоналу підприємства.

Інформаційне забезпечення:

1. Менеджмент персоналу: навч. посібник / за заг. ред. В.М. Данюка, В.М. Петюха. – К. : КНЕУ, 2004.

2. Базилюк Б.Г. Менеджмент персоналу: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Б.Г. Базилюк, О.О. Герасименко, В.М. Петюх. – К. : КНЕУ, 2007.

Практичне заняття 3

Тема: Служба персоналу й кадрове діловодство

Компетенції

 • проектувати структуру служби персоналу;

 • визначати чисельний і професійно-кваліфікаційний склад служби персоналу;

 • визначати права, обов’язки й відповідальність керівника служби персоналу;

 • вести первинну кадрову документацію

1. Семінар-розгорнута бесіда

Питання для обговорення:

 • Місце та роль служби персоналу в організації.

 • Структура, функції та завдання служби персоналу.

 • Права, обов’язки й відповідальність керівника служби персоналу.

 • Номенклатура справ з кадрового діловодства.

 • Документаційне забезпечення обліку та руху кадрів.

 • Облік особового складу організації.

 • Використання інформаційних технологій в управлінні персоналом.

2. Тренінг «Проектування служби персоналу підприємства».

Інформаційне забезпечення:

1. Менеджмент персоналу: навч. посібник / за заг. ред. В.М. Данюка, В.М. Петюха. – К. : КНЕУ, 2004.

2. Леонтенко О.М. Служба управління персоналом : навч. посіб. / О.М. Леонтенко. – К. : КНЕУ, 2011.

Практичне заняття 4

Тема: Професійний підбір персоналу

Компетенції

 • визначати потребу у працівниках різних професійних груп;

 • здійснювати аналіз робіт;

 • розробляти вимоги до кандидатів на вакантні посади;

 • здійснювати пошук необхідних кандидатів;

 • складати рекламне оголошення про вакантну посаду;

 • обґрунтовувати доцільність використання рекрутингових послуг у підборі персоналу;

 • проводити структуроване інтерв’ю з кандидатами на вакантні посади;

 • розробляти адаптаційні програми для новоприйнятих працівників

 1. Тренінг «Розроблення вимог до кандидатів на вакантні посади».

 2. Тренінг «Складання рекламного оголошення про вакантну посаду».

 3. Тренінг «Розроблення опитувального листа для проведення інтерв’ю з кандидатами на вакантну посаду».

 4. Розв’язання задач щодо визначення потреби у працівниках різних професійних груп.

 5. Вирішення ситуацій, пов’язаних з прийняттям рішень щодо надання переваги одному з кандидатів на вакантну посаду.

Інформаційне забезпечення:

1. Менеджмент персоналу: навч. посібник / за заг. ред. В.М. Данюка, В.М. Петюха. – К. : КНЕУ, 2004.

2. Цимбалюк С.О. Технології управління персоналом: навч. посібник / С.О. Цимбалюк. – К. : КНЕУ, 2009.

Практичне заняття 5

Тема: Використання аутсорсингових та лізингових послуг в управлінні персоналом

Компетенції

 • обґрунтовувати економічну доцільність використання аутсорсингових послуг у галузі управління персоналом;

 • вибирати форми організації взаємовідносин з аутсорсером;

 • розробляти аутсорсинг - проекти

 • обґрунтовувати економічну доцільність використання лізингових послуг у галузі управління персоналом;

 • розробляти заходи щодо мінімізації негативних наслідків від використання лізингу персоналу;

 • визначати обов’язки провайдера і замовника лізингових послуг;

 • обґрунтовувати економічну доцільність використання виведення персоналу зі штату організації;

 • розробляти проекти виведення персоналу зі штату організації

 1. Семінар-дискусія

Питання для обговорення:

 • Передумови використання організаціями аутсорсингових та лізингових послуг в управлінні персоналом.

 • Форми, види та переваги аутсорсингу.

 • Основні етапи розроблення та реалізації аутсорсинг-проекту.

 • Наукова полеміка щодо використання категоріального апарату у галузі лізингу персоналу.

 • Технологія взаємодії лізингодавця та лізингоотримувача щодо задоволення тимчасової потреби у персоналі.

 • Технологія виведення персоналу зі штату організації.

 • Наукові підходи до обґрунтування економічної доцільності залучення персоналу за допомогою лізингових відносин та виведення персоналу зі штату організації.

2. Розв’язання задач щодо обґрунтування економічної доцільності використання аутсорсингових послуг, залучення працівників на умовах лізингу та виведення персоналу зі штату організації.

Інформаційне забезпечення:

1. Менеджмент персоналу: навч. посібник / за заг. ред. В.М. Данюка, В.М. Петюха. – К. : КНЕУ, 2004.

2. Цимбалюк С.О. Технології управління персоналом: навч. посібник / С.О. Цимбалюк. – К. : КНЕУ, 2009.

Практичне заняття 6

Тема: Розвиток персоналу

Компетенції

 • визначення потреби у професійному навчанні та підвищенні кваліфікації персоналу;

 • визначати доцільність використання різних форм і методів навчання;

 • оцінювати ефективність навчання;

 • розробляти кар’єрограму працівника;

 • формувати резерв на заповнення вакантних посад керівників;

 • організовувати підготовку працівників до заповнення керівної посади;

 • аналізувати ефективність роботи з резервом керівників

1. Розгляд ситуацій щодо визначення потреби у навчанні працівників.

3. Розв’язання задач щодо визначення ефективності навчання персоналу.

3. Тренінг «Розроблення кар’єрограми працівника».

Інформаційне забезпечення:

1. Менеджмент персоналу: навч. посібник / за заг. ред. В.М. Данюка, В.М. Петюха. – К. : КНЕУ, 2004.

2. Савченко В.А. Розвиток персоналу: підручник / В.А. Савченко. – К. : КНЕУ, 2008.

Практичне заняття 7

Тема: Управління процесами руху персоналу

Компетенції

 • аналізувати показники обороту, змінюваності, плинності та сталості персоналу й розробляти заходи щодо скорочення плинності персоналу в організації;

 • управляти процесами руху персоналу;

 • розробляти заходи пристосування персоналу до економічних змін в організації;

 • оцінювати витрати, пов’язані зі заміною працівників

1. Семінар-дискусія

Питання для обговорення:

 • Поняття, види, фактори та показники руху персоналу в організації.

 • Основні процеси руху персоналу.

 • Припинення трудової угоди.

 • Пристосування персоналу до економічних змін.

 • Методи розрахунку витрат від надмірного руху персоналу та звільнення працівників.

2. Розв’язання задач щодо визначення показників обороту, змінюваності, плинності та сталості.

Інформаційне забезпечення:

1. Менеджмент персоналу: навч. посібник / за заг. ред. В.М. Данюка, В.М. Петюха. – К. : КНЕУ, 2004.

2. Базилюк Б.Г. Менеджмент персоналу: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Б.Г. Базилюк, О.О. Герасименко, В.М. Петюх. – К. : КНЕУ, 2007.

Практичне заняття 8

Тема: Регулювання трудової діяльності персоналу. Управління робочим часом працівників

Компетенції

 • обґрунтовувати доцільність використання різних методів управління персоналом в організації;

 • складати посадові інструкції та положення про структурні підрозділи;

 • розробляти правила внутрішнього трудового розпорядку;

 • розробляти гнучкі режими праці;

 • проводити фотографію робочого дня, виявляти причини втрат робочого часу та розробляти рекомендації щодо продуктивнішого його використання

 1. Тренінг «Розроблення посадової інструкції працівника».

 2. Тренінг «Розроблення гнучких режимів праці».

Інформаційне забезпечення:

1. Менеджмент персоналу: навч. посібник / за заг. ред. В.М. Данюка, В.М. Петюха. – К. : КНЕУ, 2004.

2. Базилюк Б.Г. Менеджмент персоналу: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Б.Г. Базилюк, О.О. Герасименко, В.М. Петюх. – К. : КНЕУ, 2007.

Практичне заняття 9

Тема: Оцінювання персоналу

Компетенції

 • формувати зміст (набір показників) оцінювання працівників різних категорій і професійних груп;

 • обґрунтовувати доцільність вибору різних методів оцінювання працівників;

 • розробляти різні типи шкал оцінювання працівників;

 • розробляти комплексну методику оцінювання персоналу;

 • розробляти процедуру оцінювання персоналу;

 • розробляти оцінювальні форми;

 • розробляти рекомендації щодо використання результатів оцінювання у менеджменті персоналу

1. Семінар-розгорнута бесіда

Питання для обговорення:

 • Об’єктивна необхідність та значення оцінювання персоналу.

 • Наукова полеміка щодо формування цілей і завдань оцінювання персоналу.

 • Формування змісту оцінювання персоналу.

 • Підходи різних вчених і практиків щодо класифікації методів оцінювання персоналу.

 • Послуги центрів оцінювання (Assessment Center) в комплексному оцінюванні персоналу.

 • Атестація керівників, професіоналів і фахівців.

 • Сертифікація персоналу.

2. Розв’язання задач та розгляд ситуацій з оцінювання персоналу.

Інформаційне забезпечення:

1. Менеджмент персоналу: навч. посібник / за заг. ред. В.М. Данюка, В.М. Петюха. – К. : КНЕУ, 2004.

2. Цимбалюк С.О. Технології управління персоналом: навч. посібник / С.О. Цимбалюк. – К. : КНЕУ, 2009.

Практичне заняття 10

Тема: Мотивація персоналу

Компетенції

 • розробляти конкурентоспроможний компенсаційний пакет для різних категорій персоналу;

 • визначати доцільність вибору того чи іншого підходу до проектування основної заробітної плати;

 • розробляти преміальне положення в організації: визначати показники, умови преміювання, розмір премій і установлювати періодичність їх виплати;

 • визначати оптимальний підхід до установлення соціальних виплат і заохочень, формувати їх набір згідно з обраним підходом;

 • організовувати проведення мотиваційного моніторингу, аналізувати його результати й розробляти рекомендації щодо посилення мотивації трудової діяльності

1. Тренінг «Розроблення анкети для проведення мотиваційного моніторингу, апробація в групі та аналіз результатів опитування».

2. Розв’язання задач щодо визначення розмірів премій, розподілу прибутку, участі в акціях.

Інформаційне забезпечення:

1. Менеджмент персоналу: навч. посібник / за заг. ред. В.М. Данюка, В.М. Петюха. – К. : КНЕУ, 2004.

2. Колот А.М. Мотивація персоналу: підручник. / А.М. Колот, С.О. Цимбалюк. – К. : КНЕУ, 2011

Практичне заняття 11

Тема: Управління конфліктами

Компетенції

 • аналізувати конфліктні ситуації;

 • виявляти причини виникнення конфлікту;

 • приймати та обґрунтовувати рішення щодо розв’язання конфліктів

 • оцінювати соціально-психологічний клімат, який панує у колективі,

 • розробляти пропозиції щодо поліпшення соціально-психологічного клімату в колективі

1. Тренінг «Оцінка студентами соціально-психологічного клімату колективу, де вони навчаються або працюють, та розробка пропозицій щодо його поліпшення».

3. Аналіз конфліктних ситуацій, прийняття та обґрунтування рішень у конкретних ситуаціях.

Інформаційне забезпечення:

1. Менеджмент персоналу: навч. посібник / за заг. ред. В.М. Данюка, В.М. Петюха. – К. : КНЕУ, 2004.

2. Управління конфліктами: Збірник тренінгових вправ / Л.М. Ємельяненко, О.В. Корчевна, О.М. Леонтенко – К. : КНЕУ, 2008.

Практичне заняття 12

Тема: Управління поведінкою персоналу. Ефективність менеджменту персоналу підприємства

Компетенції

 • розробляти програми управління змінами;

 • розробляти корпоративні стандарти та правила поведінки;

 • аналізувати структуру витрат на персонал;

 • оцінювати ефективність менеджменту персоналу

Семінар-дискусія

Питання для обговорення:

 • Фактори, які впливають на поведінку людини.

 • Управління персоналом під час розробки та реалізації проектів.

 • Управління персоналом в умовах організаційних змін.

 • Управління корпоративною культурою.

 • Загальні засади ефективності в економіці та управлінні.

 • Наукова полеміка щодо визначення ефективності менеджменту персоналу.

 • Витрати на персонал.

 • Організаційна ефективність менеджменту персоналу.

 • Економічна ефективність менеджменту персоналу.

 • Соціальна ефективність менеджменту персоналу.

Інформаційне забезпечення:

1. Менеджмент персоналу: навч. посібник / за заг. ред. В.М. Данюка, В.М. Петюха. – К. : КНЕУ, 2004.

2. Базилюк Б.Г. Менеджмент персоналу: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Б.Г. Базилюк, О.О. Герасименко, В.М. Петюх. – К. : КНЕУ, 2007.

Для студентів заочної форми навчання практичні заняття № 4, 9 і 10, передбачені для студентів денної форми навчання.

Соседние файлы в папке 01 NMM_NormatDisc