Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
84
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
453.63 Кб
Скачать

1. Операційний грошовий потік більше чистого прибутку:

- нарахування витрат не пов’язаних з відтоком грошових коштів (амортизаційні відрахування);

- збільшення дебіторської заборгованості та зростання вкладень у запаси;

- зменшення (погашення) поточних зобов’язань.

2. Операційний грошовий потік менше чистого прибутку:

- зменшення дебіторської заборгованості та вкладень у запаси;

- збільшення (отримання) поточних зобов’язань.

На протязі трьох років підприємство отримувало чистий прибуток, отже було забезпечене основним джерелом самофінансування. Проте, у 1-му звітному році підприємство мало від’ємний грошовий потік від операційної діяльності. Це відбулось за рахунок: збільшення дебіторської заборгованоісті та зменшення (погашення)поточних зобов’язань.

Типова фінансова вправа 5.

Визначте Cash Flow підприємства за видами його діяльності.

Знайдіть Free Cash Flow і Net Cash Flow підприємства за звітні періоди. Зробіть узагальнюючі висновки щодо забезпеченності підприємства грошовими коштами. Назвіть можливі джерела та способи покриття нестачі грошових коштів підприємства.

Назвіть причини різниці між доходами і витратами підприємства та його вхідними і вихідними грошовими потоками.

Рух грошових коштів підприємства за звітний рік характеризується наступними даними (у тис. грн. І без урахування ПДВ):

Доход від реалізації

10000

Собівартість реалізованої продукції

7000

Витрати на обслуговування боргу, у т.ч.

350

- відсотки за короткострокові кредити

250

- відсотки за довгострокові кредити

100

Нараховані амортизаційні відрахування

500

Придбано цінні папери

75

Реалізовано цінні папери на суму, у т.ч.

80

-вартість їх придбання складала

50

Придбано основні засоби

57000

Реалізовано основні засоби на суму, у т.ч.

200

-вартість їх придбання

1000

- нарахований знос по ним

840

Випущено облігацій номіналом,

100000

які реалізовано с дисконтом 38%

0,38

Виплачено по облігаціям, за якими настав строк погашення. у т.ч.

2300

- погашено за номіналом

2000

- сплачено відсотки

300

Випущено і розміщено простих акцій

400

Виплачено дивіденди

35

Отримано дивіденди

45

Для визначення руху грошових коштів скористуйтесь наступними корегуючими показниками (у тис.грн. і без ПДВ):

Показник

на початок звітного року

на кінець звітного року

Дебіторська заборгованість

520

370

Запаси, сировина і готова продукція на складі

460

480

Витрати майбутніх періодів

7

10

Аванси виплачені

24

14

Аванси отримані

10

15

Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги

680

550

Кредиторська заборгованість по заробітній платі

55

65

Доходи майбутніх періодів

9

17

Рішення до типової фінансової вправи 5 .

І. Визначаємо Cash Flow підприємства за видами його діяльності.

Алгоритм дій:

 1. За даними задачі розподілимо доходи і витрати за видами діяльності: операційна, фінансова, інвестиційна.

  Операційна діяльність

   

  Вхідні ГП

   

  Доход від реалізації

  10000

  Вихідні ГП

   

  Собівартість реалізованої продукції

  7000

  Витрати на обслуговування боргу, у т.ч.

  350

  - відсотки за короткострокові кредити

  250

  - відсотки за довгострокові кредити

  100

  Сплачено відсотки по облігаціям

  300

   

  Фінансова діяльність

   

  Вхідні ГП

   62400

  Випущено облігацій номіналом, які

   

  реалізовано с дисконтом 38%

  62000

  Випущено і розміщено простих акцій

  400

  Вихідні ГП

  2035 

  Виплачено по облігаціям, за якими настав строк погашення. у т.ч.

  2300

  - погашено за номіналом

  2000

  Виплачено дивіденди

  35

  Інвестиційна діяльність

   

  Вхідні ГП

   325

  Реалізовано цінні папери на суму, у т.ч.

  80

  -вартість їх придбання складала

  50

  Реалізовано основні засоби на суму, у т.ч.

  200

  -вартість їх придбання

  1000

  - нарахований знос по ним

  840

  Отримано дивіденди

  45

  Вихідні ГП

   57075

  Придбано цінні папери

  75

  Придбано основні засоби

  57000

 2. Визначимо суму і знак грошового потоку для корегуючих показників з метою коригування вхідних і вихідних грошових потоків по операційній діяльності.

  Показник

  на початок звітного року

  на кінець звітного року

  Різниця

  Примітка

  Дебіторська заборгованість (А)

  520

  370

  150

  Якщо А ↓ або П ↑, то Грошові надходження ↑

  Запаси, сировина і готова продукція на складі (А)

  460

  480

  20

  Якщо А ↑ або П ↓, то Грошові видатки ↑

  Витрати майбутніх періодів (А)

  7

  10

  3

  Якщо А ↑ або П ↓, то Грошові видатки ↑

  Аванси виплачені (А)

  24

  14

  -10

  Якщо А ↓ або П ↑, то Грошові видатки ↓

  Аванси отримані (П)

  10

  15

  5

  Якщо А ↓ або П ↑, то Грошові надходження ↑

  Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги (П)

  680

  550

  130

  Якщо А ↑ або П ↓, то Грошові видатки ↑

  Кредиторська заборгованість по заробітній платі (П)

  55

  65

  -10

  Якщо А ↓ або П ↑, то Грошові видатки ↓

  Доходи майбутніх періодів (П)

  9

  17

  8

  Якщо А ↓ або П ↑, то Грошові надходження ↑

 3. Відкорегуємо вхідні і вихідні грошові потоки по операційній діяльності.

Операційна діяльність

 

Вхідні ГП

 10163

Доход від реалізації

10000

Дебіторська заборгованість

150

Аванси отримані

5

Доходи майбутніх періодів

8

Вихідні ГП

 7783

Собівартість реалізованої продукції

7000

Запаси, сировина і готова продукція на складі

20

Витрати майбутніх періодів

3

Аванси виплачені

-10

Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги

130

Кредиторська заборгованість по заробітній платі

-10

Витрати на обслуговування боргу, у т.ч.

350

- відсотки за короткострокові кредити

250

- відсотки за довгострокові кредити

100

Сплачено відсотки по облігаціям

300

ІІ. Визначимо Free Cash Flow і Net Cash Flow підприємства за звітні періоди.

Вхідні ГП

Вихідні ГП

Рух ГК

Операційна діяльність

10163

7783

+ 2380

Фінансова діяльність

62400

2035

+ 60365

Інвестиційна діяльність

325

57075

- 56750

Net Cash Flow

72888

66893

+ 5995

Free Cash Flow

-54370

Висновок: підприємство забезпечене грошовими коштами (Net Cash Flow і Cash Flow від операційної діяльності позитивні). Рух грошових коштів від операційної діяльності позитивний, що говорить про успішну власну діяльність. При цьому підприємство планує розширювати господарську діяльність і активно розвивається: залучає кошти шляхом збільшення власного капіталу (випуск акцій) та емісії облігацій і вкладає у власний розвиток (покупка основних засобів). Free Cash Flow від’ємний, проте в даному випадку це свідчить про розвиток підприємства за рахунок зовнішніх власних (випуск акцій) і позичкових (випуск облігацій) джерел.

ІІІ. Назвіть причини різниці між доходами і витратами підприємства та його вхідними і вихідними грошовими потоками.

Вхідні грошові потоки більше доходів від реалізації оскільки за звітний період:

- погашена частина дебіторської заборгованості, яка виникла у попередньому звітному періоді;

- отримано попередню оплату (аванси) в рахунок наступних поставок;

- отримані доходи, які будуть включатись у склад доходів в наступних звітних періодах.

Вихідні грошові потоки більше витрат за звітний період оскільки:

- закуплено запасів у звітному періоді більше, ніж у попередньому;

- зросли витрати, які будуть включени до складу витрат тільки у наступних звітних періодах;

- у звітному періоді зменшилась (тобто оплачена) кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги.

Фінансові вправи для самостійного опрацювання.

Фінансова вправа 1.

Визначити cash-flow від операційної діяльності підприємства за звітний період непрямим методом за таких даних:

 1. Чистий прибуток від операційної діяльності 100 тис грн

 2. надходження від емісії акцій 250 тис грн, у т.ч. на збільшення статутного капіталу спрямовано 200 тис грн

 3. надходження від емісії облігацій 50 тис грн

 4. підприємство нарахувало дивідендів на суму 40 тис.грн

 5. собівартість реалізованої продукції 800 тис грн, у т.ч. амортизаційні відрахування 20 тис грн

 6. сума збільшення операційних оборотних активів 15 тис. грн

Фінансова вправа 2.

Визначити cash-flow від операційної діяльності підприємства за звітний період прямим методом за таких даних:

 1. чиста виручка від реалізації продукції 1000 тис грн

 2. надходження від емісії акцій 250 тис грн, у т.ч. на збільшення статутного капіталу спрямовано 200 тис грн

 3. підприємство нарахувало дивідендів на суму 40 тис.грн

 4. витрати на виробництво реалізованої продукції, пов'язані з виплатою грошових коштів 700 тис грн

 5. сплачено проценти за користування позичками 15 тис. грн

 6. сплачено податок на прибуток від операційної діяльності 90 тис. грн

 7. амортизаційні відрахування 10 тис грн

Фінансова вправа 3.

Визначити cash-flow від фінансової діяльності підприємства за звітний період за таких даних:

 1. звичайний прибуток до оподаткування 100 тис грн

 2. надходження від емісії акцій 250 тис грн, у т.ч. на збільшення статутного капіталу спрямовано 200 тис грн

 3. надходження від емісії облігацій 50 тис грн

 4. підприємство нарахувало дивідендів на суму 40 тис.грн

 5. собівартість реалізованої продукції 800 тис грн, у т.ч. амортизаційні відрахування 20 тис грн

Фінансова вправа 4.

Визначити cash-flow від інвестиційної діяльності підприємства за звітний період за таких даних:

 1. грошові надходження від продажу акцій інших підприємств 50 тис. грн

 2. надходження від емісії акцій 250 тис грн, у т.ч. на збільшення статутного капіталу спрямовано 200 тис грн

 3. надходження від емісії облігацій 60 тис грн

 4. підприємство нарахувало та виплатило дивідендів на суму 40 тис.грн

 5. собівартість реалізованої продукції 800 тис грн, у т.ч. амортизаційні відрахування 20 тис грн

 6. кошти, спрямовані на придбання основних засобів 70 тис грн

Фінансова вправа 5.

Визначити чистий рух грошових коштів за період і Free cash-flow від підприємства за звітний період за таких даних:

 1. операційний cash-flow 100 тис грн

 2. надходження віл емісії облігацій 60 тис.грн

 3. підприємство нарахувало та виплатило дивідендів 40 тис грн

 4. грошові надходження від продажу акцій інших підприємств 50 тис. грн

 5. кошти, спрямовані на придбання основних засобів 70 тис грн

 6. амортизаційні відрахування 10 тис грн

Фінансова вправа 6.

Розрахувати через скільки звітних періодів за умови збереження заданих тенденцій щодо руху грошових коштів підприємство зможе погасити свою заборгованість за рахунок операційної діяльності, якщо:

 1. операційний cash-flow за звітний період 100 тис грн

 2. довгострокові зобов'язання 200 тис грн

 3. поточні зобов'язання 300 тис грн

 4. поточні фінансові інвестиції на кінець звітного періоду 70 тис.грн

 5. грошовві кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 90 тис грн

 6. дебіторська заборгованість 120 тис грн

 7. резерв сумнівних боргів 10 тис. грн

Фінансова вправа 7.

Методом прямого рахунку визначити рух грошових коштів підприємства (та дати розшифровку грошових потоків по видам діяльності) по при наступних умовах:

 1. Отримана виручка від реалізації продукції з ПДВ (ставка 20%)) складає 3600 тис. грн. (дебіторська заборгованість на початок звітного періоду складає 250 тис грн., на кінець – 150 тис.грн), а собівартість реалізованої продукції складає 2700 тис. грн.

 2. Нараховані амортизаційні відрахування 55 тис. грн.

 3. Надходження від реалізації оборотних активів 30 тис грн. (при їх балансовій вартості 27 тис грн)

 4. Грошові надходження від погашення векселів 73 тис грн.

 5. Отримано авансові платежі від покупців 65 тис грн.

 6. Отримано відсотки по облігаціям 43 тис грн

 7. Податок на прибуток дорівнює 120 тис. грн.

 8. Реалізовані нематеріальні активи – 6 тис. грн.

 9. Придбано поточних фінансових інвестицій (акцій інших підприємств з метою подальшого перепродажу) на суму 15 тис. грн.

 10. Отримані короткострокові займи – 20 тис. грн.

 11. Сплачено відсотки за користування кредитами 12 тис грн

 12. Сплачені дивіденди 10 тис. грн.

Фінансова вправа 8.

Методом прямого рахунку визначити рух грошових коштів підприємства (та дати розшифровку грошових потоків по видам діяльності) по при наступних умовах:

1. На рахунок отримані грошові надходження від реалізації продукції з ПДВ (ставка 20%)) складає 2400 тис. грн., а собівартість реалізованої продукції складає 1880 тис. грн.

2. Нараховані амортизаційні відрахування 84 тис. грн.

3. Сплачені послуги рекламної агенції 7 тис. грн.

4. Податок на прибуток дорівнює 25 тис. грн.

5. Реалізовані нематеріальні активи – 16 тис. грн.

6. Придбано основних засобів по фінансовому лізингу на суму 300 тис.грн. Власні основні засоби до оцінено на суму 452 тис грн

7. Придбано акцій інших підприємств з метою подальшого перепродажу на суму 15 тис. грн.

7. Отримані короткострокові займи – 200 тис. грн.

8. Сплачені дивіденди 1,2 тис. грн.

Фінансова вправа 9.

Визначити методом непрямого розрахунку чистий рух грошових коштів підприємства (та дати розшифровку грошових потоків по видам діяльності), якщо відомо:

1. Чистий прибуток – 25 тис. грн.

2. Нарахований знос – 5 тис. грн.

3. Збільшення кредиторської заборгованості - 10 тис. грн.

4. Збільшення матеріальних активів – 9 тис. грн.

5. Зменшення дебіторської заборгованості – 7 тис. грн.

6. Зменшення довгострокових кредитів – 21 тис. грн.

7. Збільшення довгострокових фінансових інвестицій – 5 тис. грн.

Фінансова вправа 10.

Проаналізуйте рух грошових коштів за видами діяльності.

Знайдіть Free Cash Flow і Net Cash Flow підприємства за звітні періоди.

Зробіть висновки щодо забезпеченності підприємства грошовими коштами.

Назвіть можливі причини розбіжності між чистим прибутком підприємства і його грошовими коштами.

Рух грошових коштів підприємства за три роки характеризується наступними даними (у тис. грн.) :

Показники

1-й рік

2-й рік

3-й рік

1

2

3

4

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

147

54

-25

Амортизація необоротних активів

75

68

63

Збільшення (зменшення) забезпечень

10

-5

-3

Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

24

-12

2

Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

47

23

-9

Витрати на сплату відсотків

132

97

83

Зменшення (збільшення) оборотних активів

148

85

-29

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

16

-8

-5

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

-129

63

43

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

-7

-7

4

Сплачені відсотки

-121

-104

-80

Сплачений податок на прибуток

-31

-12

0

Реалізація фінансових інвестицій

10

15

0

Реалізаціянеоборотних активів

200

52

74

Отримані відсотки

 

4

 

Отримані дивіденди

21

7

0

Придбання фінансових інвестицій

-15

х

х

Придбання необоротних активів

-135

-62

х

Отримання позики

984

651

658

Погашення позик

-1254

-884

-812

Сплачені дивіденди

-12

-12

0

Фінансова вправа 11.

Знайдіть чистий рух грошових коштів за звітні періоди. Проаналізуйте рух грошових коштів за видами діяльності. За результатами зробіть узагальнюючі висновки щодо забезпечення підприємства грошовими коштами. Проаналізуйте причини розбіжності між обсягом чистого прибутку та cash-flow за звітні періоди.

Рух грошових коштів підприємства за три роки характеризується наступними даними (у млн. грн.) :

Показники

1-й рік

2-й рік

3-й рік

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

-37

17

12

Амортизація необоротних активів

127

100

97

Збільшення (зменшення) забезпечень

-12

-5

-3

Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

-5

-12

2

Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

47

-23

10

Витрати на сплату відсотків

51

42

25

Зменшення (збільшення) дебіторської заборгованості

-27

-14

12

Зменшення (збільшення) запасів

-11

7

9

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

-74

-21

11

Сплачені відсотки

-51

-38

-27

Сплачений податок на прибуток

0

-5

-4

Реалізація фінансових інвестицій

65

41

32

Реалізація необоротних активів

0

115

0

Отримані відсотки

9

12

18

Отримані дивіденди

22

28

34

Придбання фінансових інвестицій

-67

-59

-24

Придбання необоротних активів

0

0

-35

Придбання майнових комплексів

0

0

-600

Надходження власного капіталу

0

0

521

Отримання позики

154

94

27

Погашення позик

-144

-147

-107

Сплачені дивіденди

0

-3

-3

Фінансова вправа 12.

Визначте Cash Flow підприємства за видами його діяльності.

Знайдіть Free Cash Flow і Net Cash Flow підприємства за звітні періоди. Зробіть узагальнюючі висновки щодо забезпеченності підприємства грошовими коштами. Назвіть можливі джерела та способи покриття нестачі грошових коштів підприємства.

Назвіть причини різниці між доходами і витратами підприємства та його вхідними і вихідними грошовими потоками.

Визначте обсяг чистого прибутку підприємства та назвіть причини різниці між ним та чистим операційним грошовим потоком.

Рух грошових коштів підприємства за звітний рік характеризується наступними даними (у тис. грн. І без урахування ПДВ):

Показники

сума

Доход від реалізації

7000

Собівартість реалізованої продукції

6500

Витрати на обслуговування боргу, у т.ч.

380

- відсотки за короткострокові кредити

250

- відсотки за довгострокові кредити

130

- сплачено відсотки по облігаціям

0

Податок на прибуток

100

 

Отримано короткостроковий кредит

1200

Отримано довгостроковий кредит

1800

Поагешно короткостроковий кредит

1300

Погашено довтостроковий кредит

900

Реалізовано основні засоби на суму, у т.ч.

420

-вартість їх придбання

1000

- нарахований знос по ним

700

Придбано цінні папери

120

Придбано основні засоби

565

Для визначення руху грошових коштів скористуйтесь наступними корегуючими показниками (у тис.грн):

Показник

на початок звітного року

на кінець звітного року

Дебіторська заборгованість (А)

431

327

Запаси, сировина і готова продукція на складі (А)

254

351

Аванси виплачені (А)

97

114

Аванси отримані (П)

64

86

Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги (П)

1254

1326

Кредиторська заборгованість по заробітній платі (П)

87

73

Фінансова вправа 13.

Визначте Cash Flow підприємства за видами його діяльності.

Знайдіть Free Cash Flow і Net Cash Flow підприємства за звітні періоди. Зробіть узагальнюючі висновки щодо забезпеченності підприємства грошовими коштами. Назвіть можливі джерела та способи покриття нестачі грошових коштів підприємства.

Назвіть причини різниці між доходами і витратами підприємства та його вхідними і вихідними грошовими потоками.

Рух грошових коштів підприємства за звітний період характеризується наступними даними (у тис. грн. І без урахування ПДВ):

Показники

сума

Доход від реалізації…………………………………………………………………………………………………….

18000

Собівартість реалізованої продукції…………………………………………………………………………..

12000

Витрати на обслуговування боргу………………………………………………………………………………

185

Нараховані амортизаційні відрахування…………………………………………………………………..

330

Придбано цінні папери………………………………………………………………………………………………

120

Реалізовано цінні папери на суму, у т.ч…………………………………………………………………….

680

-вартість їх придбання складала…………………………………..

520

Придбано основні засоби …………………………………………………………………………………………

565

Реалізовано основні засоби на суму, у т.ч………………………………………………...................

120

- вартість їх придбання …………………………………………

600

- нарахований знос по ним……………………………………

510

Випущено і реалізовано облігацій …………………………………………………………………………….

5000

Випущено і розміщено простих акцій ……………………………………………………………………….

820

Виплачено дивіденди ………………………………………………………………………………………………..

67

Отримано дивіденди………………………………………………………………………………………………….

94

Сплачено податку на прибуток…………………………………………………………………………………..

1200

Для визначення руху грошових коштів скористуйтесь наступними корегуючими показниками (у тис.грн):

Показник

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

Дебіторська заборгованість

570

850

Запаси, сировина і готова продукція на складі

1240

937

Витрати майбутніх періодів

121

95

Аванси виплачені

167

184

Аванси отримані

148

82

Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги

1684

1485

Кредиторська заборгованість по заробітній платі

501

627

Доходи майбутніх періодів

117

63

Соседние файлы в папке ПРИКЛАДИ фінансових вправ і тестів