Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
93
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
972.8 Кб
Скачать

284. Призначення, структура і зміст приміток до річної фінансової звітності.

Призначення: пояснюють певну інформацію, наведену у фінансових звітах

Зміст: У примітках до фінансових звітів слід розкривати:

- облікову політику підприємства;

- інформацію, яка не наведена безпосередньо у фінансових

звітах, але є обов'язковою за відповідними положеннями (стандартами);

- інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності.

Структура:

І. Нематеріальні активи

II. Основні засоби

III. Капітальні інвестиції

IV. Фінансові інвестиції

V. Доходи і витрати

VI. Грошові кошти

VII. Забезпечення і резерви

VIII. Запаси

IX. Дебіторська заборгованість

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

XI. Будівельні контракти

XII. Податок на прибуток

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

285. Призначення, структура і зміст фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва.

Підприємства, які за результатами діяльності за минулий рік визнаються відповідно до чинного законодавства суб'єктами малого підприємництва, застосовують П(С)БО 25 у поточному (звітному) році.

Призначення фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва – надати інформацію про фінансовий стан та результати діяльності МП за звітний період.

Структура. П(С)БО 25 установлює зміст і форму Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма N 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма 2-м) та порядок заповнення його статей. Показники цього звіту наводяться у тисячах гривень з одним десятковим знаком.

Зміст розкривається статтями. Баланс розкриває інформацію про: незавершене будівництво, основні засоби, довгострокові фінансові інвестиції, інші необоротні активи, виробничі запаси, готову продукцію, дебіторську заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти, інші оборотні активи, витрати майбутніх періодів, статутний та додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал, забезпечення наступних витрат і платежів, довгострокові зобов'язання, короткострокові кредити банків, поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги, поточні зобов'язання за розрахунками, інші поточні зобов'язання, доходи майбутніх періодів

Звіт про фінансові результати розкриває інформацію про: дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг, непрямі податки та інші вирахування з доходу, чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), податок на прибуток, витрати і збитки, інші операційні доходи, інші операційні витрати, інші звичайні доходи, інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства, інші звичайні витрати, надзвичайні витрати і надзвичайні доходи, збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції, чистий прибуток (збиток) тощо.

Соседние файлы в папке shpori_spetsialnist_na_magistraturu_files