Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Презентація лекцій УММ 2012 / Презентація лекцій УММ 2012 / 12_регіональні особливості міжнародної маркетингової діяльності.ppt
Скачиваний:
9
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
600.58 Кб
Скачать

12.1.Культура як компонент економічної системи країн

12.2.Культурне середовище, етнічні культури та поведінка споживачів

12.3.Ділові культури в міжнародному бізнесі

12.4.Особливості поведінки споживачів та маркетингової діяльності на регіональних ринках

1

12.1. КУЛЬТУРА ЯК КОМПОНЕНТ

ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Структура, мета й правила поведінки в економічних системах часто формуються під впливом релігійних, філософських і прийнятих у суспільстві етичних норм та обов'язків — тобто культури.

Типи економічних систем

Категорія А

 

Категорія Б

 

Саморегулівні

 

Культурорегульовані

 

Універсалістські

З

культурними

або

 

національними особливостями

Спрямовані на

 

створення майже досконалих

побудову систем, бажаних з

 

ринків

погляду культур

 

Приклади

 

 

Китай

США, ЄС, Японія, Росія

 

 

 

 

2

12.2. КУЛЬТУРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ЕТНІЧНІ КУЛЬТУРИ ТА ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ

Схема впливу культурного середовища на поведінку споживачів

Культурні чинники

релігія, історія, сім’я, мова, мистецтво, розваги, освіта ...

Імпульси культури

мораль, символи, звичаї, правила поведінки, знання ...

Процес прийняття рішення споживачем

відбір та розміщення за пріоритетністю потреб у товарах/послугах

Споживча поведінка

3

Національні стереотипи представників різних культур

 

Американський

 

Англійський національний

Французький національний

національний стереотип

 

 

стереотип

 

 

 

стереотип

 

1.

Прагматизм. Орієнтація

на

1.Прагматичність,

що

виражається в

1. Інтелектуалізм,

любов

до

реальну

справу,

прагнення

до

орієнтації на справу, дію, здоровий

мистецтва, гармонії та краси.

 

матеріального достатку

 

глузд. На відміну від американця,

2. Несміливість і нерішучість у

2.Цільова

 

 

орієнтація:

англієць ставиться до бізнесу зі

практичному виконанні планів.

 

американець

формує життєві,

спортивним азартом.

 

 

3. Схильність до конфліктів і

ділові та особисті цілі, яких він

2. Демонстрація ділових якостей у дії та

суперечок при вирішенні проблем,

прагне досягти.

 

 

 

неприйняття

абстрактних

проектів.

небажання

йти

на

компроміс,

3.

Раціональне

використання

Англійці готові думати та вирішувати

Прагнення

французів

створити

часу

як

найважливішого

проблеми по ходу справи.

 

закони на всі випадки життя

ділового ресурсу.

 

 

3. Відчуття власної гідності, що

негативно

відбивається

на веденні

4.

Індивідуалізм. Припущення

приводить

до

необхідності

бізнесу

в

умовах невизначеності

про те, що люди є насамперед

дотримуватися етичних

норм, правил,

зовнішнього середовища.

 

індивідуумами, які мають певні

контролювати

свої

емоції,

проявляти

4. Ефект компенсацій. Необхідність

інтереси і власну думку

 

терплячість до чужих поглядів та

дотримання суворих схем, законів

5.Комунікабельність,

 

переконань,

 

 

 

мужність,

та регламенту в діловій сфері

дружелюбність,

відкритість

та

холоднокровність.

 

 

 

компенсується стилем спілкування,

щирість

 

 

підштовхують

4. Повага до традицій та консерватизм.

поведінкою в родині та приватному

американців

 

 

 

до

5.

Прихований,

 

коректний

житті,

які

виражаються

у

співробітництва

та

роботи

на

етноцентризм, який не проявляється у

розкутості, свободі від умовностей,

основі

взаємної

довіри

без

формах,

що

принижують

національні

живості

 

характеру,

гуморі,

оформлення паперів.

 

почуття інших людей.

 

 

кмітливості. Прагнення до краси та

6.

Розподіл

ділового

та

6. Уміння вести справи у різних країнах,

естетики

 

може

проявлятися

у

особистого

в

американській

сприймати й адаптувати чужу культуру в

шокуючих

 

формах,

які

діловій практиці і поведінці.

 

інтересах бізнесу, гармонійно будувати

згладжуються витонченістю, тактом

7. Патріотизм, який приводить

стосунки з місцевою владою та

та високою культурою спілкування.

до прояву етноцентризму.

 

населенням.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національні стереотипи представників різних культур

Національний стереотип жителів Близького та Далекого Сходу

Значною мірою визначається спільністю релігійних основ культури

1.Прагнення до неметушливості, доброзичливості та довіри. Люди орієнтовані не на результати, а на саму роботу. Раціональне використання часу, прагнення уникати конфліктів та критики, поважне ставлення до прихованої сили.

2.Наполегливе працелюбство, яке в деяких випадках може бути позбавлене добросовісності, що призводить до неякісних результатів роботи.

3.Прихильність до ритуалів та чиношанування.

4.Чуттєвість та позитивне ставлення до жартів і гумор.

5.Прагнення змішувати ділові та сімейні відносини.

Японський

 

Китайський

національний

національний стереотип

стереотип

 

 

 

 

 

 

Ґрунтується на вірі у

Знаходиться

 

під

колективізм

і

впливом

 

 

 

прагненні

 

до

конфуціанства,

в

досягнення гармонії.

основі

якого

 

лежить

1. Поєднання

вели-

образ

«шляхетної

чезного

працелюб-

людини», її людяність,

ства з

внутрішнім

розум,

 

вірність,

прагненням до краси

синівська поштивість.

та досконалості.

1.Підкорення,

 

 

2.Традиціоналізм. терплячість,

3.Практицизм, наполегливість. швидка адаптація до 2. Відсутність досить

нововведень.

сильного прагнення до

4.Колективізм

правди,

чесності,

(«групізм»).

договірних

 

5.Ввічливість,

зобов'язань.

 

делікатність,

 

 

акуратність.

 

 

5

В культурі виділяють три рівні:

Видима повсякдення поведінка

наприклад, -мова тіла -одяг -стиль життя

-звички в їжі та напоях

Цінності та суспільна мораль

наприклад,

-сімейні цінності

-роль статі в суспільстві

-схеми дружби

Основні культурні уявлення

наприклад,

-національна приналежність

-етнічна культура

-релігія

Видимі та невидимі складові культури

6

Загальні порівняльні характеристики культур

Характеристика

Спосіб спілкування мова

Усвідомлення себе середовища

Одяг і зовнішній вигляд

Звички в їжі та напоях

Розуміння часу

Низькоконтекстні

 

Висококонтекстні

 

 

/індівідуалістичні

 

 

 

 

/колективістські(наприклад,

 

 

(наприклад, ЗахіднаЄвропа,

 

 

Японія, КитайСаудівська Аравія)

 

США)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і Експліцитний, пряма

 

 

Імпліцитний, непряма

 

 

і Неформальні рукостискання Формальні

обійми, поклони

і

 

 

 

 

рукостискання

 

 

Один з чинників досягнення Показник

положення

 

в

особистого

успіху,

велика суспільстві, релігійні норми

 

 

різноманітність

 

 

 

 

 

 

Їжа — це

необхідність, Їжа — це суспільна подія

 

 

швидке харчування

 

 

 

 

 

 

Лінійне,

точне,

 

час Еластичне,

відносне;

час

цінується, час - гроші

 

 

витрачається для задоволення, час

 

 

 

 

– це взаємостосунки

 

 

Сім'я і друзі

Нуклеарна сім’я,

Розширена сім’я, орієнтація на

 

орієнтація на самого себе,

інших, відданість і

 

цінується молодість

відповідальність, пошана до

 

 

немолодого віку

Цінності і норми

Незалежність, можливі

Згода в групі, гармонія

 

конфліктні ситуації

 

Продовження таблиці

Переконання

і Егалітаристські,

нешанобливе

Ієрархічні,

пошана

до

відносини

відношення до

авторитетів,

авторитетів,

ролі чоловіка

 

рівність чоловіка та жінки

та жінки різні

 

Процеси мислення і Лінійні, логічні, послідовні,

Розгалужені, цілісні

навчання

орієнтовані на вирішення

одночасні, враховують

 

проблеми

життєві труднощі

Звички в

бізнесі/ Орієнтовані

на угоду, величина Орієнтовані

на відносини,

роботі

винагороди

залежить

від величина

винагороди

 

результату,

 

залежить від

старшинства,

 

робота має цінність

робота — це необхідність

8

Національна

культура

Ділова/галузева культура

Культура компанії /

організаційна культура

Поведінка індивідуума,

відповідального за

прийняття рішення

Шари культури

9

12.3.ДІЛОВІ КУЛЬТУРИ

ВМІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

Чотирьохетапний підхід для усунення впливу критерію само співвідношення

1. Сформулювати проблему або мету в поняттях культури, особливостей, звичок і норм рідної країни.

2.Сформулювати проблему або цілі в поняттях іноземної культури, особливостей, звичок і норм.

3.Ізолювати вплив критерію самоспіввідношення на проблему і уважно розглянути, наскільки воно ускладнює проблему.

4.Переформулювати виниклу на іноземному ринку проблему без впливу критерію самоспіввідношення і вирішити її.

10