Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
13
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
292.86 Кб
Скачать

Додатки

фундаменти

З, 4, 5;

стіни

6, 7, 8, 9;

елементи каркасу

10,11,12

перегородки

13,14

перекриття

15,16,17;

дахи, покрівля

18, 19,20;

підлоги

21,22,23;

вікна, двері, ворота

24,25

Якщо обстеженням встановлено, що фізичний стан конкретної будівлі або споруди добрий і її споживна вартість вища від залиш­кової, оціночна вартість такого будівельного об'єкта збільшується на коефіцієнт, визначений комісією.

Повністю замортизовані будівлі та споруди оцінюються комі­сією відповідно до їх експлуатаційних якостей.

Оцінку конструкцій будівель і споруд, не передбачених у до­датках 3-25, здійснюють шляхом співставлення Їх з типовими буді­вельними об'єктами з урахуванням фізичного стану.

Комісія може враховувати також інші фактори, які впливають на оцінку вартості будівель і споруд, зокрема віддаленість їх від ринку збуту продукції, переробних підприємств, наявність під'їзних шляхів тощо.

За даними, наведеними у додатках, та викладеною методикою розрахунку обчислюють відновну та оціночну вартість будівель і споруд станом на дату оцінки. Враховуючи нестабільність цін на будівельні матеріали, енергоносії, перевезення вантажів, зміну рівня оплати праці, значну динаміку обсягів капітальних вкладень на створення будівельних об'єктів, їх відновну та оціночну вартість періодично коригують відповідно до індексів, які затверджуються в установленому порядку.

Приклад оцінки вартості будівлі Потрібно визначити вар­тість приміщення для утримання корів, введеного в експлуатацію у 1982 р. Вартість обладнання розраховують окремо.

Розмір приміщення у плані - 78 м х 12 м. Площа будівлі в осях - 936 м2. Висота стін -Зм, товщина - 1,5 цеглини. Фундамент:

глибина - 1,2 м, товщина - 0,5 м. Будівельні конструкції:

- фундамент - стрічковий бутобетонний;

- стіни - цегляні;

- вікна, двері, ворота - дерев'яні;

- перекриття - дерев'яні балки, опори, прогони, дошка;

- покрівля - азбестоцементні листи;

- утеплювач — мінерало-ватні плити;

- підлога - бетонна і дощата. Порядок розрахунку наведено у таблиці 1.

  1. Розрахунок відновної вартості та фізичного зносу будівлі

Конструктивні елементи

Вартість станом на

ом на

Питома

вага у будівлі, %

Фізичний знос,

%

Величина

середньо­зва­женого зносу, %

1984 р.,з ураху­ванням структур­них коефіцієнтів витрат, руб.

1.01. 1999р.

грн.

Фундамент

7453

35029

9,2

ЗО

2,8

Стіни, перегородки

15243

71642

18,8

35

6,6

Перекриття

21490

101003

26,4

35

9,2

Покрівля

9643

45322

11,9

40

4,8

Підлога

13500

63450

16,6

45

7,5

Вікна, двері, ворота

8013

37661

9,9

35

3,5

Оздоблення та інші елементи

1012

4756

1,2

40

0,5

Внутрішня сітка

4874

22908

6,0

35

2,1

Всього

81228

381771

100

X

37,0

Вартість приміщення за конструктивними елементами та буді­вельними роботами визначають за даними, наведеними у додатку 2. Фізичний знос кожного конструктивного елемента встанов­люють під час обстеження приміщення, використовуючи дані дода­тків 3-25.

Сумарна вартість конструктивних елементів, збільшена на ко­ефіцієнт земляних робіт, накладних витрат і планових нагрома­джень та прив'язки будівельно-монтажних робіт до місцевих умов будівництва, становитиме загальну вартість будівлі у цінах 1984 р.

У подальших розрахунках за даними постанов Кабінету Міні­стрів України щодо індексації вартості основних засобів у 1992 -1996 рр. та коригуючих індексів зміни цін за період з 1.10.1995 до періоду оцінки обчислюють відновну вартість будівлі.

За питомою вагою окремих конструкцій у вартості будівлі та їх фізичного зносу, встановленого за результатами обстежень, ви­значають фактичний фізичний знос будівлі в цілому. Коефіцієнт придатності будівлі визначають за формулою:

Кпр = 1 - Кфз ,

де Кпр - коефіцієнт придатності будівлі;

Кфз - коефіцієнт фізичного зносу будівлі, розрахова­ний за результатами обстежень.

Оціночну вартість будівлі визначають множенням відновної вартості на коефіцієнт придатності за формулою:

Воц = Ви х Кпр,

де Воц - оціночна вартість приміщення;

Вв - відновна вартість приміщення.

При фізичному зносі, приміщення 37 % коефіцієнт придатності становитиме 0,63:

Кпр = 1 - 0,37 = 0,63.

За даними розрахунків визначають оціночну вартість будівлі станом на 1 січня 1999 року:

Воц = 381771 грн. х 0,63 =240516 грн.

Соседние файлы в папке оцінка студент