Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
9
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
33.28 Кб
Скачать

5.7. Рекомендовані теми рефератів

1. Сутність та функції застави в процесі банківського кредитування.

2. Організаційно-правовий механізм банківської застави.

3. Заставна експертиза та критерії прийнятності заставного майна.

4. Застава як спосіб зниження кредитного ризику банку.

5. Роль оцінки вартості застави в процесі управління кредитним ризиком банку.

6. Завдання та процедура моніторингу вартості застави.

7. Ризик застави: сутність та види.

8. Методи ідентифікації та управління ризиком застави.

9. Рейтинг заставного майна.

10. Заставна політика банків: основні задачі та принципи реалізації. 11. Заставний портфель банку та способи управління ризиком заставного портфеля банку.

11. Особливості методології оцінки вартості застави банківських кредитів в Україні та світовий досвід.

12.Правове регулювання оцінки майна та майнових прав в Україні.

13. Механізм та основні задачі банківської акредитації оціночних компаній

14. Характеристика етапів проведення незалежної оцінки майна.

15. Критерії підбору та порядок банківської акредитації незалежних оцінювачів майна.

16. Характеристика ринку нерухомого майна України.

17. Ринкова вартість нерухомості та фактори динаміки її рівня в Україні.

 1. Методологічні засади оцінювання майна. База оцінки.

 2. Характеристика процесу оцінки майна на основі витратного підходу.

 3. Доходний підхід до оцінки майна: сфера та особливості застосування.

 4. Дисконтування грошових потоків та його роль в оцінці бізнесу.

 5. Методологічні засади оцінювання земель сільськогосподарського призначення.

 6. Функції вартості грошей у часі та їх роль в практичній оцінці майна.

 7. Методологічні підходи та методи оцінювання нерухомості.

 8. Роль застави та заставної вартості у кредитному процесі.

 9. Роль оцінки застави у кредитному процесі.

 10. Ліквідаційна вартість: порядок обчислення та роль у кредитному процесі

 11. Методологічні підходи та методи оцінювання бізнесу

 12. Принципи оцінювання майна та їх практичне значення.

 13. Аналіз найкращого і найефективнішого використання нерухомого майна.

 14. Загальні положення затратного методу оцінювання нерухомості.

 15. Оцінювання нерухомості методом порівняння продажів.

 16. Методи та процедура оцінки цілісних майнових комплексів.

 17. Методичні засади оцінки земельних ділянок, що містять земельні поліпшення.

 18. Основні вимоги до оформлення звіту про оцінку майна та його характеристика.

Починаючи роботу над рефератом, студент має ознайомитися з літературою з теми дослідження, ретельно вивчити висвітлення її в підручниках, навчальних посібниках, словниках, економічних журналах і конспекті лекцій. Поради щодо добору літератури можна отримати у викладача, який читає курс лекцій, а також у працівників бібліотеки.

Для написання реферату студент має вивчити нормативні й методичні документи Національного банку України та комерційних банків, які стосуються теми реферату.

Цитати і статистичні дані, подані в тексті реферату, повинні мати посилання на першоджерела.

Реферат має включати наступні основні елементи:

Вступ

1. Теоретичні положення теми роботи, зокрема проблемні та дискусійні питання.

2. Аналіз діючої практики роботи банків (інших ланок кредитної системи) на ділянці, яка відповідає темі дослідження.

3. Розробка та обґрунтування рекомендацій щодо поліпшення окремих сторін діяльності банків або інших об’єктів дослідження.

Висновок

У кінці реферату додається список використаної літератури в алфавітному порядку із зазначенням прізвища та ініціалів автора, повної назви джерела, місця видання, назви видавництва, року видання, кількості сторінок.

Реферат має бути виконаний шрифтом Times New Roman,14, інтервал 1,5 без скорочення термінів (крім загальновизнаних). Сторінки треба пронумерувати й залишити поля для зауважень рецензента. На останній сторінці студент зазначає дату закінчення реферату і ставить свій підпис.

Обсяг реферату не повинен перевищувати 20 сторінок.

Соседние файлы в папке оцінка студент