Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
9
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
367.62 Кб
Скачать
  1. Платежі до фонду соціального захисту інвалідів

Кошти фонду соціального захисту інвалідів формуються за рахунок державного бюджету та штрафних санкцій, встановлених для підприємств. Для різних джерел формування доходів фонду встановлено і різні напрямки їх використання. Так, кошти, що передаються до Фонду з державного бюджету, використовуються на оплату автомобілів та крісел-колясок для інвалідів, протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації, путівок на санаторно-курортне лікування, надання матеріальної допомоги, виплати грошових компенсацій та інших соціальних виплат, передбачених чинним законодавством.

Суми штрафних санкцій, що надійшли до Фонду від підприємств використовуються на фінансування заходів щодо соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної та професійної реабілітації інвалідів; надання цільової позики на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів; фінансування витрат на професійне навчання непрацюючих інвалідів.

Для підприємств незалежно від форми власності і господарювання встановлюється норматив робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків від загальної чисельності працюючих, а якщо працює від 15 до 25 чоловік - у кількості одного робочого місця.

У разі незабезпечення зазначених нормативів такі підприємства щороку сплачують відповідним відділенням Фонду України соціального захисту інвалідів штрафні санкції, сума яких визначається у розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві за кожне робоче місце, не зайняте інвалідом.

Сплату штрафних санкцій підприємства здійснюють за рахунок прибутку, який залишається в їх розпорядженні не пізніше 15 квітня року, що настає за звітним.

  1. Економічні теорії в податковій сфері

  1. Ухилення від податків: поняття, чинники, методи

Однією з характерних рис оподаткування є його примусовість, саме тому, платник податку, у свідомості якого власні економічні інтереси переважають над загальнодержавними інтересами, різними шляхами намагається мінімізувати суму сплачуваних податків. Повна чи часткова несплата податків може здійснюватись як легально, тобто з використанням особливостей чинного законодавства, так и нелегально, тобто з порушенням норм закону.

В укр економічній реальності поки що не склалася усталена термінологія щодо цих явищ. Так, термін “ухилення”, податковими органами використовується як для легальної, так і нелегальної мінімізації податків. В свою чергу, економісти пропонують законне зменшення податків називати терміном “податкова оптимізація” чи “податкове планування”, а незаконне – саме терміном “ухилення”. Проблема ухилення від податків в У набула масового характеру (по деяких оцінках 40-50% ВВП перебуває в тіні, тобто не оподатковується). Тому цій проблемі приділяється дуже багато уваги.

Слід зазначити, що можливості ухилення для різних податків є різними, в залежності від механізму визначення платників, ставок і об”єктів оподаткування по тих чи інших податках. Залежність тут слідуюча: 1) при визначенні суб”єкта оподаткування менша зацікавленість в ухиленні виникає в тому випадку, якщо платник податку і носій податкового тягаря цього податку не співпадають (класичний приклад – непрямі податки); 2) при визначенні ставок оподаткування – тяжче ухилитись від податків, ставки по яких визначені у твердих сумах, а не в процентах до вартісного обсягу; серед процентних ставок лідером щодо ухилення є податки з диференційованими ставками по різних групах товарів чи платників, або прогресивні в залежності від обсягу доходу, в той час як універсальні ставки зменшують можливості для ухилення; 3) щодо об”єкта оподаткування – при визначенні останнього у кількісних показниках (у фіз вимірі) ухилитись досить важко від оподаткування. Якщо ж об”єкт визначається у вартісному вимірі, то чим складнішим є механізм підрахунку, тим легше ухилитись від цього податку.

Так, якщо розглядати діючу податкову систему в У, важче за все ухилитись від сплати прямих реальних податків, об”єктом оподаткування яких виступає земля, рухоме або нерухоме майно, які приховати неможливо (наприклад, в У це – податок на землю, фіксований с/г податок, податок з власників транспортних засобів).

Слідуючу групу становлять непрямі податки. І хоча серед західних економістів ці податки вважаються малопридатними для ухилення, винахідливі укр підприємці, розглядаючи суми непрямих податків як власні доходи, а не як надбавку держави до ціни відповідних товарів, винайшли досить багато методів зменшення відрахувань до бюджету по цих податках. В першу чергу, це стосується ПДВ, оскільки його ставки визначені в % до вартісного обсягу. Це надає можливість за допомогою заниження обсягів реалізації або завищення обсягів купівлі зменшувати надходження до бюджету. Що ж стосується таких непрямих податків, об”єкти оподаткування по яких визначені у кількісному (фізичному) вимірі, а ставки - у твердих сумах та є диференційованими по групах товарів (наприклад, мито по підакцизних товарах та акцизний збір по більшості товарних позицій), шляхом для ухилення є або видання одного товару під виглядом іншого (якщо ставки по них суттєво відрізняються), або приховування від легального обороту цих товарів (контрабанда, готівкові розрахунки, тощо), що створює додаткові труднощі щодо ухилення.

Лідером щодо можливостей ухилення від сплати є прибуткові податки, що пов”язано з всіма трьома чинниками: платник і носій по цих податках співпадає, ставки визначені в процентах до вартісних показників, до того ж об”єкт оподаткування не є простим до обчислення, особливо це стосується податку на прибуток підприємств. Єдине виключення щодо можливостей ухилення може становити прибутковий податок з найманих громадян, платником якого визначено бухгалтерію підприємства або установи, де праціює цей громадянин.

Оскільки ухилення від сплати податків обумовлене різними чинниками, існують різні шляхи мінімізації цієї проблеми. Серед економічних – це створення такої податкової системи, яка надто високим рівнем оподаткування не зацікавлювала б більшість платників у зменшенні сплачуваних податків. Серед організаційних – створення ефективної і компетентної податкової служби. Серед політичних – максимальна відкритість уряду щодо шляхів витрачання коштів податкоплатників та існування суспільного консенсусу щодо напрямків використання бюджетних коштів. Серед морально-етичних – виховання у платників патріотичних почуттів щодо почесного обов”язку утримувати державу, тощо. Одним із заходів боротьби з ухиленням від оподаткування виступають заходи карно-репресивного характеру, які передбачають адміністративну, фінансову та кримінальну відповідальність для порушників податкового законодавства.

В залежності від методів ухилення від оподаткування можна класифікувати їх за слідуючими ознаками:

  • нелегальна діяльність з виробництва товарів та надання послуг (тобто тіньова економіка);

  • приховування об”єктів оподаткування в межах легальної діяльності;

  • фальсифікація обліку;

  • маскування дійсних ситуацій іншими фіктивними юридичними ситуаціями;

  • неумисні правопорушення і помилки.

Соседние файлы в папке Подт кодекс