Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тренинг / ’७¨­£ / â७¨­£ ¤®ª-⨠žà ®á®¡¨.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
4.49 Mб
Скачать

7. Особливі умови

7.1. Банк повідомляє Клієнта про внесення змін та/або доповнень до діючих Тарифів Банку шляхом розповсюдження цих змін через дошки об’яв в операційних приміщеннях, касах Банку та вкладанням форм змінених Тарифів Банку у абонентські скриньки Клієнта в Банку або іншим узгодженим Сторонами способом, не пізніше ніж за 20 календарних днів до вступу в силу цих змін.

7.2. Діючі Тарифи Банку змінюються у разі прийняття Банком нових Тарифів Банку. Клієнт, при незгоді зі зміною діючих Тарифів, зобов’язаний письмово повідомити про це Банк, не пізніше ніж за 5 календарних днів до вступу в силу цих змін, для вирішення питання про розірвання Договору і закриття рахунку(ів). Проведення клієнтом операції по рахунку(ів) після вступу в силу змінених/нових Тарифів Банку, підтверджує його згоду зі зміненими/новими Тарифами.

7.3. У випадках, передбачених нормативно-правовими актами НБУ, номер рахунку(ів) може бути змінено. Сторони погодились, що у випадку зміни рахунку(ів)додаткова угода до цього Договору не укладається, а відповідні зміни до цього Договору вступають в силу з дати, зазначеній у повідомленні Банкупро зміну рахунку(ів). Зазначене повідомлення передається Клієнтушляхом надсилання Банкомрекомендованого листа не пізніше ніж за5робочих днів до дня вступу в силу змін. Сторони досягли згоди, що датою, з якої починається відлік зазначеного вище п’ятиденного строку, вважається дата, зазначена на квитанції, яка надається Банкувідділенням зв’язку при відправленні листа.

8. Строк дії договору

8.1. Цей Договір укладений на невизначений строк та набуває чинності з дня його укладання в письмовій формі.

8.2. Дія Договору припиняється за згодою Сторін або у випадках, передбачених чинним законодавством України та/або цим Договором.

9. Порядок закриття рахунків

9.1. Рахунок(ки) Клієнта закривається у наступних випадках: за заявою власника рахунку(ів); за рішенням органу, що згідно з чинним законодавством України здійснює функції по ліквідації або реорганізації юридичної особи; на підставі відповідного рішення суду; в інших випадках, передбачених чинним законодавством України або цим Договором.

9.2. Якщо протягом 12 місяців з дня відкриття рахунку(ів) або протягом 12 місяців з дати останньої операції відсутні будь-які операції за рахунком(ами), Банк має право відмовитися від Договору або обслуговування окремого рахунку Клієнта, при цьому рахунок(ки) Клієнта закривається. Банк і Клієнт домовились про наступні наслідки відмови Банку: Банк має право закрити рахунок(ки) на 20-ий календарний день з дня відправлення Клієнту повідомлення про закриття рахунку(ів). При наявності залишку коштів на рахунку(ах) Клієнта,вони перераховуються на банківський рахунок з обліку заборгованості Банку за недіючими рахунками та за вимогою передаються Клієнту у порядку, визначеному чинним законодавством.

9.3. У разі закриття рахунку(ів) Клієнта, Банк подає відомості про це в електронному вигляді засобами електронної пошти НБУ до органів Державної податкової служби протягом трьох робочих днів, включаючи день закриття, з використанням засобів захисту інформації НБУ.

9.4. У випадку закриття окремого рахунку Клієнта цей Договір вважається Сторонами розірваним щодо такого рахунку з моменту його закриття. З дати закриття останнього із рахунків Клієнта, відкритих відповідно до умов цього Договору, Договір вважається таким, що втратив чинність.