Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Учебник учет в банках

.pdf
Скачиваний:
31
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
4.15 Mб
Скачать

Звіт про власний капітал

Звіт про власний капітал

— це фінансовий звіт, який відображає зміни та рух капіталу за звітний рік

Залишок на початок року

±Коригування:

зміна облікової політики

виправлення помилок

Скоригований залишок на початок року

±Переоцінка цінних паперів на продаж

±Переоцінка необоротних активів

±Переоцінка за операціями хеджування

±Курсові різниці

±Переоцінка інвестицій в асоційовані компанії

±Відстрочені податки

±Чистий прибуток / збиток за звітний період

Розподіл прибутку

+Внески учасників (емісія акцій)

±Вилучення капіталу (викуп, продаж акцій)

±Капітал, отриманий у результаті об’єднання

Разом зміни в капіталі

=Залишок на кінець року

471

Нова структура Звіту про капітал

 

 

Належить акціонерам

 

 

 

 

 

материнського банку

 

 

 

Примітки

 

 

 

 

Часткаменшості

Усьоговласного капіталу

Рядок

статутнийкапітал

резервніта інші банкуфонди примітка( 27)

нерозподілений прибуток

усього

 

Найменування статті

 

 

 

 

 

 

16

Залишок на кінець дня

 

 

31.12 попереднього року

 

17

Скоригований залишок на

 

 

початок звітного року

 

18

Цінні папери в портфелі

9

 

банку на продаж

 

19

Основні засоби та немате-

 

 

ріальні активи

 

20

Результат переоцінки за

 

 

операціями хеджування

 

21

Накопичені курсові різниці

27

 

 

 

22

Відстрочені податки

32

 

 

 

23

Чистий дохід/(збиток), що

 

 

визнаний безпосередньо у

 

 

складі власного капіталу

 

24

Прибуток/збиток за рік

 

 

 

 

25

Усього доходів/(збитків) за

 

 

рік

 

26

Емісія акцій

26

 

 

 

27

Власні акції, викуплені в

 

 

акціонерів:

 

28

Об’єднання компаній

 

 

 

 

29

Дивіденди, за якими прий-

35

 

няторішеннящодовиплати

 

30

Залишок на кінець дня

 

 

31.12 звітного року

 

472

Примітки до фінансової звітності

У примітках до фінансових звітів слід розкривати інформа-

цію, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності.

Примітки до фінансової звітності

— сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію, обґрунтованість статей фінансових звітів,

— інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами)

Розкривають таку інформацію

склад:

активів та пасивів;

доходів і витрат;

позабалансових зобов’язань;

операцій із довірчого управління

основні принципи і методи облікової політики банку (материнського банку) та її зміни протягом звітного періоду

іншуінформацію, розкриттяякоївимагається П(С)БОтаМСФЗ, у тому числі — політика управління фінансовими ризиками:

кредитним;

ринковим (процентним, валютним, іншими ціновими);

ліквідності;

географічним

473

Примітки до фінансової звітності

Примітки

є невід’ємною складовою фінансової звітності;

складаються на підставі даних бухгалтерського обліку:

синтетичного,

аналітичного.

Облікова політика банку — це сукупність визначених у межах законодавства України:

принципів,

методів,

процедур,

що використовуються банком для складання та подання фінансової звітності.

Банки висвітлюютьобранунимиобліковуполітикучерез опис:

принципів обліку статей звітності;

методів оцінки окремих статей звітності;

фактів, що стосуються змін в обліковій політиці.

МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття»

«Організація зобов’язана розкривати інформацію, що дає змогу користувачам її фінансової звітності оцінювати:

характер,

ступінь

ризиків, на які наражається компанія станом на звітну дату»

Кредитний ризик

Ринковий ризик

Ризик ліквідності

Валютний ризик

Процентний ризик

Інший ціновий ризик

474

Примітки до фінансової звітності

Ризики: МСФЗ 7

Кредитний ризик — ризик того, що одна сторона фінансового інструмента буде причиною фінансових збитків іншої сторони внаслідок неспроможності виконатизобов’язання.

Ризик ліквідності — це ризик того, що суб’єкт господарювання зіткнеться з труднощами виконання зобов’язань, пов’язаних з фінансовим зобов’язанням.

Ринковий ризик — це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту будуть коливатися внаслідок змін цін на ринку.

Ринковий ризик включає три типи ризиків:

1)валютний ризик,

2)процентний ризик,

3)інший ціновий ризик.

Валютний ризик — це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту будуть коливатися внаслідок змін курсів обміну валют.

Процентний ризик — ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту будуть коливатися внаслідок змін ринкових процентних ставок.

Інший ціновий ризик — ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту будуть коливатися внаслідок змін цін на ринку (інших, ніж ті, що виникли внаслідок процентного ризику або валютного ризику), незалежно від того, чи були такі зміни викликані факторами, специфічними для окремого фінансового інструменту або його емітента, чи факторами, що впливають на всі фінансові інструменти, за якими здійснюється торгівля на ринку.

475

Примітки до фінансової звітності

Ризики: МСФЗ 7

Для кожного виду ризику, пов’язаного з ФІ, компанія повинна готувати в примітках:

Розкриття якісного характеру

Розкриття кількісного характеру

Розкриття якісного характеру

Доступність ризику та причини його виникнення

Мету, політикуіпроцедури упитаннях управлінняризиком;

Методи, що використовуються для оцінювання ризику

Будь-які зміни у зазначеному вище порівняно з минулим періодом

Розкриття кількісного характеру

1. Узагальнені кількісні дані щодо доступності ризику станом на звітну дату. Це розкриття має базуватися на інформації, наданій внутрішніми каналами ключовому управлінському персоналу, наприклад раді директорів або

генеральному директору

2. Інформацію, що вимагається МСФЗ 7

3. Концентраціюризиків

476

Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

(постанова Правління НБУ від 27.12.2007 р. № 480)

Розкриття інформації про фінансові ризики — примітка 37

Кредитний ризик — за борговими фінансовими активами:

класифікація за кредитним рейтингом;

класифікація за рівнем знецінення: ― незнецінені,

― фінансові активи зі зміненими умовами, ― прострочені, але незнецінені — за строками затримки пла-

тежів,

знецінені на індивідуальній основі — за строками затримки платежів,

інші;

інформація щодо динаміки резервів;

інформація щодо забезпечення.

Кредитний ризик:

цілі, політика і процеси управління кредитним ризиком;

методи оцінювання ризику.

Ринковий ризик:

1. Валютний ризик:

аналіз ризику за валютами;

аналіз чутливості за валютамиза умовизміникурсуна±5 %: ― курс на звітну дату, ― середньозважений курс.

2. Процентний ризик:

за строками активів та зобов’язань;

середньозважені процентні ставки за валютами і статтями.

3. Інші цінові ризики:

кількісні дані;

методи оцінювання ризику;

аналіз чутливості.

Географічний ризик:

за видами активів і зобов’язань за країнами (Україна, ОЕСР, інші країни);

методи оцінювання ризику;

аналіз географічної концентрації.

477

Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України

(постанова Правління НБУ від 27.12.2007 р. № 480)

Розкриття інформації про фінансові ризики — примітка 37

Ризик ліквідності:

аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення за статтями:

— на вимогу ― 1—3 місяці; ― 3—12 місяців;

― 12 місяців — 5 років; ― більше 5 років;

аналіз фінансових активів і зобов’язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за статтями;

розрахунок чистого розриву та сукупного розриву.

Розкриття інформації про показники діяльності

Регулятивний капітал.

Адекватність регулятивного капіталу.

Співвідношеннярегулятивного капіталудосукупнихактивів.

Поточна ліквідність.

Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента.

Великі кредитні ризики.

Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру.

Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам.

Рентабельність активів.

Кредитні операції за категоріями кредитного ризику (стандартні, під контролем, субстандартні, сумнівні, безнадійні) та резерви за ними.

Чистий прибуток на одну просту акцію.

Сума сплачених дивідендів за рік на одну просту акцію та на привілейовану акцію.

Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10 % і більше статутного капіталу банку.

478

Порядок подання й оприлюднення звітності

Подання

фінансової

звітності

Затвердження

фінансової

звітності

Оприлюднення

фінансової

звітності

Адресати:

органам управління;

трудовим колективам;

власникам (засновникам);

Іншим користувачам.

Терміни:

квартальна — до 25 числа;

річна — до 20 лютого;

консолідована — до45 днів(квартальна)

до 15.04 (річна)

Підписи:

Керівник підприємства.

Головний бухгалтер

Затверджується — відповідні органи управління банком (збори акціонерів). Оформляється — актом (протоколом)

Офіційне подання до:

НБУ,

Держкомстату,

ДПА, за необхідності

Фонду держмайна,

ДКЦПФР тощо.

Офіційна публікація у ЗМІ:

квартальна: протягом місяця після закінчення кварталу

річна: до 1.06

Після перевірки та підтвердження зовнішніми аудиторами

479

Основні підходи до складання консолідованої фінансової звітності

Материнський банк — банк, що здійснює контроль за учасникамигрупи(якиймаєдочірнікомпанії).

Дочірня компанія (підприємство) – компанія, що контролюєтьсяіншоюкомпанією.

Контроль передбачає, що материнська компанія (банк) прямо абочерез дочірні компанії:

1)володієбільше ніж50 % голосів об’єктаінвестування;

2)володієменше ніж50 % голосів об’єктаінвестування, алемає:

частку управлінських голосів у компанії, що перевищує 50 %

завдяки угодам зіншими інвесторами;

право визначати фінансову та операційну політику підприємствазгідноз установчими документами;

право призначати або звільняти більшість членів ради директорівабоаналогічногокерівногоорганукомпанії;

право визначального голосу в раді директорів або аналогічномукерівномуорганe компанії.

Група— материнський банкта всійогодочірнікомпанії.

Консолідовані фінансові звіти — фінансові звіти групи, подані якфінансовізвітиоднієї економічної одиниці.

Консолідація передбачає:

заміну «первісної вартості інвестиції» у звітності материнськогобанку

вартістю тих активів і зобов’язань дочірньої компанії, якими вінволодіє,

залишком гудвілу, що виник надатупридбання;

включення у склад нерозподіленого прибутку материнського банку його частки у прирості чистих активів дочірньої компанії з дати придбання.

Гудвіл при консолідації — перевищення вартості придбання над часткою материнського банку в справедливій вартості придбанихідентифікованихактивівта зобов’язань надатупридбання.

480