Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Праграма ДЗІЦЯЧАЯ ЛІТАРАТУРА.doc
Скачиваний:
102
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
322.56 Кб
Скачать

Тэма 8. Жанр ілюстрацыі ў дзіцячай кнізе. Сучасныя перыядычныя выданні для дзяцей

Дзіцячая кніга ў эстэтычным і маральным выхаванні чытача. Роля мастацкага афармлення кнiгі для дзяцей. Ілюстрацыя як сродак актыўнага ўспрымання і засваення літаратурнага твора.

Ілюстрацыя ў букварах і азбуках XVII – XIX ст.

Дзіцячая ілюстраваная кніга XX ст. Мастакі-ілюстратары беларускай дзіцячай кнігі. Удзел у афармленні выданняў для дзяцей Т. Беразенскай, Я. Зельскай, Я. Куліка, Я. Ларчанкі, А. Лось, Н. Паплаўскай, Н. Селяшчук, У. Пашчасцева, А. Аблажэя. Пошукі мастацкай выразнасці, адлюстраванне прыгажосці, багацця фарбаў роднай прыроды. Традыцыі і наватарства ў творах сучасных мастакоў-ілюстратараў.

Рускія мастакі-ілюстратары дзіцячай кнігі У. Лебедзеў, Я. Чарушын, В. Канашэвіч, Я. Рачоў, А. Пахомаў, Ю. Каровін, У. Суцееў, М. Папоў, А. Траўгот і В. Траўгот, В. Фаміна, І. Алейнікаў, В. Мілашэўскі, А. Кошкін, А. Пуставіт, І. Аляксандраў, С. Кавалёў, Л. Уладзімірскі, А. Дугін, Г. Юдзін, Д. Герасімава і інш. Выкарыстанне прыёмаў жывапісу, графікі, узаема-дзеянне мастацтва кінематаграфіі і мультыплікацыі. Пошукі мастацкай выразнасці зарубежнымі мастакамі-ілюстратарамі дзіцячай кнігі Доктарам Зюссам, К. Грынвей, Д. Смітам, А. Ракхамам, Д. Груэлем, Г. Дарэ. Неабходнасць асэнсавання гісторыі, тэорыі і практыкі дзіцячай ілюстраванай кнігі, дыскусіі аб яе развіцці, арганізацыя рэгіянальных і міжнародных сімпозіумаў.

Перыядычны друк для дзяцей на сучасным этапе. Выданне часопісаў “Вясёлка”, “Пралеска”, “Рюкзачок”, “Мишутка”, “Лесавік”. Асноўныя раздзелы, тэматыка, жанравая разнастайнасць. У. Ягоўдзiк – заснавальнік і рэдактар “Лесавіка”, рэдактар газеты “Дзеці і мы”. Педагагічная накіраванасць газеты “Раніца”. Выданне русскіх часопісаў “Мурзилка”, “Весёлые картинки”, “Трамвай”: чытацкае прызначэнне, змест, афармленне, жанравая разнастайнасць.

Інфармацыйна-метадычная частка літаратура

Асноўная:

 1. Арзамасцева, И.Н., Николаева, С.А. Детская литература: Учебник для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / И.Н.Арзамасцева, С.А.Николаева. – М.: Издательский центр «Академия»; Высшая школа, 2012.

 2. Бахтин, В.В. От былины до считалки. Рассказы о детском фольклоре / В.В.Бахтин. – Л.: Детская литература, 1988.

 3. Беларуская дзiцячая лiтаратура : Хрэстаматыя : вучэбны дапаможнiк для педагагiчных спецыяльнасцей ВНУ / аўт.- уклад. М.Ф. Шаўлоўская. – Мiнск : Юнипресс, 2005. – 688 с.

 4. Беларуская дзіцячая літаратура: вучэб. дапам. / А.М. Макарэвіч [і інш.]; пад агул. рэд. А.М. Макарэвіча, М.Б. Яфімавай. – Мінск : Вышэйшая школа, 2008. – 687 c.

 5. Беларуская дзіцячая літаратура: Хрэстаматыя / Склад. М.Б. Яфімава, В.М. Ляшук. – Мінск : Вышэйшая школа, 2003. – 638 c.

 6. Беларуская дзіцячая літаратура; Пад агул. рэд. М.Б. Яфімавай, М.М. Барсток : Вучэб. дапам. / М.Б. Яфімава, М.М. Барсток, Э.С. Гурэвіч і інш. – Мінск : Вышэйшая школа, 1980. – 350 с.

 7. Брандис, Е.П. От Эзопа до Д. Родари. Зарубежная литература в детском и юношеском чтении / Е.П.Брандис. – М.: Высшая школа, 1980.

 8. Будур, Н.В., Иванова, Э.И. Зарубежная детская литература / Н.В.Будур, Э.И.Иванова. – М.: Просвещение, 2000.

 9. Козак, О.Н. Считалки, дразнилки, мирилки и прочие детские забавы / О.Н.Козак. – С.-Пб.: Союз, 1998.

 10. Кузнецова, Н.И., Мещерякова, М.И., Арзамасцева, И.Н. Детские писатели. Справочник для учителей и родителей / Н.И.Кузнецова, М.И.Мещерякова, И.Н.Арзамасцева. – М.: Высшая школа, 1995.

 11. Марціновіч, А. Святло чароўнага ліхтарыка : Выбран. старонкі гісторыі белар. дзіцячай літаратуры : Дапам. для педагогаў дашк. устаноў: У 2 кн. / А. Марціновіч. – Мінск : Нар. асвета, 1998.

 12. Померанцева, Э.В. Русская устная проза / Э.В.Померанцева. – М.: Просвещение, 1985.

 13. Светловская, Н.Н., Пиче-Оол, Т.С. Обучение детей чтению: Детская книга и детское чтение / Н.Н.Сетловская, Т.С.Пиче-Оол. – М.: Издательский центр «Академия», 1998.

Дадатковая

 1. Арабей, Л.Л. Стану песняй ...: Жыццё і творчасць Цёткі / Л.Л. Арабей. – Мінск : Маст. літ., 1990. – 268 с.

 2. Васючэнка, П. Сучасная беларуская драматургія / П. Васючэнка. – Мінск : Маст. літ., 2000. – 158 с.

 3. Гурэвіч, Э.С. Янка Маўр : нарыс жыцця і творчасці / Э. С. Гурэвіч ; рэд. П.К. Дзюбайла; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы. – 2-е выд., дап. – Мінск : Бел. навука, 2004. – 148 с.

 4. Дыдактычны матэрыял па беларускай дзіцячай літаратуры : вучэбна-метадычны дапаможнік / М.Ф. Шаўлоўская. – 3-е выд. – Мінск : БДПУ, 2007. – 82 с.

 5. Марціновіч, А.А. Творчасць Георгія Марчука / А.А. Марціновіч // Беларуская мова і літаратура. – 2011. – № 1. – С. 49 – 55.

 6. Марціновіч, А. Чуе сэрцам, ацэньвае сэрцам (пра творчасць А. Масла) / А. Марціновіч // Маладосць. – 2011. – № 3. – С. 97 – 109.

 7. Марчанка, С.М. Васіль Вітка : нарыс жыцця і творчасці / С.М. Марчанка. – Мінск : Маст. літ., 1985. – 187 с.

 8. Несцяровіч, В.Б. Бацькаў дар (творчасць Алеся Якімовіча) / В.Б. Несцяровіч // Пачатковая школа. – 2009. – №1. – С. 45 – 47.

 9. Несцяровіч, В.Б. Дзівоснае – побач з намі (пра пісьменніка Уладзіміра Ягоўдзіка) / В.Б. Несцяровіч // Пачатковая школа. – 2006. – №2. –С. 38–40.

 10. Несцяровіч, В.Б. Свет гармоніі і прыгажосці ў творах Васіля Віткі / В.Б. Несцяровіч // Роднае слова. – 2011. – № 5. – С. 12 – 18.

 11. Трафімчык, А.В. Беларуская дзіцячая драматургія / А.В. Трафімчык. – Мінск : Ковчег, 2012. – 127 с.

 12. Яфімава, М.Б. Цэлы свет – дзецям : Творчы партрэт Янкі Маўра / М.Б. Яфімава. – Мінск : Выдавецтва БДУ, 1983. – 136 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.