Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

kult_mov

.pdf
Скачиваний:
6
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.34 Mб
Скачать

Основикультуримовлення__________________________________________________

141

1.Для організації ділової гри група формулює певну проблему для ділових переговорів. Потім студенти розбиваються на дві підгрупи – «ділові делегації», кожна з яких формулює свої пропозиції щодо розв’язання визначеної проблеми з урахуванням інтересів своєї «фірми». Під час «проведення переговорів» представники делегацій, переконуючи партнерів у правильності своєї позиціїтаїївигідностідляпротилежноїсторони,намагаютьсязнайтивирішенняпроблеми,яке будевлаштовуватипрацівниківобохфірм.

2.Студентам пропонується обрати якусь актуальну для них ділову проблему, а потім організувати її колективне обговорення здотриманням норм ділового етикету. Після обговоренняпідбиваютьсяколективніпідсумки,наскількиуспішновдалосявиконатизавдання.

3.«Доброволець» сідає на стілець перед аудиторією, а решта студентів чесно й відверто розповідає йому, що вони про нього думають, які його якості їм подобаються, а які, навпаки, не подобаються, які зміни в зовнішності чи поведінці були б для нього доцільні. Потім цей «доброволець» ділиться своїми враженнями від оцінки його якостей, пояснює, з якими з них він погоджується,азякими– ні.

4.Групаобираєдекількастудентів,якібудуть«організаторами»співбесідидляприйомуна роботу. Решта студентів по черзі «братиме участь» у співбесіді. Потім організовується колективнеобговореннязатакимипитаннями:Чивпоралисязісвоїмзавданням«організатори» співбесіди? Хто зі студентів – «кандидатів на посаду» – був найбільш переконливим? Які дії учасниківнайбільшесподобалисяйчому?Зякимидіяминеможнапогодитисяйчому?

5.Студентська група поділяється на мікрогрупи. Кожна з них готує відповідь на таке питання: Які заходи ви рекомендували бдля PR-кампанії? Потім спільно обговорюється, які пропозиціїбулинайбільшцікавимийперспективними.

Питаннядлясамоконтролютазавдання

142

_______________________________________________________________ПасинокВ.Г.

1.Учомуполягаєсутністьділовогоспілкування?Чимділовеспілкуваннявідрізняєтьсявід побутового?

2.Схарактеризуйтеструктуруділовогоспілкування.

3.Щотаке«управлінськаінформація»?Якігрупиінформаціївонавключає?

4.Визначтеосновнівимогидоучасниківділовогоспілкування.

5.Розкрийте значення понять «етикет» і «діловий етикет». Як пов’язані між собою культурамовленняйділовийетикет?

6.Щотакемовленнєвийетикетіякіфункціївінвиконує?

7.Схарактеризуйтеособливостідипломатичногопротоколу.

8.Яке призначення мають переговори? Які етапи включає підготовка та проведення переговорів?

9.Якіметодипроведенняпереговоріввизначенівнауковійлітературі?Схарактеризуйте кожнийізних.

10.Розкрийте зміст поняття «імідж людини». Опишіть роль вербальних і невербальних засобівмовленнєвоїкультуриуформуванніособистісногоіміджу.

11.Щотаке«харизма»?

12.Поясніть термін «самопрезентація». Схарактеризуйте алгоритм процесу самопрезентації.

13.Якфахівцірекомендуютьготуватисядоспівбесіди?

14.Якіпорадидаютьпсихологищодоповедінкипідчаспроходженняспівбесіди?

15.Щотаке«паблікрилейшнз»(public relation,PR)?

16.Які форми ділового спілкування традиційно використовують у практиці організації

PR-акцій?

17.На окремому аркуші паперу опишіть, яку форму одягу Ви обрали б: а) для співбесіди з метою прийому на роботу; 2) для участі в переговорах; 3)для ділової вечері. Знайдіть відповідні рекомендаціїфахівцівізцьогопитанняйперевірте,наскількиправильнийвибірВизробили.

Основикультуримовлення__________________________________________________

143

18.Запишіть на диктофон текст своєї самопрезентації. Потім прослухайте запис. Які позитивнімоментиВивідзначили?ЯкінедолікиВизнайшли?

19.Організуйте свою самопрезентацію перед дзеркалом, уважно слідкуючи за своїми невербальнимивиявленнями(мімікою,жестамитощо).

20.Розробітьсценарійбудь-якоїPR-акції.

Тест«ЧиправильноВирозумієтезначенняжестів підчаспроведенняділовихпереговорів?»

Для перевірки, чи правильно Ви сприймаєте значення жестів під час ділових переговорів, оберітьіззапропонованихваріантіввідповідейті,якіВивважаєтеправильними:

1.Ваш співрозмовник сидить, відкинувшись на спинку стільця, схрестивши руки на грудях, кулакистиснуті.Він:

а)захищається; в)незручносидитьнастільці;

с)поступовопочинаєсердитисянавас.

2.Ваш співрозмовник, схоже, розслабився, він Вас майже не слухає. Поки Ви говорите, він чіпляєтьсяногоюзаніжкустільця.Він:

а)засинаєйнамагаєтьсяперемогтидрімоту; в)запаленийВашимипропозиціями; с)байдужийдоВашихпропозицій.

3.РаптовоВашспіврозмовникпідводиться,хапаєіншийстілецьтасідаєнаньоговерхи.Він використовуєйогояк:

а)щит;

144

_______________________________________________________________ПасинокВ.Г.

в)засібоборони; с)зайогодопомогоювінніби«зважує»Вашупропозицію.

4.Ваш співрозмовник підпирає рукою підборіддя, підтримуючи долонею щоку й поставивши палецьнаскроню.Він:

а)втомився; в)оцінюєВашіпропозиції; с)нудьгує.

5.ВашспіврозмовникВасслухає,апотімповертаєтьсянастільцідодверей.Вінхоче:

а)подивитисяувікно; в)розім’ятися;

с)щоббесідашвидшезакінчилася.

6.Ви помітили, що очі Вашого співрозмовника блукають кімнатою, зупиняючись то на картині,тонавікні.Цеознакатого,що:

а)йомунезручно; в)наньогосправилавраженняобстановкаофісу; с)йомувженецікаво.

7.Ваш співрозмовник нахилився вперед, він практично сидить на краю стільця. Це означає,

що:

а)Вамчасзакінчуватипромову; в)співрозмовникдужезацікавився; с)йомунезручносидіти.

8.Вашспіврозмовникрозстебнувпіджак.Цеозначає, що:

а)йомуспекотно;

Основикультуримовлення__________________________________________________

145

в)віннервує; с)вінвідчуваєдоВассимпатію,приятельськіпочуття.

9.Вашспіврозмовникзнімаєокулярийпокусуєдужку.Потімхлопаєсебепопідборіддю,встає

іпочинає ходити по кімнаті. Він дивиться перед собою, але не розглядає окремі предмети. Це означає,що:

а)вінприймаєрішення; в)він«зважує»різніможливості; с)вінхочепіти.

Ключдотексту:правильнівідповіді:

1а) Ваш слухач неусвідомлено встановив захисний бар’єр. Він відкидає те, що Ви йому говорите.

2с) Такі рухи – явна ознака байдужості. Йому зовсім не цікаво, що Ви говорите, і він намагаєтьсявлаштуватисязручніше.

3а) Стілець служить щитом. Можна вважати, що співрозмовник не приймає Вашу пропозицію.Пробуйтезастосовуватиіншийпідхід.

4в) Добра ознака. Співрозмовник серйозно обмірковує Вашу пропозицію. Він явно зацікавлений.

5 с) Слухач хоче, щоб зустріч закінчилася якомога швидше. Він зовсім втратив інтерес до Вашоїпропозиції.

6с) Ще одна ознака того, що співрозмовникові не цікаво. Якщо в цій ситуації людина не дивитьсяВамвочі,тоцяознакасвідчитьпроїїбайдужість.

7в)ВінхочеспівпрацюватизВами.

8с)Цеозначає,щоВашспіврозмовниквідчуваєсимпатію,приятельськіпочуттядоВас.

9а) Співрозмовник замислився над Вашою пропозицією. У цей момент краще дати можливістьйомуподуматийневідволікатийого.Віндостатньозацікавлений.

146

_______________________________________________________________ПасинокВ.Г.

Тест«Підготовкадоспівбесіди»

Підчаспідготовкидоспівбесідифахівцірекомендують відповістисобі натакізапитання:

1.ЯкВивикористовуєтесвоюпосмішку?

2.ЧивдаєтьсяВамстояти(сидіти)прямо?

3.ЧиєуВасзоровийконтактзіспіврозмовником?

4.ЧиневиглядаєтеВизнервованим?

5.ЯкВивикористовуєтесвоїруки?

6.ЯкВизаходитедокімнати?

7.ЧиєВашерукостисканнясильниміділовим?

8.Вистоїтенадтодалекочинадтоблизькодолюдей,ізякимирозмовляєте?

9.ЧиторкаєтесьВилюдини,колизнеюрозмовляєте?

Післяотриманнявідповідейперевірте,якцівідповідіінтерпретуютьфахівці. Позитивнісигнали:

1.Сидите(стоїте)прямо,ледьнахилившисьуперед,ізвиразомсправжньогоінтересу.

2.Підчасспілкуванняспокійнотавпевненодивитесьнаспіврозмовника.

3.Фіксуєтенапаперіключовімоментибесіди.

4.Колислухаєте,перебуваєтеу«відкритійпозі»:рукинастолі,долонівитягнутівперед.

5.Під час розмови використовуєте «відкриті жести»: руки відкриті чи підняті догори, неначеВипояснюєтеякусьдумкуколегам.

6.Посміхаєтесь,щобзнятинапруження.

Негативнісигнали:

1.Крутитесьнастільці.

2.Недивитесьнаспіврозмовника.

3.Малюєтещо-небудьнааркуші.

4.Відвертаєтесьвідпартнерапоспілкуваннюйуникаєтезустрічізнимпоглядом.

Основикультуримовлення__________________________________________________

147

5.Рукинагрудяхтаногазакладенананогу(захиснапоза).

6.Використовуєте «закриті жести» чи жести-погрози (наприклад, махаєте вказівним пальцем,щобвідстоятисвоюдумку).

7.Сидитезбайдужимвиглядом(бурчите).

148

_______________________________________________________________ПасинокВ.Г.

РОЗДІЛ4______

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯПЕДАГОГА

4.1.Специфічніособливостітафункції педагогічногоспілкування

Ефективність професійної діяльності педагога переважно визначається рівнем сформованості в нього майстерного спілкування з іншими учасниками навчально-виховного процесу. Педагогічне спілкування є різновидом ділового спілкування. Це комунікативна взаємодія викладача (вчителя) зі студентами (учнями), їхніми батьками й колегами, спрямована на оптимізацію навчально-виховної діяльності. Вона передбачає встановлення педагогом контакту заудиторією,оцінюваннянаявноїситуації,пізнанняучнів(чистудентів)іорганізаціювпливуна них, обмін інформацією, переживаннями та способами дій, а також управління власною професійною поведінкою. Причому в будь-якій ситуації, тобто коли спілкування пояснює дію, коментує її чи є наступним етапом після її здійснення, педагогічне спілкування є важливим чинником розвитку взаємовідносин учасників спілкування, джерелом їхнього самопізнання й саморегуляції.

Основикультуримовлення__________________________________________________

149

Педагогічне спілкування – це взаємодія суб’єктів педагогічного процесу, спрямована на суттєвізмінивластивостей,станівіповедінкиїїучасників.

За допомогою педагогічного спілкування здійснюється трансляція певного суспільного й професійного досвіду від викладача до тих, хто навчається, а також відбувається обмін особистісними характеристиками, пов’язаними з досліджуваними об’єктами й життям узагалі. Тому таке спілкування виконує провідну роль у формуванні особистості молодої людини, її самосвідомості, ціннісних настанов і способу життя загалом. Порівняно з іншими різновидами ділового спілкування, педагогічне спілкування має свої специфічні особливості, які виявляються, з одного боку, у забезпеченні партнерства, рівності психологічних позицій усіх його учасників, кожний із яких має сприйматися партнером як унікальна особистість із тільки їй притаманними думками, життєвими ідеалами тощо, а з другого боку – в асиметричності педагогічної взаємодії, зумовленій різними ролями педагога й того, хто навчається: перший організовує взаємодію, а другий – сприймає та залучається до неї. Слід також зазначити, що кожнийучасникнавчально-виховноїкомунікаціїперебуваєвподвійнійпозиції:вінвпливаєнавсіх інших учасниківспілкуванняіводночассам єоб’єктом впливу збокуцих людей, сприймаючи їхні ідеї,судження,почуттяйвідпрацьовуючисвоєставленнядоних.

Феноменпедагогічногоспілкуваннярозглядаєтьсявнауковійлітературіудвохаспектах:

як комунікативна діяльність, спрямована на організацію відносин педагога з іншими учасникамивзаємодії;

якуправлінняспілкуваннямстудентівчишколярівуїхньомуколективі.

Деякінауковці(Н.Бутенко,Н.Волкова,І.Зязюн,В.Семиченко,Н.Тарасевич[15;19;55;61;76]) у свої працях зазначають, що в навчально-виховному процесі педагогічне спілкування виконує такіосновніфункції:

контактну (встановлення контакту як стану обопільної готовності його учасників до переданнятаприйманняінформації,обмінудіями);

спонукальну (стимулювання активності студентів чи учнів унавчальній роботі, їх орієнтаціянапевнідіїтавчинки);

координаційну(забезпеченняузгодженнядійдлярезультативноїколективноїдіяльності);

пізнавальну(сприйняттяновихчиуточненнявжевідомихзнань,пізнаннявнутрішнього стануспіврозмовника,вивченнянавколишньогосвітутасебе);

експресивну (здатність здійснювати емоційний вплив на співрозмовника, збуджувати в

ньогопевніпереживання);

• встановлення стосунків (усвідомлення своєї ролі у встановленні доброзичливих і щирих відносинзусімаучасникамипедагогічногопроцесу);

150

_______________________________________________________________ПасинокВ.Г.

організаціївпливу(забезпеченнязапланованихзмінудумках,стані,поведінці,досвіді,цілісномотиваційнійсферімолоді);

управлінську(керуваннясвоєїповедінкоюйдіямиосіб,якінавчаються).

Таким чином, педагогічне спілкування є поліфункціональним явищем, у якому обмін інформацією та ставленням забезпечує комунікативний аспект спілкування, пізнання особистості йсамоутвердження – перцептивний, а організація взаємодії – інтерактивний аспект спілкування. У свою чергу, в науковій та навчальній літературі наводяться різні класифікації різновидів педагогічного спілкування. Наприклад, Н. Бутенко [15] виділяє такі різновидипедагогічногоспілкування:

безпосереднєспілкуванняміжстудентами(учнями)йвикладачами;

спілкування,щозабезпечуєпідготовкудомайбутньоїнавчально-виховноїдіяльності;

спілкуванняякзасвоєннядосягненьдуховноїкультури;

опосередковане спілкування в процесі читання чи писання, перегляду телевізійних передач,прослуховуванняучнями(студентами)магнітофоннихстрічоктощо.

Такі учені, як (І. Зязюн, Л. Крамущенко, В.Семиченко, Н.Тарасевич, Н.Волкова [19; 61]) також розрізняютьфункціонально-рольовейособистісноорієнтованепедагогічнеспілкування.Упершому випадку йдеться про ситуацію, коли інші його учасники сприймаються педагогом як об’єкти педагогічного впливу. Таке спілкування є суто діловим, стандартизованим, зорієнтованим на виконанняпоставленихзавданьбезурахуванняіндивідуальнихпотребособистості.

Особистісно орієнтоване спілкування, навпаки, передбачає ставлення педагога до молодих людей як до повноправних партнерів та автономних суб’єктів взаємодії. Воно зорієнтовано насампереднастворенняоптимальнихумовдлягармонійногорозвиткукожноїіндивідуальності, врахування її індивідуальних інтересів і прагнень. Реалізація особистісно орієнтованого спілкуванняпередбачаєвиявленняпедагогомвідкритості,щирості,ініціативності,демонстрації визнаннянеповторностікожногосуб’єктанавчально-виховноївзаємодії,інтересудоїхніхдумок, готовностівразінеобхідностінадатиучнямчистудентаміндивідуальнудопомогуврозв’язанні

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]