Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
dum.doc
Скачиваний:
72
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.08 Mб
Скачать

Ліквідація і реорганізація Коледжу

61. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Коледжу здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 р. за № 228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів".

62. Ліквідація Коледжу здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється органом управління майном. До складу ліквідаційної комісії входять представники органу управління майном та Коледжу. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначає Міністерство освіти і науки України.

63. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Коледжем. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Коледжу і подає його Міністерству освіти і науки України. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Коледжем, що ліквідується, повідомляються про його ліквідацію в письмовій формі.

Порядок запровадження Статуту

64. Зміни та доповнення до Статуту вносяться відповідно до порядку, який визначений у Положенні про державний вищий заклад освіти.

65. Цей Статут запроваджується в дію з моменту його реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

В.о. директора О.В. Куклін

Правила

Це службові документи, в яких викладаються настанови чи вимоги, що регламентують певний порядок дій, поведінки юридичних та фізичних осіб.

За формою і змістом правила подібні до інструкцій, іноді є їх складовою частиною.

Р е к в і з и т и:

  1. Гриф затвердження.

  2. Назва виду документа.

  3. Заголовок (короткий виклад призначення правил).

  4. Дата.

  5. Номер.

  6. Текст (може складатися із пунктів).

  7. Підпис особи, відповідальної за складання правил.

Виконання правил обов’язкове для всіх, кого вони стосуються, і тому їх можна віднести до правових документів.

Зразок:

Міністерство освіти і науки України

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор, к.пед.н.

___________ О.В. Куклін

29 березня 2002 р.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Черкаського державного бізнес-коледжу

на 2002 рік

1. До Черкаського державного бізнес-коледжу (далі – коледжу) приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які постійно проживають на території України.

2. На перший курс приймаються особи, які мають:

- базову загальну середню освіту на спеціальності 5.020210 "Дизайн", 5.050107 “Економіка підприємства”, 5.050111 “Бухгалтерський облік", 5.050113 "Комерційна діяльність", 5.080405 “Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем”, 5.091504 "Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем і мереж";

- повну загальну середню освіту на спеціальності 5.020210 "Дизайн", 5.050107 “Економіка підприємства”, 5.050113 "Комерційна діяльність", 5.080405 “Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем”, 5.091504 "Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем і мереж", 6.050100 “Облік і аудит”.

Коледж має право зараховувати на перший курс осіб, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст” з напряму “Економіка і підприємництво”, для продовження в установленому порядку навчання за освітньо-професійними програмами із скороченим терміном підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за умови вступу на спеціальність “Облік і аудит”.

3. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно з Законом України “Про правовий статус іноземців”, Постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 “Про навчання іноземних громадян в Україні”, Указом Президента України від 25.03.94 № 112/94 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації” та Положенням про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.98 № 1238. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, зараховуються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягів державного замовлення.

4. Громадяни України, які вступають до коледжу, мають право на отримання безоплатної освіти незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Громадянам України гарантується здобуття в коледжі на конкурсній основі вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за кошти державного бюджету в межах вимог державних стандартів, якщо вищу освіту за цим освітньо-кваліфікаційним рівнем громадянин здобуває вперше.

Зазначені гарантії поширюються також на громадян України, які за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові та посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією. Такі особи до заяви додають довідку медико-соціальної експертної комісії.

5. Прийом до коледжу здійснюється для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем – “молодший спеціаліст” за денною та заочною формами навчання, за освітньо-кваліфікаційним рівнем – “бакалавр” тільки за денною формою навчання.

Зміст та нормативний термін навчання за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями визначається державними стандартами.

6. Фінансування підготовки фахівців у коледжі проводиться за рахунок:

- коштів державного бюджету України за державним замовленням;

  • коштів юридичних осіб (за контрактом);

  • коштів фізичних осіб (за контрактом).

7. Організацію прийому до коледжу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора і яка діє згідно з Положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 01.03.95 р. № 49 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.04.95 р. за № 99/635.

Головою приймальної комісії є директор коледжу.

Для прийому вступних випробувань на перший курс створюються предметні екзаменаційні комісії коледжу, персональний склад яких затверджується директором коледжу. Повноваження приймальної комісії, предметних екзаменаційних комісій з питань організації прийому визначаються директором коледжу.

Коледж оголошує прийом вступників тільки за наявності ліцензії на здійснення освітньої діяльності за відповідними напрямами підготовки і спеціальностями.

Коледж створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на право освітньої діяльності, посвідченням про державну акредитацію з кожної спеціальності, що дають право на отримання документа державного зразка про вищу освіту.

Під час прийому коледж забезпечує дотримання прав громадян на освіту, встановлених законодавством України, гласність і відкритість роботи приймальної комісії, об’єктивність оцінки можливостей вступників.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]