Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichni_rekomendatsiyi.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
243.71 Кб
Скачать

IV. Критерії оцінювання

Оцінювання навчальної практики проводиться за національною шкалою та за шкалою ECTS.

Шкала оцінювання

Сума балів

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

80-89

В

добре

70-79

С

60-69

D

задовільно

50-59

Е

1-49

FX

незадовільно

не зараховано

Результати навчальної практики оцінюються на:

відмінно», якщо студент постійно працював на робочому місці під час практики і виконав всі завдання практики, студент вільно володіє матеріалом і відповідає на всі запитання під час захисту результатів практики;

-«добре», якщо студент постійно працював на робочому місці під час практики, виконав завдання практики, студент володіє матеріалом і відповідає на більшість запитань під час захисту результатів практики;

-«задовільно», якщо студент працював на підприємстві, студент орієнтується в матеріалі і відповідає на запитання під час захисту результатів практики;

-«незадовільно» і вважається не зарахованою, якщо студент фактично не працював на підприємстві, або час від часу показувався там, без поважних причин, не виконуючи завдань керівника практики, студент слабо або зовсім не орієнтується в матеріалі і не відповідає на запитання під час захисту результатів практики.

Рекомендовані джерела інформації

 1. : Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року № 2984.

 2. Закон України «Про внесення змін до закону України „Про туризм”» від 18.11.2003 р. №1282-IV.

 3. Вишневська О. О. Феномен туризму у сучасному соціокультурному просторі: монографія / Вишневська О.О. – Х. : ХНУ, 2009. – 294 с.

 4. Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристский бизнес / Серия «Учебники, учебные пособия» / Волков Ю.Ф. – Ростов-на Дону: Феникс, 2003. – 352 с.

 5. Грицак Ю. П. Организация самодеятельного туризма: Учебное пособие для студентов специальности «туризм». – Харьков: Экограф, 2008. – 164 с.

 6. Егоренков Л. И. Введение в технологию туризма : учебно-методическое пособие / Л. И. Егоренков. – М. : Финансы и статистика, 2009. – 304 с.

 7. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности :   учебник для студентов высших учебных заведений туристского профиля / Е. Н. Ильина ; Российская международная акад. туризма. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 2008 – 239 с.

 8. Кусков А.С. Туроперейтинг / А. С. Кусков, В. Л. Голубева. – Москва : Форум , 2009. – 399 с.

 9. Любіцева О. О. Методика розробки турів. Навчальний посібник.-2-е видавництво: перероблено та доповнено / О.О. Любіцева. – К.: Альтерпрес, 2008. – 300 с.

 10. Любіцева О. О. Туризмознавство: вступ до фаху: підручник / О.О. Любіцева, В.К. Бабарицька. – К.: Київський університет, 2008. – 335 с.

 11. Мохова Ю. А. Турфирма: с чего начать, как преуспеть : советы владельцам и управляющим / Юлия Мохова, Георгий Мохов. – Москва [и др.]: Питер, 2009. – 235 с.

 12. Сокол Т. Г. Основи туристичної діяльності : підручник / Сокол Т.Г. – К. : Грамота, 2006. – 263 с.

 13. Туризм в системі пріоритетів регіонального розвитку: Монографія / За ред. проф. В.В. Александрова. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – 268 с.

 14. Туристичне країнознавство : підручник / Вишневська О. О., Парфіненко А. Ю., Сідоров В. І. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 756 с.

 15. Туристичний імідж регіону : монографія / за ред. А. Ю. Парфіненка. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 312 с.

 16. Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: Учеб. пособие / Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 607 с.

ДОДАТОК А

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]