Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Osnovi_Reklama_i_PR.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
385.43 Кб
Скачать

6. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість годин

Модуль 1. Паблік рилейшнз в сучасному світі. Професійна культура PR-фахівця

1

Тема1.1: Становлення паблік рилейшнз в Україні

9

2

Тема 1.2: Паблік рилейшнз як соціальний феномен

9

3

Тема 1.3: Становлення паблік рилейшнз як сфери професійної діяльності

9

4

Тема 1.4: Зміст професійної діяльності PR-фахівця

9

5

Тема 1.5: Етика і соціальна відповідальність PR. Закони, що регулюють PR-діяльність

9

6

Тема 1.6: Паблік рилейшнз в функціональній структурі організації

9

7

Тема 1.7: Громадськість в галузі паблік рилейшнз: визначення, класифікація, закономірності функціонування.

9

Разом за модулем 1

62

Модуль 2. Основи рекламної діяльності

Тема 2.1: Особливості сучасного рекламного процесу, функції

реклами та її основні закони

10

Тема 2.2: Реклама в системі маркетингової діяльності

10

Тема 2.3: Класифікації реклами та перспективні напрямки рекламної діяльності

10

Тема 2.4: Основні рішення та базові питання у сфері реклами, сприйняття

реклами споживачем та її роль у суспільстві

12

Тема 2.5: Рекламна етика та правові основи рекламної

діяльності

10

Тема 2.6: Види рекламної діяльності та засоби поширення

реклами.

12

Разом за модулем 2

64

Усього годин

126

Питання до іспиту

 1. Дайте визначення PR - консалтингової структури, основних напрямків її діяльності.

 2. Розкрийте головні принципи етики паблік рилейшнз і соціальної відповідальності професії.

 3. Дайте визначення поняття “Медіа-карта”.

 4. Розкрийте функціональні обов’язки прес-секретаря державної організації.

 5. Наведіть принципи ефективної комунікації.

 6. Які основні правила складання прес-релізу?

 7. Які основні напрямки діяльності відділу зв’язків з громадськістю?

 8. Схарактеризуйте інформаційний простір України.

 9. Розкрийте поняття “Медіа-кіт”.

 10. В чому полягає соціокультурна обумовленість появи PR-структур в організаціях?

 11. Дайте визначення понять “Спеціальна подія”, “Корегуюча подія”, “Псевдо подія”.

 12. Які основні правила написання Заяви (в пресі, для преси) в паблік рилейшнз?

 13. Дайте визначення і наведіть основні ознаки PR - повідомлення.

 14. Наведіть етапи складання і умови реалізації медіа-плану.

 15. Які основні умови проведення Круглого столу?

 16. Наведіть принципи відносин організації із ЗМІ.

 17. Які типи досліджень громадської думки використовуються в паблік рилейшнз?

 18. Дайте визначення і схарактеризуйте умови організації конференції.

 19. В чому полягає різниця між рекламою і паблік рилейшнз?

 20. Розкрийте основні етапи стратегічного планування в паблік рилейшнз.

 21. Розкрийте основні напрямки діяльності прес-центру.

 22. Порівняйте поняття “Пабліситі” і “паблік рилейшнз”. Наведіть спільне різне.

 23. Дайте характеристику інформаційного простору Харківщини.

 24. Розкрийте умови написання і успішної презентації доповіді.

 25. В чому полягає спільне і різне між паблік рилейшнз і пропагандою.

 26. Наведіть вимоги до особистих і професійних якостей PR-менеджера

 27. Розкрийте основні етапи організації і проведення прес-туру.

 28. Дайте визначення комунікації і наведіть її види.

 29. Розкрийте сутність громадської думки.

 30. В чому полягаюсь необхідні умови організації успішної презентації.

 31. Наведіть і розкрийте напрямки роботи PR- відділу в органах державної влади.

 32. Розкрийте засоби створення і закріплення довірчих відносин з організацією.

 33. Розкрийте умови підготовки і проведення успішного виступу.

 34. Назвіть напрямки роботи відділу зв’язків з громадськістю урядової організації.

 35. Наведіть форми подання новин та інформаційних матеріалів.

 36. Розкрийте поняття “Прес-дайджест” і вимоги до його створення.

 37. Наведіть напрямки роботи відділу зв’язків з громадськістю фінансової організації, порівняйте з PR-відділом державної організації?

 38. Дайте визначення поняття “Новина” для паблік рилейшнз.

 39. Розкрийте умови підготовки і проведення брифінгу. В чому полягає відмінність брифінгу від прес-конференції?

 40. Наведіть головні принципи діяльності в паблік рилейшнз.

 41. Дайте визначення і порівняйте поняття “Процес комунікації” та “Інформування”.

 42. Розкрийте умови підготовки і проведення інтерв’ю.

 43. Розкрийте структуру PR-діяльності, загальні принципи її побудови і оцінки.

 44. Дайте визначення поняття “Громадськість” у сфері паблік рилейшнз.

 45. Наведіть основні напрямки роботи прес-секретаря.

 46. Прес-посередництво і паблік рилейшнз. Порівняйте ці комунікативні практики.

 47. Розкрийте засоби оцінки діяльності в паблік рилейшнз.

 48. Наведіть і дайте коротку характеристику матеріалам для розповсюдження в пресі.

 49. В чому полягає мета PR-діяльності для громадських організацій?

 50. Розкрийте етапи підготовки і проведення прес-конференції.

 51. Визначення реклами.

 52. Одержувач у рекламній комунікації.

 53. “Директ-мейл” як вид рекламної діяльності.

 54. Реклама як об’єкт дослідження різних галузей науки.

 55. Критерії класифікацій рекламного продукту.

 56. Структура рекламного тексту та вимоги до нього.

 57. Загальне поняття про рекламу, основні терміни.

 58. Класифікація реклами за стратегічною метою рекламної кампанії.

 59. Використання кольору в рекламі, символіка та фізіологічний вплив кольорів.

 60. Особливості сучасного рекламного процесу.

 61. Класифікація реклами за типом спонсора, ініціатора комунікації.

 62. Друкована (поліграфічна) реклама: різновиди, етапи розробки.

 63. Учасники рекламного процесу: загальна характеристика.

 64. Класифікація реклами за типом цільової аудиторії.

 65. Рекламний каталог.

 66. Рекламодавець як учасник рекламного процесу: функції.

 67. Класифікація реклами за сконцентрованістю на визначеному

 68. сегменті аудиторії.

 69. Рекламний буклет.

 70. Функції рекламного агентства як учасника рекламного процесу.

 71. Класифікація реклами за розмірами охоплюваної території.

 72. Рекламний плакат.

 73. Структура рекламного агентства.

 74. Класифікація реклами за предметом рекламної комунікації.

 75. Рекламна листівка.

 76. Засоби поширення реклами як учасник рекламного процесу: основні функції.

 77. Класифікація реклами з огляду на визначення цілей у рекламних кампаніях конкретного товару в ув’язуванні з його життєвим циклом, поняття «рекламної спіралі».

 78. Рекламний проспект.

 79. Класифікація реклами за способом впливу.

 80. Особливості рекламування послуг.

 81. Рекламна діяльність у системі маркетингу.

 82. Класифікація реклами за характером впливу на аудиторію.

 83. Методи залучення уваги до реклами: УТП, повторюваність, інтенсивність, рух, контрастність, розмір, емоційність.

 84. Зміст і мета реклами як аспекту маркетингової діяльності.

 85. Класифікація реклами в залежності від використовуваних засобів передачі рекламного звернення.

 86. Унікальна торгівельна пропозиція (УТП).

 87. Три кільця маркетингу у зв’язку з рекламною діяльністю.

 88. Рекламна кампанія: загальне поняття.

 89. Товарний знак як ознака фірмового стилю.

 90. Роль реклами в суспільстві (економічна, соціальна, ідеологічна).

 91. Типологія рекламних кампаній.

 92. Етичні заборони в галузі реклами.

 93. Функції реклами.

 94. Критерії ефективності рекламної кампанії.

 95. Етичні правила ведення рекламної діяльності.

 96. Чотири основні закони реклами.

 97. Специфіка міжнародних рекламних кампаній.

 98. Етика рекламування товарів обмеженого користування.

 99. Основні рішення у сфері реклами.

 100. Перспективні напрямки рекламної діяльності.

 101. Оманлива реклама, її основні критерії.

 102. Базові питання в рекламі.

 103. Директ-маркетинг.

 104. «Нечесна» реклама.

 105. Типи сприйняття реклами споживачем.

 106. Стимулювання збуту (сейлз промоушн).

 107. Етичні заборони в порівняльній рекламі.

 108. Класифікація стилів реклами.

 109. Брендінг як високоефективна технологія.

 110. Закон України “Про рекламу”: загальна характеристика

Контрольна робота за модулем 1. Паблік рилейшнз в сучасному світі. Професійна культура PR-фахівця.

Варіант 1.1

1. Внутрішні та зовнішні умови звернення до паблік рилейшнз як до професійної діяльності в Україні.

2. Дайте наукове визначення паблік рилейшнз. Наведіть принципи діяльності в паблік рилейшнз.

3. Розкрийте чотири історичні моделі розвитку PR за Д. Грюнінгом.

4. Розкрийте функції і завдання професійної діяльності PR-фахівця.

5. Розкрийте вимоги до особистих і професійних якостей PR-менеджера.

Варіант 1.2

1. Розкрийте етапи і основні напрямки розвитку паблік рилейшнз в Україні.

2. Наведіть функції паблік рилейшнз. В чому полягає цінність паблік рилейшнз?

3. Розкрийте особливості PR – діяльності в бізнесі

4. Які існують етичні кодекси, що регулюють PR- діяльність?

5. Дайте визначення поняття “громадськість”. Розкрийте типи груп громадськості в паблік рилейшнз.

Варіант 1. 3

1. Паблік рилейшнз і суміжні сфери діяльності. У чому полягають загальне і різне між паблік рилейшнз, пропагандою і рекламою?

2. Розкрийте структуру PR-діяльності, загальні принципи її побудови і оцінки.

3. Розкрийте особливості PR – діяльності в органах державної влади

4. Розкрийте типову структуру відділу зв’язків з громадськістю

5. Розкрийте сутність PR-консалтінгу. В чому полягають недоліки і переваги його використання для організації?

Контрольна робота за модулем 2. Основи рекламної діяльності

Варіант 2.1

1. Особливості сучасного рекламного процесу: головні учасники

та їх функції.

2. Складіть проект друкованого рекламного оголошення, яке

представляє певне періодичне видання (на вибір студента).

3. Проаналізуйте сучасну широкомасштабну рекламну кампанію

(з використанням різних ЗМІ) певного товару, групи товарів або фір-

ми.

Варіант 2.2

1. Особливості рекламування товару (послуги) в різних ЗМІ.

2. Створіть стратегію рекламної кампанії продукту харчування

(або групи однотипних продуктів) із довільними характеристиками.

3. Проаналізуйте рекламну концепцію періодичного видання, по-

зиціонованого на широке коло споживачів.

Варіант 2.3

1. Рекламна кампанія як основна форма рекламної діяльності.

2. Складіть проект друкованого рекламного оголошення, яке

представляє фірму, що спеціалізується на наданні послуг (на вибір

студента).

3. Проаналізуйте рекламну концепцію спеціалізованого періоди-

чного видання, призначеного певній категорії споживачів.

Теми курсових робіт

 1. Комунікативні технології в сучасній PR- практиці.

 2. Імідж публічної людини.

 3. Розвиток паблік рилейшнз в Україні.

 4. Паблік рилейшз як професія.

 5. PR-інструменти підготовки України до Чемпіонату Европи з футболу 2012 року.

 6. Електронний паблік рилейшнз.

 7. Школи паблік рилешнз. Порівняльний аналіз.

 8. Етика діяльності в паблік рилейшнз.

 9. Громадськість і цільові аудиторії: співвідношення понять.

 10. Громадська думка: поняття, струкутра, функції, характеристики.

 11. Паблік рилейшнз, реклама, пропаганда: порівняльна характеристика.

 12. Міжкультурна комуникація в паблік рилейшнз: стратегії і вплив культурних стереотипів.  

 13. Довіра як основа ефективних взаємовідносин.

 14. Креативність в паблік рилейшнз.

 15. Реклама – об’єкт дослідження на стику різних дисциплін

 16. Особливості розвитку рекламного ринку в Україні

 17. Етичні норми в рекламі

 18. Соціальна реклама як засіб впливу на суспільству

 19. Перспективні напрямки розвитку реклами

 20. Сучасні засоби поширення реклами.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]