Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Зубков деловой укр яз.doc
Скачиваний:
42
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
3.75 Mб
Скачать

Займенник

Займенник лише вказує на предмети, ознаки та кількість, але не називає їх. Займенники в мові вживаються часто для того, щоб уникнути повторення тих самих слів. При цьому їхню форму треба обов'язково узгоджувати з родом і числом іменників, замість яких ці займенники вжито. Правильно вжиті займенни­ки допомагають пов'язати речення в тексті.

За значенням займенники поділяються на дев'ять розрядів:

 1. особові - указують на особи: я, ми (1-ша особа), ти, ви (2-га особа), він, вона, воно, вони (3-тя особа);

 1. зворотний себе - указує на ту особу, яка виконує дію;

 1. присвійні - указують на належність предмета 1-й особі: мій, наш; 2-й особі: твій, ваш; 3-й особі множини: їхній; особі, яка виконує дію - свій; иа належність предмета

3-й особі однини указують особові займенники в Р. відмін­ку - його, її;

 1. вказівні - указують на предмет: цей, той (оцей, отой); на ознаку: такий (отакий); на кількість: стільки;

 2. означальні - весь (ввесь, увесь), всякий (усякий), кожний, інший, сам, самий;

 3. питальні - являють собою запитання до іменника: хто? що?; до прикметника: який? чий?; до числівника: скільки? котрий?;

 4. відносні - ті, що й питальні, але вживаються для при­єднання підрядних речень до головних: Благословен же той, хто від грози не никне, і пісня, що летить до ра­дісних небес (В. Сосюра);

 5. неозначені - утворюються від питальних за допомогою часток аби-, де-, -сь (пишуться разом) та хтозна-, казна-, бозна-, будь-, -небудь, невідь- (пишуться че­рез дефіс): абиякий, дехто, щось, хтозна-скільки, казна-яка, бозна-що, будь-хто, котрий-небудь, невідь-скільки та ін.;

 6. заперечні - утворюються від питальних за допомогою частки ні- (пишуться разом): ніхто, ніщо, ніякий, нічий, ніскільки, нікотрий.

У неозначених і заперечних займенниках, якщо в них між часткою й займенником є прийменник, усі частини пишуться окремо: у декого -де в кого, абиким - аби з ким, до будь-кого -будь до кого, про ніщо - ні про що, нікого - ні від кого, де­чим - де з чим.

Відмінювання займенників

Займенники наш, ваш, усякий, усілякий, інший, самий, сама (сама вода, але та сама вода), сам (самй, самі), такий, який, котрий, кожен (кожний) відмінюються як прикметники твер­дої групи, а займенник їхній - як прикметники м'якої групи. Далі наведені приклади відмінювання займенників.

Увага! Займенник самий в українській мові означає тільки один або той же (самий)

Від­мінки

Однина

Множина

Чоловічий рід

Середній рід

Жіночий рід

н.

він

воно

вона

вони

Р.

його (нього)

його (нього)

її (неї)

їх (них)

д.

йому

йому

їй

їм

3.

його (нього)

його (нього)

її (неї)

їх (них)

Ор.

ним

ним

нею

ними

м.

(на, у) ньому

... ньому (...нім)

... ній

... них

(...кім)

Форми займенників 3-ї особи нього, ньому, неї, ній, них ужи­ваються після прийменників, а в Ор. відмінку форми ним, нею, ними є загальними (і в прийменникових конструкціях, і в сло­восполуках без прийменника).

Примітка. Займенники твій, свій відмінюються за поданим вище зразком.

Вказівні займенники

Від-

Однина

Множина

мінки

Чоловічий рід

Середній рід

Жіночий рід

н.

той, цей

те, це

та, ця

ті, ці

р.

того, цього

того, цього

тієї (тої), цієї

тих, цих

д.

тому, цьому

тому, цьому

тій, цій

тим, цим

3.

як у Н. або Р.

те, це

ту, цю

як у Н.

або Р.

Ор. М.

тим, цим (на, у) тому (...тім), ...цьому (...цім)

тим, цим ...тому (...тім), ...цьому (...цім)

тією (тою), цією ... тій, цій

тими, цими

...тих,

...цих

Примітка. Так само відмінюються займенники отой, оцей.

Означальні займенники

Від­мінки

Однина

Множина

Чоловічий рід

Середній рід

Жіночий рід

н.

весь

все

вся

всі

Р.

всього

всього

всієї

всіх

д.

всьому

всьому

всій

всім

3.

як у Н. або Р.

все

всю

як у Н. або Р.

Ор.

всім

всім

всією

всіма

м.

(на, у) всьому

...всьому

...всій

...всіх

(...всім)

(...всім)

Примітка. У Н. відмінку чоловічого роду ці за­йменники мають фонетичні варіанти (ввесь, увесь). Вибір варіанта визначається потребою милозвучності: зібрався ввесь наш рід; наш увесь рід. В усіх відмінках у й в чергуються за загальним правилом: з усього світу, з усієї сили, від усіх матерів і т. ін.

Питально-відносні займенники

н.

хто

що

р.

кого

чого

д.

кому

чому

3.

кого

що

Ор.

ким

чим

м.

(на) кому (... кім)

... чому (... чім)

Від­мінки

Однина

Множина

Чоловічий рід

Середній рід

Жіночий РІД

Н.

чий

чиє

чия

чиї

Р.

чийого

чийого

чиєї

чиїх

д.

чийому (чиєму)

чийому (чиєму)

чиїй

чиїм

3.

як у Н. або Р.

чиє

чию

як у Н. або Р.

Ор.

чиїм

чиїм

чиєю

чиїми

м.

(на, у) чийому

...чийому

...чиїй

...чиїх

(....чиїм, ...чиєму)

(... чиїм,

...чиєму)

Примітки: 1. Числові займенники декілька, кілька відмінюються як числівник два.

2. Займенники скільки та стільки мають відмінкові форми кількісних числівників: скількох, скільком, скількома. Останній може бути як питальним (У скіль­кох змаганнях брав участь?), так і означальним (Скільком людям він допоміг!).

Присудок після займенника хто стоїть в однині й у чоло­вічому роді: Усі, хто тільки міг, вийшли на майданчик, вітаю­чи іноземну делегацію.

Присудок після питального займенника що? стоїть в однині й у середньому роді (Що трапилося, добродію?), а після віднос­ного що - у будь-якому роді й числі: Така проблема, що не бачимо й виходу. Добре, що ми з тобою зустрілися.

Неозначені та заперечні займенники

Ці займенники відмінюються в основній частині за зразком тих займенників, від яких утворені: якийсь - як який, хто-не-будь ~ як хто, ніщо - як що, нічий - як чий і т. ін.

Прономіналізація

Перехід інших частин мови в займенники називають про-номіналізацією1.

Повний перехід у займенники можливий лише для:

а) залежних прислівників: Серед десяти команд явно наша посяде призове місце;

б) залежних прикметників: Підприємство цілий (весь) місяць відшкодовувало збитки;

в) залежних дієприкметників: Даний (цей) варіант улаш- товував керівника проекту;

г) кількісного числівника один у поєднанні із заперечною часткою ні, що виступає у значенні займенників жоден, ніхто, ніякий: Ні один (жоден) виборець не проголосував проти на- шого кандидата;

д) залежних порядкових числівників: Повна Гарантія мож- лива лише, якщо там буде присутній хто-небудь третій (інший);

е) залежних дієслів: Перекладач, який розуміє гінді, при- їхав наступного дня;

ж) залежних займенників: Прочитавши факс, ми всі зрозу- міли: їхати треба зараз;

и) залежних іменників, які втратили своє лексичне значення: Факт (це) було зафіксовано у протоколі зборів.

Прономіналізовані слова зберігають усі граматичні ознаки своєї частини мови, виступаючи зазвичай синонімами до зай­менників.

Особливості використання займенників у ділових паперах

1. Слід уникати використання займенників (якщо можна) або в їх значенні вживати інші частини мови (особливо в авто­біографії, заяві, службових записках).

неправильно

Я пропоную усунути п. Куліша В. Д. з посади лаборанта, яку він обіймав, у зв'язку з його неодноразо­вими порушеннями своїх службових обов'язків і перевести його на...

правильно

Пропоную усунути п. Куліша В. Д. з посади лаборанта у зв'язку з неодноразовим пору­шенням службових обов'язків і перевести на...

Прономіналізація — (від лат. ргопотіпа) займенниковий.

Ним, Пінчуком О. В., було Пінчуком О. В. було залу-

залучено до своїх розробок... чено до розробок.^ Я особисто сам перевірив... Я перевірив ...

2. Слід уникати вживання займенників:

 • із суфіксами зменшеності: такесенький, самісінький, нікогісінько;

 • складних неозначених форм: абиякий, абихто, казна-хто, сякйй-такйй, хтозна-який, хто-небудь і под.;

 • усічених форм прикметникових займенників: на моїм, у тім, на цім, тої, тою, у всім, на чим і под.

3. Треба використовувати тільки нормативні форми за- йменників, уникаючи розмовних, діалектних варіантів:

тієї розробки

і. Дійова особа в реченні, виражена займенником, повинна стояти в Н., а не в Ор. відмінку.

неправильно

на моїм сей захід у кожнім

которий день поспіль був відсутній якийсь час у чиїм

свойого зобов'язання воно сталося випадково невідь-скільки часу сі продукти цеї ночі

казна-який звіт абичим завершили котрогось із присутніх тая нарада тії розробки

правильно

на моєму

цей захід

у кожному

котрий день поспіль

був відсутній деякий час

у чийому

свого зобов'язання це сталося випадково невідомо скільки часу ці продукти цієї ночі

невідомо який звіт невідомо чим завершили декого із присутніх та нарада

неправильно

мною запроваджено нами запропоновано ними привезено вами доведено

правильно

я запровадив ми запропонували вони привезли ви довели

5. Уникати двозначності, що може виникнути: а) якщо займенник віддалений від слова, із яким синонімічно пов'язаний:

неправильно

Значна кількість учених взяла активну участь

?' секційних засіданнях, х виявилося багато. Пенсіонерка мешкає в аварійній квартирі, її треба відремонтувати.

правильно

У багатьох секційних засіданнях взяла участь значна кількість учених.

Аварійна квартира, у якій мешкає пенсіонерка, потребує ремонту.

б) якщо можливе співвіднесення займенника з будь-яким зі слів, однаково граматично вираженим:

неправильно правильно

Лаборант Горобець В. О. Голова зборів

внесла пропозицію. Головуючий відхилив пропозицію

з нею не погодився. лаборанта Горобець В. О.

в) якщо замість особового займенника вжито присвійний:

неправильно правильно

Моїм отриманим,завданням Я отримав завдання... було... Завдання, що я отримав...

г) якщо вжито зворотно-присвійний займенник свій:

неправильно

Він своїми руками відре­монтував свою машину. Директор попросив присутніх прокоментувати свої пропозиції.

правильно

Він власноруч відремонтував особисту машину. Директор запропонував присутнім прокоментувати їх пропозиції.

д) якщо вжито зворотний займенник із неконкретним спів­віднесенням:

правильно

Комісія запропонувала надати послуги адміністрації в розслідуванні НП.

неправильно

Комісія запропонувала адміністрації взяти на себе функції щодо розслідування НП.

е) якщо неправильно узгоджено займенник зі збірним імен ником:

неправильно правильно

Цими гіллями закрили канаву. Цим гіллям закрили канаву.

ж) якщо є невиправдане використання займенника у формі Ор. відмінка: неправильно правильно

Усією групою пішли Група в повному складі пішла

на заняття. на заняття.

Виконано за однією моєю Виконано за умови або

умовою. Виконано лише за умови.

6. Не слід використовувати займенники 3-ї особи в присут­ності тих, про кого йдеться.

Без займенника, як правило, укладаються ділові листи, які починаються дієсловом у 1-й особі множини (від імені органі­зації, установи, закладу— Нагадуємо..., Надсилаємо..., Повідом­ляємо...). Паралельно вживається форма 3-ї особи однини (Ад­міністрація повідомляє..., Ректорат просить..., Об'єднання інформує...).

Без займенника я укладаються розпорядження і накази, які розпочинаються дієсловом у 1-й особі однини (Доручаю..., Про­поную..., Наказую...).

Науковий стиль вимагає заміни авторського я на ми, залу­чаючи читача (слухача) до участі в міркуваннях.

Нормативним є шанобливе використання щодо осіб категорії: Ви, колеґо, зачекайте, будь ласка. Мати надіслали листа. Вам, пане професоре, зателефонують з Одеси.

П7І Пам'ятайте: використання чи невикористання за-*—^ йменників змінює тональність ділових текстів, може підси­лювати або пом'якшувати категоричність наказу, вимо­ги, прохання, поради тощо.

Увага! Запам'ятайте правильну форму займенників у таких словосполученнях:

неправильно правильно

Дякую Вас. Дякую Вам.

Пробачте мене. Пробачте мені.

На котру годину призначили... О котрій годині призначили...

Скільки годин? Котра година?

Властивий для нього. Властивий йому.

Характерний йому. Характерний для нього.

ТелеаЬонував до нього. Телефонував йому.

Вибачити його. Вибачити йому.

Кепкувати над ним Кепкувати з нього.

Окремі учасники. Деякі учасники.

Правильний наголос у займенниках — це не тільки культу­ра мовлення, а й засіб уникнення двозначності.

У Р. й Д. відмінках однини займенників то, те, цей, це наго­лос падає на кінцевий склад: того, тому, цього, цьому. А в М. та Р. відмінках із прийменниками наголос переходить на перший склад: на тому, у цьому, біля того, для цього, до того, із цього, не без того, не від того.

7. Для уникання зайвого паралелізму, краще в діловому мов­ленні додержуватися Р. чи 3. відмінків їх ніж присвійного займенника їхній.

неправильно правильно

їхнє обладнання їх обладнання

Надійшли їхні пропозиції Надійшли їх пропозиції Реалізовано їхню продукцію Реалізовано їх продукцію Оглянуто їхній об'єкт Оглянуто їх об'єкт

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.