Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Bilyavskiy.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
5.06 Mб
Скачать

За типами діяльності

(6-8 галузевих

Підрозділів)

Екологічна освіта

рослин

гідросфери (5 галузевих підрозділів)

енергетики

За типами джерел енергетики (7 галузевих підрозділів)

Екологічна культура

грибів

літосфери (5 галузевих підрозділів)

транспорту

За видами транспорту (б галузевих підрозділів)

Екологічне право

L

мікроорганізмів

L

геоаномальних зон

—*■

промисловості

За типами виробництва — близько 20 еколо­гічних напрямів підрозділів)

Етнічна екологія

Екологія закритих техноекосистем

Ландшафтна екологія

сільського господарства (агроекологія)

8 галузевих напрямів (підрозділів)

Екологія і демографія

<—

Палеоекологія

Геоінформаційні системи й екологія

космічної

ДІЯЛЬНОСТІ

4 галузевих напрями (підрозділи)

Екологія і релігія

Основи

біоіндикації

Екологія й видобування корисних копалин

-

Екологічна техніка

Екологічна психологія

-

Екологія клітин і тканин

Екологічна картографія

Екологічна стандартизація

Екологічний менеджмент

-

Еволюційна екологія

Урбоекологія

Екологічний бізнес

Рекреаційна екологія та заповідна справа

1

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

НАУКОВА ТЕОРІЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАНН

Біосферологія

HUUCiPtFUr'UI

Рис. 1.3

Структура сучасної екології

Національна й глобальна екополітика(політика еколого-безпечного розвитку)

і

г

Розділ І Сучасні підходи в науці про довкілля

Г па в а 1

Людство в навколишньому середовищі

І

на екологія (моделювання екологічних процесів, обробка ін­формації та кількісний аналіз), що входять до складу загальної екології.

Ми також дотримуємося думки, що загальну екологію слід відділити від низки прикладних екологічних наук як теоретичну, але з умовою, що основу її становить біоекологія з усім колом сучасних проблем.

Біоекологія вивчає найзагальніші закономірності взаємо­відносин організмів та їх угруповань із зовнішнім середовищем у природних умовах, формує уявлення про екологію як економіку природи на основі вивчення потоків речовини, енергії та інфор­мації в життєдіяльності організмів, їх груп та біологічних систем. Вона є материнським субстратом і головною складовою сучасної екології.

У зв'язку з розширенням людської діяльності й посиленням її негативних впливів на природу останніми десятиліттями активно розвиваються різні напрями в сфері прикладної екології. Цих напрямів набагато більше, ніж у блоці класичних біоеко-логічних наук. Прикладна екологія вивчає механізми руйнування біосфери, розробляє методи запобігання йому й способи раціонального природокористування.

Прикладна екологія складається з трьох основних блоків — геоекологічного, техноекологічного й соціоекологічного — кожен з яких, відповідно до диференціації галузевих напрямів, має де­сятки відгалужень.

Геоекологія вивчає специфіку взаємовідносин організмів і середовища їх існування в різних географічних зонах, на суходолі й в океані, в тундрі, тайзі й тропіках, у горах і пустелях тощо, дає екологічну характеристику різних географічних регіонів, облас­тей, районів, ландшафтів, розглядає екологічні наслідки ендо- й екзогенних геологічних процесів, видобування корисних копа­лин, здійснює екологічне картографування. [Нині є ще кілька означень геоекології (В. Боков, І. Черваньов, І. Дедю, В. Некое), які не збігаються, але за суттю близькі до наведеного тут.]

Техноекологія — найбільший блок прикладних еколо­гічних напрямів (відповідно дисциплін), пов'язаних із такими об'єктами людської діяльності, як енергетика, промисловість, сільське господарство, транспорт, військова справа, наука, кос­мос. Вона визначає обсяги, механізми й наслідки впливів на довкілля та здоров'я людини різних галузей і об'єктів, особли-

50

вості використання ними природних ресурсів, розробляє регла­ментації природокористування й технічні засоби охорони при­роди, опікується проблемами утилізації відходів виробництва та відтворення зруйнованих екосистем, екологізацією виробництв.

Соціальна екологія досліджує специфічну роль людини в довкіллі не як біологічного виду, а як соціальної істоти, відмінності цієї ролі від функції інших живих істот, вивчає шляхи оптимізації взаємовідносин людського суспільства з природою, формує екологічну свідомість, екологічну культуру за допомогою нових методів і підходів екологічної освіти та виховання, форму­лює закони про екологічне природокористування, принципи й критерії екологічного менеджменту, контролю й бізнесу, здій­снює соціально-екологічний моніторинг, закладає основи ло­кальної, регіональної та глобальної екологічної політики. Соціо-екологія тісно пов'язана з етнографією і соціологією.

Кожен із напрямів екологічних наук має свою специфіку, своє коло питань, що їх слід вирішувати, свої особливості екологічно­го моніторингу, свої методи й масштаби досліджень, контролю та менеджменту, але завдання в них одне: визначити характер за­бруднень довкілля, пов'язаних із тим чи іншим видом діяльності людини, обсяги цих забруднень, ступінь їхньої небезпечності, можливості нейтралізації завданої природі шкоди, а також шляхи оптимальної екологізації технологій, підвищення ефективності охорони природи, збереження й відновлення природних ресурсів.

Спеціалісти різних напрямів використовують матеріали до­сліджень один одного під час розробки своїх моделей і прогнозів стосовно природного середовища, природних ресурсів, урбаніза­ції, демографічних проблем.

Завершуються різнопланові екологічні дослідження узагаль­ненням усієї добутої інформації для розробки й реалізації планів та програм раціонального природокористування на локальному, регіональному й глобальному рівнях, створення наукових засад економіки природокористування, а також для формування регіональної і національної екологічної політики, укладання міжнародних угод, договорів у сфері природокористування, охо­рони довкілля та екологічної освіти, тобто визначення тактики й стратегії збалансованого розвитку людства, збереження біосфери й життя на Землі.

51

Розділ І Сучасні підходи в науці про довкілля

Контрольні запитання й завдання

 1. Коли людина завдала першого ударупо природі й у чому він полягав?

 2. До яких наслідків для довкілля призвів активний розвиток земле­ робства й скотарства?

 3. У чому полягали особливості роз­ витку глобальної екологічної кризи другої половини XX cm. ?

 4. Назвіть головні причини розвитку глобальної екологічної кризи.

 5. Які два «вибухи» стали причиною різкого погіршення екологічної та соціально-економічної ситуації на нашій планеті?

 6. Яка роль урбанізації в розвитку цивілізації і біосфери?

 7. Наведіть кілька прикладів на під­ твердження факту наростання гло­ бальної екологічної кризи.

 8. Наведіть приклади спустелювання, деградаци ґрунтів і зникнення лісів на континентах, укажіть причини цього.

 9. Що таке надзвичайні екологічні си­ туації?

 1. Як класифікують природні та ан­ тропогенні катастрофи?

 2. Які райони України належать до сейсмічно небезпечних?

 1. Укажіть екологічні наслідки військо­ вої діяльності та воєн.

 2. Які промислові об'єкти належать до екологічно небезпечних?

 3. Які наслідки іригаційних робіт для довкілля?

 4. До чого призводить будівництво на великих річках гребель і водосховищ?

 5. У чому проявляється криза людсько­ го духу в наш час?

 6. Якою має бути поведінка людини в довкіллі, аби не деградувала біо­ сфера?

 7. Розтлумачте поняття «екологічна культура».

 8. Які основні принципи нової еко­ логічноїфілософи?

 9. Що означає термін «екостійкий роз­ виток»?

 10. Які основні відмінності старої й нової філософи життя ?

 11. Які предмет і завдання сучасної екологи?

 12. Опишіть структуру сучасної еко­ логії.

 13. У чому полягає мета соціально- екологічних досліджень?

ГЛАВА


БІОЕКОЛОГІЯ

Біосфера та людина, а не людина та біосфера.

М. В. Тимофєєв-Ресовський,

видатний

російський

генетик

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]