Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Zadachnik.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.52 Mб
Скачать

Форма № 2 «Звіт про фінансові результати»

Таблиця 26

Розділ І «Фінансові результати»

Стаття

Код ряд–

ка

Відображення на рахунках в бух обліку

Пояснення до показника

П(С)БО

із застосуванням рахунків класу 9

із застосуванням рахунків класу 8

1

2

3

4

5

6

Для довідки. Основна діяльність – це діяльність, пов'язана з виробництвом або реалізацією продукції, яка є головною метою створення підприємства та забезпечує основну частку доходу підприємства (п. 4 П(С)БО 3).

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

Обороти за субрахунками Кт 701, 702, 703

Дохід від основної діяльності:

• дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (з урахуванням ПДВ, акцизного збору та інших податків) без урахування знижок і повернення товарів;

• дохід від торгівлі цінними паперами, якщо основний вид діяльності – торгівля ЦП;

• дохід від реалізації комісійного товару та сума винагороди комісіонера;

• дохід від операційної оренди, якщо основний вид діяльності – здача в оренду майна

П. 13 П(С)БО 3, п. 8 та п. 10 П(С)БО 15

Податок на додану вартість

015

Обороти за рахунками та субрахунками Дт 70 – Кт 643, 641 (ПДВ)

Сума ПДВ у складі доходу від реалізації

П. 14 П(С)БО 3

Акцизний збір

020

Обороти за рахунками та субрахунками Дт 70 – Кт 641 (акцизний збір)

Сума акцизного збору у складі доходу від реалізації

П. 15 П(С)БО 3

025

Обороти за рахунками та субрахунками Дт 70 – Кт 642, 651

Інші податки та збори, що підлягають сплаті з обороту (податок з реклами, «хмільний» збір, суми зборів до ПФ від продажу ювелірних виробів, послуг зв'язку тощо)

П. 16 П(С)БО 3

Продовження табл. 26

1

2

3

4

5

6

Інші вирахування з доходу

030

Обороти по рахунку Дт 704

Суми наданих знижок, вартість повернених товарів, доходи, отримані від інших осіб, що належать комітентам, принципалам, а також інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (усі ці суми указуються без ПДВ)

П. 17 П(С)БО 3

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

Ряд. 010 – Ряд. 015 – Ряд. 020 – Ряд. 025 – Ряд. 030

П. 18 П(С)БО 3

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

Обороти за рахунками та субрахунками Дт 791 – Кт 901, 902, 903

Обороти за рахунками та субрахунками Дт 791 – Кт 23, 26, 28

Виробнича собівартість реалізованої продукції, включаючи втрати від браку з технологічних причин. Собівартість реалізованих товарів.

Балансова вартість реалізованих ЦП (для підприємств, основною діяльністю яких є торгівля ЦП).

Будівельні організації відображають у цьому рядку в т. ч. вартість субпідрядних робіт, а субпідрядники – вартість генпослуг.

Не включається до показника:

вартість супутньої продукції, що відпускається на сторону або використовується на підприємстві

П.19 П(С)БО 3

Валовий:

прибуток

050

Ряд. 035Ряд. 040

Додатне значення

П. 20 П(С)БО 3

збиток

055

Від'ємне значення (тут і далі наводиться в дужках)

Для довідки. Операційна діяльність включає основну діяльність підприємства, а також інші види діяльності, що не є інвестиційною та фінансовою діяльністю. Таким чином, діяльність підприємства, що не є основною, інвестиційною або фінансовою, буде іншою операційною діяльністю

Інші операційні доходи

060

Обороти за рахунками Дт 79 – Кт 71

Доходи:

– від реалізації інших оборотних активів;

– операційної оренди активів (крім фінансової);

– продажу іноземної валюти;

– операційної курсової різниці;

– списання кредиторської заборгованості;

– у вигляді сум отриманих штрафів, пені, неустойки, відшкодування вартості раніше списаних активів, безплатно отриманих оборотних активів тощо.

Дохід указується без ПДВ, акцизного збору та інших непрямих податків

П. 21 П(С)БО 3, П(С)БО 15

Адміністративні витрати

070

Обороти за рахунками та субрахунками Дт 791 – Кт 92

Обороти за рахунками та субрахунками Дт 791 – Кт 80, 81, 82, 83, 84

Загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства

П. 22 П(С)БО 3, п. 18 П(С)БО 16

Витрати на збут

080

Обороти за рахунками та субрахунками Дт 791 – Кт 93

Обороти за рахунками та Дт 791 – Кт 80, 81,

82, 83, 84

Витрати на утримання підрозділів збуту, рекламу, доставку продукції покупцям тощо

П. 23 П(С)БО 3, п. 19 П(С)БО 16

Продовження табл. 26

1

2

3

4

5

6

Інші операційні витрати

090

Обороти за рахунками та субрахунками Дт 791 – Кт 94

Обороти за рахунками та субрахунками Дт 791 – Кт 84

Інші витрати операційної діяльності, що не увійшли до складу собівартості реалізованої продукції, адміністративних витрат і витрат на збут, у т. ч.:

– собівартість реалізованих виробничих запасів;

– собівартість реалізованої валюти;

– витрати на формування резерву сумнівних боргів;

– втрати від зниження ціни запасів;

– втрати від операційних курсових різниць;

– визнані суми економічних санкцій;

– втрати від браку не з технологічних причин; – витрати на благодійність;

– інші невиробничі витрати, понесені у процесі операційної діяльності підприємства

П. 24 П(С)БО 3, П(С)БО 10, 16 (п. 20)

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

Ряд. 050 (055) +

+ Ряд. 060 – Ряд. 070 – Ряд. 080 – Ряд. 090

Додатне значення

П. 25 П(С)БО 3

збиток

105

Від'ємне значення

Для довідки. Далі відображаються результати від іншої діяльності: фінансової та інвестиційної

Дохід від участі в капіталі

110

Обороти за субрахунками Кт 721, 722, 723

Дохід від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі

П. 26 П(С)БО 3, П(С)БО 12, 15

Інші фінансові доходи

120

Обороти та субрахунками Кт 731, 732, 733

Дохід від фінансової діяльності: дивіденди, проценти, винагороди з фінансової оренди тощо (крім тих, облік яких ведеться за методом участі в капіталі)

П. 27 П(С)БО 3, П(С)БО 12, 15

Інші доходи

130

Обороти за рахунком Кт 74

Доходи (без ПДВ), що виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною та фінансовою діяльністю:

– від реалізації необоротних активів, майнових комплексів, фінансових інвестицій;

– у вигляді безплатно отриманих необоротних активів тощо

П. 28 П(С)БО 3, П(С)БО 7, 8, 12, 14, 15

Фінансові витрати

140

Обороти за рахунками та субрахунками Дт 792 – Кт 951, 952

Обороти за рахунками та субрахунками Дт 792 – Кт 85

Витрати на сплату процентів за кредитами, витрати, пов'язані із залученням позикового капіталу, з випуском, утриманням та обігом ЦП, нарахуванням процентів за договорами фінансового лізингу тощо

П. 29 П(С)БО 3

Втрати від участі в капіталі

150

Обороти за рахунками та субрахунками Дт 792 – Кт 96

Обороти за рахунками та субрахунками Дт 792 – Кт 85

Збиток від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких здійснюється за методом участі в капіталі

П. 30 П(С)БО 3

Інші витрати

160

Обороти за рахунками Дт 792 – Кт 97

Обороти за рахунками Дт 792 – Кт 85

Собівартість реалізації та списання фінансових інвестицій, необоротних активів,

Втрати від неопераційних курсових різниць, від уцінки ціни фінансових інвестицій і необоротних активів, інші витрати, що виникають у процесі звичайної діяльності

П. 31 П(С)БО 3

Продовження табл. 26

1

2

3

4

5

6

фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

збиток

170

Ряд. 100 (105) +

+ Ряд. 110 +

+ Ряд. 120 + Ряд. 130 – Ряд. 140– Ряд. 150 – Ряд. 160

Додатне значення

П. 32 П(С)БО 3

175

Від'ємне значення

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

Обороти за рахунками та субрахунками Дт 79 – Кт 981

Обороти за рахунками та субрахунками Дт 79 –

Кт 85

Розраховується згідно з П(С)БО 17

П. 33 П(С)БО 3

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

збиток

190

Ряд. 170–Ряд. 180

Додатне значення

П. 34 П(С)БО 3

195

Ряд. 175 + Ряд. 180

Від'ємне значення

Для довідки. Доходи та витрати від надзвичайної діяльності у формі № 2 відображаються згорнуто.

Надзвичайні:

доходи

200

Сальдо із субрахунку Кт 794 (до реформації)

Прибуток від надзвичайних подій до оподаткування

П. 35 П(С)БО 3

витрати

205

Сальдо і сзубрахунку Дт 794 (до реформації)

Невідшкодовані втрати від надзвичайних подій, включаючи витрати на запобігання втратам, за вирахуванням сум страхового відшкодування і покриття втрат з інших джерел.

Втрати відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшився податок на прибуток від звичайної діяльності в результаті цих втрат (при заповненні ряд. 180)

П. 35 П(С)БО 3, п. 31 П(С)БО 16

Податки з надзвичайного прибутку

210

Обороти за субрахунками Дт 794 – Кт 982

Обороти за рахунками та субрахунками Дт 794 – Кт 85

Сума податку на прибуток від надзвичайної діяльності (25 % від суми із ряд. 200)

П. 36 П(С)БО 3

Чистий:

прибуток

220

Ряд. 190 (195) + Ряд. 200 – Ряд. 205 – Ряд. 210

Додатне значення

П. 37 П(С)БО 3

збиток

225

Від'ємне значення

Розділ II «Елементи операційних витрат»

Відповідно до вимог п. 38 П(С)БО 3 у розділі II відображаються всі операційні витрати підприємства у звітному періоді за елементами за вирахуванням внутрішнього обороту (собівартості продукції, виробленої та спожитої самим підприємством). У цьому розділі не відображається собівартість реалізованих товарів, запасів, іноземної валюти. Алгоритм заповнення розділу показаний у таблиці.

Таблиця 27

Найменування показника

Код рядка

Пояснення до показника

Відображення в обліку

Норми П(С)БО

із застосуванням рахунків класу 9

рахунків класу 8

1

2

3

4

5

6

Матеріальні затрати

230

Усі матеріальні затрати на виробництво, на загальновиробничі, адміністративні потреби, на збут і інші потреби, крім тих, що використані на виробництво продукції власного споживання та створення необоротних активів

Обороти за рахунками Дт 23, 91, 92, 93, 94 – Кт 20, 21, 22, 24, 63, 68

Обороти за рахунком Кт 80

П. 38

П(С)БО 3 П. 22 П(С)БО 16

Витрати на оплату праці

240

Нарахована заробітна плата

Обороти за рахунками та субрахунками Дт 23, 91, 92, 93, 94 – Кт 661, 471

Обороти за рахунком Кт 81

П. 38

П(С)БО 3 П. 23 П(С)БО 16

Відрахування на соціальні заходи

250

Відрахування до фондів соцстраху

Обороти за рахунками та субрахунками Дт 23, 91, 92, 93, 94 – Кт 65, 471

Обороти за рахунком Кт 82

П. 38

П(С)БО 3 П. 24 П(С)БО 16

Амортизація

260

Нарахована амортизація

Обороти за рахунками Дт 23, 91, 92, 93, 94 – Кт 13

Обороти за рахунком Кт 83

П. 38

П(С)БО 3 П. 25 П(С)БО 16

Інші операційні витрати

270

Усі інші витрати, пов'язані з діяльністю підприємства (наприклад, оплата послуг субпідряду)

Обороти за рахунками та субрахунками Дт 23, 91, 92, 93, 94 – Кт 372, 377, 63, 685

Обороти за рахунком Кт 84

П. 38

П(С)БО 3 П. 26 П(С)БО 16

Разом

280

Сума рядків 230–270

Задача 1

На початок місяця у підпріємства є наступні залишки по рахунках:

10 «Основні засоби» – 1 650 000

13 «Знос основних засобів» – 347 800

20 «Виробничі запаси» – 478 481

24 «МШП» – 14 800

25 «Виробництво» – 200

26 «Готова продукція» – 7150

30 «Каса» – 800

31 «Рахунки в банках» – 172 362

377 «Розрахунки з різними дебіторами» – 5000

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» – 20 500

66 «Розрахунки з оплати праці» – 69 750

65 «Розрахунки за страхуванням» – 3488

40 «Статутний капітал» – 1 771 185

43 «Резервний капітал» – 2570

441 «Нерозподілений прибуток» – 90 500

60 «Короткострокові позики» – 15 800

685 «Розрахунки з іншими кредиторами» – 7200

За результатами початкових залишків та задачі п. 1–44 скласти баланс, форму 2.

Тести для самоконтролю

  1. Загальний розмір власного капіталу підприємства збільшує розмір:

а) пайового капіталу;

б) вилученого капіталу;

в) несплаченого капіталу;

г) непокритого збитку.

  1. Загальний розмір власного капіталу підприємства зменшує розмір:

а) пайового капіталу;

б) статутного капіталу;

в) несплаченого капіталу;

г) нерозподіленого прибутку.

ДОДАТКИ

Додаток А

Тема 5

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ №

0410001

від «___» ___________ 20__ р.

Одержано банком

Платник

«___» _____________20__ р.

Код

Банк платника

Код банку

ДЕБЕТ рах. №

СУМА

у м.

Отримувач

КРЕДИТ рах. №

Код

Банк отримувача

Код банку

у м.

Сума словами

Призначення платежу

ДР

М. П.

Підписи

Проведено банком

«___»___________ 20__ р.

Підпис банку

Додаток Б

Додаток 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Типова форма № КО–1

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ________________

_______________________________ (найменування підприємства (установи, організації))

Прибутковий касовий ордер № ______

від "___" ____________ 20__ р.

Л і н і я

в і д р і з у

______________________________

(найменування підприємства (установи, організації))

Квитанція до прибуткового касового ордера № ____ від "___" ____________ 20__ р.

Прийнято від____________________

Підстава:______________________ ______________________________Сума ______________________________ (словами) _______________________ грн ___ коп.

М. П. Головний бухгалтер _______________________________ (підпис, прізвище, ініціали)

Касир ___________________________________ (підпис, прізвище, ініціали)

Кореспон– дуючий рахунок, субрахунок

Код аналі– тичного рахунку

Сума цифрами

Код цільового призна– чення

1

2

3

4

5

Прийнято від ___________________________________

Підстава: _________________________

Сума______________________________________________ грн ____ коп. (словами)

Додатки: _____________________________________

_______________________________________________

Головний бухгалтер _____________________________ (підпис, прізвище, ініціали)

Одержав касир _________________________________ (підпис, прізвище, ініціали)

Додаток 3 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Типова форма № КО–2

________________________________________________ (найменування підприємства (установи, організації))

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ___________________

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]