Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Zadachnik.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.52 Mб
Скачать

Тема 13. Фінансова звітність

Методика складання звітів

Таблиця 25

Форма № 1 «Баланс»

АКТИВ

Код рядка

Пояснення до показника

1

2

3

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

Різниця рядків 011 та 012

первісна вартість

011

Сальдо Дт рахунка 12 «Нематеріальні активи»

накопичена амортизація

012

Сальдо Кт субрахунка 133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

Незавершене будівництво

020

Сальдо Дт рахунка 15 «Капітальні інвестиції»

Основні засоби:

залишкова вартість

030

Різниця рядків 031 та 032

первісна вартість

031

Сальдо Дт рахунків 10 та 11

знос

032

Сальдо Кт субрахунків 131 та 132

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

Різниця рядків 036 та 037

первісна вартість

036

Сальдо Дт рахунка 16

накопичена амортизація

037

Сальдо Кт субрахунка 134

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

Сальдо Дт субрахунка 141

інші фінансові інвестиції

045

Сальдо субрахунків 142 і 143

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Сальдо Дт рахунка 16

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

Різниця рядків 056 та 057

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

Сальдо Дт субрахунка 100

Знос інвестиційної нерухомості

057

Сальдо Кт субрахунка 135

Відстрочені податкові активи

060

Сальдо Дт рахунка 17

Гудвіл

065

Рядок, що вписується

Сальдо Дт або Кт 19.

Негативний гудвіл указується в дужках

Інші необоротні активи

070

Сальдо Дт 18

Усього за розділом І

080

Сума рядків 010–070

ІІ. Оборотні активи

Для довідки. На дату балансу запаси відображаються за найменшою з двох оцінок – первісною вартістю або чистою вартістю реалізації (п. 24 П(С)БО 9 «Запаси»). Первісна вартість запасів залежить від способу їх отримання підприємством і визначається згідно з п. 9–13 П(С)БО 9. Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо вони втратили первісно очікувану економічну вигоду, наприклад застаріли, зіпсовані тощо.

Виробничі запаси

100

Сальдо Дт 20, 22

Поточні біологічні активи

110

Сальдо Дт 21

Незавершене виробництво

120

Сальдо Дт 23

Готова продукція

130

Сальдо Дт 25, 26, 27

Товари

140

Сальдо Дт 28

Векселі одержані

150

Сальдо Дт 34

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

Ряд. 161–Ряд. 162

первісна вартість

161

Сальдо Дт 36

резерв сумнівних боргів

162

Сальдо Кт 38

Продовження табл. 25

1

2

3

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

Сальдо Дт 641, 642

за виданими авансами

180

Сальдо Дт 371, 63

з нарахованих доходів

190

Сальдо Дт 373

із внутрішніх розрахунків

200

Сальдо Дт 377, 682, 683

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Сальдо Дт 372, 374, 375, 376, 377, 65, 66, 68

Поточні фінансові інвестиції

220

Сальдо рахунка 35

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

Сальдо Дт 301, 311, 313, 333, 351

в т. ч. в касі

231

Сальдо Дт 301

в іноземній валюті

240

Сальдо Дт 302, 312, 314, 334, 352

Інші оборотні активи

250

Сальдо Дт 331, 332, 643, 644

Усього за розділом ІІ

260

Сума рядків 100–250

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

Сальдо Дт 39

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

Баланс

280

Сума рядків 080, 260, 270, 275

ПАСИВ

Код рядка

Пояснення до показника

І. Власний капітал

* Наводяться дані сальдо субрахунка 4261 «Фонд розвитку виробництва» і субрахунка 4262 «Використання фонду розвитку виробництва». Тобто якщо підприємство спрямувало чааину прибутку на створення фонду розвитку виробництва, то ця сума «навіки» стає додатковим капіталом, оскільки її використання відображається просто «перекиданням» відповідної суми на інший субрахунок («використано») у межах однієї і тієї ж статті балансу.

** Наводяться в дужках і при підрахунку підсумку розділу віднімаються.

Статутний капітал

300

Сальдо Кт 40

Пайовий капітал

310

Сальдо Кт 41

Додатковий вкладений капітал

320

Сальдо Кт 421, 422

Інший додатковий капітал

330

Сальдо Кт 423, 424, 425, 426

Резервний капітал

340

Сальдо Кт 43

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

Сальдо 44 (Дт ** або Кт)

Неоплачений капітал

360

Сальдо Дт 46 **

Вилучений капітал

370

Сальдо Дт 45 **

Усього за розділом І

380

(ряд. 300 + 370)

ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Сальдо Кт 471, 472

Інші забезпечення

410

Сальдо Кт 473, 474

415

416

417

Сальдо Кт 475

418

Сальдо Кт 476

Цільове фінансування

420

Сальдо Кт 48

Усього за розділом ІІ

430

Сума рядків 400–420

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

Сальдо Кт 501, 502, 503, 504

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

Сальдо Кт 505, 506, 52

Відстрочені податкові зобов’язання

460

Сальдо Кт 54

Інші довгострокові зобов’язання

470

Сальдо Кт 511, 512, 531, 532, 55

Усього за розділом ІІІ

480

Сума рядків 440–470

ІV. Поточні зобов’язання

* Прострочені зобов'язання за позиками (субрахунки 605 і 606) можуть відображатися в рядку 500 або в рядку 610.

** Якщо підприємство відображає овердрафти по Кт 311, то суми овердрафтів, не погашених на дату балансу, мають бути відображені в рядку 500 (докладніше про облік овердрафтів див. «Баланс», 2005, № 45; 2006, № 26).

*** Будь–які довгострокові зобов'язання (або їх частина), до дати погашення яких залишається не більше 12 місяців з дати балансу (або не більше одного операційного циклу), підлягають переведенню з довгострокових у поточні записом Дт 50, 51, 52, 53, 55 – Кт 61

Продовження табл. 25

1

2

3

Короткострокові кредити банків

500

Сальдо Кт 60 *, 311 **

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

Сальдо Кт 61

Векселі видані

520

Сальдо Кт 62

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

Сальдо Кт 63

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

Сальдо Кт 681 (Кт 36)

з бюджетом

550

Сальдо Кт 641, 642

з позабюджетних платежів

560

Сальдо Кт 685

зі страхування

570

Сальдо Кт 65

з оплати праці

580

Сальдо Кт 66

з учасниками

590

Сальдо Кт 67

із внутрішніх розрахунків

600

Сальдо Кт 682, 683

605

Інші поточні зобов’язання

610

Сальдо Кт 372, 643, 644, 684, 685, 239

Усього за розділом ІV

620

Сума рядків 500–610

V. Доходи майбутніх періодів

630

Сальдо Кт 69

Баланс

640

Сума рядків 430, 480, 620, 630

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]