Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Brush_up_your_English.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
681.98 Кб
Скачать

Brush Up Your English Збірник вправ з аналітичного читання для студентів I та II курсів факультету іноземних мов

Відповідальний за випуск І. В. Тепляков

Коректор О. В. Гавриленко

Підписано до друку Формат 60х84/ 16. Ум. друк. арк. 3,5

Обл.-вид. арк.4,4. Наклад прим. Ціна договірна

Папір офсетний. Друк ризографічний.

____________________________________________________________________

61077, Харків-77, майдан Свободи 4, Харківський національний університет

імені В. Н. Каразіна, Видавництво ХНУ імені В. Н. Каразіна.

44

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]