Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Cities_Sightseeing.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
505.86 Кб
Скачать

References

1. Longman dictionary of Contemporary English. – Harlow: Longman, 2003. – 1949 p.

2. en.wikipedia.org

Contents

UNIT 1 …………………………………..……………………………………… 3

UNIT 2 ……………………………………..…………………………………... 10

UNIT 3 …………………………………...…………………….…………….… 17

UNIT 4 ………………………………………..……………….………….……. 23

GLOSSARY………………………………………...……………….……….… 29

REFERENCES ………………………………………………………………… 31

CONTENTS …………………………………………………………...………. 32

Навчальне видання

Рябих Микола Володимирович

Рябих Людмила Михайлівна

CITIES

Sightseeing

Навчально-методичний посібник

З усної практики для студентів молодших курсів факультету іноземних мов

Відповідальний за випуск І. В. Тепляков

Коректор І. В. Попій

Підписано до друку 10.03.2010 р. Формат 60х84/ 16. Ум. друк. арк. 2,7

Обл.-вид. арк. 3,37 Наклад 100 прим. Ціна договірна.

Папір офсетний. Друк ризографічний.

________________________________________________________________

61077, Харків, майдан Свободи, 4, Харківський національний університет

імені В. Н. Каразіна, Ризо факультету

33

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]