Добавил:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
6
Добавлен:
31.01.2021
Размер:
18.14 Mб
Скачать

25

12.Методы научных исследований в телекоммуникациях : учеб. Пособие

:в 2-х т. Т.2/ В.В. Поповський, Н.С. Пастушенко, И.В. Стрелковская, С.А. Сабурова ; под ред. В.В. Поповського. – Х. : СМИТ, 2013. – 330 с.

13.Белунцов, В. Секреты BIOS. Заставь свой компьютер работать быстрее! /В. Белунцов. - СПб. : Питер, 2004. - 336 с. : ил

14.Дмитриев, П. А. Настройки BIOS / П. А. Дмитриев, М. А. Финкова ; [ под ред. М. В. Финкова ]. - СПб : Haукa и Техника, 2004. - 288 с. : ил

15.Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учебник для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – 4-е изд. – М.- СПб.

:Питер, 2012. – 944 c. : ил. – (Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения).

16.Горбенко, Ю. І. Інфраструктури відкритих ключів. Електронний цифровий підпис. Теорія та практика : монографія / Ю. І. Горбенко, І. Д. Горбенко ; МОН України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки, ЗАТ "Ін-т інформац. технологій". – Х. : Форт, 2010. – 608 с. : іл.

17.Ахматов, А. А. Операционная система Unix не для дилетантов / А. А. Ахматов. – М. : Новый издательский дом. – 2005. – 320 с.

18.Робачевский, А. М. Операционная система UNIX : [ учеб. пособие ] / А. М. Робачевекий, С. А. Немнюгин, О. Л. Стесик. - 2-е изд. - СПб. : БХВПетербург, 2008. - 656 с. : ил.

19.Коробко, И. В. Справочник системного администратора по программированию Windows / И. В. Коробко. - СПб. : БХВ-Петероург, 2009. - 576 с : ил.

20.Advanced network security : summary of Lectures / comp. by S. Adamov ; Ministry of Science and Education, Youyh and Sports of Ukraine, KNURE, Center for students training in foreign languages. – Kharkiv : KNURE, 2012. – 55 p.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни

«ОСНОВИ ПОБУДОВИ ТА ЗАХИСТУ СУЧАСНИХ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ» для студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти

зі спеціалізації «Управління інформаційною безпекою» спеціальності 125 «Кібербезпека»

галузі знань 12 «Інформаційні технології»

Електронне видання

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри Інфокомунікаційної інженерії. Протокол № 5 від 31.01.2018.

Харків 2018

2

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи побудови та захисту сучасних операційних систем» для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти зі спеціалізації «Управління інформаційною безпекою» спеціальності 125 «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології» [Електронне видання] / Упоряд. І.С. Добринін. – Харків: ХНУРЕ, 2018. – 40 с.

Упорядник

І.С. Добринін

Рецензент:

Дуравкін Є.В., д-р техн. наук, проф. каф. ІКІ ХНУРЕ

3

ЗМІСТ

 

Практичне заняття №1. Командний інтерпретатор OS Windows.……..

4

Загальні відомості за тематикою заняття…………..………………

4

Завдання для виконання роботи…………………………………….

7

Контрольні питання………………………………………………..

10

Практичне заняття №2. Моніторінг процесів та потоків в операційних

 

системах…………………………………………………………………..

11

Загальні відомості за тематикою заняття…………..………………

11

Завдання для виконання роботи…………………………………….

18

Контрольні питання………………………………………………..

20

Практичне заняття №3. Дослідження механізмів забезпечення

 

безпеки ресурсів операційних систем за допомогою дозволів NTFS….

21

Загальні відомості за тематикою заняття…………..………………

21

Завдання для виконання роботи…………………………………….

27

Контрольні питання………………………………………………..

28

Практичне заняття №4. Дослідження політики управління паролями

 

та блокіровки облікових записів………………………………………..

29

Загальні відомості за тематикою заняття…………..………………

29

Завдання для виконання роботи…………………………………….

33

Контрольні питання………………………………………………..

33

Практичне заняття №5. Шифрування інформації вбудованими

 

механізмами операційних систем. Порядок використання BitLoсker та

 

AppLocker…………………………………………………………………

34

Загальні відомості за тематикою заняття…………..………………

34

Завдання для виконання роботи…………………………………….

38

Контрольні питання………………………………………………..

39

Література………………………………………………………………..

40

4

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1.

Тема: Командний інтерпретатор OS Windows.

Мета заняття: отримання пактичних навичок при роботі із засобами автоматизації адміністрування OS Windows на прикладі оболонки командного рядка.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ЗА ТЕМАТИКОЮ ЗАНЯТТЯ

В операційній системі Windows, як і в інших операційних системах, інтерактивні (набираються з клавіатури і відразу ж виконуються) команди виконуються за допомогою, так званого командного інтерпретатора, інакше званого командним процесором або оболонкою командного рядка (commandshell). Командний інтерпретатор або оболонка командного рядка - це програма, яка, перебуваючи в оперативній пам'яті, зчитує ви набираєте команди і обробляє їх. Починаючи з версії Windows NT, в операційній системі реалізований інтерпретатор команд Cmd.exe, що володіє потужними можливостями.

У Windows файл Cmd.exe, як і інші виконувані файли, відповідні зовнішнім командам операційної системи, знаходяться в каталозі% SystemRoot% \ SYSTEM32. Для запуску командного інтерпретатора (відкриття нового сеансу командного рядка) можна вибрати пункт «Виконати ...» в меню «Пуск», ввести ім'я файлу «Cmd.exe» і натиснути кнопку OK.

Інтерпретатор команд cmd.exe має два режими роботи: стандартний і розширений, що забезпечує більш багаті можливості програмування команд оболонки. Розширену версію інтерпретатора використовують наступні команди: DEL (ERASE), COLOR, CD (CHOIR), MD (MDIR), PROMPT, PUSHD, POPD, SET, SETLOCAL, ENDLOCAL, IF, FOR, CALL, SHIFT, GOTO, START, ASSOC і FTYPE .

Внутрішні і зовнішні команди. структура команд

Деякі команди розпізнаються і виконуються безпосередньо самим командним інтерпретатором - такі команди називаються внутрішніми (наприклад,

5

COPY або DIR). Інші команди операційної системи являють собою окремі програми, розташовані за замовчуванням в тому ж каталозі, що і Cmd.exe, які Windows завантажує і виконує аналогічно іншим програмам. Такі команди називаються зовнішніми (наприклад, MORE або XCOPY).

Розглянемо структуру самої командного рядка і принцип роботи з нею. Для того щоб виконати команду, після запрошення командного рядка (наприклад, C: \>) вводиться ім’я цієї команди (реєстр не важливий), її параметри і ключі (якщо вони необхідні), а для її виконання і натискається клавіша <Enter>. наприклад:

C: \> COPYC: \myfile.txtD: \ / V

Ім'я команди тут - COPY, параметри - C: \ myfile.txt і D: \, ключ - / V. Відзначимо, що в деяких командах ключі можуть починатися не з символу

/, а з символу - (мінус), наприклад, -V. Багато команд Windows мають велику кількість додаткових параметрів і ключів, запам'ятати які найчастіше буває важко. Більшість команд забезпечено вбудованою довідкою, в якій коротко описуються призначення і синтаксис даної команди. Отримати доступ до такої довідки можна шляхом введення команди з ключем / ?.

Замість імені файлу можна вказувати позначення пристроїв комп'ютера. У Windows підтримуються наступні імена пристроїв: PRN (принтер), LPT1-LPT3 (відповідні паралельні порти), AUX (пристрій, що приєднується до послідовного порту 1), COM1-COM3 (відповідні послідовні порти), CON (термінал: при введенні це клавіатура, при виведенні - монітор), NUL (пустий пристрій, всі операції введення / виводу для нього ігноруються).

Перенаправлення вводу / виводу і конвейеризація (композиція) команд

За допомогою перепризначення пристроїв введення / виводу одна програма може направити свій висновок на вхід іншого чи перехопити вихід іншої програми, використовуючи його в якості своїх вхідних даних. Таким чином, є можливість передавати інформацію від процесу до процесу при мінімальних програмних витратах. Практично це означає, що для програм, які використовують стандартні вхідні і вихідні пристрої, операційна система дозволяє:

виводити повідомлення програм не на екран (стандартний вихідний потік), а в файл або на принтер (перенаправлення виводу);

6

читати вхідні дані не з клавіатури (стандартний вхідний потік), а з заздалегідь підготовленого файлу (перенаправлення вводу);

передавати повідомлення, що виводяться однією програмою, в якості вхідних даних для іншої програми (конвейеризація або композиція команд).

З командного рядка ці можливості реалізуються у такий спосіб. Для того щоб перенаправити текстові повідомлення, що виводяться будь-якої командою, в текстовий файл, потрібно використовувати конструкцію

команда> ім'я файлу

Якщо при цьому заданий для виведення файл вже існував, то він перезаписується (старе вміст втрачається), якщо не існував - створюється. Можна також не створювати файл заново, а дописувати інформацію, виведену командою, в кінець існуючого файлу. Для цього команда перенаправлення виведення повинна бути задана так:

команда >> ім'я файлу

За допомогою символу < можна прочитати вхідні дані для заданої команди не з клавіатури, а з певного (заздалегідь підготовленого) файлу:

команда <ім'я файлу

Наведемо кілька прикладів перенаправлення вводу / виводу.

1.Вивід вбудованої довідки для команди COPY в файл copy.txt:

COPY /? > copy.txt

2. Додавання тексту довідки для команди XCOPY в файл copy.txt:

XCOPY /? >> copy.txt

3. Введення нової дати з файлу date.txt (DATE - це команда для перегляду і зміни системної дати):

DATE <date.txt

Якщо при виконанні певної команди виникає помилка, то повідомлення про це за замовчуванням виводиться на екран. У разі необхідності повідомлення про помилки (стандартний потік помилок) можна перенаправити в текстовий файл за

7

допомогою конструкції

команда 2> ім'я файлу

В цьому випадку стандартний висновок буде проводитися на екран. Також є можливість інформаційні повідомлення та повідомлення про помилки виводити в один і той же файл. Робиться це в такий спосіб:

команда> ім'я файлу 2> & 1

Наприклад, у наведеній нижче команді стандартний вихідний потік і стандартний потік помилок перенаправляються в файл copy.txt:

XCOPY A: \ 1.txt C:> copy.txt 2> & 1

Нарешті, за допомогою конструкції

команда1 | команда2

можна використовувати повідомлення, що виводяться першою командою, в якості вхідних даних для другої команди (конвеєр команд).

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Внутрішні і зовнішні команди. Структура команд.

Завдання 1.

1.Запустіть командний інтерпретатор Cmd.exe. Для цього можна вибрати пункт Пуск / Виконати, ввести ім'я файлу Cmd.exe і натиснути кнопку OK. В результаті відкриється нове вікно, в якому можна запускати команди і бачити результат їх роботи.

2.Перебуваючи у вікні командного інтерпретатора наберіть help і ознайомтеся з переліком внутрішніх команд інтерпретатора.

Завдання 2.

1.Використовуючи Провідник операційної системи Windows ознайомтеся з переліком зовнішніх команд інтерпретатора.

2.Перевірте виконання зовнішніх команд інтерпретатора, наприклад шляхом виконання команди shutdown / ?.

8

3. Вкажіть перелік зовнішніх команд інтерпретатора і виконувані ними завдання.

Завдання 3.

1.За допомогою командного інтерпретатора і внутрішньої команди dir знайдіть мітки і номери логічних дисків Вашого комп'ютера. (Для переходу до кореневого каталогу поточного диска використовуйте команду cd \)

2.Виконайте аналогічний пошук за допомогою команди tree. У чому відмінність даних команд?

3.За допомогою ще якої команди можна отримати відомості про мітки і номерах логічних дисків?

2. Перенаправлення вводу / виводу і конвейеризация (композиція) команд

Розгляньте питання, пов'язані з перенаправленням введення / виведення і конвеєризацією команд.

1.За допомогою команд перепризначення пристроїв введення / виводу збережіть значення вбудованої довідки COPY в текстовий файл, що розміщується на диску D з розширенням *.doc, де * - Ваші ініціали.

2.Додайте значення файлу довідки COLOR в зазначений файл.

3.Оцініть можливості (вид екрану) при включенні-виключенні команди

ECHO.

4.За допомогою команди ЕСНО і символів конвейеризації видаліть створену в п.1.4 папку зі створеними вами текстовими файлами.

5.Перегляньте отриманий в пункті 2.2 файл по частинах за допомогою команди MORE.

6.Створіть файл *.txt в якому дані були представлені в файл вигляді: Дата 1 Дата 2 Дата 3

і т.д. Числові значення 1, 2, і т.д. розташувати на 10-ьох позиціях рядки.

7.Оцініть можливості функціонування команди SORT при перегляді даного файлу, значення якого відсортовані в зворотному порядку починаючи з 10 елемента рядка.

9

8. На диску D (E) створіть папку Music. Скопіюйте в дану папку 3-4 треку. Використовуючи можливості інтерпретатора, створіть в цій же папці файл, який би по черзі програвав Ваші треки.

3. Умовне виконання і угруповання команд

Оцініть можливості спеціальних символів (&, ^, &&, ||), які дозволяють вводити кілька команд одночасно і управляти роботою команд в залежності від результатів їх виконання.

Уявіть приклади синтаксису і виконання команд з використанням зазначених спеціальних символів.

4. Команди для роботи з файловою системою

Оцініть можливості типових команд для роботи з файловою системою:

-команда CD

-команда COPY

-команда XCOPY

-команда DIR

-Команди MKDIR і RMDIR

-команда DEL

-команда REN

-команда MOVE

5. Командні файли

Використовуючи мову оболонки командного рядка (shell language) напишіть командний файл який би:

1.Дозволяв видаляти всі файли з тимчасової директорії Windows;

2.Видаляв історію відвідин інтернет-сторінок, яка зберігається у Вашому інтернет-браузері.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.