Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Презентації по соціології (О.К.) / 5 Соціологія конфлікту / Презентация - Соціологія конфлікту.ppt
Скачиваний:
2
Добавлен:
30.05.2020
Размер:
902.14 Кб
Скачать

Стадії розвитку конфлікту:

Передконфліктна – формування конфліктної ситуації, накоплення протиріч.

а) скрита фаза (накоплення протиріч); б) відкрита фаза (інцидент).

2. Конфліктна – безпосереднє розгортання конфлікту, установка на боротьбу.

а) фаза гострих розбіжностей, наростання ступеню напруженості; б) пошук шляхів рішення конфлікту, переоцінка цінностей.

3. Рішення конфлікту – зміна конфліктної ситуації, направлена на припинення конфлікту.

А) повне (припинення боротьби);

Б) часткове (часткове рішення конфлікту, коли залишаються внутрішні розбіжності).

4. Післяконфліктна – остаточне усунення протиріч і припинення будь-якої боротьби, установка на компроміс і консенсус.

Прогнозування та попередження конфліктів належать до головних завдань управлінської діяльності щодо регулювання соціальних протиріч.

Прогнозування конфліктів — доказове припущення можливості їх виникнення та розвитку.

Здійснюється на наукових засадах з урахуванням практичного досвіду.

Попередження конфліктів — організація життєдіяльності суспільства, соціальної спільноти, яка мінімізує вірогідність протиріч між його суб'єктами.

Діяльність із профілактики конфлікту охоплює такі головні напрями:

створення необхідних умов для мінімізації їх кількості та розв'язання неконфліктними засобами;

оптимізація організаційно-управлінських умов .створення та функціонування організацій;

ліквідація соціально-психологічних причин конфліктів;

блокування особистісних чинників виникнення конфліктів.

Умови успішного рішення конфлікту:

своєчасне виявлення причин конфлікту;

сумісний пошук шляхів подолання конфлікту;

демонстрація поваги один до одного;

схильність до компромісу, досягнення згоди.

До різновидів стратегії виходу з конфлікту належать:

суперництво — у нав'язуванні іншій стороні кращого для себе рішення; виправдане, якщо запропоноване рішення є конструктивним за відсутності часу для переконування опонента, в екстремальних ситуаціях;

компроміс — полягає у бажанні конфлікт антів завершити конфлікт частковими поступками, відмовою від окремих вимог, що висувалися раніше, готовністю визнати претензії іншої сторони; ефективний, якщо учасники конфлікту усвідомлюють рівність своїх прав та обов'язків, відчувають загрозу позбутися всього в разі поразки; може бути досягнутий за допомогою техніки відкритої розмови;

пристосування — є вимушеною або добровільною відмовою від боротьби; до такої стратегії спонукає усвідомлення неправоти, необхідність збереження добрих стосунків з опонентом, сильна залежність від нього, незначущість проблеми, великі збитки та загроза ще більших, тиск третьої сторони;

уникнення вирішення проблеми — є спробою вийти з конфлікту за мінімальних втрат. Йдеться не про розв'язання, а про затухання конфлікту; застосовується за відсутності сил та часу для боротьби, небажання вирішувати проблему, прагнення виграти час, труднощів у формуванні лінії власної поведінки;

співробітництво — передбачає спрямованість конфліктантів на конструктивне обговорення проблеми, ставлення до іншої сторони не як до противника, а союзника в її вирішенні; найефективнішим буває за сильної взаємозалежності сторін та важливості рішення для них обох; може бути досягнутим за допомогою переговорів.

Література:

1.Якуба Е.А. Соціологія. – Харків, 1996.

2.Социология, под ред. Г.В. Осипова, М., 1990.

3.Социология: наука об обществе, под ред.. В.П. Андрущенко, Н.И. Горлача. – Харьков, 1997.

4.Томпсон Дж.Л., Пристли Дж. Социология. – Львов, 1998.

5.Піча В.М. Соціологія: загальний курс. Навч. Посібник. – К., 1999.

6.Соціологія: підручник, за ред. В.Г. Городяненка, К., 2002.

7.Черниш Н. Соціологія: курс лекцій, Львів, 2003.

8.Городяненко В.Г. Социологический практикум: учебно- методическое пособие, К., 1999.

1) Один из двух отцов-

 

основателей современной

Кроссворд

фазы социологической

теории (вместе с

 

М.Вебером). Основные

 

труды: «О разделении

 

общественного труда»,

 

«Самоубийство».

 

2)Приспособленчество, пассивное принятие существующего порядка вещей, господствующего мнения, взглядов;соглашательство, отсутствие собственной позиции, своего мнения.

3)Отклонение в поведении человека от общепринятых норм и правил. 4) Характеристика экономического

положения индивида или социальной группы, при котором они не могут удовлетворить определенный круг минимальных потребностей необходимых для жизни, сохранения трудоспособности, продолжения рода.

Кроссворд

5)Одна из форм завершения конфликта:временное прекращение противодействия при сохранении основных признаков конфликта: противоречия и напряженных отношений.

6)Основоположник социологии как самостоятельной науки.

7)Такое состояние общества, в котором заметная часть его членов, зная о существовании обязывающих их норм, относится к ним негативно или равнодушно.

8)Временное собрание людей, объединенных в замкнутом физическом пространстве общностью интересов.

9)Первичная форма социальной организации, возникшая на основе родовых связей и характеризуемая непосредственным типом социальных отношений.

10)Междисциплинарная наука о молодёжи.

Кроссворд