Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
тема 3.Трансформація соціалізму.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
25.11.2019
Размер:
78.34 Кб
Скачать

Перехід від переважно адміністративних до економічних ме­тодів управління розпочався у червні 1987 p., коли було започат­ковано «перебудову». Шляхи її здійснення були такими.

  1. Розширення меж самостійності підприємств, переведення їх на повний госпрозрахунок і самофінансування, підвищення від­повідальності за кінцеві результати і виконання зобов'язань пе­ред споживачами.

  2. Докорінна перебудова централізованого керівництва еко­номікою шляхом зосередження уваги на головних процесах, які визначають стратегію розвитку народного господарства.

  3. Комплексне реформування планування, ціноутворення, фі­нансово-кредитного механізму, управління НТП, працею, соціаль­ним розвитком, зовнішньоекономічними зв'язками, перехід до оптової торгівлі засобами виробництва.

  4. Активізація людського чинника, зміцнення демократичних засад, розвиток самоуправління.

Водночас зазначалося, що здійснення намічених заходів до­зволить забезпечити нову якість централізму, оскільки в народ­ногосподарське планування будуть органічно вплетені державні замовлення, господарські угоди між підприємствами, контрольні цифри тощо. Таким чином, централізм у плануванні не відкидав­ся, він лише «вдосконалювався».

4. У період розбудови незалежної Української держави гостро постало питання про економічні реформи. Аргументів, які свідчать про необхідність зміни адміністратив­но-командної системи, за радянських часів набралося достатньо, щоб не ставити під сумнів об'єктивність цього процесу. Інша річ — його часто характеризують як перехід від адміністративно-командної до ринкової економіки. Однак це досить однобічна ха­рактеристика.

По-перше, в розвинутих країнах світу, які завжди асоціюються з ринковим господарством, вже давно функціонує не суто ринко­ва, а змішана економіка. І цього ніхто з серйозних дослідників не заперечує. По-друге, в колишньому СРСР також існувала не суто адміністративна, а змішана економіка, що включала в себе товар­но-грошові відносини як такі, що доповнювали і певним чином оформляли директивно-планові зв'язки.

Отже, сутність трансформаційного процесу в Україні полягає в переході від підсистеми, сформованої для обслуговування єди­ного народногосподарського комплексу колишнього СРСР, який функціонував на директивно-планових засадах, до цілісної еко­номічної системи, що функціонує на ринкових принципах.

Важливою особливістю такого трансформаційного переходу є його інверсійний характер, пов'язаний зі зміною послідовності економічних перетворень.

Класичний тип формування ринкової економіки пов'язаний з переходом від аграрного суспільства до індустріального. Розви­ток індустріальної системи створює науково-технологічний базис для утвердження ринкових відносин.

Інверсійний тип ринкового трансформування — це форму­вання ринкової системи в умовах індустріального суспільства.

Інверсійний характер ринкового трансформування виявляєть­ся в усіх економічних процесах. Класичний тип формування рин­кової економіки включав процеси переходу від дрібної приватної власності до крупнішої, від вільної конкуренції до олігополії, мо­нополії та різноманіття ринкових структур, від вільного ціноут­ворення до включення механізмів державного регулювання цін.

Інверсійний тип ринкового трансформування передбачає проти­лежні переходи: від загального одержавлення власності до різно­маніття її форм, від державної монополії до запровадження кон­курентних засад, від директивно-планових цін до вільного ціноутворення тощо. Ці особливості ринкового трансформування мають бути враховані під час аналізу його структури.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.