Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Комплексні контрольні завдання з теорії навчанн...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
263.68 Кб
Скачать
 1. Дайте визначення змісту освіти. Укажіть та схарактеризуйте його основні компоненти.

 2. Обґрунтуйте необхідність домашньої роботи як організаційної форми навчання.

 3. Розв’язати тестові завдання.

3.1. Заповніть пропуски в реченнях:

а) Учасниками процесу навчання є ___________ і __________ .

б) __________ виконує ______________ функцію.

в) ____________ повинен брати _______________ участь ________________ діяльності.

3.2. Метод навчання - це...

а) основний спосіб досягнення певної дидактичної мети;

б) складний об'єкт, що має певну структуру, елементами якої є ди­дактичні прийоми, операції, засоби навчання;

в) система взаємопов'язаних прийомів педагогічної діяльності вчи­теля і пізнавальної діяльності учнів, що спрямована на досягнення дидактичної мети.

3.3. В. Даль визначає урок як «час учіння». Як ви розумієте це тлумачення?

Варіант 13

  1. Дайте поняття про навчальний план як державний документ, що визначає зміст освіти загальноосвітніх закладів.

  2. Доведіть доцільність проведення в сучасних школах факультативів як форми організації навчання.

  3. Розв’язати тестові завдання.

3.1.Яким чином пов'язані процеси навчання і розвитку особистості? Оберіть правильну відповідь:

а) навчання і розвиток – процеси, що незалежні один від одного;

б) навчання у повній мірі визначається рівнем розвитку особистос­ті; рівень розвитку зумовлює характер і зміст навчання, але на­вчання не впливає на розвиток;

в) навчання і розвиток – процеси взаємозумовлені; навчання залежить від розвитку, але в свою чергу розвиток стимулюється на­вчанням, навчання зумовлює розвиток.

3.2. До методів навчання за джерелом знань належать:

а) пояснення, ілюстрація, лекція, бесіда, робота з книгою, диспут;

б) рольова гра, індукція, бесіда, репродукція;

в) метод аналогії, проблемний виклад, пошуковий метод, гра.

3.3. 3 поданих нижче показників визначить ті, що є ознаками уроку.

а) наявність класної кімнати, присутність учнів на уроці, наявність розкладу;

б) поєднання навчання і виховання, фіксований час проведення, мета і завдання позаурочних форм організації навчання, стабільність складу учнів;

в) стабільність складу учнів, забезпечення перевірки ЗУН (знань, умінь, навичок), самостійна пізнавальна діяльність учнів, викори­стання наочності і ТЗН, використання різних методів і прийомів навчання;

г) наявність класної кімнати, наявність розкладу; стабільність складу учнів приблизно одного рівня розвитку, фіксований час про­ведення.

Варіант 14

  1. Дайте поняття про навчальну програму як державний документ, що визначає зміст освіти загальноосвітніх закладів. Охарактеризуйте її структурні компоненти.

  2. У чому полягають основні санітарно-гігієнічні вимоги до організації і проведення уроку? Доведіть доцільність їхнього дотримання.

  3. Розв’язати тестові завдання.

3.1. Розташуйте компоненти логіки навчального процесу в оптимально ефективній послідовності:

 • формування умінь і навичок;

 • оволодіння знаннями;

 • застосування знань;

 • аналіз і оцінка навчальної діяльності;

 • розуміння та усвідомлення пізнавальних завдань.

3.2. Розташуйте нижче вказані форми організації у хронологічному по­ рядку їх виникнення:

а) бригадно-лабораторна форма;

б) Белл-Ланкастерська форма;

в) індивідуальна форма;

г) дальтон-план;

д) класно-урочна форма;

ж) Мангеймська система:;

з) план Трампа.

1 ____, 2 _____, 3 _____, 4 _____, 5 _____, 6 _____, 7 _____.

3.3. Завдання контролю за пізнавальною діяльністю учнів полягають у тому щоб:

а) виявити обсяг і глибину знань;

б) виявити труднощі і помилки;

в) виявити творчі здібності учнів;

г) отримати інформацію про самостійну пізнавальну діяльність уч­нів;

д) виявити професійні наміри учнів;

е) визначити готовність учнів до сприймання нового навчального матеріалу;

ж) перевірити ефективність форм і методів навчання;

з) визначити міжособистісні стосунки в учнівському колективі;

и) стимулювати пізнавальну діяльність учнів;

к) діагностувати рівень розумових здібностей учнів;

л) керувати поведінкою учнів;

м) карати учнів за відхилення у поведінці.

Варіант 15

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.