Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
книга-нова1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
8.04 Mб
Скачать

Тема 2.1 Особливості ремонту верстатів з пу

Зміст типових ремонтних робіт.

Раціональні методи ремонту деталей верстатів. Типові технологічні процеси ремонтів та відновлення деталей верстатів.

Особливості технічного обслуговування і ремонту верстатів з ЧПУ.

Ремонт направляючих, усунення зазору у зубчастих передачах.

Ремонт механізмів затиску інструментів.

Шляхи вдосконалення типової технології ремонту.

Література: (4; К)

Питання для самоконтролю

1. Який зміст типових ремонтних робіт? 2. Які основні типові технологічні процеси ремонтів та відновлення деталей верстатів застосовують у машинобудуванні? 3. Які особливості обслуговування та ремонту верстатів з ЧПУ? 4. Які основні шляхи типової технології ремонту верстатів з ЧПУ?

Тема 2.2 Технологія збирання верстатів з пу

Загальні відомості про процес збирання.

Значення та об’єм складальних робіт у технологічному процесі.

Організаційні форми збирання. Методи збирання.

Вибір методу збирання за допомогою розв’язання розмірних ланцюгів.

Способи здійснення деталей.

Збирання вузлів з підшипниками ковзання та кочення.

Технологія збирання складальних одиниць.

Контроль точності збирання.

Автоматизація і механізація слюсарно-складальних робіт.

Загальне збирання верстата.

Література: (2 ст. 210…248; 7 ст. 337…345)

Питання для самоконтролю

1. Що називають збиранням? 2. Де використовуються збиральні роботи в залежності від типу виробництва? 3. Які форми організації збирання застосовують у машинобудуванні? 4. Які методи збирання застосовують у машинобудуванні? 5. Які види збиральних одиниць ви знаєте? 6. Яка послідовність проектування технологічного процесу збирання? 7. З якою метою виконуються технологічна схема збирання? 8. Які заходи належать здійснювати для зменшення трудомісткості збиральних операцій?

Тема 2.3 Нормування слюсарних та ремонтних робіт

Особливості нормування праці робітників, зайнятих обслуговуванням виробництва.

Прямі та непрямі методи нормування праці робітників та обслуговування виробництва.

Особливості та приклади нормування при виконанні слюсарних та ремонтних робіт.

Література: (8 ст. 249…280; К)

Питання для самоконтролю

1. В чому особливості нормування слюсарно-збиральних та ремонтних робіт у порівняні з нормуванням верстатних робіт? 2. Назвіть основні шляхи зниження трудомісткості слюсарно-збиральних та ремонтних робіт? 3. Особливості нормування слюсарно-збиральних та ремонтних робіт при обслуговуванні верстатів з ЧПУ.

Загальні методичні вказівки до виконання контрольних робіт

У відповідності з навчальним планом студент повинен виконати контрольну роботу.

Контрольні завдання вибираються студентом за двома останніми цифрами шифру з таблиці варіантів контрольних завдань. Контрольні роботи, які виконані не в повному об’ємі рецензуванню НЕ підлягають.

Відрецензовані контрольні роботи зберігаються в студента і здаються викладачу під час екзамену. При цьому робота повинна бути виправлена та доповнена у відповідності з зауваженнями рецензента.

Контрольна робота повинна мати пояснювальну записку та графічну частину. Пояснювальна записка виконується на стандартних аркушах паперу формату А 4 (297 х 210мм.) з основним надписом та рамкою відповідно вимог ЄСКД (ГОСТ 2.104 - 68). Текст виконується від руки з одного боку аркуша чорними чорнилами чітко і акуратно за ГОСТ 2.105 - 95 та ГОСТ 2.106 – 68, або з застосуванням друкуючих та графічних пристроїв виведення ЕОМ (ГОСТ 2.004). В тексті не допускаються скорочення, за винятком скорочень, встановлених ГОСТ 2.316 - 68.

Використання загальних визначень та формулювань з підручників не допускається. Значення символів, які входять у формулу, приводяться безпосередньо під формулою. Перший рядок розшифровки символів повинен розпочинатися з слова «де». Ілюстрації, рисунки, креслення нумеруються в межах пояснювальної записки і в тексті на них обов’язково повинно бути посилання. Позначення контрольної роботи:

ХХ . Х . ХХ . ХХ . ХХ . ХХ ПЗ

1 2 3 4 5 6

де 1 – код найменування роботи (КР – контрольна робота);

2 – спеціальність – В (для спеціальності 5.05050202);

3 – код навчальної групи;

4 – дві останні цифри номера залікової книжки студента;

5 – номер контрольної роботи;

6 – номер варіанту контрольної роботи.

Приклад позначення контрольної роботи №1 студента спеціальності 5.05050202 “Обслуговування верстатів з ЧПК та РТК” групи ВР-81, номер залікової книжки студента 7872 варіант 12:

КР.В.ВР-81.72.01.12 ПЗ

Контрольну роботу готовлять студента до виконання технологічного розділу дипломного проекту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.