Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Nacional'naya ekonomika_Gr_niv.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
5.06 Mб
Скачать

Тема 2.3. Національні рахунки та основні макроекономічні показники

NS = GS~Vbf (2.3.8)

де V - вартість зносу основних фондів.

Показник "справжнього заощадження" (Genuine Saving) розраховують так: GSвалові внутрішні заощадження - знеці­нення фізичного капіталу - вичерпання мінералів та енергії -глобальне вичерпання лісових ресурсів - шкода від забруднення + інвестиції в людський капітал.

Індекс стійкого економічного добробуту (Index of Sustainable Economic Welfare - ISEW) - враховує вплив більше двадцяти економічних, соціальних і екологічних чинників.

Індекс екологічної сталості (ІЕС) країн - оцінює прогрес на шляху до сталого суспільства за допомогою комплексних вимір­ників, які охоплюють 67 різних параметрів.

Слід зауважити, що ці "зелені" рахунки лише частково розв'я­зують проблеми, пов'язані із забезпеченням сталого розвитку.

По-перше, у них відсутні адекватні оцінки глобальних проблем збереження стійкості в біосфері. Ці проблеми є просторово детермі­нованими, отже, їх треба розв'язувати від мікрорівня - до мезо-рівня, і лише тоді - виходити на відповідні макроекономічні показники.

По-друге, запропоновані останнім часом макроекономічні підходи до оцінки національних платежів з попередження нега­тивних впливів щодо порушення стійкості в біосфері важко впроваджуються на практиці через відсутність адекватної інформа­ційної бази. Отже, проблема макро-економічних оцінок екологічно збалансованого природо-користування залишається нерозв'язаною і потребує подальших досліджень.

1.10. Взаємозв'язок між1 найважливішими макроекономіч-ними показниками СНР.

  1. Валовий внутрішній продукт.

  2. Споживання основного капіталу.

  3. Чистий внутрішній продукт (1-2).

  4. Сальдо первинних доходів, отриманих із-за кордону.

  5. Валовий національний дохід (1+4).

  6. Чистий національний доход (5-2).

95

96

Тема 2.3. Національні рахунки та основні макроекономічні показники

- збільшення споживчого попиту з боку зайнятих в оборонній промисловості. - Аналогічний вплив незавершеного виробництва.

Види інфляції

  • Помірна інфляція характеризується повільним зростанням цін (до 10 % нарік).

  • Гіперінфляція - до 1000 % на рік і більше.

Під час гіперінфляції поведінка споживачів визначається нама­ганням вкласти гроші у матеріальні цінності.

- Для країн, які залежать від зовнішньої торгівлі існує загроза імпортованої інфляції. Вона виникає в разі підвищення цін на імпортні товари за умови дого валютного курсу. Економіка, котра немає резерву ресурсів (трудових в першу

чергу), більше схильна до інфляції, ніж та, яка має можливість маневрувати ресурсами.

Ознака подавленої інфляції- адміністративне регулювання цін та дефіцитні очікування споживачів.

Подавлена інфляція характеризується:

У тимчасовим заморожуванням цін та доходів;

- встановленням граничних цін на продукцію;

- тотальним адміністративним контролем за цінами. Інфляційний та дефляційний розрив.

Інфляційний розрив - це відхилення сукупного попиту від стану рівноваги в умовах повної зайнятості в бік збільшення при сталій пропозиції. Інфляційний розрив утворюється, коли сукупний попит зростає на класичному відрізку кривої сукупної пропозиції.

Дефляційний розрив має місце, коли загальний рівень цін падає. Дефляційний розрив - це відхилення сукупного попиту від стану рівноваги в умовах повної зайнятості в бік зменшення при сталій пропозиції. Дефляційна політика направлена на стрю зростання споживання і створює сприятливі умови заощад­ження і нагромадження.

97

Розділ 2. Національна економіка та стратегія національної безпеки

Із зростанням інфляції база оподаткування (у цьому випадку -це попит на реальні грошові залишки) зменшується.

Висновок. При стійких темпах інфляції існує максимальний бюджетний дефіцит, який фінансується за допомогою друкування грошей.

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

ВВП

-22,9

-12,2

-10,0

-3,0

-1,9

-0,2

5,9

9,2

5,2

9,4

Продукція промисловості

-27,3

-12,0

-5,1

-0,3

-1,0

4,0

13,2

14,2

7,0

15,8

Сільськогосподарське виробництво

-16,5

-3,6

-9,5

-1,8

-9,6

-6,9

9,8

10,2

1,2

-10,2

Інвестиції в основний капітал

-22,5

-28,5

-22,0

-8,8

6,1

0,4

14,4

20,8

8,9

27,7і

Баланс зведеного бюджету (%доВВП)

-8,9

-6,6

-4,9

-6,6

-2,2

-1,5

0,6

-0,3

0,7

-0,2

Реальні грошові

надходження

населення

-14,0

1,8

-17,1

6,3

-1,6

-8,0

9,9

9,6

18,0*

5,8*

Індекс інфляції (до грудня)

401,0

181,7

39,7

10,1

20,0

19,2

25,8

6,1

-0,6

8,2

1)- за розрахунками.

* - реальні наявні доходи, які можуть бути використані населенням на придбання споживчих товарів та оплату послуг.

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України

У кожній макроекономічній моделі є внутрішні змінники (ендо­генні) і є зовнішні змінники - екзогенні. Екзогенні змінники показують рух по кривій. Тут, коли ми кажемо, цінові фактори, цінові змінники - це ендогенні змінники, це рух по кривій АД. Екзогенні змінники - це вже зсув кривої АД.

Три цінових фактори:

1) ефект % ставки, якщо відбуваєшся інфляція, % ставка зростає Is, А від % ставки залежать інвестиції

(2.3.10) (обернено пропорційна залежність)

2) ефект багатства чи грошових залишків

При інфляції ФС і ФУ, бо зменшується реальна купівельна спроможність грошей.

98

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]